KBAT dan i-THINK

 1. Teknik Penyoalan KBAT

  Dalam menerapkan pdp yang berunsurkan KBAT, guru harus melaksanakan beberapa strategi berkesan bagi membimbing pelajar untuk juga berfikir secara KBAT. Antara salah satu teknik paling berkesan dalam memastikan pelajar juga berfikir secara KBAT adalah Teknik Penyoalan yang berkesan. Jom kita tengok bagaimana teknik penyoalan boleh

  Tujuan Menyoal
  1. menilai pengetahuan sedia ada
  2. menimbulkan minat
  3. membina pemahaman yang mendalam
  4. membina idealisme, sikap dan penghargaan
  5. memantapkan pembelajaran
  6. merangsang pemikiran kritis
  7. mentaksir pembelajaran dan perkembangan murid
  8. menjelaskan pemikiran
  9. mencari sebab atau penjelasan
  10. meneroka pandangan alternatif
  11. menguji implikasi dan akibat

  Ciri-ciri soalan yang berkesan
  1. Bermatlamat (ditanya untuk mencapai tujuan tertentu)
  2. Dinyatakan dengan jelas (murid memahami apa yang dinyatakan)
  3. Ringkas (dinyatakan dengan seberapa sedikit perkataan yang mungkin)
  4. Memprovokasi pemikiran (merangsang pemikiran dan tindakbalas)
  5. Menyoal siasat (melibatkan soalan yang membawa kepada soalan yang berikutnya dan mencungkil secara mendalam)
  6. Skop terhad (soalan yang mempunyai banyak bahagian yang mengelirukan)
  7. Disesuaikan dengan tahap murid (sesuai aras dan berbeza-beza)

  Memperkembangkan Kemahiran Menyoal Dalam Kalangan Pelajar
  1. Guru perlu mengelakkan banyak bertanya soalan
  2. Guru perlu mengalakkan murid bertanya lebih banyak soalan secara lisan dan bertulis
  3. Guru perlu menggalakkan murid untuk menyoal murid lain semasa berbincang
  4. Guru perlu menerima soalan yang diajukan
  5. Guru perlu memberikan masa untuk membuat soalan susulan kepada murid
  6. Guru perlu mengumpul, membincang, membina dan mengkategorikan soalan murid

  Contoh Soalan Untuk Menjelaskan Pemikiran
  1. Bolehkah anda menjelaskan dengan lebih lanjut … ?2. Apakah yang anda maksudkan dengan … ?3. Bolehkah anda memberi saya satu contoh … ?4. Bolehkah anda menjelaskannya dengan cara lain?5. Bolehkah anda menunjukkan saya cara … ?

  Contoh Soalan Untuk Mencari Sebab atau Penjelasan1. Mengapa anda terfikir bahawa … ?2. Bagaimana kita tahu bahawa … ?3. Apakah sebab-sebab anda … ?4. Apakah bukti yang kita ada untuk … ?5. Kenapa anda menyatakan sedemikian … ?

  Contoh Soalan Untuk Meneroka Pandangan Alternatif1. Bolehkah anda menyatakan pandangan anda dengan cara lain … ?2. Adakah terdapat pandangan orang lain … ?3. Bagaimana sekiranya ada orang lain mengesyorkan bahawa … ?4. Apa yang perlu kita tahu sekiranya … ?

  Contoh Soalan Untuk Menguji Implikasi dan Akibat1. Apakah susulan daripada pernyataan anda … ?2. Apakah pernyataan anda selaras dengan apa yang telah dinyatakan sebelum ini … ?3. Apakah akibat sekiranya … ?4. Adakah terdapat peraturan untuk … ?5. Bagaimana anda dapat memastikan …. sama ada benar atau tidak?

