Dokumen Perniagaan sebagai Sumber Maklumat

3.1 Jenis dan Fungsi Dokumen dalam Perniagaan

Borang Pesanan
• Dihantar oleh pembeli kepada penjual untuk membuat pesanan
• Tidak dicatat dalam mana-mana buku perakaunan

Invois
• Dokumen digunakan dalam urusniaga jualan dan belian kredit
• Direkodkan dalam Jurnal Belian dan Jurnal Jualan
• Terdapat butiran penting termasuk :
i. Angkutan dibayar – penjual menanggung kos pengangkutan
ii. Diskaun niaga – potongan diberi dalam harga senarai jika belian dalam kuantiti yang banyak
iii. Diskaun tunai – potongan daripada jumlah bayaran jika dibuat dalam tempoh tertentu (segera)
iv. K.& K.diK – sebarang kesilapan dan ketinggalan hanya boleh dibetulkan oleh penjual melalui nota debit dan nota kredit.

Nota Debit
• dokumen dihantar penjual kepada pembeli
• menambah bayaran yang terkurang caj dalam invois asal
• invois tambahan yang akan menambahkan hutang pembeli kepada penjual
• Sebab-sebab invois terkurang caj:
i. Catatan tertinggal dalam invois spt caj angkutan, belanja pos, caj peti barang
ii. Invois terkurang caj kerana kesilapan pengiraan
iii. Faedah dikenakan kerana pembeli lewat menjelaskan bayaran
iv. Caj tambahan akibat pertukaran barang
• Direkod dalam Jurnal Jualan jika nota debit salinan atau Jurnal Belian jika nota debit salinan

Nota Kredit
• Dokumen yang dihantar penjual kepada pembeli
• Mengurangkan jumlah hutang dibayar disebabkan:
i. pembeli memulangkan bekas kosong yang dicaj dalam invois
ii. pembeli memulangkan barang rosak, salah jenama
iii. berlaku pengiraan dalam invois yang terlebih kira
vi. Elaun atau komisen diberikan kepada pembeli
• Dicetak berwarna merah
• Nota Kredit asal direkodkan dalam Jurnal Pulangan Belian manakala Nota Kredit salinan direkodkan dalam Jurnal Pulangan Jualan

Penyata Akaun
• Senarai semakan untuk mengingatkan penghutang tentang bayaran hutangnya
• Menunjukkan urusniaga yang berlaku antara pembeli dan penjual bagi bulan berkenaan

Cek
• Kaedah pembayaran yang selamat kerana risiko kecurian dan penyelewengan dapat diatasi
• Direkod dalam Jurnal Pembayaran tunai / Buku Tunai

Keratan Cek
• Dokumen rujukan menunjukkan bayaran dibuat dengan cek
• Direkod dalam Buku Tunai / Jurnal Pembayaran tunai

Resit
• Dikeluarkan sebagai bukti akuan penerimaan tunai/cek
• Resit asal menunjukkan peniaga telah membuat pembayaran manakala resit rasmi salinan adalah bukti peniaga menerima bayaran
• Direkod dalam Buku Tunai / Jurnal Penerimaan dan Pembayaran Tunai

Slip Bank
• Bukti peniaga membuat penyimpanan wang tunai / cek
• Slip asal adalah simpanan bank manakala salinan adalah untuk peniaga sebagai maklumat untuk direkodkan
• Direkod dalam buku tunai / Jurnal Penerimaan Tunai

Makluman Debit
• Dokumen / penyata yang dikeluarkan oleh bank untuk memaklumkan kepada peniaga bahawa akaunnya telah didebit atau dikurangkan sejumlah tertentu dan sebabnya
• Peniaga mungkin dikenakan caj terhadap cek tak laku , bayaran buku cek, faedah atas overdraf atau bank membuat pembayaran bagi pihak peniaga (perintah sedia ada) spt premium insurans, yuran kelab, ansuran pinjaman, cukai Hasil Dalam Negeri
• Direkodkan dalam Buku Tunai/ Jurnal Pembayaran Tunai

Makluman Kredit
• Dokumen yang dikeluarkan oleh bank untuk memaklumkan kepada peniaga bahawa akaunnya dikreditkan atau ditambahkan sejumlah tertentu dan sebabnya
• Peniaga mungkin menerima dividen pelaburan, faedah simpanan atau menerima bayaran dari penghutang melalui akaun bank ( pindahan kredit)
• Direkodkan dalanm buku tunai / Jurnal Penerimaan Tunai

Bil Tunai
• Apabila peniaga membeli secara tunai beli, beliau diberi bil tunai asal manakala jika beliau menjual secara tunai, bil tunai salinan adalah dokumen buktinya
• Direkodkan dalam buku tunai atau Jurnal Penerimaan dan Pembayaran tunai

Slip Daftar Tunai
• Slip dikeluarkan melalui mesin daftar tunai penjual apabila pembeli membayar secara tunai
• Tiada nama pembeli
• Direkod dalam Jurnal Penerimaan Tunai (salinan penjual) dan Jurnal Pembayaran Tunai (slip asal)

Baucer Pembayaran
• Dokumen sokongan bahawa pembayaran telah dibuat samada bayar belanja perniagaan, bayaran hutang atau sebagainya
• Direkodkan dalam buku tunai / Jurnal Pembayaran Tunai

Memo
• Dokumen sokongan / dalaman bagi urusniaga berlaku antara pemilik dengan perniagaannya
• Digunakan apabila peniaga membuat ambilan wang, barangniaga , membawa masuk aset sebagai modal tambahan
• Direkodkan dalam Jurnal Pembayaran Tunai / Buku Tunai (bagi ambilan tunai), lain-lain urusniaga direkod dalam Jurnal Am

Penyata Gaji
• Dokumen disediakan oleh majikan kepada pekerja
• Bukti bayaran gaji telah dibuat (melibatkan pembayaran gaji terus keakaun bank melalui pindahan kredit)
• Direkod dalam Buku Tunai / Jurnal Pembayaran Tunai

Folio Pelanggan
• Penyata yang menunjukkan rekod bayaran satu caj perkhidmatan seperti sektor perhotelan
• Berfungsi sebagai resit penerimaan wang daripada pelanggan
• Salinan asal diberi kepada pelanggan dan salinan disimpan oleh peniaga
• Direkodkan dalam Buku Tunai, Jurnal Penerimaan/Pembayaran Tunai

Bil bayaran
• Bil dibekalkan oleh pembekal perkhidmatan
• Bil telefon, air, letrik, ASTRO, internet dlll
• Dijelaskan dengan cek/tunai dan keratan bil akan dikembalikan kepada peniaga untuk tujuan rekod
• Dikepilkan bersama baucer bayaran
• Direkodkan dalam Buku Tunai/ Jurnal Pembayaran tunai

Slip pindahan wang
• Kemudahan bank kepada pelanggan untuk memindahkan wang peniaga kepada pihak ketiga secara elektronik
• Perkhidmatan ditawarkan ialah Pindahan elektronik dan pindahan telegraf
• Isi borang, serah kepada kerani dan wang dipindah secara automatik dalam dan luar negraa

3.2 Aliran dokumen Antara Pembeli dan Penjual

Kemahiran yang perlu dikuasai bagi menjawab soalan ini ialah :

1. Pengecaman dokumen.

2. Merekodkan dalam Buku Catatan Pertama.

3. Mengepos ke Lejar

4. Menyediakan Imbangan Duga.

KUIZ : Dokumen sebagai Sumber Maklumat

Congratulations - you have completed KUIZ : Dokumen sebagai Sumber Maklumat. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
Apakah fungsi dokumen perniagaan ?
A
sebagai dokumen sokongan
B
sebagai alat perancangan dan kawalan
C
sebagai bukti bertulis bahawa sesuatu urus niaga telah berlaku
D
sebagai rujukan semasa penyediaan penyata kewangan
Question 2
Antara dokumen berikut, manakah yang tidak dihantar oleh penjual kepada pembeli?
A
Invois
B
Nota debit
C
Nota serahan
D
Makluman kredit
Question 3
Antara berikut, dokumen manakah berfungsi sebagai satu peringatan kepada pembeli untuk menjelaskan hutangnya?
A
Memo
B
Nota debit
C
Penyata akaun
D
Baucar pembayaran
Question 4
Antara berikut, dokumen manakah berfungsi sebagai invois tambahan?
A
Makluman kredit
B
Makluman debit
C
Nota kredit
D
Nota debit
Question 5
Bilakah Penyata Akaun di hantar kepada penghutang?
A
Awal bulan
B
Akhir bulan
C
Selepas jualan dibuat
D
Apabila diminta oleh penghutang
Question 6
Antara berikut, pihak manakah akan menyimpan salinan Bil Tunai dan Slip Daftar Tunai?
A
Penjual
B
Pembeli
C
Pemiutang
D
Penghutang
Question 7
Perkataan ‘Kegunaan pejabat’ yang digunakan dalam dokumen keratan cek merujuk kepada
A
catatan bergu
B
catatan majmuk
C
catatan kontra
D
catatan tunggal
Question 8
Antara berikut, pilih keadaan di mana nota debit tidak sesuai digunakan.
A
Invois aset terkurang caj
B
Catatan tertinggal dalam invois
C
Invois barang niaga terkurang caj
D
Pemulangan bekas seperti tin atau botol oleh pembeli
Question 9
Antara berikut, manakah tidak menerangkan tentang diskaun niaga?
A
Diskaun niaga menggalakkan pembeli membayar dengan segera
B
Diskaun niaga merupakan potongan harga daripada harga senarai
C
Diskaun niaga menggalakkan pembeli membeli secara pukal
D
Diskaun niaga diberi semasa pembelian dibuat
Question 10
Apakah maksud syarat serahan “Angkutan dibayar” di dalam invois?
A
Pembeli perlu menanggung kos pengangkutan.
B
Kos pengangkutan adalah dibayar kemudian.
C
Penjual akan menanggung kos pengangkutan.
D
Kos pengangkutan dibayar semasa serahan.
Question 11
Apakah dokumen yang akan dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli apabila mengenakan kos pengangkutan yang tertinggal di dalam invois?
A
Nota debit
B
Nota kredit
C
Makluman debit
D
Makluman kredit
Question 12
R = Invois

S = Nota Kredit

T = Resit Rasmi

Q = Nota serahan

Berdasarkan maklumat di atas yang manakah menunjukkan aliran dokumen urus niaga kredit ?
A
R, Q, S, T
B
Q, S, R, T
C
R, S, Q, T
D
Q, R, S, T
Question 13
Encik Fadhly telah memberitahu pembekal bahawa jumlah dalam invois yang diterimanya telah terlebih caj.

Dokumen apakah yang perlu dihantar oleh pembekal tersebut kepada Encik Fadhly?
A
Memo
B
Invois
C
Nota debit
D
Nota kredit
Question 14
Perkataan ‘Angkutan dibayar’ yang tercatat dalam invois bermaksud
A
pembekal menanggung kos angkutan
B
pembeli perlu membayar kos angkutan
C
harga belian barang termasuk kos angkutan
D
kos angkutan dibayar setelah barang diterima
Question 15
Seorang pelanggan Kedai Runcit Johan memulangkan barang yang tersalah jenama.

Apakah dokumen yang perlu dihantar oleh Kedai Runcit Johan kepada pelanggan tersebut?
A
Memo
B
Nota kredit
C
Penyata akaun
D
Makluman debit
Question 16
Berikut ialah dialog antara seorang peniaga dengan pekerjanya.

Johan: Siti, invois yang kita keluarkan kepada Kedai Hatta telah terlebih caj, sila betulkan kesilapan itu.

Siti : Baiklah, tuan.

Apakah dokumen yang perlu dihantar kepada Kedai Hatta ?
A
Memo
B
Invois
C
Nota Debit
D
Nota Kredit
Question 17
Maklumat berikut diambil dari buku Perniagaan Sam. Pada 6 Januari 2010, peniaga membeli barang niaga dengan harga RM8 000. Syarat diskaun niaga dan diskaun tunai adalah seperti berikut: Diskaun niaga 20% Diskaun tunai 10% 10 hari ; 5% 15 hari   Berapakah jumlah yang perlu dibayar jika hutang dijelaskan pada 14 Februari 2010?
A
RM4 800
B
RM5 760
C
RM6 080
D
RM6 400
Question 18
Apakah tujuan diskaun niaga diberikan ?   [SPM2011]
A
Menggalakkan pelanggan membeli secara tunai
B
Mendorong pelanggan membeli barang secara pukal
C
Mengelakkan berlaku hutang lapuk dalam perniagaan
D
Meningkatkan jualan kerana diberikan kepada semua pelanggan
Question 19
Urus niaga berikut berlaku antara Kedai Azaz dengan Pemborong Teguh.

"Pemborong Teguh menerima cek daripada Kedai Azaz berjumlah RM 1,250 atas stok yang dibekalkan tempoh hari."

Apakah dokumen yang dihantar oleh Pemborong Teguh kepada Kedai Azaz sebagai bukti pembayaran?
A
Bil tunai
B
Nota debit
C
Resit rasmi
D
Keratan cek
Question 20
Pada 4 Jun 2005, Kedai Ramada telah membeli barang RM 2,400 secara kredit. Pembekal telah menetapkan syarat-syarat berikut:

Diskaun niaga: 20%

Diskaun tunai: 10% 10 hari, 5% 20 hari

Jika Kedai Ramada membuat bayaran pada 18 Jun 2005, jumlah yang perlu dibayar ialah...
A
RM 1,824
B
RM 1,920
C
RM 2,280
D
RM 1,728
Question 21
dok001

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 98 - Soalan 8 SPM 2004]

A
X = Nota Kredit, Y = Invois, Z = Nota Kredit
B
X = Nota Kredit, Y = Baucer, Z = Nota Debit
C
X = Nota Debit, Y = Baucer, Z = Nota Kredit
D
X = Nota Kredit, Y = Invois, Z = Nota Debit
Question 22
Apakah tujuan diskaun niaga?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 92 - Soalan 9 SPM 2004]

A
Menarik lebih ramai pelanggan
B
Mengelakkan berlakunya hutang lapuk
C
Menggalakkan pembeli membayar segera
D
Menggalakkan pembeli membeli dengan kuantiti yang banyak
Question 23

Jumlah jualan dalam invois yang dikirim kepada Encik Kassim pada 3 Februari 2004 ialah RM450. Syarat diskaun tunai ialah 10% jika dibayar dalam tempoh sebulan. Hitungkan jumlah yang harus dibayar oleh Encik Kassim jika beliau membuat bayaran pada 8 Mac 2004.

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 94 - Soalan 12 SPM 2004]

A
RM45
B
RM405
C
RM450
D
RM495
Question 24
Apakah dokumen yang digunakan dalam urus niaga tunai?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 80 - Soalan 6 SPM 2005]

A
Invois
B
Baucar
C
Nota Debit
D
Penyata Akaun
Question 25
dok002  

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 89 - Soalan 11 SPM 2004]

A
Jurnal Pulangan Masuk
B
Jurnal Pulangan Keluar
C
Jurnal Belian
D
Jurnal Am
Question 26
Dokumen 1 ialah invois yang diperoleh daripada Kedai Perabot Sin Hong. dok003   Namakan Buku Catatan Pertama yang digunakan oleh Kedai Perabot Sin Hong untuk merekod urus niaga tersebut.

