Modul 12: Perakaunan Untuk Kawalan Dalaman

Standard Kandungan

12.1 Kawalan Tunai
12.2 Penyata Penyesuaian Bank
12.3 Belanjawan Tunai
Standard Prestasi

TP1 Menerangkan tujuan dan kaedah kawalan tunai


TP2 Memberi contoh butiran penerimaan dan pembayaran.


TP3 Menyediakan Belanjawan Tunai dengan memasukkan baki awal, penerimaan dan pembayaran.


TP4 Menganalisis item yang terdapat dalam Buku Tunai tetapi tidak terdapat dalam Penyata Bank dan sebaliknya.
TP4 Mengenal pasti Lebihan atau Kurangan dalam Belanjawan Tunai


TP5 Memilih kaedah bermula dengan baki kredit atau debit Penyata Bank atau baki debit atau kredit Buku Tunai dan sediakan Penyata Penyesuaian Bank tanpa mengemaskini Buku Tunai
TP5 Menilai Lebihan atau Kurangan dan Baki akhir dengan menyediakan Belanjawan Tunai secara manual.


TP6 Menghasilkan Buku Tunai yang dikemas kini dan menyediakan Penyata Penyesuaian Bank bermula dengan baki kredit atau debit Penyata Bank atau baki Buku Tunai yang dikemas kini.
TP6 Menghasilkan Belanjawan Tunai menggunakan aplikasi TMK.

Content Protected Using Blog Protector Plugin By: Make Money.