  Amalan baik untuk guru dalam menyoal
  1. Soalan dirancang
  2. Logik dan berurutan
  3. Ditujukan kepada seluruh kelas / kumpulan
  4. Seimbang antara fakta dan pemikiran
  5. Memberi masa kepada murid untuk berfikir
  6. Tidak berulang
  7. Ditanya dalam nada perbualan
  8. Direkabentuk untuk mendapatkan maklumbalas yang berterusan

  Semoga perkongsian ini memberikan guru input berguna dalam memperbaiki pdp ke arah lebih berunsurkan KBAT dengan cara menambahbaik dari segi teknik penyoalan. Selamat maju jaya!

  Sumber: https://www.cikguhailmi.com/2015/05/teknik-penyoalan-kbat.html?m=1

 2. Bagaimana Mengajar Pelajar Untuk Berfikir Secara KBAT?

  Satu kesulitan dalam menghadapi pembelajaran abad ke 21 adalah mengajarkan pelajar teknik untuk berfikir secara KBAT. Kemahiran Berfikir Aras Tinggi ini walaupun sebenarnya sudah lama wujud sejak penciptaan Model Taksonomi Bloom, tetapi barulah kini semakin giat dipromosikan sebagai kemahiran berfikir yang juga boleh diajar kepada semua aras pelajar, tanpa perlu lagi melalui KBAR, iaitu Kemahiran Berfikir Aras Rendah.

  Strategi mengajar pelajar berfikir secara KBAT

  Jom kita tengok beberapa cara dan strategi yang boleh digunakan oleh rakan guru bagi menggalakkan pelajar untuk berfikir secara KBAT.

  1. Tingkatkan Soalan Aras Tinggi
  Bagi membiasakan pelajar dengan soalan sebegini, maka guru hendaklah sentiasa memberikan soalan berbentuk KBAT. Semakin banyak soalan KBAT, semakin luas tahap pemikiran seseorang pelajar itu.

  Tapi, bagaimana yang dikatakan dengan soalan KBAT?. Antara ciri-ciri Soalan KBAT adalah soalan yang menguji kemahiran berfikir pelajar pada tahap Analisa, Sintesis dan juga Penilaian. Soalan-soalan berbentuk ‘Wajarkan’, ‘Cadangkan’, ‘Ramalkan’ adalah antara beberapa kata tugas yang memerlukan pelajar menguasai KBAT. Maka perbanyakkan lah soalan-soalan yang sebegitu.

  2. Mempelbagaikan Aktiviti Penyelesaian Masalah
  Bagi menggalakkan juga pelajar berfikir secara KBAT, maka guru boleh lah memperbanyakkan lagi aktiviti yang melibatkan penyelesaian masalah. Dalam situasi baru yang diberi, pelajar perlu lah menggunakan kemahiran menganalisa, mensintesis dan juga menilai apakah konsep yang bersesuaian dan boleh digunapakai bagi menyelesaikan masalah tersebut.

  Bagaimana Mengajar Pelajar Untuk Berfikir Secara KBAT?
  Aktiviti penyelesaian masalah

  Objektif dalam menyelesaikan masalah juga haruslah diterapkan iaitu bagi membolehkan kita membuat penyelesaian yang terbaik, meneroka dan mempertimbangkan pelbagai pilihan dengan sebanyak mungkin, dan membolehkan kita bertindak atas keputusan yang telah diambil kira semua faktor serta kesan akibatnya.

  Secara ringkas, langkah-langkah menyelesaikan masalah adalah bermula dengan menyedari apakah permasalahan, memahami masalah, meneroka pilihan-pilihan penyelesaian, meninjau kesan akibat daripada pilihan-pilihan dan juga memilih pilihan terbaik sebagai penyelesaian.

  3. Teknik Menyoal
  Teknik menyoal adalah teknik paling lama dan paling popular dalam bidang pendidikan. Pemilihan teknik ini dalam pdp dapat melahirkan interaksi antar guru dan pelajar secara berkesan. Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan yang berkaitan dengan isi pelajar dan dan pelajar dikehendaki memberi tindakbalas yang sewajarnya. Kejayaan penggunaan teknik ini dalam pdp bergantung kepada kebolehan guru untuk menguasai teknik menyoal.