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 86 - Soalan 8 SPM 2005]

A
Jurnal Am
B
Buku Tunai
C
Jurnal Jualan
D
Jurnal Belian
Question 27
Dokumen 2 dihantar oleh Kedai Buku dan Alat Tulis Rozim kepada pelanggannya. dok004  

Kerani akaun Kedai Buku dan Alat Tulis Rozim hendaklah merekodkan butiran dokumen itu ke dalam

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 88 - Soalan 9 SPM 2005]

A
Jurnal Jualan
B
Jurnal Belian
C
Jurnal Pulangan Jualan
D
Jurnal Pulangan Belian
Question 28
Chae Har ialah seorang peniaga. Invois yang diterima oleh Chae Har terlebih nilai. Apakah dokumen yang digunakan untuk membetulkan kesilapan tersebut?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 89 - Soalan 9 SPM 2006]

A
Nota Debit
B
Nota Kredit
C
Makluman Debit
D
Makluman Kredit
Question 29

Antara yang berikut, yang manakah fungsi dokumen perniagaan?

I Sumber maklumat perakaunan

II Rujukan kepada pemegang-pemegang saham

III Memberi maklumat tentang sesuatu urus niaga

IV Mengingatkan peniaga tentang hutang urus niaga

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 99 - Soalan 10 SPM 2006]

A
I, II dan III
B
I, II dan IV
C
I, III dan IV
D
II, III dan IV
Question 30
‘K dan K di K’ bermaksud sebarang kesilapan dan ketinggalan dalam invois boleh dibetulkan melalui

I Makluman Debit

II Nota Kredit

III Nota Debit

IV Resit

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 88, 89 - Soalan 11 SPM 2006]

A
I dan II
B
I dan IV
C
II dan III
D
III dan IV
Question 31
Apakah tujuan diskaun tunai diberikan kepada pelanggan?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 93 - Soalan 12 SPM 2006]

A
Menarik lebih ramai pelanggan
B
Mengelakkan pelanggan berhutang
C
Mempengaruhi pelanggan membeli secara pukal
D
Menggalakkan pelanggan menjelaskan hutang dengan segera
Question 32

Apakah dokumen yang digunakan untuk membetulkan sebarang kesilapan dan ketinggalan yang berlaku dalam invois?

I Makluman Debit

II Nota Kredit

III Nota Debit

IV Resit

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 88, 89 - Soalan 7 SPM 2007]

A
I dan II
B
I dan IV
C
II dan III
D
III dan IV
Question 33
Dialog berikut berlaku di antara Cik Judy dengan Puan Azura mengenai dokumen perniagaan. Judy : Puan Azura, invois yang syarikat kami hantar semalam telah tertinggal caj angkutan. Azura: Ya ke? Cik Judy nak betulkan dalam invois itu ke? Judy : Tak perlu. Kami akan hantar satu dokumen untuk menambahkan jumlah bayaran yang terkurang caj dalam invois itu. Apakah dokumen yang akan dihantar oleh Cik Judy?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 87, 88 - Soalan 8 SPM 2008]

A
Makluman debit
B
Makluman kredit
C
Nota debit
D
Nota kredit
Question 34
dok005  

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 98 - Soalan 7 SPM 2010]

A
Memo
B
Resit
C
Keratan cek
D
Penyata akaun
Question 35

Pada 30 Julai 2011, Puan Sue membeli barang niaga berharga RM600 secara kredit dengan syarat 15% 10 hari; 10% 15 hari.

Berapakah jumlah hutang yang perlu dibayar pada 10 Ogos 2011?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 94 - Soalan 6 SPM 2011]

A
RM450
B
RM510
C
RM540
D
RM600
Question 36
Apakah tujuan diskaun niaga diberikan?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 92 - Soalan 8 SPM 2011]

A
Menggalakkan pelanggan membeli secara tunai
B
Mendorong pelanggan membeli barang secara pukal
C
Mengelakkan berlaku hutang lapuk dalam perniagaan
D
Meningkatkan jualan kerana diberikan kepada semua pelanggan
Question 37
Dokumen 1 diterima oleh Puan Mahani. dok006 Berapakah diskaun tunai yang diperoleh sekiranya pembayaran dibuat pada 12 Mei 2012?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 94 - Soalan 5 SPM 2012]

A
RM188
B
RM282
C
RM470
D
RM658
Question 38
Petikan Buku Tunai berikut diperoleh daripada sebuah perniagaan. dok007   Dokumen manakah yang digunakan sebagai sumber catatan bagi urus niaga tersebut?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 79 - Soalan 11 SPM 2012]

A
Slip daftar tunai
B
Keratan cek
C
Bil tunai
D
Resit
Question 39
Maklumat berikut diambil daripada perniagaan Amin Enterprise.

Pemilik menghantar dokumen kepada pelanggannya untuk mengenakan bayaran tambahan bagi pengangkutan.

Apakah dokumen tersebut?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 87, 88 - Soalan 4 SPM 2013]

A
Nota debit
B
Nota kredit
C
Makluman debit
D
Makluman kredit
Question 40
Bajrai Enterprise menjalankan urus niaga secara kredit dengan Syarikat Melor. Aliran dokumen manakah yang berlaku dalam urus niaga tersebut?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 97, 98 - Soalan 5 SPM 2013 ]

A
Katalog ---► Invois ---► Borang Pesanan ---► Resit
B
Borang Pesanan ---► Invois ---► Katalog ---► Resit
C
Borang Pesanan ---► Katalog ---► Resit ---► Invois
D
Katalog ---► Borang Pesanan ---► Invois ---► Resit
Question 41
Encik Sunni, pemilik perniagaan Sunni Enterprise membeli rak pameran secara kredit bernilai RM3 000 untuk kegunaan perniagaan. <p></p> Apakah dokumen yang terlibat dalam urus niaga tersebut?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 85 - Soalan 6 SPM 2013]

A
Cek
B
Resit
C
Invois
D
Bil tunai
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 41 questions to complete.
List
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
41End
Return

 • #1 written by hanisah yusra
  about 6 years ago

  blh cg bg teknik jwb soaln dok. mayb sy blh praktikkn..
  yg biasa sy buat..pstikn jns apa,tgk letterhead siapa yg punya,then poskn ke jurnal/buku tunai,lps tu br lejar..atau cg ad cra yg lbh baik..

 • #2 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Hanisah,

  Masalah utama calon SPM dalam menjawab soalan dokumen ialah menggunakan masa yang terlalu lama untuk menyelesaikan. Masa yang diperuntukkan untuk menjawab soalan dokumen ialah tidak melebih 50 minit. Tetapi jika kita menggunakan cara / teknik yang betul pelajar dapat siapkan dalam masa 30 minit sahaja.

  Teknik menjawab soalan latihan dengan teknik untuk menjawab soalan peperiksaan lain caranya. Semasa peperiksaan MASA sangat penting, jadi kita perlu menggunakan teknik yang menjimatkan masa supaya kita mempunyai masa yang cukup untuk menjawab soalan2 yang lain dan melakukan penyemakan.

  Tekniknya seperti berikut :
  1. Sebelum Ketua Pengawas Peperiksaan mengumumkan peperiksaan bermula – pelajar sepatutnya menggunakan masa tersebut untuk menulis No. Angka Giliran pada setiap helaian kertas jawapan serta menyiapkan FORMAT JURNAL AM, JURNAL KHAS dan BUKU TUNAI.
  2. Apabila peperiksaan bermula, terus baca soalan, kenal pasti NAMA SYARIKAT KITA, BARANG NIAGA, BARU MULA (MODAL) / MULA LAMA (BAKI B/B).
  3. Catatkan catatan permulaan tersebut ke dalam JURNAL AM, manakala TUNAI dan BANK masukkan pula ke dalam BUKU TUNAI.
  4. Seterusnya terus ke Dokumen 1 – kenalpasti JA,JJ,JB,JPJ,JPB @ BT. Dan terus rekodkan ke dalam Buku Catatan Pertama yang terlibat.
  5. Kemudian terus ke Dokumen 2 – kenalpasti dan terus rekod dalam BCP yang berkenaan.
  6. Dokumen 3 hingga Dokumen 12 – kenalpasti dan terus rekodkan (satu persatu).
  7. Poskan JURNAL AM ke akaun2 yang terlibat dalam LEJAR.
  8. Tutup setiap JURNAL KHAS dan postkan ke LEJAR.
  9. Imbangkan BUKU TUNAI dan postkan ke LEJAR
  10. Imbang dan tutup semua akaun dalam lejar.
  11. Akhir sekali sediakan Imbangan Duga.

  Dengan menggunakan terknik tersebut masa dapat digunakan sesingkat mungkin. Apabila membuat latihan dokumen selepas ini latihlah dengan cara tersebut siapkan format terlebih dahulu, kemudian kenalpasti dokumen 1 dan terus rekod, dokumen 2 terus rekod begitulah seterusnya, seperti langkah2 yang disebut diatas selesai. Kemudian nilai sendiri apakah hasilnya.

  Imbangan Duga yang tidak seimbang tidak mengambarkan apa yang anda buat salah, mungkin tersilap pada 1 @ 2 akaun/catatan sahaja dan markah yang hilang hanya 1 @ 2 markah sahaja daripada 29 markah. Walaupun tidak seimbang anda jangan bimbang TERUS menjawab soalan2 yang lain dahulu, jika ada lebihan masa nanti barulah anda buat semakan semula pada soalan tersebut. Ini kerana untuk menyemak / mengesan kesilapan biasanya mengambil masa yang agak lama mungkin 5 atau 10 minit. Sedangkan kesilapan tersebut hanya memberikan 2 markah sahaja. Adalah lebih baik gunakan masa 5 atau 10 minit tadi untuk menjawab soalan lain dahulu yang mana markah yang mungkin akan diperolehi ialah 7 atau 8 markah. Semoga Berjaya.

 • #3 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  TAHUKAH ANDA ?

  Invois juga berfungsi sebagai RESIT jika penjual menulis perkataan “Telah Dibayar” pada invois itu, ditandatangani dan dicop dengan cop rasmi perniagaan penjual.

 • #4 written by anis
  about 6 years ago

  salam.. ckgu, kalau cek x dilayan oleh bank dlm MEMO masuk kat mana?

 • #5 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Anis,

  Semasa kita terima cek daripada penghutang kita akan catat dalam BUKU TUNAI di sebelah DEBIT sebagai pertambahan dalam BANK.

  Apabila cek tersebut didapati Cek tak layan, maka kita kena keluarkan jumlah tersebut daripada BANK dalam BUKU TUNAI dengan cara catatkan disebelah KREDIT dan butirnya ialah NAMA PENGHUTANG tersebut.

 • #6 written by Alyaa
  about 6 years ago

  salam ckg Narzuki..
  sy pelajar smka melor,kelantan
  sy ad mslh dgn soalan dokumen..
  bleh ckg tolong sy??

 • #7 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Alyaa,

  Di sini ada banyak nota2 dan panduan2 yang boleh digunakan untuk meningkatkan kemahiran menjawab Soalan Dokumen.

  Boleh Cg tahu, apakah sebenarnya masalah Alyaa dalam menjawab soalan ini ?

 • #8 written by HEIDA
  about 6 years ago

  sye nk tya..btul ke thn hdpn de perubhn format perakaunan yg baru?

 • #9 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Heida,

  Memang betul !!! Format Soalan Prinsip Perakaunan SPM bermula tahun 2009.

  Kertas 1 – 40 soalan objektif
  Kertas 2 – 4 soalan esei – 25 markah setiap soalan.
  Kertas 3 – Kerja kursus (dokumen perniagaan/ kitaran perakaunan)

 • #10 written by bieha
  about 6 years ago

  salam..
  ckgu nk mintk pndapt ckg ni..
  k2 sy dah blh fokus pd soaln yg kbykan keluar dalam trial negeri lain ke??
  pembubaran,syrikat berhad…
  apa lg ye??

 • #11 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Bieha,

  “SEMAKIN BANYAK TOPIK DIKUASAI, MAKA SEMAKIN HAMPIR DENGAN 1A”. Sebagai permulaan fokuskan pada topik dalam soalan2 trial tersebut. Kemudian soalan 2 tahun lepas. Lepas itu topik2 yang belum dikuasai dengan baik. Seperti : Rekod Tak Lengkap kaedah analisis, Tafsiran penyata kewangan, Pelupusan aset bukan semasa, Pelarasan Hasil dan Belanja terdahulu dan terakru, Peruntukan Hutang Ragu, Buku Tunai Runcit, Belanjawan tunai, Akaun Kawalan. dll.

  Gunakan MASA yang seadanya untuk cover sebanyak mungkin topik.

 • #12 written by happy
  about 6 years ago

  cikgu,kenapa sy download nota tingkatan 4 tak boleh dguna?

 • #13 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  happy,

  Apa yang dimaksudkan “tak boleh guna” ?
  Cuba sekali lagi.

 • #14 written by nur
  about 6 years ago

  askum…
  saya nak tanya…dalam perakaunan kewangan ada bab sewa beli…apa dokumen yang terlibat dalam sewa beli?

 • #15 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Nur,

  Apakah Sewa Beli ?
  ”Sewa beli ialah menyewa barang-barang dengan hak pilihan untuk membelinya. Pembayaran dibuat dengan cara ansuran. Anda ialah penyewa dan syarikat yang memberi pinjaman adalah pemunya. Hak milik akan hanya diperolehi oleh penyewa setelah semua bayaran dijelaskan.”

  Transaksi sewa beli sebenarnya menyamai transaksi Pinjaman. Jadi dokumen utama yang terlibat semasa proses sewa beli tersebut ialah Surat Perjanjian Pinjaman (Sewa Beli). Dan Resit Rasmi jika melibatkan sebarang pembayaran pendahuluan. Itu saja daripada Cg, mungkin cikgu2 lain boleh menambahnya.

 • #16 written by iftitah
  about 6 years ago

  cg ambilan nk masuk kat buku tunai ke jurnal am??
  de sesetengah buku letak kt dalam buku tunai….

 • #17 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Iftitah,

  Cg telah terangkan secara detail dalam post Pengecaman Dokumen sebelum ini. Sila rujuk DISINI.

 • #18 written by Victorian91
  about 6 years ago

  Cikgu,
  Dokumen perniagaan dalam soalan ialah Keratan Cek..
  Tapi keratan cek tulis untuk bayaran bil elektrik..
  Saya dengar orang cakap kena letak Kadar Bayaran?
  Tapi dalam jawapan dalam buku letak bil elektrik..
  Thanx..

 • #19 written by Victorian91
  about 6 years ago

  Maaf..

  Soalannya.. Yang mana betul??
  Thanx..

