Perkongsian – Pengasingan Untung Rugi

KUIZ : Perkongsian (Pengasingan Untung Rugi)

Congratulations - you have completed KUIZ : Perkongsian (Pengasingan Untung Rugi). You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
Berikut adalah ciri-ciri perniagaan perkongsian kecuali
A
Liabiliti pekongsi biasa adalah tidak terhad
B
Untung atau rugi dibahagi antara pekongsi
C
Bilangan pemilik perkongsian ialah 2 hingga 20 pekongsi
D
Jangka hayat perniagaan perkongsian kekal walaupun pekongsi meninggal dunia
Question 2
Antara berikut, apakah yang akan dikreditkan ke Akaun Pengasingan Untung Rugi?
A
Faedah atas modal pekongsi
B
Gaji, bonus dan elaun pekongsi
C
Keuntungan dibahagikan antara pekongsi
D
Untung bersih yang diperolehi daripada Akaun Untung Rugi
Question 3
Apakah butiran yang direkod di sebelah debit akaun semasa pekongsi?
A
Gaji pekongsi
B
Kongsi untung
C
Faedah Atas Modal
D
Faedah Atas Ambilan
Question 4
Antara berikut, manakah benar mengenai syarat-syarat dalam Akta Perkongsian 1961?
A
Tiada faedah ke atas pinjaman daripada pekongsi
B
Untung atau rugi dibahagikan mengikut nisbah modal
C
Tiada bayaran gaji kepada pekongsi yang aktif
D
Jumlah debit melebihi jumlah kredit di Akaun Realisasi
Question 5
Berikut adalah ambilan yang dibuat oleh Amin dari perniagaan Perkongsian Al Amin bagi tahun berakhir 31 Ogos 2004.

Tarikh Ambilan ------ Jumlah (RM)

1 September 2003 ---- 1 000

1 Disember 2003 ------ 500

1 Jun 2004 ----------- 1 500

Kadar faedah atas ambilan seperti dalam Ikatan Perkongsian ialah 4% setahun.

Hitungkan faedah atas ambilan yang dikenakan ke atas Amin.

A
RM 30
B
RM 40
C
RM 70
D
RM 120
Question 6
Antara pernyataan berikut, yang manakah benar jika Ikatan Perkongsian tidak ditandatangani?
A
Setiap pekongsi berhak menjalankan pengurusan perkongsian
B
Gaji dibayar kepada pekongsi aktif yang menguruskan perniagaan
C
Faedah 8% setahun dibayar atas pinjaman yang disumbang oleh pekongsi
D
Untung dan rugi dibahagi mengikut nisbah modal atau persetujuan pekongsi
Question 7
Bahagian debit Akaun Semasa digunakan untuk merekod perkara-perkara berikut

I Ambilan

II Gaji pekongsi

III Kongsi rugi pekongsi

IV Faedah Atas Ambilan

A
I, II dan III
B
I, II dan IV
C
I, III dan IV
D
II, III dan IV
Question 8
Maklumat berikut diperoleh daripada buku Perkongsian Irfan dan Khairy pada 30 Jun 2007.

Untung bersih = RM5 600

Faedah atas pinjaman =RM1 340

Faedah atas modal = RM400

Gaji Irfan = RM600

Untung atau rugi dibahagikan sama rata antara dua orang pekongsi tersebut.

Hitungkan bahagian untung setiap pekongsi tersebut.
A
RM1 630
B
RM2 300
C
RM4 600
D
RM5 400
Question 9
Antara berikut, butiran manakah direkod dalam Akaun Pengasingan Untung Rugi?
A
Gaji pekongsi
B
Modal pekongsi
C
Ambilan oleh pekongsi
D
Faedah atas pinjaman pekongsi
Question 10
Antara berikut, yang manakah menunjukkan akaun semasa pekongsi yang tepat?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 343 - Soalan 27 SPM 2004]

A
pur1
B
pur002
C
pur003
D
pur004
Question 11
Apakah butiran yang direkodkan di sebelah debit dalam akaun semasa pekongsi?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 343 - Soalan 28 SPM 2006]

A
Gaji pekongsi
B
Kongsi Untung
C
Faedah Atas Modal
D
Faedah Atas Ambilan
Question 12
Ali adalah rakan kongsi di dalam satu perkongsian. Beliau menerima gaji tahunan sebanyak RM5000. Pada pertengahan tahun, beliau telah dibayar gaji sebanyak RM3 000. Antara catatan berikut, yang manakah merujuk kepada pernyataan di atas? pur005

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 350 - Soalan 28 SPM 2004]

A
A
B
B
C
C
D
D
Question 13
Antara berikut, yang manakah terdapat dalam Kunci Kira-kira suatu perkongsian?