  Salah satu perkara penting ketika berkomunikasi adalah aktiviti bertanya dan menyoal. Kemahiran bertanya dan menyoal bukan sekadar untuk mendapatkan sesuatu maklumat, tetapi juga membantu kita membina iklim komunikasi yang positif dan memupuk sikap saling memahami dan bekerjasama.

  Bagaimana Mengajar Pelajar Untuk Berfikir Secara KBAT?
  Teknik menyoal yang betul boleh menggalakkan pelajar berfikir secara KBAT

  Tujuan Teknik Penyoalan
  – Melihat keupayaan pelajar memahami sesuatu blok informasi
  – Mengalih perhatian pelajar daripada satu fakta kepada fakta yang lain
  – Menegaskan kepentingan isi
  – Mengarah pelajar ke arah membentuk konsep pemahaman yang tersendiri
  – Mengesan pengetahuan berbahasa pelajar
  – Mengalakkan pelajar berfikir secara kreatif, inovatid, logik dan juga kritis
  – Mendorong pelajar menyusun dan menghuraikan bahan yang diajar

  Walaubagaimanapun, penggunaaan teknik penyoalan adalah untuk mencerna pemikiran. Ini kerana soalan yang dikemukakn untuk menaganalisis, mensintesis dan menilai kemahiran dan menyediakan latihan untuk pelajar berkomunikasi.

  Di sini juga saya sertakan sedikit Panduan Penyoalan yang betul bagi membantu guru untuk mengasah pemikiran kreatif dalam kalangan pelajar.

  Prinsip Panduan Penyoalan
  – Soalah hendaklah dirancang
  – Soalan bersesuaian dengan peringkat kebolehan pelajar
  – Aras soalan tidak terlalu senang dan tidak terlalu sukar
  – Beri peluang kepada pelajar untuk berfikir mengenai jawapan
  – Kemukakan soalan kepada keseluruhan kelas
  – Elakkan daripada mengemukakan soalan kepada murid tertentu sahaja
  – Kemukakan soalan terlebih dahulu sebelum menentukan nama murid
  – Bentuk soalan perlu diubah-ubah untuk menarik perhatian murid
  – Soalan dapat didengar dengan jelas oleh pelajar seluruh kelas
  – Soalan haruslah mampu mendorong pelajar untuk berfikir
  – Elakkan soalan yang mengandungi jawapan di dalamnya
  – Soalan hendaklah ringkas dan juga jelas

  4. Aktiviti Pemikiran Aras Tinggi Dalam Buku Teks
  Tanpa kebanyakkan daripada kita sedari, buku teks yang disediakan sudah lama mengandungi aktiviti yang boleh merangsang pemikiran aras tinggi. Perhatikan semula kandungan dalam buku teks serta aktiviti yang disediakan bagi pembelajaran tertentu.

  Maka gunakanlah sebaiknya aktiviti dalam buku teks tersebut bagi membentuk pelajar yang mahir dalam menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi, KBAT

  5. Pembelajaran Berasaskan Projek
  Satu lagi perkara yang boleh menggalakkan pelajar untuk berfikir secara KBAT adalah dengan memperbanyakkan aktiviti pembelajaran yang berasaskan projek, project-based learning (PBL).

  Pembelajaran berasakan projek merupakan pelaksanaan program atau aktiviti dalam jangka panjang. Proses pembelajaran ini memerlukan pelajar bekerjasama, misalnya menyediakan soalan berkaitan projek dan mengimpelementasikan penyelidikan dengan mengumpulkan data, menganalisis data dan menghasilkan laporan samada secara lisan atau pun bertulis.

  Bagaimana Mengajar Pelajar Untuk Berfikir Secara KBAT?
  Pembelajaran berasaskan projek boleh menggalakkan pemikiran KBAT dalam kalangan pelajar

  Dengan ini pelajar-pelajar dapat didedahkan dengan proses kemahiran berfikir dalam menyelesaikan tugasan yang diberikan. Maka pelajar perlu dilibatkan dalam proses pengajaran yang aktif dan menyeronokkan seperti kaedah projek. Pelaksanaan STEM juga mampu menjadi pemangkin kepada pembelajaran berasaskan projek.