 • #20 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Victorian,

  Kadar bayaran adalah merangkumi belanja2 seperti bayaran bil telefon, bil eletrik dan bil air.
  Jadi anda boleh menggunakan samada KADAR BAYARAN atau ELETRIK, kedua2nya diterima. Tetapi penggunaan “BIL ELEKTRIK” tidak diterima.

 • #21 written by Syafeeqa
  about 6 years ago

  Sye sering gagal untuk menjawab soalan dokumen sumber.. sye juga lebih banyak membazirkan masa untuk menjawab soalan dokuman sumber.. Bolehkah cikgu memberi tip untuk sye menjawab soalan dokuman sumber, dalam masa yang dicadangkan??

  harap cikgu bley membantu sye..
  terima kasih..

 • #22 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Syafeeqa,

  Masa menjawab soalan dokumen kurang daripada 50 minit. Manakala teknik menjawab telah Cg nyatakan dalam komen di atas. Untuk makluman, Tahun 2009 soalan dokumen tidak lagi dimasukkan dalam Kertas 2 seperti tahun 2008 dan sebelumnya. Topik tersebut akan dijadikan kerja tugasan dalam Kertas 3 nanti.

 • #23 written by siti nurshafiqah
  about 6 years ago

  sya nk tny ckgu,nota debit untuk kos pengangkutan yang tertinggal kna rekod cmna dlm jurnal?

 • #24 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Siti,

  Kos pengangkutan bukannya barang niaga, maka tidak boleh dimasukkan dalam Jurnal Belian atau Jurnal Jualan. Jurnal Jualan dan Jurnal Belian KHAS untuk BARANG NIAGA sahaja.

  Oleh itu Nota Debit tersebut perlulah dimasukkan dalam JURNAL AM.

 • #25 written by pening
  about 6 years ago

  ada tak bank keluarkan makluman kredit dan makluman debit?
  apa fungsi dia dan macam mana catat?

 • #26 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Pening,

  Sudah tentu ada, bagi memaklumkan kepada penyimpan (terutamanya akaun semasa) bahawa wang dalam akaun telah bertambah atau berkurang disebabkan sesuatu perkara. Contoh dokumen Makluman Debit dan Maklumat Kredit serta keterangan ada dinyatakan dalam Buku Teks pada m/s 57.

  Cara mencatatnya ialah dalam BUKU TUNAI, sama ada disebelah debit (maklumat kredit) atau kredit (makluman debit). Butiran yang perlu digunakan bergantung kepada PERKARA yang dinyatakan dalam dokumen maklumat debit dan makluman kredit tersebut.

 • #27 written by setahun jagung
  about 6 years ago

  salam,
  cikgu..
  1. dalam soalan dokumen WAJIBKAH kita letakkan no invois. jika tak letak, adakah hilang markah?
  2. apa fungsi colum folio?
  3. Jika tak letak tarikh dalam lejar, adakah markah akan dipotong?
  Terima kasih. semoga Allah membalas jasa baik yang cikgu taburkan.

 • #28 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Setahun jagung,

  Dalam penyediaan Buku Catatan Pertama (JA, JJ, JB,JPB,JPJ dan BT), TARIKAH, BUTIR dan JUMLAH mesti betul baru dikira betul dan diberikan markah. Manakala no. invois, no. nota kredit diabaikan (tidak diambil kira) dalam pemberian markah samada ditulis ataupun tidak.

  Lajur folio dalam Jurnal berfungsi untuk mencatat no. rujukan bagi halaman/no lejar yang berkaitan dengannya. Manakala lajur folio dalam Lejar untuk mencatat no halaman jurnal yang menjadi sumber maklumat urus niaga tersebut.

  Dalam LEJAR pemberian markah berdasarkan kepada BUTIR dan JUMLAH yang betul sahaja, TARIKH diabaikan (tidak diambil kira).

 • #29 written by pening
  about 6 years ago

  jika bagi suatu perkara dlm lejar,
  butir betul tapi jumlah salah
  markah macam mana?
  trm ksh bnyk2!

 • #30 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Pening,

  Kedua-dua mesti betul baru dikira betul dan diberikan markah, kalau sebaliknya maka tiada markah diberikan.

 • #31 written by zai
  about 6 years ago

  salam
  cikgu
  bleh saya tahu..rak pameran dalam dokumen, kita akan buka akaun kelengkapan atau akaun perabot?
  dan satu lagi kalau dalam jurnal am catatan pembukaan dah ada perabot, kita masukkan rak pameran dalam akaun perabot atau dalam akaun kelengkapan?
  TQ.

 • #32 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Zai,

  Bagi perniagaan, Akaun “Kelengkapan” tidak diterima kerana salah dari segi istilah perakaunan. Istilah yang sebetulnya ialah LENGKAPAN.

  Lengkapan dan Perabot adalah merujuk kepada perkara yang sama, jadi mana-manapun boleh digunakan. TETAPI sekiranya dalam catatan permulaan sudah ada Akaun Perabot, maka Akaun Perabot hendaklah digunakan. Jika dibuka Akaun Lengkapan, maka dikira salah kerana wujud dua akaun bagi perkara yang sama.

  Dalam menentukan RAK PAMERAN boleh direkod sebagai Perabot/Lengkapan, kita kena lihat kepada jenis perniagaan atau jenis rak pameran tersebut.

  Contohnya,
  1. Perniagaan Kedai Buku : rak pameran yang diperbuat daripada kayu yang berbentuk almari / bertingkat2 – maka Akaun Perabot / Lengkapan sesuai digunakan.

  2. Kedai Pembekal Kek (Soalan SPM 2008) : rak pamerannya sudah tentu berbentuk almari tertutup dan berhawa dingin / peti sejuk – telah dikelaskan sebagai Alatan Kedai dan bukannya Perabot/Lengkapan.

 • #33 written by yee
  about 6 years ago

  cikgu , saya nak tanya beli mesin pendaftaran tunai (dalam Bil Tunai), semasa pos ke lejar ialah buka Akaun Alatan Pejabat, atau Akauan Kelengkapan , atau Akaun Mesin ?

 • #34 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Yee,

  Akaun Alatan / Alatan Pejabat / Alatan Kedai lebih sesuai digunakan. Walau bagaimanapun kena rujuk terlebih dahulu catatan permulaan jika telah ada salah satu daripada akaun2 tersebut, jika tiada maka mana2 satu boleh digunakan.

 • #35 written by zai
  about 6 years ago

  salam cikgu,
  saya nak tanya, dalam jurnal am semasa catatan pembukaan,
  kita tulis keterangan berikut ; “(merekod aset, liabiliti dan ekuiti pemilik pada tarikh ini): sekiranya semua item-item tersebut disenaraikan.
  masalah saya sekiranya hanya ada item aset dan ekuiti sahaja yang disenaraikan, perlukah kita menulis keterangan yang sama atau kita tulis : “(merekod aset dan ekuiti pemilik pada tarikh ini) ” ?
  tq…

 • #36 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Zai,

  Jika tiada liabiliti, maka keterangan perlu ditulis “(merekod aset dan ekuiti pada tarikh ini)”.

 • #37 written by Ian
  about 6 years ago

  cikgu, saya nak tanya apakah slip pindahan wang?Tq

 • #38 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Ian,

  Pindahan Wang bermaksud kita pindahkan sejumlah wang dalam akaun di bank kepada akaun bank seseorang. Contohnya, kita membuat pembayaran kepada pemiutang dengan cara memindahkan wang ke akaun pemiutang tersebut.

  Cara merekodnya sama dengan kita membayar kepada pemiutang dengan cek. Iaitu:
  Dt: Pemiutang
  Kt: Bank

 • #39 written by Luke
  about 6 years ago

  Cikgu, saya menghadapi masalah meletakkan dokumen yang betul ke dalam buku tunai. Amat sukar untuk membezakan. Kadang-kala saya ingat ia berada dalam buku tunai tapi jawapannya menunjukkan ia berada dalam jurnal belian. Ada apa-apa tips untuk menyenangkan kerja membezakan dokumen?

 • #40 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Luke,

  Sila rujuk post PENGECAMAN DOKEMEN berikut.

 • #41 written by Ika
  about 6 years ago

  Assalamualaikum cikgu,
  saya nk tanye kdg2 mase sy jwb exam akaun sy slalu x cukup mase… lepas tu bile x ckp mase sy jadi nervous dan terus lupe format dan kdg2 slh kire..mcm mane cikgu..

 • #42 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Ika,

  Memang tidak dinafikan masalah utama pelajar2 dalam menjawab soalan prinsip perakaunan (kertas 2) ialah TIDAK CUKUP MASA. Secara kasarnya peruntukan masa bagi menjawab setiap soalan adalah seperti berikut :

  S1 – Dokumen …. 55 minit
  S2 – Akaun Penamat … 35 minit
  S3 – 20 minit
  S4 – 20 minit
  S5 /S6 – 20 minit

  Sebab utamanya, masa digunakan terlalu lama bagi menjawab soalan 1 : Dokumen. Cg nasihatkan kenalpasti TEKNIK menjawab yang betul bagi menjawab soalan dokumen supaya masa yang digunakan tidak melebihi 55 minit. Sekiranya masa telah lebih, adalah dinasihatkan terus jawab soalan2 lain, jika ada lebihan masa baru sambung soalan dokumen kembali.

  Dan satu lagi cara mengatasinya ialah jawab soalan2 yang difikirkan mudah/dapat jawab terlebih dahulu kemudian baru jawab soalan dokumen.

 • #43 written by fatin
  about 6 years ago

  salam….
  cikgu saya nak tanya macam mana saya nak dptkan buku tunai, jurnal dan lejar…….saya plajar asrama penuh….saya inginkan semua itu agar saya boleh fotostat byk2 dan bawa balik skolah….kalau cikgu ada boleh tak kirimkan kpd saya………tq……..

 • #44 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Fatin,

  Sila muat turun Templet Kertas Jawapan yang telah disediakan oleh Sifu2b dalam blog beliau di SINI.

 • #45 written by fatin
  about 6 years ago

  salam….
  cikgu, saya ucapkan jutaan terima kasih atas bantuan cikgu….hanya Allah yg dpt membalas budi baik cikgu……doakan saya mendapat yg terbaik untuk SPM tahun ini……tq….

 • #46 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Cg doakan Fatin akan memperolehi kejayaan yang cemerlang dalam SPM nanti, Amin.

 • #47 written by syiera
  about 6 years ago

  salam cikgu..

  boleh tak saya nak temubual cikgu?
  saya ingin memilih cikgu sbgai ahli professional utk folio kerjaya saya..
  memandangkan ckgu mrupakan seorang guru dan mahir dalam bidang akaun maka saya rasa cikgu sesuai dengan kerjaya yang saya pilih..

 • #48 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Syiera,

  Tidak menjadi masalah untuk temu bual Cg, cuma bukan disini, nanti Cg hubungi melalui email.

 • #49 written by shazel
  about 5 years ago

  tak ada skema jawapan ke untuk dokumen

 • #50 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Shazel,

  Soalan2 dan Skema jawapan percubaan SPM 2007 dan 2008 boleh diperolehi di Soalan Percubaan SPM : Koleksi 2007 dan 2008.

 • #51 written by Patrick
  about 5 years ago

  Apakah istilah English bagi Makluman Kredit?
  Saya rasa bukan Credit Memo, kerana Credit Memo sebenarnya ialah Nota kredit.

 • #52 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Patrick,

  Saya setuju Credit Memo = Nota Kredit, tetapi Makluman Kredit saya tidak pasti apa istilah English yang digunakan. Nanti saya cuba bertanyakan kawan yang bekerja dibank, ataupun mana-mana rakan guru yang mengetahuinya bolehlah nyatakan disini untuk dikongsikan bersama.

 • #53 written by atin
  about 5 years ago

  salam….
  cikgu…. soalan LCCI ni macam susah je…..
  soalan dokumen belum tentu dapat buat dalam masa 60 mnit…..

  cam ner nak jawab soalan dokumen dgn cukup masa???

 • #54 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Atin,

  Gunakan masa yang seadanya ini untuk menguasai topik satu persatu. Kenal pasti teknik yang betul dan menjimatkan masa semasa menjawab soalan dokumen dan banyakkan latihan. InsyaAllah, akan dapat disiapkan dalam masa kurang daripada 50 minit.

 • #55 written by shaz
  about 5 years ago

  cg, mcam mana kalu ader overdraf bank dan pemiutang dlm dokumen sumber? mcm mana nak transfer ke lejer dan jernal am? saya kurang jelas cara nak pindah ke lejer

 • #56 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Shaz,

  Soalan yang dikemukan tidak lengkap, jadi Cg andaikan ianya berkaitan dengan catatan permulaan pada 1 hb bagi perniagaan yang telah mula lama. Pertama sediakan Jurnal Am dengan catatan seperti berikut :

  Dt. Aset (rujuk soalan)
  Kt: Bank (overdraf bermaksud liabiliti)
  Kt: Pemiutang
  Kt: Modal

  Kemudian postkan ke lejar satu persatu, buka Akaun Aset yang terlibat dan catat di sebelah Debit BAKI B/B.
  Bank catat dalam BUKU TUNAI disebelah Kredit BAKI B/B. Begitu juga dengan Ak Pemiutang dan Ak Modal.

  Bagi mendapatkan maklumat lanjut, sila rujuk POS KE LEJAR.

 • #57 written by zamir..
  about 5 years ago

  ..slam rmadan… cikgu…

  sya nak tnya…cikgu tntg..soalan anchor…..
  …ckgu..skolah sya kta…klau..nk dptkan…LCCI
  ..kna bg tliti..btul…msa kt lajer…tp ckgu kta..klu x ctat tarikh..
  pown x pa….tp sya mgkin.. x tlis kowt sbab nk jmat msa…
  nk bua tsoalan len lagi…..mcm mna cikgu….

 • #58 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Zamir,

  Sebelum ini pun, Cg juga menasihatkan agar tulis tarikh, Baki h/b dan Baki b/b dalam lejar walaupun menurut skema tahun2 sebelum ini perkara tersebut tidak diberikan markah. Mulai SPM 2008 (Program Sijil Berganda LCCI) penyediaan catatan akaun yang lengkap sangat2 digalakkan. Sebenarnya tidak mengambil masa yang lama untuk menulis perkara2 tersebut, cuma perlu perbanyakkan latihan.

 • #59 written by zamir..
  about 5 years ago

  …ermmm
  ..cikgu ntuk taun ..neyh..

  prinsip akaun…. ada kertas ketiga ka..??

 • #60 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Zamir,

  Sila gunakan tulisan yang betul, supaya lebih mudah difahami oleh sesiapa yang membacanya. Kertas 3 akan mula diperkenalkan kepada pelajar SPM 2011 nanti.

 • #61 written by zalia
  about 5 years ago

  Cikgu…saya nak tanya apakah perbezaan antara slip bank dan slip pindahan wang?

 • #62 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Zalia,

  SLIP BANK – kita masukkan wang tunai perniagaan ke dalam akaun BANK, iaitu catatan KONTRA.

  Manakala SLIP PINDAHAN WANG – kita buat pembayaran kepada seseorang spt:pemiutang melalui pindahan wang kita dibank ke akaun bank pemiutang tersebut.

