Penyata Kewangan – Milikan Tunggal

KUIZ : Penyata Kewangan - Milikan Tunggal

Congratulations - you have completed KUIZ : Penyata Kewangan - Milikan Tunggal. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
Antara berikut, yang manakah merupakan penyata kewangan?
A
Jurnal dan Buku Tunai
B
Jurnal dan Penyata Pendapatan
C
Buku Tunai dan Kunci Kira-kira
D
Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira
Question 2
Antara berikut, yang manakah tidak terdapat dalam Penyata Pendapatan ?
A
Tunai
B
Belian
C
Jualan
D
Komisen
Question 3
Antara berikut, yang manakah merupakan aset mudah cair?
A
Stok
B
Tunai
C
Premis
D
Penghutang
Question 4
Antara berikut, yang manakah merupakan hutang perniagaan yang dibayar balik dalam tempoh masa yang panjang?
A
Penghutang
B
Overdraf bank
C
Belanja terakru
D
Pinjaman bank
Question 5
Dalam catatan penutup, gaji yang dibayar kepada pekerja akan dipindahkan ke
A
Akaun Untung Rugi.
B
Akaun Perdagangan.
C
Akaun Tunai.
D
Kunci Kira-kira.
Question 6
Di manakah sewa dibayar terakru ditunjukkan dalam Kunci Kira-kira?
A
Aset Semasa
B
Liabiliti Semasa
C
Aset Bukan Semasa
D
Liabiliti Bukan Semasa
Question 7
Antara pernyataan berikut, yang manakah tidak benar?
A
Susut nilai Aset Bukan Semasa adalah kos penggunaan aset tersebut untuk mendapatkan hasil.
B
Akaun Peruntukan Susut nilai yang berasingan disediakan bagi setiap jenis Aset Bukan Semasa.
C
Peruntukan Susut nilai juga dikenali sebagai susut nilai terkumpul.
D
Belanja susut nilai merupakan perbelanjaan modal.
Question 8
Penghutang RM 4 290

Bank RM 1 850

Insurans terdahulu RM 440

Komisen diterima terakru RM 360

Pemiutang RM 1 450

Stok akhir RM 4 180

Hitungkan modal kerja
A
RM 8 790
B
RM 8 870
C
RM 8 950
D
RM 9 670
Question 9
Maklumat berikut diperoleh dari Kedai Shamsuddin pada 30 September 2004:

Jualan = RM 86 500

Kos barang untuk dijual = RM 45 500

Pulangan masuk = RM 700

Pulangan keluar = RM 450

Stok 30 September 2004 = RM 18 640

Angkutan keluar = RM 1 400

Berdasarkan maklumat di atas, hitungkan untung kasar.
A
RM 26 860
B
RM 58 940
C
RM 59 190
D
RM 59 640
Question 10
Berdasarkan jadual di bawah, manakah pasangan jawapan yang betul?

-------------------Aset------------------Liabiliti

I Komisen diterima terdahulu--------Pemiutang

II Simpanan Tetap--------------------Gadai janji

III Insurans terdahulu----------------Gaji terakru

IV Penghutang------------------------Overdraf bank

A
I, II dan III
B
I, II dan IV
C
I, III dan IV
D
II, III dan IV
Question 11
Maklumat berikut menunjukkan butir-butir yang diperoleh daripada Perniagaan Amrul pada 31 Disember 2005.

Jualan = RM60 000

Belian = RM20 000

Stok 1 Januari 2005 = RM6 000

Stok 31 Disember 2005 = RM3 000

Angkutan Masuk = RM1 800

Duti Import = RM600

Hitungkan untung kasar Perniagaan Amrul.
A
RM34 600
B
RM35 200
C
RM37 000
D
RM40 600
Question 12
Antara yang berikut, yang manakah diperlukan untuk penyediaan Kunci Kira-kira?

I Stok awal

II Stok alat tulis

III Gaji terdahulu

IV Faedah ovedraf bank

A
I dan II
B
I dan IV
C
II dan III
D
III dan IV
Question 13
Antara berikut, yang manakah dicatat sebagai hasil dalam penyata pendapatan?
A
Penambahan peruntukan hutang ragu
B
Hutang lapuk pulih
C
Rugi pelupusan aset
D
Bayaran oleh penghutang
Question 14
Antara yang berikut, butir manakah terdapat dalam penyata pendapatan? [Trial Johor 2011]
A
Jualan, belian dan stok akhir
B
Hasil, belanja, stok alat tulis
C
Jualan, pulangan jualan dan sewa terakru
D
Belian, pulangan belian dan pemiutang
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 14 questions to complete.
List
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
11121314End
Return

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

wp-puzzle.com logo

Content Protected Using Blog Protector Plugin By: Make Money.