  6. Menggunakan Alat Berfikir
  Strategi terakhir dalam mengajar pelajar untuk berfikir secara KBAT adalah dengan menggunakan alat berfikir. Alat berfikir mampu membantu pelajar menggunakan minda dengan lebih bijak dan berkeesan. Pemikiran menjadi lebih tersusun, luas, jelas dan tidak terburu-buru dalam melakukan sesuatu.

  Bagaimana Mengajar Pelajar Untuk Berfikir Secara KBAT?
  I Think adalah salah satu alat berfikir yang boleh menggalakkan pelajar berfikir secara KBAT

  Ini adalah antara alat-alat berfikir yang boleh digunakan untuk meningkatkan ketrampilan dalam berfikir, iaitu:
  – Soalan dan penyoalan
  – Peta Minda
  – Pengurusan Grafik
  – CoRT
  – i-Think
  – 6 Thinking Hat

  Alat pengurusan grafik juga dikenali sebagai peta pengetahuan, peta konsep, peta cerita dan alat pengurusan kognitif. Alat komunikasi yang menggunakan simbol untuk menggambarkan pengetahuan, konsep, pemikiran, idea-idea dan juga hubungan antara mereka. Tujuan utama pengurusan grafik adalah untuk menyediakan bantuan visual bagi membantu pelajar berfikir.

  Alat CoRT (Cognitive Research Trust) merupakan instrumen kognitif dalam bentuk garis panduan yang digunakan untuk meningkatakn kualiti pemikiran seseorang. Penggunaan alat ini dapat memandu pelajar untuk membuat keputusan dengan mengambil kira pelbagai faktor, menyelesaikan masalah, meluaskan pandangan terhadap sesuatu isu, meneliti kesan terhadap suatu tindaka, meneroka kepentingan apabila diberi pelbagai pilihan serta melihat sesuatu dari pelbagai sudut pandangan.

  Semoga dengan perkongsian ini mampu memberikan guru sedikit pencerahan mengenai kaedah dan strategi yang boleh digunapakai dalam menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi, KBAT dalam kalangan pelajar. Jika rakan guru ada perkongsian yang lain, sila-sila kanlah berkongsi dalam ruangan komen di bawah bagi digunakan oleh rakan guru yang lain juga. Terima kasih!

  Sumber: https://www.cikguhailmi.com/2015/04/bagaimana-mengajar-pelajar-berfikir-secara-KBAT.html?m=1

 3. Ciri-Ciri Soalan Item KBAT

  Penekanan terhadap Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) atau juga dikenali sebagai HOTS melihatkan pembinaan soalan dan item-item yang bercirikan KBAT. Sebelum kita pergi lebih jauh, jom kita tengok dulu apa ciri-ciri yang perlu ada dalam soalan berbentuk KBAT.

  01. Skop Yang Luas
  Item-item KBAT adalah menggunakan skop yang jauh lebih luas daripada pemahaman daripada buku teks. Pengetahuan asas adalah sebagai satu keperluan bagi membolehkan KBAT dipraktikkan dalam cara pembelajaran.

  02. Fakta
  Fakta kini tidak lagi bersifat spesifik sahaja, malah perlu merentasi masa

  03. Bermakna
  Soalan KBAT adalah bersifat boleh ditaksir dan juga mempunyai tahap penyoalan yang mencabar pemikiran pelajar

  04. Stimulus
  Stimulus yang diberikan pada setiap soalan merupakan stimulus pada situasi yang baharu. Dan ini juga bermakna ianya adalah situasi yang bukan lazim bagi murid.

  05. Respon Murid
  Respon murid (jawapan) dapat memperlihatkan kepelbagaian dan tidak terhad dengan hanya satu jawapan tertentu. Maka jawapan pelajar adalah mungkin boleh lebih daripada satu jawapan.