 • #63 written by farah
  about 5 years ago

  cg,,blh tak cg bg cth semua dokumn p’niagaan..mksud saya gambar2 dokumen tersebut

 • #64 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Farah,

  Sila dapatkan daripada laman web sahabat Cg, iaitu Sifu2b di SINI.

 • #65 written by lembut
  about 5 years ago

  kalau dapat resit mmbeli brg niaga dalam dokumen perniagaan,
  nak masukkan kat manerrr???

 • #66 written by nana
  about 5 years ago

  salam,,
  cg sy nk tny ckit,,
  ca ne cre yg sistematik nk pos ke lejar???
  mekacih ckg..

 • #67 written by lumut hijau
  about 5 years ago

  cikgu,, memo nak masukkan kat maner?
  nak tanye satu lg soalan,, cg ade bpe org anak??
  bpe byk gaji cg ngajar akaun nie??
  satu lagi…saya benci NANA…

 • #68 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Lembut,

  Kalau dapat resit kerana kita BELI BARANG NIAGA. Maka perlu direkodkan disebelah KREDIT dalam BUKU TUNAI(samada lajur Tunai / Bank – rujuk pada resit tersebut) dan BUTIRnya adalah BELIAN.

  Nana,

  Cara sistematiknya, kita pos daripada BCP satu-persatu ke Lejar, kita boleh mulai dengan Jurnal Am, Jurnal Khas dan Buku Tunai. Kemudian Imbang dan tutup semua Akaun seterusnya sediakan Imbangan Duga.

  Lumut Hijau,

  MEMO perlu direkodkan samada dalam Buku Tunai (jika melibatkan wang tunai atau cek), ataupun Jurnal Am.

 • #69 written by goki
  about 5 years ago

  ader cara untuk jadi pelajar pintar dalam pa dan cara pembelajaran

 • #70 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Goki, sila baca sedikit panduan untuk menguasai Prinsip Perakaunan.

 • #71 written by mar
  about 5 years ago

  cg,
  pelajar saya adalah terdiri drp pelajar sederhana dan hanya segelinter yg menunjukkan minat untuk belajar dan berjaya.
  bagaimana cara yg terbaik perlu saya buat pada saat2 akhir ni untuk membantu pelajar saya menguasai soalan 1 dengan baik?

 • #72 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Cg Mar,

  Masalah utamanya ialah MINAT pelajar untuk berjaya atau untuk LULUS. Berikan kesedaran kepada pelajar tentang kedudukan soalan 1, yang MESTI keluar dalam SPM 2009 dan peruntukan markah terbesar iaitu 28 markah. Serta kedudukan Kertas 1 yang menyumbangkan 33.3% daripada markah keseluruhan.

  Apabila pelajar mula minat untuk LULUS / kuasai soalan dokumen. Berikan BIMBINGAN langkah demi langkah dalam menjawab soalan tersebut, seterusnya perbanyakkan latihan. Ianya boleh dilakukan dalam bentuk bengkel ataupun Kem Dokumen.

  Itu saja sedikit pandangan daripada saya, semoga berjaya.

 • #73 written by Patrick
  about 5 years ago

  Jika soalan suruh imbangkan akaun (seperti soalan 1c tahun 2008), adakah semua akaun perlu diimbangkan? Termasuk akaun yang hanya mempunyai satu butir seperti Akaun Gaji (soalan 2008)?

 • #74 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Sebaik-baiknya imbang dan tutup semua akaun, walaupun hanya ada satu urus niaga sahaja, kerana itu adalah kemahiran asas penyediaan lejar.

 • #75 written by TEH
  about 5 years ago

  salam cg,
  sini ada 2 soalan..
  lengkapan ialah perabot spt kerusi, meja, rak kabinet..
  trial melaka soalan dokumen ialah pemilik membeli meja dan kerusi, kabinet besi dan rak pameran scr kt (dlm satu invois)..
  kenapa butir nk tulis perabot, boleh x sy tulis lengkapan?

  cg kata lekapan ialah alatan yg ‘melekat’ spt penghawa dingin.. kalau perniagaan itu membeli penghawa dingin scr kt, butir yg sy tulis ialah lekapan atau lengkapan? sbb guru sekolah sy ajar tulis lengkapan..

 • #76 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Teh,

  Bagi skop SPM, Lengkapan = Perabot, jadi kedua2 boleh digunakan dengan syarat sebelum ini kedua2 akaun tersebut tidak ada. Sekiranya dalam catatan permulaan telah ada PERABOT, maka akaun Perabot harus digunakan, tidak boleh dibuka Lengkapan. dan begitulah sebaliknya.

  Lekapan biasanya tidak berdiri sendiri, pada amalan biasa “Akaun Lengkapan dan Lekapan” akan digunakan jika melibatkan perkara tersebut. Jadi, pada pandangan Cg, penggunaan “Lengkapan” sahaja tidak mengambarkan perkara yang sebenar.

 • #77 written by zamir
  about 5 years ago

  slam sejahtera cikgu yang ku sayangi

  bagi soalan. dokumen…insya allah.. saya boleh jawab
  cuma terdapat beberapa kelemahan yang sya hadapi…
  iaitu bekaitan dengan pengeposan ke jurnal am.

  slalunya…kalau syarikat itu membeli perabot…….saya..tahu cikgu ….dengan menulis…debit perabot..dan kredit nama syarikat…yang dibeli…..tetapi bagaimana pula dengan catitan 2 yang lain…..sperti promosi ,ambilan derma…dan lain2 lagi catitan…….perkara inilah….yang selalu menghantui saya…ketika membuat dokumen….
  ….tolong jelaskan cikgu….

 • #78 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Zamir,

  1. AMBILAN barang niaga untuk kegunaan PERIBADI.
  Dt: Ambilan …… Kt: Belian

  2. Ambilan barang niaga untuk diDERMAKAN / PROMOSI.
  Dt: DERMA/PROMOSI …… Kt: Belian

  # Akaun AMBILAN hanya digunakan jika melibatkan pemilik mengambil untuk kegunaan peribadi sahaja. Jika untuk kegunaan perniagaan, maka Ambilan tidak terlibat.

 • #79 written by me
  about 5 years ago

  cikgu boleh kamu terangkan catatan kontra. apakah kegunaan peribadi.. sama dengan ambilan ataupun merupakan catatan kontra dan kegunaan pejabat serta borang want tunai masuk dan yang mana harus saya debit /kreditkan

 • #80 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Me,

  CATATAN KONTRA – tidak melibatkan sebarang pembayaran / penggunaan wang untuk tujuan lain. Hanya tukar tempat SIMPAN samada di kedai/pejabat (TUNAI) atau di BANK. Ada 2 keadaan, iaitu :

  1. SLIP WANG MASUK – masukkan wang TUNAI ke dalam BANK. Dt: Bank …. Kt: Tunai

  2. KERATAN CEK (untuk kegunaan pejabat/tunai) – keluarkan wang daripada BANK untuk digunakan dikedai/pejabat. Dt: Tunai …. Kt: Bank

  Cara merekod keratan cek – catatan kontra boleh rujuk SINI.

 • #81 written by nadzirah
  about 5 years ago

  ckgu…thn ni akaun klb x msk kan?

 • #82 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Nadzirah,

  Tidak semestinya topik yang keluar pada tahun lepas tidak akan dikeluarkan pada tahun ini. Ada kemungkinan akan dikeluarkan juga pada tahun ini.

 • #83 written by nadzirah
  about 5 years ago

  ckgu….thn ni ckg sye spot soaln:dokumen, pp dan kkk,ak.realisasi,ak.penyesuaian bank,rekod x lengkp, kos pengeluaran,tpm.(untk paper 2)

 • #84 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  ok, kuasai topik2 tersebut dan topik2 yang lain juga. Pada kebiasaanya tidak semua topik yang dispot akan masuk, mungkin ada 1 atau 2 soalan daripada topik2 lain.

  Cuba kuasai sebanyak mungkin topik2 yang ada.
  ~ Semoga Berjaya.

 • #85 written by nadzirah
  about 5 years ago

  best nye…..spm dh hbs…

 • #86 written by ALfie
  about 5 years ago

  slm ckgu,

  sy ni tak faham sgt la pa nie…
  rse pyh plak…
  jdi nk mntak ckgu bgla skit2 tip untuk mudah faham..
  sy tk faham pasal penghutang tu apa..
  pemiutang tu ape…
  *liabiliti terhad mcamane plak??

 • #87 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  PENGHUTANG – orang yang berhutang dengan kita, iaitu kita JUAL barang niaga kepada PELANGGAN secara kredit /hutang, maka pelanggan tersebut dipanggil PENGHUTANG…. iaitu ASET SEMASA bagi kita.

  PEMIUTANG – orang yang memberi kita hutang, iaitu kita BELI daripada PEMBEKAL secara kredit /hutang, maka dia dipanggil PEMIUTANG….iaitu LIABILITI SEMASA bagi kita.

 • #88 written by nazifah
  about 5 years ago

  Sye masih keliru antara invois asal dan salinan dan nak masukkan pada debit or kredit. selain itu, sya nak tahu mcammne bentuk buku tunai dan macammne kte nk pastikan persamaan perakaunan betul?Harap cg bleh tlong

 • #89 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Setiap dokumen disediakan sekurang2nya dalam 2 salinan, iaitu salinan ASAL (diberikan kepada pembeli) dan SALINAN (disimpan oleh penjual sebagai rujukan).

  Bagi menentukan Debit atau Kredit, kena kenalpasti jenis akaun/urus niaga tersebut sama ada melibatkan aset, liabilti, ekuiti, hasil atau belanja.

  Asasnya, Persamaan perakaunan boleh dikatakan betul jika ianya seimbang disebelah debit dan kredit dalam KKK.

 • #90 written by cg Azlina
  about 5 years ago

  Apakah cara yang lebih mudah dan berkesan untuk mgajar plajar2 saye terutama dalam bab3 Dokumen Perniagaan?
  ini kerana saya baru dalam bidang akaun dan plajar saya kini merupakan plajar tingkatan 4?
  harap cg narzuki sudi mmbantu…
  tQ

 • #91 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Pada pandangan saya, pastikan pelajar terlebih dahulu memahami kaitan secara UMUM setiap satunya dalam Kitaran Perakaunan, bermula dari Dokumen – BCP – Lejar – Imbangan Duga. Kemudian lebih KHUSUS kepada setiap kemahiran yang perlu dikuasai satu persatu, seperti PENGECAMAN dokumen, Catatan dalam BCP, pengeposan ke Lejar, Imbang dan tutup setiap akaun dan akhirnya sediakan Imbangan Duga.

 • #92 written by joey
  about 5 years ago

  hello…cg narzuki…
  sekolah saye akn adakan pembentangan..tajuk bagi kumpulan saye ialah nota makluman,serahan dan kiriman…tapi..saya tidak dpt apa-apa maklumat ttg nota makluman….blhkah cg.narzuki memberitahu saye ttg ciri-ciri dan fungsi nota makluman kerana saye bru dlm bidang akaun…thz you…

 • #93 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Nota tentang dokumen2 tersebut ada dinyatakan dalam buku teks dan buku rujukan. Sila dapatkan disana.

 • #94 written by Fadhullah
  about 5 years ago

  cikgu, saya kurang faham sikit la tentang bab dokumen perniagaan ni. boleh cikgu terangkan??

 • #95 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Terlalu banyak untuk diterangkan, jadi Cg cadangkan baca dahulu buku2 teks / rujukan, apabila ada perkara2 yang tidak faham baru kemukakan satu persatu soalan mengenainya.

 • #96 written by Cgu Azlina
  about 5 years ago

  salam cgu narzuki..
  terima kasih atas panduan dan tunjuk ajar cgu saya akan cube ikut nanti..
  salam

 • #97 written by hanim
  about 5 years ago

  cg, boleh saya tahu bab dokumen perniagaan ini akan naik dalam soalan yang ke berapa dalam SPM 2011 nanti?
  kerna sebelum ini soalan bagi tajuk ini merupakan soalan first.
  adakah ada perubahan pada SPM 2011 nanti?

 • #98 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Kemungkinan besar tidak akan dikeluarkan dalam kertas 2 pada SPM2011 nanti. Sebaliknya dalam Kertas 3 (kerja kursus). Walau bagaimanapun kita tunggu maklumat rasmi yang akan dikeluarkan tak lama lagi.

 • #99 written by wan
  about 5 years ago

  cg, pd pndangan cg, pelukah sy tutup dn seimbangkan lejar
  klo dlm soalan dia x suruh… cg sy kate x yah seimbangkn
  xpe. tp sy masih ragu2 sbb kwn sy kt skolah lain kate kene
  seimbangkan…

 • #100 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Sebaik-baiknya jawapan ialah imbangkan dan dapatkan Baki h/b dan Baki b/b.

 • #101 written by sulaiza
  about 5 years ago

  salam….cikgu dkmen perniagaan nie sbnrnye pew?

 • #102 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  DOKUMEN PERNIAGAAN merupakan bukti secara bertulis bagi setiap urus niaga yang telah berlaku. Contohnya, semasa beli perabot pihak penjual akan mengeluarkan satu dokumen pembelian seperti bil tunai kepada pembeli. Apabila membuat sesuatu pembayaran seperti bayar yuran dan sebagainya pihak yang menerima bayaran akan mengeluarkan sekeping RESIT sebagai bukti pembayaran telah dibuat.

  Maka, dokumen2 tersebut merupakan SUMBER utama untuk peniaga rekod urus niaga tersebut dalam buku akaun perniagaan.

 • #103 written by zek
  about 5 years ago

  cikgu slip bank tu sama ke dengan borang wang masuk?

 • #104 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Sekiranya slip bank tersebut mengambarkan simpan wang ke akaun bank perniagaan, maka ianya sama dengan borang wang masuk. Setengah2 bank menamakan borang tersebut sebagai borang “Simpanan”.

 • #105 written by marziani marzuki
  about 5 years ago

  assalamualaikum,cgu..
  Nk tanya,mcm mane kita nak kenal pasti bhw jumlah imbangan duga kita sama dgn jwpn skema??Maksud sy,kita dh buat imbangan duga tp jumlah xsama dgn skema..hal ini b’laku pd sy ketika ujian pkbs 1 bln lps.

  Perihal ini mmg t’buku dihati sy ketika m’hadiri seminar PA di KB hari tu

 • #106 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Waalaikumussalam,
  Kita dapat kenalpasti jawapan kita sama dengan skema apabila semua jawapan kita betul dengan tepat sebagaimana kehendak soalan. SEMASA jawab peperiksaan, kita memang tidak tahu adalah jawapan yang kita sediakan betul dan sama seperti skema. Apa yang boleh dijadikan panduan, apabila jumlah Imbangan Duga seimbang, maka kemungkinan jawapan kita telah betul. Walau bagaimanapun ada juga kemungkinan berlaku sedikit kesilapan, iaitu kesilapan tidak ketara (Rujuk Topik Pembetulan Kesilapan). Antaranya ialah kesilapan AMAUN semasa mencatat dalam BCP, kesilapan ketinggalan catatan satu urus niaga ataupun kesilapan saling mengimbangi.

  Sepatutnya kemukakan masalah2 semasa sesi soal-jawab semasa seminar tersebut , baru cg dapat terang dengan sejelas2nya.

 • #107 written by fatimah
  about 5 years ago

  assalamualaikum…
  sy siti fatimah,drpd sms tg muhd faris petra
  trima ksih cg ats tnjuk ajr cg sms bengkel PA di smk pc1
  sedikit sebyk ats tnjuk ajar cg,sy lebih memahami cara menjawab bagi soalan 1…

 • #108 written by lin
  about 5 years ago

  sy,brmaslah sgt dgn bhgian dokumen,tlong ckgu brikn tips or cara yg terbaik dlm myelesaikn prkre trsbt

 • #109 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Fatimah,
  Waalaikumussalam,
  Semoga penerangan Cg semasa kem tersebut dapat membantu fatimah lebih menguasai kemahiran menjawab soalan dokumen. Tingkatkan usaha bagi menguasai kesemua topik bagi memastikan A+ jadi milik anda.

  Lin,
  Sebenarnya Cg telahpun memberikan tips2 dalam komen2 Cg yang terdahulu. Sila baca komen2 tersebut sebagai panduan di post2 di Laman Utama iaitu Dokumen Perniagaan, Pengecaman, Buku Catatan Pertama, Pos ke lejar dan Imbangan Duga.

 • #110 written by solehinSMKAB
  about 5 years ago

  salam…cg bleh tunjukkan contoh jenis2 dokumen perniagaan.

 • #111 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Salam,

  Contoh dan nota berkaitan dokumen boleh diperolehi dengan layari laman Cg Rithuwan di SINI (klik).

 • #112 written by slumber
  about 5 years ago

  aslmkm..
  cg, sy msh lg bljr dlm bdg pnddkn perakaunan dan bakal menjadi seorg guru.. sya nak tya pndpt ckgu tntg pggunaan bahan bantu mengajar (BBM) utk topik dokumen perniagaan.. pe BBM yg sesuai dan bgimana utk mengaplikasikannya dlm kls..harap ckgu bleh bantu saya..

 • #113 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Waalaikumussalam,
  Pada masa sekarang BBM yang paling sesuai ialah penggunaan kemudahan ICT iaitu MsPowerPoint. Di mana kita boleh tunjukkan dokumen dengan jelas, pelajar akan lebih fokus terhadap bahan tersebut apabila kita mengajar. Kita gunakan kaedah Tunjukcara – kita boleh tunjukkan langkah demi langkah dalam pengecaman terhadap dokumen, cara catat dalam BCP, post ke lejar dan seterusnya sediakan Imbangan Duga. Dengan cara tersebut pelajar boleh nampak dengan jelas apa yang perlu dilakukan. Bukan saja topik dokumen, malah semua topik2 lain juga sangat sesuai digunakan cara tersebut. Saya dapati pelajar2 saya lebih mudah memahami apa yang diajar…. cuma kita kena kreatif dalam penyediaan bahan2 tersebut.

 • #114 written by slumber
  about 5 years ago

  terima kasih cg.. idea cg mmg bagus.. sya mmg slalu jadikan blog cg sbgai rujukan.. smga ilmu yg cg kongsi dgn smua org tanpa rasa jemu ni dibalas dgn sejuta kebaikan..amin..

 • #115 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Sama-sama dan terima kasih, semoga kita dapat sama2 berkongsikan idea dan pandangan untuk kebaikan kita serta anak didik sekalian.

 • #116 written by yatt
  about 5 years ago

  salam,cg Narzuki…saya merupakan pelajar di sebuah institusi di dalam bidang perhotelan…baru2 ini saya telah mendapat tugasan di dalam mdul perakaunan berkenaan dengan Nota Debit..ini amt sukar bagi saya kerana tidak mengetahui dan memahami berkenaan tajuk yang telah di beri..semasa disek menengah saya hanya mengetahui berkenaan nota ini di tingkatan satu…semasa di tingkatan 4 dan 5 saya berada di dalam aliran sains..oleh dengan itu,saya ingin bertanya kepada cg Narzuki apa yg dimaksudkan dengan nota debit dan di laman web manakah saya boleh mendapatkan maklumat berkaitannya…kerana sudah pelbagi laman web sudah saya jelajahi,namun gagal memperolehi maklumat yang berkaitan…

 • #117 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  NOTA DEBIT

  -Di hantar oleh pemborong untuk membetulkan kesilapan dalam invois hutang pembeli akan ditambah sebab
  1. Jumlah hutang kurang daripada jumlah sebenar
  2. Botol kosong dikenakan bayaran
  3. Beberapa jenis barang tidak ditulis dikenakan bayaran
  4. Pembeli dikenakan faedah
  5. Ada ketinggalan catatan dalam invois (kos angkutan)
  6. Faedah dikenakan ke atas bayaran lewat oleh pembeli
  7. Bayaran tambahan (pertukaran barang)

  Antara laman2 yang boleh dirujuk:
  1. http://www.slideshare.net/kahinn/3-5-dokumen-perniagaan-dalam-negeri
  2. http://www.wisegeek.com/what-is-a-debit-note.htm
  3. http://ddw2133.blogspot.com/2008/12/perakaunan.html

 • #118 written by nisa
  about 5 years ago

  ckgu…
  stiap dokmen yg dibuat perlu ke ltk trikh…???
  klau tdak ltk trikh adakah mrkah akn dtolak???

 • #119 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Setiap catatan semestinya ada Tarikh, Butir dan Jumlah. Tiada penolakan markah, yang ada dapat markah atau tidak dapat markah.

 • #120 written by nisa
  about 5 years ago

  pada catatan mne yg tdak prlu ada tarikh???

 • #121 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Sebaik-baik jawapan tarikh ditulis semua dalam Buku Catatan Pertama dan juga Lejar.

 • #122 written by anis
  about 5 years ago

  ckgu sya dri smk seri paka,sbnarnya sya ada msalah dlm dokumen.ada stu lg msalah,bila sya buat soalan pp slalu x imbang,tp bila sya buat ngan ckgu bleh plak..jd tension tp sronok…

 • #123 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Anis,
  Pertama cuba kenalpasti apakah masalah / kesilapan yang dilakukan, kemudian baru cari cara penyelesaiannya…. proses tersebutlah yang dipanggil BELAJAR.

 • #124 written by love akaun
  about 5 years ago

  cg..sy msh lg keliru ttg catatan kontra..boleh cg terangkan kpd sy..?

 • #125 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Love,
  Cuba baca komen2 Cg yang terdahulu DISINI.

 • #126 written by love akaun
  about 5 years ago

  terima kasih cg..cg dh membantu sy,,

 • #127 written by Taufiq
  about 5 years ago

  Assalammualaikum… Cg, mcm mne nk pro dlm Prinsip Akaun??

 • #128 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Waalaikumussalan,
  Semuanya terletak atas KESUNGGUHAN kita semasa belajar, FAHAMI setiap konsep2 yang terdapat dalam sesuatu topik yang diajar, berikan sepenuh TUMPUAN terhadap apa yang cikgu ajar, INGAT format2 yang terlibat, banyakkan LATIHAN serta selalu BERTANYA apabila menghadapi apa2 masalah.

 • #129 written by ain
  about 5 years ago

  cg, cg prinsip akaun sy garang la..kadang2 sy jadi xberminat nak masuk dalam kelas prinsip akaun..subjek prinsip akaun dahla 1jam sahaja setiap minggu..nak tanya soalan pun terpaksa fikir beberapa kali sbb takut kena marah..sy memang lemah dalam subjek ini..latihan xsiap sbb xtahu..nak tanya cg takut..kadang2 ada jugak sy terfikir nak drop, tp sy syg..mcm mana ni cg??sy dilema…

 • #130 written by ain
  about 5 years ago

  cg ad x contoh2 dokumen prniagaan?sy perlukan utk buat kertas kerja..

 • #131 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Baca komen Cg di atas sebagai panduan belajar. Contoh2 dokumen boleh diperolehi daripada kertas 2 soalan ataupun yang lebih lengkap daripada buku teks ataupun buku rujukan.

 • #132 written by hemanisha
  about 5 years ago

  slm cg saya mengalami masalah dlm dokumen. saya boleh pindah ke jurnal tetapi saya stuck bila nak pindah ke lejar dan buku tunai. Boleh cg tlg saya?

 • #133 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Cuba kuasai kemahiran Pos ke Lejar satu persatu, iaitu :
  1. Jurnal Am ke Lejar
  2. Jurnal Khas ke Lejar
  3. Buku Tunai ke Lejar

  # Setiap satunya mempunyai cara pos ke lejar yang tersendiri. Sila dapatkan tunjukajar daripada GURU atau kawan2 anda, kerana cara tersebut lebih berkesan.

 • #134 written by hemanisha
  about 5 years ago

  terima kasih cikgu krana membantu

 • #135 written by zarina
  about 5 years ago

  Salam…
  cikgu dalam lejar bila kita guna akaun untung rugi???????
  contohnya nak tutup akaUN…

  SATU LAGI MACAMNER KITA NAK BUKA LEJAR MAKSUDNYA ADAKAH AMBIL DOKUMEN ATAU BUKU CATATAN PERTAMA…

 • #136 written by zarina
  about 5 years ago

  TAHUN DEPAN MEMANG KELAUR KER SOALAN DOKUMEN..SEBAB SAYA SELALU SURUH ANAK SAYA BUAT LATIHAN INI

 • #137 written by zarina
  about 5 years ago

  CIKGU …KAWAN SAYA KATA TARIKH TIDAK PENTING DALAM LEJAR …BUANG MASA TAPI SAYA RISAU LA MACAM XLENGKAP PLAK LEJAR TU BETUL KER XPAYAH TULISSSSSSSSSS

 • #138 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Salam,
  Dalam Lejar, Akaun Untung Rugi digunakan bagi menutup akaun2 HASIL dan BELANJA. Ini kerana akaun2 tersebut akan dipindahkan ke AUR bagi mendapatkan untung/ rugi bersih. Walau bagaimanapun bagi soalan 1 : Dokumen, soalan hanya setakat penyediaan Imbangan Duga, maka adalah lebih baik semua akaun ditutup menggunakan Baki h/b dan Baki b/b sahaja.

  Lejar disediakan berdasarkan Buku Catatan Pertama sahaja, iaitu mengikuti Kitaran Perakaunan:
  Dokumen – Buku Catatan Pertama – Lejar – Imbangan Duga …

  SPM 2011 akan menggunakan Format Pentaksiran Baru di mana soalan dokumen tidak lagi dikemukakan sepertimana soalan tahun2 lepas. Sebaliknya dijadikan tugasan projek dalam Kertas 3 yang perlu disiapkan oleh pelajar bermula di tingkatan 4 lagi.

  Jawapan yang sebaik-baiknya hendaklah lengkap dengan tarikhnya sekali.

 • #139 written by shah
  about 4 years ago

  salam ckgu..
  leh terangkn makna ‘cek’,kgunaan,kpentingan,keburukan,
  persamaan dgn dokumen lain..
  urgent ckgu sok kne present

  sya tgah kusus usahawan

 • #140 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Salam,
  Boleh dapatkan sedikit maklumat mengenai CEK / AKAUN SEMASA disini (klik). Bagi melihat kegunaan, kepentingan, keburukan penggunaan cek, sila bandingkan dengan penggunaan wang tunai. Maaf, Ini saja yang dapat Cg tolong.

 • #141 written by fieza
  about 4 years ago

  salam, em saye ni bermasalah sikit laa nak paham pasal akaun ni. cikgu yang ajar saye tu straight sangat. dia ajar macam semue student dalam kelas tu da paham. time mid year hari tu, hampir satu kelas failed. cikgu ade cadangan tak macam mane nak atasi masalah ni and improve saye punye subject akaun ?

 • #142 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Cuba bawa berbincang dengan cikgu anda, dapatkan seorang guru pembimbing ataupun mengikuti kelas tuisyen.

 • #143 written by aiman
  about 4 years ago

  salam cg,sy form4…tp sy krg mahir bab dokumen…pening la nk cam satu2…tmbhan lg cg yg ajar sy jrg msuk klas…
  masalah sy….buku tunai kan ad kredit dan debit….sy sering bertukar nk ltk kat kredit@debit…
  dan satu lg masalah sy iaitu lejar….kita kn kne pos ke lejar pastu nk pos 2 lgsung xreti……nk bukak akaun utk lejar mmg lgsung xreti…..
  hrp cg bley tlg sy!!! time kasih.

 • #144 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Sila dapatkan Teknik Jawab Dokumen yang disediakan oleh Cg Awang sebagi panduan.

  B-MUAT TURUN BAHAN
  Cg Awang – Teknik Jawab Dokumen

 • #145 written by Fhais
  about 4 years ago

  cikgu na tnye nie?
  format bru prinsip perakaunan nie mcm mne?
  sye kurang faham la.
  cikgu sye ada mintak nama2 syarikat.
  ini semua untuk ape?
  dan saya tak faham syarikat yang macam mne tue?

 • #146 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Pelajar tingkatan 4 pada tahun ini akan menyiapkan satu tugasan / kerja kursus yang merupakan KERTAS 3 dalam Format Pentaksiran Baru. Di mana pelajar dikehendaki menyediakan satu set lengkap rekod perakaunan, bermula dengan profail perniagaan – dokumen – BCP – Lejar – ID – Penyata Kewangan. Cikgu anda minta menyediakan nama2 syarikat tersebut bagi memudahkan anda menyediakan dokumen2 nanti.

 • #147 written by Fatin
  about 4 years ago

  Cikgu,
  Kalau dalam soalan sudah ada baki awal akaun lengkapan. Jika dalam memo ada pembelian meja, jika kita masuk dalam akaun perabot, adakah salah? bukankah patut masuk ke dalam akaun lengkapan yang sedia ada?
  terima kasih

 • #148 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Fatin,

  Ya, Cg setuju dengan pandangan Fatin. Sepatutnya dicatatkan dalam Ak LENGKAPAN yang sedia ada.

 • #149 written by Fatin
  about 4 years ago

  Cikgu,
  kalau fatin termasuk dalam akaun perabot yang baru di buka, adakah salah? terima kasih

 • #150 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Fatin,

  Ya, ianya dianggap SALAH kerana sepatutnya direkodkan dalam Ak Lengkapan yang sedia ada.

 • #151 written by Fatin
  about 4 years ago

  Cikgu,
  Penghawa dingin bolehkah dimasukkan dalam akaun alatan pejabat? bagaimana pula jika masuk dalam akaun kelengkapan? terima kasih

 • #152 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Fatin,

  Penghawa dingin, lampu, kipas dikelaskan sebagai LEKAPAN. Dan Lekapan biasanya digabungkan dalam AK LENGKAPAN DAN LEKAPAN.

 • #153 written by Fatin
  about 4 years ago

  cikgu,
  Adakah salah jika masuk dalam akaun kelengkapan atau akaun alatan pejabat?