  Sumber: https://www.cikguhailmi.com/2015/04/ciri-ciri-soalan-item-kbat-hots.html?m=1

 4. Thank you for such valuable knowledge form your website. Keep up the good work!

 5. Saya bersembang dengan seorang kawan tentang PAK-21. Dia cakap:

  “Susah nak buat PAK-21 kat sekolah saya. Mana ada kelengkapan teknologi yang canggih2. LCD dan projektor pun terhad. Berebut-rebut dengan cikgu lain nak guna. Makmal komputer pun sedih je tengok. Line internet pun susah”.

  Melalui apa yang dinyatakan oleh kawan saya ni, saya boleh anggap bahawa kebanyakan cikgu sekarang mempunyai tanggapan yang salah tentang PAK-21. Dalam fikiran mereka PAK-21 = ICT. Tanggapan seperti ini perlu diperbetulkan.

  Bahkan, ada juga SISC+ daripada PPD yang menyampaikan maklumat kepada guru-guru di sekolah bahawa PAK-21 itu ialah ‘Walking Gallery’, ‘Fan & Pick’, ‘Round Robin’, ‘Jigsaw Problem Solving’ dan bermacam-macam lagi. Kononnya, jika cikgu2 buat PAK-21 di dalam kelas, cikgu2 kena nyatakan kaedah pembelajaran yang digunakan seperti yang diberitahu itu dalam RPH. Sebab itu kebanyakan cikgu2 malas nak buat PAK-21 di dalam kelas sebab malas nak buat persediaan. Betul tak?

  Apa yang diberitahu itu sebenarnya hanyalah salah satu bentuk atau struktur pembelajaran di bawah PAK-21. Semua kaedah ini bukanlah maksud sebenar kepada Pembelajaran Abad Ke-21!

  Maksud PAK-21 yang sebenar-benarnya ialah apa-apa sahaja kaedah pembelajaran yang cikgu rancang untuk dilakukan di dalam kelas yang berpusatkan murid dan melibatkan 4K1N, iaitu ‘Komunikasi’, ‘Pemikiran Kritis’, ‘Kreativiti’, ‘Kolaboratif’ dan ‘Nilai Murni & Etika’.

  Jadi, jika kaedah yang cikgu aplikasikan ke atas murid-murid itu mempunyai elemen2 yang disebutkan, maka cikgu telah mengaplikasikan kaedah PAK-21. Tidak disebutkan pun cikgu wajib guna kelengkapan ICT dan lain-lain tu kan?

  Kenapa cikgu-cikgu perlu pening kepala fikir tentang mcm mana nak laksanakan PAK-21 di dalam kelas? Bagi saya, kebanyakan guru di Malaysia telah lama mengamalkan gaya pengajaran dan pembelajaran yang mempunyai elemen PAK-21 tetapi mereka tidak menyedarinya. PAK-21 bukanlah hanya melibatkan penggunaan Internet, komputer dan teknologi (ICT).

  Mari saya tunjukkan cikgu-cikgu apa yang dimaksudkan dengan ‘teknologi pendidikan’ yang diberikan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan:

  “Teknologi pendidikan merujuk kepada proses pengajaran atau penggunaan alatan yang dapat membantu guru ke arah pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan. Teknologi boleh jadi objek kebendaan seperti mesin atau perkakasan, tetapi ia juga boleh merangkumi maksud yang lebih luas, termasuk sistem, kaedah penyusunan, dan teknik.

  Justeru, melalui maksud teknologi pendidikan yang dinyatakan di atas dan perbincangan tentang PAK-21, saya rumuskan bahawa,

  -PAK-21 bukanlah berkisar tentang penggunaan ICT semata-mata.
  -PAK-21 bukanlah hanya merujuk kepada struktur yang telah didokumenkan oleh sarjana-sarjana barat.
  -PAK-21 juga bukanlah tentang sistem ‘traffic light’, ‘susunan meja’ ‘hiasan kelas’ dan ‘peta i-think’. 🙂

  Sekian, terima kasih.
  Cikgu Mohd Ridzuan Md Nasir
  Guru Inovatif Negeri Sarawak (2017)
  Penerima Hadiah Latihan Persekutuan KPM (2017)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

wp-puzzle.com logo

Content Protected Using Blog Protector Plugin By: Make Money.