 • #154 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Fatin,

  Apabila direkod dalam AKAUN yang salah, maka dikira SALAH. Ini kerana ianya dikelaskan sebagai KESILAPAN PRINSIP.

 • #155 written by sky123
  about 4 years ago

  salam cikgu . kalau dokumen slip simpanan wang tunai , salinan pendeposit letak di buku tunai ya ? adakah ia kontra ?

 • #156 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Syk123,

  Ada 2 keadaan dokumen Slip Simpanan digunakan, dan kedua2nya melibatkan BUKU TUNAI :
  1. Memasukkan wang tunai PERIBADI ke dalam Bank perniagaan. – Bawa masuk MODAL.
  2. Memasukkan wang tunai PERNIAGAAN ke dalam BANK – Catatan KONTRA.

 • #157 written by yusri
  about 4 years ago

  salam cg,hrp xsshkn cg…………….cg,mcm mne nk kln prkra bla nk ltk dlm bku tunai?sye sllu slp klu nk ltk prkra………….

 • #158 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Salam,
  Maaf, sila guna ayat yang lengkap, baru Cg dan rakan pelajar yang lain faham apa persoalannya.

 • #159 written by sky123
  about 4 years ago

  salam cikgu . soalan trial tganu 2010 paper 1 . no 6 . soalan nya , dia bg memo “pemilik mengambil barang niaga rm 700 untuk tujuan promosi pembukaan kedai ” .. catatan bergunya debit akaun promosi kt belian kan ?

 • #160 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Sky,
  Ya BETUL.

 • #161 written by Red1111
  about 4 years ago

  kalau memo ‘menerima pinjaman bank’ catat dalam buku catatan apa cg?

 • #162 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Catat dalam BUKU TUNAI.

 • #163 written by Red1111
  about 4 years ago

  memo bukan catat di Jurnal Am?

 • #164 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Kena lihat pada urus niaganya, jika melibatkan TUNAI / CEK maka dalam BUKU TUNAI, Jika tidak catat dalam JURNAL AM.

 • #165 written by iftitah ihsan
  about 4 years ago

  salam…
  sy pelajar diploma dlm accounting…leh cg tlong senaraikan segala dokumen atau transaksi yang terdapat dlm sbuah syarikat yg menjalankan aktiviti perniagaan menjual komputer…sy harap cg boleh membantu kerana sy ingin mmbuat projek yg kene ad lebih 50 transaksi dan mngunakan smua dokumen yg terdapat dlam dokumen perniagan.

 • #166 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Salam,
  Bahan2 kerja kursus Tingkatan 4 boleh dijadikan panduan penyediaan urus niaga mengikut kategori2 tertentu. Sila ke post berikut KERTAS 3 – KERJA KURSUS TINGKATAN 4 2010 (klik).

 • #167 written by ros
  about 4 years ago

  salam cg. saya x fhm ttg serahan: ang. dibayar…
  adakah ia terlibat dgn ang. masuk dan ang. keluar?
  soalan ini hanyalah utk kefahaman saya tahu dlm spm x tanya..
  saya harap cg menjawab soalan saya ini.

 • #168 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Ros,
  Dalam INVOIS, Serahan : Angkutan dibayar, maksudnya pembekal/penjual akan menanggung segala kos pengangkutan/ penghantaran. Ya, ianya melibatkan akaun Angkutan masuk dan Angkutan keluar. Dan ianya juga boleh disoal dalam kertas 1 soalan SPM.

 • #169 written by joey
  about 4 years ago

  salam ckgu
  sye dri smkj3,selangor
  sye nk tnye…..
  adkah angkutan msuk dletakkn dalam dokumen baucer pembayaran atau nota kredit

 • #170 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Bergantung kepada PENYATAAN URUS NIAGA terhadap angkutan masuk tersebut. Antara dokumen2 yang boleh digunakan ialah Nota Debit, Resit Rasmi, Baucar Pembayaran, Keratan cek. Manakala NOTA KREDIT adalah TIDAK TEPAT.

 • #171 written by ria pai'e
  about 4 years ago

  cgu, sy nk tnye…
  klo kte wat lejar..utk ak jualan/belian..kte nk ttup ljar 2, tulis ak p’dggn atau baki h/b..sbb kat skola cgu sy ajar tulis ak p’dggn..
  dan utk ak blnje/hsl..ttup dgn ak untg rugi ato baki h/b jge…
  mne yg lg tpt ye cgu??..

 • #172 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Ria,

  Apa yang cikgu anda ajar tu adalah betul. Cuma bagi menjawab soalan 1: dokumen, pelajar hendak diuji kemahiran penyediaan Imbangan Duga. Di mana konsep ID ialah menyenaraikan BAKI2 AKAUN bagi tujuan menyemak ketepatan sistem catatan bergu. Jadi, pada pandangan Cg, adalah lebih baik gunakan kemahiran asas mengimbang akaun dengan menggunakan Baki h/b dan baki b/b.

 • #173 written by ria pai'e
  about 4 years ago

  owh..tp cgu..cgu sy kte klo nk ttup ljar utk ak pd ngn ak ur xleh gne baki h/b…sbb baki h/b cume utk baki2 aset, liablti & ep…tp klo kte xgne baki h/b utk ak ur ngn pd..maseh boleh d’trme kan jwpnnye???…klo sy gne cre yg sme ngn cre yg cgu sy ajr..

 • #174 written by ria pai'e
  about 4 years ago

  cgu, lg 1…sy nk tnye..klo kte tulis tarikh kat bcp atau ljar…klo xtulis tahun,boleh x??klo kte skdr tulis tarikh dan buln je…btol ke slh, ye cgu??ke tahun mst kne tulis jugak…

 • #175 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Maaf, sila guna tulisan/ejaan yang lengkap/mudah dibaca dan difahami oleh semua.

 • #176 written by ria pai'e
  about 4 years ago

  cikgu saya cakap..kalau nak buat lejar untuk akaun belian/jualan mesti tutup dengan akaun perdagangan..tapi tak boleh tutup dengan baki h/b..sebab baki h/b hanya boleh digunakan untuk akaun aset, liabiliti atau ekuiti pemilik…begitu juga dengan akaun hasil /belanja mesti tutup dengan akaun untung rugi..
  kalau saya guna cara yang sama seperti cara yang cikgu saya ajar..adakah betul atau salah??boleh tak diterima?
  lagi satu..kalau saya nak buat buku catatan pertama(bcp) atau lejar..yang bahagian tarikh tu..boleh tak kalau saya tak buat tahun tempoh perakaunan..jika saya hanya tulis tarikh dan bulan sahaja…ataupun tahun mesti ditulis juga??

 • #177 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Apa yang perlu anda faham disini, ialah perbezaan antara MENGIMBANG AKAUN dan MENUTUP AKAUN.

  MENGIMBANG AKAUN
  Akaun diimbangkan untuk mengetahui BAKI atau JUMLAH akaun tersebut pada akhir tempoh berkenaan. Di mana caranya dengan menggunakan BAKI H/B dan BAKI B/B.

  MENUTUP AKAUN
  Penutupan akaun2 perlu dibuat terhadap akaun-akaun HASIL dan BELANJA. Penutupan ini dilakukan bagi memindahkan baki akaun2 Hasil dan Belanja ke Akaun Penamat (Akaun Perdagangan dan Akaun Untung Rugi) untuk mengira Untung atau Rugi sesebuah perniagaan. Akaun2 Hasil dan Belanja yang telah ditutup tidak mempunyai baki dan akaun2 berkenaan akan bermula dengan kosong pada tempoh berikutnya. … Sebagaimana yang cikgu anda ajarkan.

  Cuba anda perhatikan arahan soalan SPM sebenar, iaitu :
  (c) IMBANGKAN AKAUN dan sediakan Imbangan Duga pada 31.12.2010 .

  Jadi, daripada nota yang Cg berikan, anda sendiri boleh tentukan cara mana yang patut digunakan dalam menjawab soalan SPM nanti. Manakala jawapan yang baik, hendaklah lengkap dengan tahunnya sekali.

 • #178 written by ezzzati
  about 4 years ago

  ambilan tunai letak kat mane?

 • #179 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Kalau melibat TUNAI, CEK atau BANK …. mesti dalam BUKU TUNAI.

 • #180 written by fred
  about 4 years ago

  cgu narzuki.. ble bgi sya format slip wang msuk?

 • #181 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Boleh rujuk dalam mana Buku Teks, Buku Rujukan atapun dalam kertas soalan SPM, Percubaan yang disediakan.

 • #182 written by sya
  about 4 years ago

  cikgu…blh tak cikgu antr so.2 2 kt email sye….

 • #183 written by zarina muda
  about 4 years ago

  salam,cikgu saya keliru dokumen memo,bila ia di rekodkan dalam jurnal am dan bila ke buku tunai…

  tolong jelaskan,,
  apa catatannya,,…rujuk buku sentiasa berbeza
  tq harap cikgu bagi nota

 • #184 written by zarina muda
  about 4 years ago

  cikgu tentang projek tingkatan 4 ..perlu kira berapa % utk tingkatan 4? markah utk dapat A projek berapa ya?

  markah tersebut dimasukkan kemana??

  saya hadapi masalh,,sehingga sekarang anak murid saya masih tidak siapkan lagi..tolong saya tak tau nak bagi markah yang layak lulus dan gred A.

 • #185 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  MEMO
  1. Sekiranya melibatkan wang tunai / cek perniagaan, maka mesti direkodkan dalam BUKU TUNAI.
  2. Jika sebaliknya, ianya perlu dicatat dalam JURNAL AM.

  Kerja Kursus Tingkatan 4
  – Markah dikira 100% untuk T4 dan 100% untuk T5 kemudian akan dikira markah % Purata untuk keseluruhannya. Manakala pemberat bagi Kertas 3 adalah 20%, Kertas 2 = 60% dan Kertas 1 = 20%.
  – Markah dapat A mesti 80% keatas.
  – Sila rujuk Buku Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Projek Prinsip Perakauan,
  – Markah setiap pelajar perlu diisi dalam BORANG PENTAKSIRAN INDIVIDU samada secara manual ataupun menggunakan Perisian kemasukan markah yang dibekalkan oleh LPM.
  – Kemudian lengkapkan BORANG RUMUSAN SKOR PROJEK.
  – Sebarang masalah sila rujuk Ketua Pentaksir Kawasan.

 • #186 written by Fatin
  about 4 years ago

  Cikgu,
  untuk menjimatkan masa buat soalan dokumen, bolehkah fatin tidak buat baki h/b bagi akaun yang mempunyai satu butir sahaja. contoh akaun sewa. debit RM100. Fatin hanya buat dua garisan ======ke atas nilai RM100 kemudian pindah ke imbangan duga. manakala bagi akaun yang hanya mempunyai pelbagai butir di sebelah debit sahaja, bolehkah fatin hanya jumlah pelbagai butir itu disebelah debit kemudian pindah ke imbangan duga tanpa membuat baki h/b di sebelah kredit. Adakah ini akan menjejaskan pemarkahan? terima kasih

 • #187 written by Fatin
  about 4 years ago

  Cikgu,
  Boleh tolong fatin, memberi komen soalan di atas? terima kasih

 • #188 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Fatin,
  Pada Cg, adalah TIDAK digalakkan kerana akan memberikan kesan kepada markah anda. Sekiranya berlaku sedikit kesilapan anda akan hilang markah lebih banyak berbanding anda sediakan jawapan/imbang dengan lengkap. Contohnya, sekiranya berlaku kesilapan dalam LEJAR, maka dalam ID juga akan dikira SALAH. Tetapi jika diimbangkan dengan lengkap, walaupun SALAH dalam LEJAR tetapi dalam ID masih dapat markah.

 • #189 written by Fatin
  about 4 years ago

  terima kasih cikgu…bolehkah fatin imbang dan hanya tulis baki h/b dan tidak buat baki b/b? yang baki h/b debit fatin akan pindah ke imbangan duga kredit. adakah ini akan menjejaskan pemarkahan dalam imbangan duga?

 • #190 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Sama2. Tidak menjejaskan markah. Cuma sebaik2 jawapan ialah lengkap dengan Baki h/b dan Baki b/b dan pihak LCCI akan memberikan perhatian terhadap perkara tersebut sekiranya mereka membuat semakan terhadap kualiti jawapan calon SPM..

 • #191 written by Fatin
  about 4 years ago

  cikgu,
  Berdasarkan skema jawapan percubaan negeri-negeri, bagi akaun yang mempunyai satu butir sahaja, ada jawapan yang tidak diimbang dan tidak buat baki h/b. Adalah ini akan menjelas markah dalam imbangan duga sebab biasanya akaun yang mempunyai hanya satu butir sahaja, jawapan di imbangan duga tidak ikut angka sendiri. terima kasih

 • #192 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Biasanya akaun2 yang mempunyai 2 atau lebih item akan ditanda * sebagai ANGKA SENDIRI dalam ID.
  Katakan AKUAN JUALAN sepatutnya ada 2 item, tetapi pelajar hanya catat 1 item saja (tertinggal/tersilap catat dalam akaun lain) dan akaun tersebut tidak diimbang kerana hanya ada 1 item. Maka ini akan menjejaskan markah dalam ID nanti.

 • #193 written by Fatin
  about 4 years ago

  cikgu,
  fatin sudah faham. terima kasih.

 • #194 written by biilyjoe
  about 4 years ago

  sa x fhm dgn memo..
  mcm mna nak knl pasti jenis memo yg hendak d masuk kat jurnal am tau bku tunai???

 • #195 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Sekiranya melibatkan wang tunai perniagaan atau cek/bank, maka mesti dicatat dalam BUKU TUNAI. Jika sebaliknya, ianyanya perlu dicatat dalam JURNAL AM sahaja.

 • #196 written by zura
  about 4 years ago

  klau kte hnye fokuskn bab dokumen bleh ke kte lulus???

 • #197 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Markah untuk soalan 1 : Dokumen biasanya 28 markah dan jika ditukarkan kepada peratus lebih kurang 23 % dan dibantu sedikit dengan markah Kertas 1, InsyaAllah boleh lulus.

 • #198 written by faten syahira
  about 4 years ago

  salam..cikgu mcm mne nk taw sesuatu dokumen 2 kontra??

 • #199 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Ada 2 dokumen saja :
  1. Borang Wang Masuk – kecuali yang bertarikh 1hb. / Dokumen 1
  2. Keratan cek – jika butirnya : KEGUNAAN PEJABAT/KEDAI ataupun TUNAI sahaja.

 • #200 written by faten syahira
  about 4 years ago

  ooo..kalau dokumen 2 xnytakan dy gne cek atau tunai mcm mane cikgu??mcm mane kta nk taw dy gne cek atau tunai?

 • #201 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Jika ada NO. CEK, maka BANK, jika tiada – TUNAI
  Kalau KERATAN CEK – sudah semestinya BANK.

 • #202 written by faten syahira
  about 4 years ago

  ok..time kasih cikgu…

 • #203 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Ok. semoga berjaya dengan cemerlang.

 • #204 written by aries
  about 4 years ago

  cikgu,
  kenapa diskaun niaga tidak dicatat dalam lejar?

 • #205 written by aries
  about 4 years ago

  bila cikgu akan reply saya?

 • #206 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Ok, katakan Harga barang RM1000 dan diberi diskaun niaga RM200. Maka jumlah yang dibayar RM800, seterusnya kita hanya merekodkan Dt: Belian RM800 dan Kt: Tunai RM800. … Adakah perlu dicatat diskaun niaga RM200 tersebut ?

  Secara mudah, Diskaun niaga diberi SEBELUM urus niaga berlaku, di mana urus niaga ialah belian barang niaga dengan harga RM800.

  Ianya berbeza dengan Diskaun Tunai, yang diberi SELEPAS urus niaga belian direkodkan. Contohnya : Belian barang niaga secara kredit RM1000, maka kita rekodkan :
  Dt: Belian RM1000
  Kt: Pemiutang RM1000.

  Kemudian kita bayar dalam tempoh yang melayakkan kita dapat Diskaun Tunai, katakan RM200. Maka kita akan rekodkan :
  Dt: Pemiutang RM1000,
  Kt: Bank RM800
  Kt: Diskaun diterima RM200 …..Diskaun tunai.

 • #207 written by Jery
  about 4 years ago

  Cikgu, saya ingin tanya tentang soalan dokumen.
  ‘Mengambil komputer terpakai daripada pejabat untuk kegunaan peribadi.’
  Jika ini merupakan sebuah syarikat yang menjual komputer, patutkah saya kredit belian atau kredit alatan pejabat?

 • #208 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Jery,
  Bila disebut komputer terpakai daripada pejabat, maksudnya komputer tersebut adalah ALATAN PEJABAT bagi syarikat dan bukannya barang niaga lagi. Maka Dt: AMBILAN dan Kt: ALATAN PEJABAT

 • #209 written by Jery
  about 4 years ago

  terima kasih cikgu.

 • #210 written by sharifah09
  about 4 years ago

  salam cikgu .
  saya agak keliru tentang makluman Dt dan Kt dlm dokumen perniagaan . saya telah meletakkan makluman Kt dlm dokumen . perlukah saya meletakkan Makluman Dt juga ?

 • #211 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  MAKLUMAN DEBIT dan MAKLUMAN KREDIT adalah 2 dokumen yang berbeza yang dihantar oleh pihak bank kepada pelanggan untuk memaklumkan bahawa akaunnya telah DIDEBITKAN (dikurangkan) ataupun DIKREDITKAN (bertambah) dengan jumlah tertentu berserta dengan sebab2nya.

 • #212 written by nizam2108
  about 4 years ago

  Salam Cikgu,
  Saya agar keliru dengan nota debit caj angkutan, baru ini jawapan buku rujukan masuk dalam Jurnal belian. Jawapan sebenarnya Jurnal am atau Jurnal Belian?

 • #213 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Oleh kerana ianya bukanlah kos yang ditambah atas setiap unit barang niaga yang dijual, atau dengan kata lain ianya berdiri atas akaunnya sendiri, maka Pada pandangan Cg, kita catatkan dalam Jurnal Am sahaja.

 • #214 written by Nizam
  about 4 years ago

  Terima kasih cikgu..Saya ada lagi satu soalan Jika membeli barang dengan pembekal RM5000 pada 3 hb Jun, syarat diskaun tunai 5% 10 hari….jika kita bayar pada 13 hb Jun, layakkah kita dapat diskaun. bayar pada 13 hb Jun dikira 10 hari atau 11 hari?

 • #215 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Pada pandangan Cg, hari pertama kredit bermula pada 4 Jun, maka 13 Jun merupakan hari ke-10 dan layak dapat 5% diskaun tunai.

 • #216 written by Nizam
  about 4 years ago

  Cikgu,
  Saya pun sependapat dengan cikgu, tetapi dalam buku teks bayar pada hari yg sama dikira satu hari dan bayar pada esok dikira hari kedua. Contoh 2(c) buku teks muka surat 94, barang yg dibeli pada 1 Jun dan dibayar pada 1 Julai tidak layak diskaun tunai sebab 31 hari. Bulan Jun tiada 31hb jadi sepatutunya hanya 30 hari pada 1 julai kecuali 1 jun diambil kira. Begitu juga dengan buku teks practice pelangi…beli 3 jun dan bayar pada 13 Jun dianggap 11 hari…apa pandangan cikgu berkenaan dengan buku-buku tersebut. terima kasih

 • #217 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Isunya disini adakah HARI URUSNIAGA dikira sebagai HARI PERTAMA atau tidak ?

  Pada pandangan saya, Syarat pembayaran 5% 10hari adalah merujuk kepada belian/jualan secara KREDIT. Sekiranya pembayaran dibuat pada hari yang sama, maka itu sudah dipanggil urus niaga secara TUNAI dan syarat pembayaran tersebut tidak terpakai ataupun lebih awal TIDAK akan dinyatakan dalam dokumen. Jadi saya masih berpegang HARI PERTAMA adalah bermula pada keesokan harinya.

 • #218 written by Nizam
  about 4 years ago

  Salam cikgu,
  Saya sangat setuju dengan pandangan cikgu tetapi abang saya yang kerja di syarikat pakaian bagi tahu kebanyakkan syarikat jika diberi tempoh kredit 10 hari maksudnya hari pertama dikira pada hari barang itu di hantar. iaitu hari itu pembeli membeli..pening saya.
  terima kasih cikgu

 • #219 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Nizam,
  Pada kebiasaannya Harga jual secara kredit dan Harga jual secara tunai adalah berbeza.

  Katakan Harga barang RM1000
  1. Jika jual secara kredit harganya RM1000 dan syarat pembayaran 5% 10 hari. (RM950)
  2. Jika jual secara tunai dapat diskaun 10%, maksudnya kena bayar RM900.

  Jika pembeli nak bayar pada hari tersebut. Maka harga mana yang perlu dibayar ? RM950 atau RM900 ?
  Sudah tentu RM900, ini bermaksud urus niaga jualan kredit tidak berlaku, maka syarat pembayaran tersebut juga TIDAK WUJUD lagi. Ianya hanya terpakai pada keesokan harinya.

 • #220 written by Aida
  about 4 years ago

  cikgu, Mengapakah diskaun niaga 20% diberikan pada pembeli? {dlm Invois}

 • #221 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Aida, cuba dapatkan jawapannya dalam buku teks ms 92.

 • #222 written by Hadi
  about 4 years ago

  assalamualaikum cikgu….
  nk tny tntg jawapan yg bernombor #78….
  bolehkah kita membuat…
  Dt. Ambilan
  Kt. Stok……
  kita tukarkan Belian kpd Stok???
  bolehkah cikgu….??

 • #223 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Hadi, waalaikumussalam,

  Dalam sistem rekod perakaunan, Ak Stok hanya dicatat pada akhir tahun sahaja sebagai salah satu daripada catatan penutup. Di mana nilai bagi Stok Akhir hanya dikira secara fizikal.

  Maka, bagi catatan bergu bagi urus niaga tersebut tidak boleh ditukar, iaitu Dt: Ambilan Kt: BELIAN.

 • #224 written by Hadi
  about 4 years ago

  ok,saya dah faham cg…
  satu lagi….apakah kegunaan folio pelanggan dan baucar pembayaran???
  harap xsusahkan cikgu….
  teima kasih sekali lagi…cuma Allah dapat blas jasa cikgu….

 • #225 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Hadi,
  FOLIO PELANGGAN adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pihak hotel (atau perniagaan perkhidmatan) kepada pelanggan (peniaga) sebagai bukti pembayaran yang telah dibuat dan perlu direkodkan dalam buku akaun perniagaan sekiranya penginapan tersebut berkaitan dengan urusan perniagaan.

  BAUCAR PEMBAYARAN dugunakan untuk mencatat semua pembayaran sama ada dengan menggunakan wang tunai ataupun cek.

 • #226 written by adilla
  about 4 years ago

  salam..boleh saya tahu apa dokumen yang terlibat dalam sistem akaun?

 • #227 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Adila,

  Banyak dokumen yang terlibat, sila rujuk Buku teks, ataupun Nota KH Ting1 : Dokumen Perniagaan (klik)

 • #228 written by adilla
  about 4 years ago

  terima kasih atas bantuan cikgu..

 • #229 written by sofea
  about 4 years ago

  cikgu ada contoh untuk kerja kursus yang esei pengenalan profil..

 • #230 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Sofea,

  Boleh rujuk Pengenalan daripada Perniagaan Kerja Kursus Tingkatan 4 tahun lepas.

 • #231 written by amy
  about 3 years ago

  asalmmuaikm, saya nk tanya apakah maksud kos belian,kos jualan,kos perdana,untung kasar,harag jualan,untung bersih,harga bahan dan kos kendalian

 • #232 written by amy
  about 3 years ago

  cikgu saya perlukannya saya carik bayak web da x jumpa

 • #233 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Amy,

  Cuba cari maksudnya daripada buku berikut : Perakaunan Kewangan Jilid 1 By Takiah, Norida

 • #234 written by monica
  about 3 years ago

  cikgu,
  saya mahu tanya pasal diskaun niaga dalam dokumen…
  boleh tak saya tidak masukkan diskaun niaga dalam dokumen saya?

 • #235 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Monica,

  Sekiranya perniagaan anda menjalankan JUALAN / BELIAN secara BORONG, maka sudah semestinya akan melibatkan DISKAUN NIAGA. Maka adalah tidak logik tiada diskaun niaga tersebut.

 • #236 written by lalala
  about 3 years ago

  k

 • #237 written by kalai
  about 3 years ago

  selamat hari raya cikgu, saya ada soalan utk ditanya.
  soalan
  jun 1 belian barang niaga secara kredit RM5800 -diskaun niaga 20%
  jun 4 pulangan belian RM650 pd senarai harga
  jun 9 menjelaskan kesemua hutang dengan cek.

  diskaun tunai 10% 10 hari
  5% 30 hari
  kalau pada 9 jun berapakah jumlah yg perlu dibayar
  jwp : RM4176 @RM3708

  kalau pada 25 Jun berapakah perlu dibayar
  jwp : RM4408@ RM3914
  mana satu jawapan yang betul bagi dua situasi di atas.
  terima kasih

 • #238 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Kalai,

  Jawapannya:
  1. RM3708
  2. RM3914

  Nota: Jika semasa BELIAN dapat diskaun niaga 20%, maka PULANGAN BELIAN juga kena ambilkira diskaun niaga 20% tersebut. Contohnya, jika beli dengan harga RM10 seunit, maka pulangan belian juga dengan harga RM10 seunit.

 • #239 written by hafiza
  about 3 years ago

  salam..bole saya tahu apakah perbezaan antara keratan cek dengan resit rasmi

 • #240 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Hafiza,

  Sila baca nota berikut :
  RESIT RASMI
  KERATAN CEK

 • #241 written by areen
  about 3 years ago

  salam, cgu saya nak tanya kalau cek tak laku nak letak kat debit ke kredit ?

 • #242 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Areen,

  Catatan bergunya ialah : Dt: Penghutang … Kt: Bank

 • #243 written by fatimah
  about 2 years ago

  Cikgu,
  Dalam jawapan latihan skill pratice buku pelangi m/s 44. Harga senarai barang belian pada Mac 3 ialah RM4600, kurang diskaun niaga 4%. syarat 5% 20 hari. Pada hari 23 Mac, peniaga itu tak layak dapat diskaun tunai sebab hari pertama dikira pada Mac 3 iaitu 21 hari. Ramai juga kawan-kawan yang kerja di swasta bagi tahu kiraan layak diskaun tunai dikira pada hari pertama belian dilakukan dan banyak buku yang berbuat demikian juga. Apa pendapat Cikgu? Harap dapat satu jawapan yang dapat diikuti oleh semua cikgu-cikgu. terima kasih.

 • #244 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Cg Fatimah,

  Pada pandangan saya, pihak peniaga sememangnya mengamalkan sedemikian kerana MENGUNTUNGKAN mereka dengan menafikan HAD PELANGGAN 1 hari.

  Cuba tanyakan kepada mereka…. sekiranya syarat pembayaran 10% 1 hari... adakah pelanggan kena bayar pada HARI YANG SAMA baru layak dapat 10% diskaun ? …. dan bila bayar pada hari yang sama … adakah dipanggil belian/jualan secara kredit ? …………….. atau jika bayar KEESOKAN HARINYA masih dapat 10% atau tidak ? ……..sedangkan secara prinsipnya 1 HARI disitu merujuk kepada 1 HARI TEMPOH KREDIT ….. iaitu jika LEWAT 1 HARI… akan dapat diskaun 10%…… sebagai galakan pelanggan BAYAR SECEPAT mungkin hutang mereka.

  Itulah pandangan peribadi saya berdasar PRINSIP TEMPOH KREDIT itu sendiri… dan bukannya berdasarkan apa yang diamalkan oleh peniaga2 di luar sana.

 • #245 written by fatimah
  about 2 years ago

  Cikgu Narzuki,
  Merujuk kepada buku teks m/s 94. Barang di beli secara kredit pada 1 Jun dan syarat 5% 30 hari. Jika pembayaran berlaku pada 1 Julai, jawapannya tidak layak dapat diskaun 5% sebab buku teks mengambil kira 1 Jun itu sebagai satu hari. Perlukah pembetulan itu dibuat pada buku teks semasa menyampaikan P&P kepada pelajar? terima kasih

 • #246 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Cg Fatimah,

  Apa yang saya buat, saya ajarkan apa yang sepatutnya (seperti saya nyatakan sebelum ini). .. kemudian saya jelaskan, HANYA untuk tujuan peperiksaan .. terpaksa ikut buku teks.

 • #247 written by najwa
  about 2 years ago

  salam, cikgu ape maksud belanja kendalian dan bagaimana untuk mudah faham tentang pengelasan bagi hasil dan belanja terdahulu dan hasil dan belanja terakru?

 • #248 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Najwa,

  BELANJA KENDALIAN merujuk kepada belanja yang terlibat dengan AKTIVITI UTAMA perniagaan, seperti sewa, gaji, kadar bayaran dll…. secara mudahnya, urusniaga / belanja yang biasa berlaku dalam perniagaan.

  HASIL TERDAHULU – Kita TELAH TERIMA hasil untuk bulan DEPAN.
  HASIL TERAKRU – Kita masih BELUM BAYAR belanja bulan LEPAS / SEMASA.
  BELANJA TERDAHULU – Kita TELAH BAYAR belanja untuk bulan DEPAN.
  BELANJA TERAKRU – Kita masih BELUM TERIMA hasil bulan LEPAS / SEMASA.

 • #249 written by syahirah
  about 2 years ago

  salam,,cg..
  nk tnye klau cek yg x diterima tp kita nk gune blik cek 2 bleh x cg???
  dn apa beza cek tndang n cek x laku??

 • #250 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Syahirah,

  Cek apabila ditendang / tak laku / tak layan …. disebabkan rosak, silap tulis, tamat tempoh dan sebagainya… sudah tidak boleh digunakan lagi. Ianya perlu digantikan dengan cek yang baru.

 • #251 written by syahirah
  about 2 years ago

  cg…
  cek tndang pun boleh jd klau x de duit dlm bank kan?

  satu lg cg..
  butik kamalia menjlnkan perniagaan butik..
  memo:
  pemilik mengmbil tiga helai baju kurung moden,johor dan biasa bernilai Rm 150 untk tujuan promosi..
  dt:promosi
  kt:belian
  adakh btul cg??

 • #252 written by syahirah
  about 2 years ago

  terima kasih cg..
  maaf klau menyushkan..
  penerangan yg cg berikan jelas n sy faham…

 • #253 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Syahirah,

  1. Ya boleh juga disebabkan tak cukup wang dalam akaun pembayar.
  2. Ya… betul.

 • #254 written by Mel
  about 1 year ago

  Cikgu,

  Jika, Pn. Siti membeli barang niaga pada 15 Ogos 2012 berjumlah rm2500 secara kredit .

  Puan Siti menjelaskan pada 26 Ogos 2012.

  Berapakah yang perlu dibayar oleh Pn. Siti?

  Diskaun niaga : 20%
  Diskaun tunai : 7% 10 hari
  3% 30 hari

  Jawaban saya RM 1940 tetapi Jawaban cikgu saya ialah RM 1860?

  Saya nak tahu cara mengira hari. Boleh ajar, cikgu?

 • #255 written by Cg Narzuki
  about 1 year ago

  Mel..
  Pada pandangan cg.
  Tempoh bayaran balik melebih 10 hari.. maka diskaun tunai hanya layak 3%. Jawapannya RM1940..
  Mungkin cikgu anda tersilap pandang tarikh tersebut.

 • #256 written by Mel
  about 1 year ago

  Ok, terima kasih, cikgu :))

 • #257 written by lyna elyna
  about 1 year ago

  , .salam..ckgu,. ,cm new sy nk tawu law dokumen 2 adlh asal atpn salinan?

 • #258 written by Cg Narzuki
  about 1 year ago

  Iyna elyna.

  ASAL – kita terima dokumen daripada pihak lain.. seperti kita BELI atau BAYAR.
  SALINAN – kita yang keluarkan dokumen tersebut kepada pihak lain… seperti kita JUAL atau TERIMA wang.

 • #259 written by Alyssa
  about 1 year ago

  Hai Cikgu,

  Saya ada satu soalan. Apanila catatan kotra berlaku
  ia melibatkan dokumen apa? Adakah memo?

 • #260 written by Cg Narzuki
  about 1 year ago

  Alyssa,

  CATATAN KONTRA ada 2 keadaan :
  (i) Deposit tunai, iaitu simpan wang tunai perniagaan ke akaun di bank – dokumen yang sesuai ialah : SLIP WANG MASUK / SLIP SIMPANAN
  (ii) Keluarkan wang dari bank untuk kegunaan tunai perniagaan – dokumennya ialah KERATAN CEK.

  Dokumen MEMO adalah KURANG SESUAI.

 • #261 written by Eugene
  about 1 year ago

  Cikgu ,
  Soalan – Encik Sunni, pemilik perniagaan Sunni Enterprise membeli rak pameran secara kredit bernilai RM3000 untuk kegunaan perniagaan.

  Apakah dokumen yang terlibat dalam urus niaga tersebut?

  [ SPM 2013 No6 ]

 • #262 written by Cg Narzuki
  about 1 year ago

  Eugene,

  Urus niaga secara KREDIT, maka dokumen C: INVOIS akan digunakan.

 • #263 written by Eugene
  about 1 year ago

  Terima kasih banyak banyak Cikgu ! :)

 • #264 written by Ifah
  about 1 year ago

  Cikgu ade ke akaun pinjaman?

 • #265 written by Cg Narzuki
  about 1 year ago

  Ifah,

  Ya ADA.

 • #266 written by ain
  about 1 year ago

  Cikgu, cikgu saya suruk kami buat kerja khusus tp saya dah cari dkt internet pasal surat tanya dan surat jawapan tp tak ada.

  Jadi mcm mn nak dptkan surat tanya dan jawapan ye ?

 • #267 written by Cg Narzuki
  about 1 year ago

  Ain,

  Ianya merupakan SURAT biasa yang dihantar kepada pembekal untuk bertanyakan ada tak barang yang kita perlukan, berapa harganya, syarat pembayaran dll. Kemudian pembekal akan membalas surat tersebut biasanya disertakan bersama katalog / maklumat berkaitan barang2 yang ditanya.

 • #268 written by NOOR aZMAH
  about 1 year ago

  cikgu, saya nak bertanya, kenapa belian/Jualan barang niaga kt kategorikan didalam Belian/Jualan. kenapa kita tidak masuk kan dalam stok?

 • #269 written by Cg Narzuki
  about 1 year ago

  Noor Azmah,

  STOK AWAL, BELIAN dan STOK AKHIR adalah merujuk kepada perkara yang SAMA iaitu barang niaga/STOK … hanya MASA yang menentukannya.
  Barang niaga tahun lepas yang tidak habis dijual akan dibawa ke tahun semasa = STOK AWAL
  Barang niaga yang dibeli dalam TAHUN SEMASA = BELIAN
  Barang niaga yang TIDAK HABIS dijual = STOK AKHIR.

  Sekiranya BELI … (+) STOK, dan JUAL .. (-) STOK… maka TIDAK WUJUD Ak Jualan dan Ak Belian…. yang ada hanya nilai STOK dalam kedai sahaja.. Macam mana kita nak tentukan Untung atau Rugi ??

  Untuk topik Persamaan Perakaunan… kita hanya menentukan kedudukan Aset, Liabiliti & Ekuiti dalam perniagaan… maka semua urusan Jual / Beli barang niaga kita akan (+) / (-) di Stok.
  Manakala untuk catatan urus niaga dalam rekod perakaunan (catan bergu) … kita menggunakan JUALAN dan BELIAN

 • #270 written by Siti
  about 1 year ago

  Salam cikgu, keratan cek tu kalau nak tahu baki akhir kena kira daripada mana ya?

 • #271 written by Cg Narzuki
  about 1 year ago

  Siti,

  Baki akhir—— baki awal Ak bank (dalam buku tunai)
  Kemasukan ——- jumlah penerimaan wang ke ak bank sebelum tarikh ini
  Cek ini ——— jumlah pembayaran yang dibuat
  Baki————– baki di bank selepas tolak cek ini, dan nilai ini pula manjadi Baki akhir dalam keratan cek berikutnya.

 • #272 written by zdzr
  about 1 year ago

  Assalam
  bagaimana kaedah untuk mengalakkan pelajar tidak meniru untuk menyiapkan kerja rumah.

 • #273 written by Cg Narzuki
  about 1 year ago

  Zdzr, waalaikumussalam.

  Nak elak pelajar meniru agak susah, ianya bergantung kepada SIKAP pelajar itu sendiri. Apa yang cikgu boleh buat ialah KESAN/KENALPASTI pelajar yang meniru dan berikan TEGURAN

 • #274 written by sinar
  about 1 year ago

  salam.
  cikgu, saya pelajar u, saya ada tugasan.
  saya ada sedikit kekeliruan…
  saya nak tumpang tanya..

  arahan tugasan..diberi modal rm200000
  dan di kehendaki menjalankan perniagaan..
  tempoh jan-jun.

  sediakan penyata, kunci kira2, jurnal dan ledjer.

  saya ingin bertnya bagaimana saya nak tentukan stok awal n stok akhir. sbb perniagaan ini baru bermula.dan tarikh berakhir penyata pendapatan adalah jun..mula buka perniagaan adalah jan.

  adakah stok akhir itu jualan – belian (cost)

  sekian. terima kasih

 • #275 written by Cg Narzuki
  about 1 year ago

  Sinar,

  Pada pandangan saya, STOK AWAL = RM0, kerana baru mula perniagaan.
  Stok akhir boleh dinilai dengan 2 cara :
  1. Harga kos….. Belian (nilai kos) – Jualan (nilai kos)
  2. Harga pasaran ….. panggil penilai @ dalam tujuan kerja kursus… boleh anggarkan sendiri.

 • #276 written by yy
  about 10 months ago

  cikgu..nak tanya bah..
  kalau angkutan masuk butir yg perlu dmasukkan dalam jurnal am jika soalan “membayar kos angkutan masuk yg dbeli dgn tunai??

 • #277 written by Cg Narzuki
  about 10 months ago

  Yy.

  jika bayar tunai.. maka perlu dicatatkan dalam Buku Tunai… Kt Angkutan masuk

  Jika tidak menyediakan BT, maka catatan dalam JA :
  Dt Angkutan masuk
  Kt Tunai

 • #278 written by yy
  about 10 months ago

  cikgu..perlukah d catat dlm kedua-dua BT dgn JA

 • #279 written by Cg Narzuki
  about 10 months ago

  Yy,

  Tak perlu kedua2, hanya dalam BT sahaja.

 • #280 written by chee
  about 9 months ago

  Cg,

  Jika kita menerima resit rasmi daripada pembekal,apakah buku catatan pertama untuk merekodkan maklumat daripada resit itu?

  Adakah- Jurnal Pembayaran Tunai ATAU Buku Tunai?

 • #281 written by Cg Narzuki
  about 9 months ago

  Chee,

  Fungsi BUKU TUNAI dan JURNAL PENERIMAAN TUNAI & JURNAL PEMBAYARAN TUNAI adalah SAMA… jadi kita hanya sediakan SALAHSATU sahaja dalam sistem perekodan perakaunan… bukan kedua-duanya serentak.

 • #282 written by alissa
  about 9 months ago

  salam cgu…insurans atas belian apa BCP dia???buku tunai ke???boleh cgu trgkan step nak pos sampai ke lejar..

 • #283 written by Cg Narzuki
  about 9 months ago

  Alisa,

  ianya bergantung kepada PENYATAAN urus niaga tersebut dan dokumen yang terlibat.. baru boleh tentukan BCP mana yang patut digunakan. Cuba nyatakan dengan lengkap….

  Dan cara pengeposkan ke Lejar setiap BCP ada caranya yang tersendiri antara satu sama lain.. sila rujuk buku teks :
  1. JA, JB, JPB, JJ, JPJ –> Lejar m/s 150 -152
  2. BT —> Lejar m/s 136 – 145.

 • #284 written by anas
  about 9 months ago

  Salam cg…angkutan masuk kredit or debit dlm jurnal am

 • #285 written by Cg Narzuki
  about 9 months ago

  Anas,

  Angkutan masuk merupakan item belanja.. maka catat disrbelah DEBIT

 • #286 written by faiz
  about 9 months ago

  cikgu,kalau membawa masuk tunai dalam perniagaan merupakan modal tambahan kan tapi kalau nk masuk kt dlm buku catatan pertama..ia buku tunai atau jurnal am…terima kasih cikgu. :)

 • #287 written by Cg Narzuki
  about 9 months ago

  Faiz,

  SEMUA urus niaga yang melibatkan TUNAI / BANK… perlu direkodkan dalam BUKU TUNAI.

 • #288 written by irah
  about 8 months ago

  salam cikgu..
  saya nak tanya adakah betul transaksi yang saya buat ni?

  1.Received invoice
  Dr. Purchases
  Ct. Creditor

  2.Sent invoice
  Dr. Debtor
  Ct. Sales

  3.Received credit note
  Dr. Creditor
  Ct. Discount Received

  4.Sent credit note
  Dr. Discount Allowed
  Ct. Debtor

  5.Received debit note
  Dr. Debtor
  Ct. Return Outwards

  6.Sent debit note
  Dr. Return Inwards
  Ct. Creditor

 • #289 written by Cg Narzuki
  about 8 months ago

  Irah,

  1& 2 – Betul…. yang lain2 salah.

  3. Received credit note
  Dr Creditor
  Ct Return Outwards

  4. Sent credit note
  Dr Return Inwards
  Ct Debtor

  5. Received debit note
  Dr Purchases
  Ct Creditor

  6. Sent debit note
  Dr Debtor
  Ct Sales

 • #290 written by irah
  about 8 months ago

  Terima kasih cikgu.. :)

  Ada lagi soalan..
  Betul x..
  carriage inwards – shipping (received from supplier)
  Carriage outwards – shipping goods to customer

  n keduanya ni debit kn cikgu?

 • #291 written by Cg Narzuki
  about 8 months ago

  Irah,

  Ya kedua2nya BELANJA…. DEBIT

 • #292 written by nurul
  about 8 months ago

  Cikgu,
  Kalau dapat nota debit dari pemiutang sebab terkurang caj angkutan masuk…perlu direkodkan dalam jurnal am ke? Apa double entry nya? Dt Angkutan masuk, Kt Pemiutang?

 • #293 written by Cg Narzuki
  about 8 months ago

  Nurul,

  YA, Dt Angkutan masuk, Kt Pemiutang

 • #294 written by Angel
  about 8 months ago

  Cikgu, tambahan modal dalam buku tunai catat kosnya dalam tunai atau bank?

 • #295 written by Cg Narzuki
  about 8 months ago

  Angle,

  Cg sudah jawab soalan tersebut sebelum ini…. rujuk komen sebelum ini di post Tugasan Kerja Kursus Ting 4 SPM2015 (klik).

 • #296 written by Cg Narzuki
  about 7 months ago

  Angel,

  Untuk membincangkan Kerja kursus Tingkatan 4… sila guna post TUGASAN PROJEK TINGKATAN 4 2014 (SPM2015) (klik)
  Kerana disana telah banyak perkara yang dibincangkan dan boleh dijadikan panduan.

 • #297 written by is
  about 4 months ago

  Assalamualaikum cikgu..mcm mn nak kuasai subjek akaun?sy kene ajar akaun tapi xde basic dlm akaun..

 • #298 written by Cg Narzuki
  about 4 months ago

  Is, waalaikumussalam.

  Ilmu perakauanan merupakan ilmu kemahiran, jadi tiada jalan mudah untuk kuasainya melainkan melalui LATIHAN dan banyakkan BERTANYA dan dapatkan BIMBINGAN daripada yang lebih arif.

 • #299 written by NHIMYAA
  about 2 months ago

  salam cikgu,
  kenapa saya nak download x boleh?

 • #300 written by Cg Narzuki
  about 2 months ago

  Ada bahan yang boleh dimuatturun oleh sesiapa sahaja. Ada yang dikhaskan untuk ahli berdaftar sahaja.

 • #301 written by hana
  about 2 weeks ago

  salam cikgu,
  saya nak tanya kalau perniagaan nak bayar hutang dia masuk dalam jurnal apa ya?

 • #302 written by Cg Narzuki
  about 2 weeks ago

  Hana,

  ..”nak bayar”…. urus niaga BELUM berlaku… tidak perlu direkod dalam mana2 buku.
  …”BAYAR”… baru menunjukkan urus niaga telah berlaku dan perlu direkodkan dalam BUKU TUNAI.

 • #303 written by hafizan
  about 1 week ago

  napa..x boleh dowanload

No trackbacks yet.