I Aset Semasa

II Liabiliti Bukan Semasa

III Untung Bersih ahli kongsi;

IV Akaun Semasa ahli kongsi 

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 359 - Soalan 29 SPM 2004]

A
I, II dan III
B
I, II dan IV
C
I, III dan IV
D
II, III dan IV
Question 14
Data 7 diperoleh daripada buku perkongsian Radzi dan Khalid pada 31 Disember 2004. pur006 Untung atau rugi perkongsian dibahagi sama rata antara dua orang pekongsi tersebut. Hitungkan bahagian untung setiap pekongsi itu.

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 357 - Soalan 26 SPM 2005]

A
RM1 220
B
RM1 280
C
RM2 560
D
RM2 720
Question 15
Yahya dan Fatimah adalah pekongsi dalam Perkongsian Yatim. Mereka berkongsi untung atau rugi dengan nisbah 2 : 1 . Maklumat berikut diperoleh daripada buku Perkongsian Yatim. pur011   Hitung pembahagian untung atau rugi pekongsi.  

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 356, 357 - Soalan 30 SPM 2006]

A
Yahya Rugi RM1 040, Fatimah Rugi RM2 080
B
Yahya Rugi RM2 080, Fatimah Rugi RM1 040
C
Yahya Untung RM2 080, Fatimah Untung RM1 040
D
Yahya Untung RM1 040, Fatimah Untung RM2 080
Question 16
pur012

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 343 - Soalan 25 SPM 2007]

A
RM3 700
B
RM2 500
C
RM1 580
D
RM1 460
Question 17
Petikan Akaun Pengasingan Untung Rugi berikut diperoleh daripada perkongsian Ahmad dan Borhan. Mereka bersetuju membahagikan untung dan rugi mengikut nisbah 2 : 1 . pur013   Berapakah untung yang Ahmad peroleh?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 356, 357 - Soalan 26 SPM 2007]

A
RM5 000
B
RM10 000
C
RM15 000
D
RM21 500
Question 18

Maklumat berikut diperoleh daripada Perkongsian Aziz dan Azizah.

Modal Aziz pada 1 Januari 2007 ialah RM14 000. Pada 1 Julai 2007, Aziz membawa masuk modal tambahan sebanyak RM3 000. Faedah atas modal adalah 4% setahun. Tahun kewangan berakhir pada 31 Disember setiap tahun. Berapakah faedah atas modal Aziz?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 346, 347 - Soalan 26 SPM 2008]

A
RM120
B
RM560
C
RM620
D
RM680
Question 19
Butiran manakah yang direkod di bahagian kredit Akaun Semasa pekongsi?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 343 - Soalan 26 SPM 2009]

A
Faedah atas pinjaman
B
Faedah atas ambilan
C
Kongsi rugi
D
Ambilan
Question 20
Butiran manakah yang didebitkan ke Akaun Pengasingan Untung Rugi?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 354, 356 - Soalan 27 SPM 2009]

A
Faedah atas modal, gaji pekongsi dan ambilan
B
Faedah atas modal, gaji pekongsi dan bonus pekongsi
C
Faedah atas pinjaman, gaji pekongsi dan untung bersih
D
Faedah atas pinjaman, faedah atas ambilan dan bonus pekongsi
Question 21
Apakah butiran yang terdapat dalam ekuiti pemilik perkongsian?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 358 - Soalan 22 SPM 2010]

A
Ambilan
B
Untung bersih
C
Akaun semasa
D
Faedah atas modal
Question 22
Butiran manakah yang terdapat dalam akaun semasa pekongsi?

I Modal

II Gaji pekerja

III Faedah atas modal

IV Faedah atas ambilan

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 343 - Soalan 23 SPM 2010]

A
I dan II
B
I dan IV
C
II dan III
D
III dan IV
Question 23
Maklumat berikut diperoleh daripada buku Perkongsian Mulia. pur015     Berapakah jumlah faedah atas modal Alin bagi tempoh perakaunan berakhir 31 Disember 2009?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 346, 347 - Soalan 24 SPM 2010]

A
RM350
B
RM525
C
RM2 025
D
RM2 100
Question 24
Apakah butiran yang tidak dimasukkan dalam Akaun Pengasingan Untung Rugi?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 354 - Soalan 25 SPM 2011]

A
Faedah atas pinjaman
B
Faedah atas ambilan
C
Faedah atas modal
D
Gaji pekongsi
Question 25
Apakah butiran yang direkodkan dalam Akaun Pengasingan Untung Rugi?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 354 - Soalan 24 SPM 2012]

A
Ambilan
B
Gaji terakru
C
Faedah atas ambilan
D
Faedah atas pinjaman
Question 26
Apakah dokumen yang perlu dirujuk oleh pekongsi sekiranya tiada sebarang perjanjian dibuat semasa menubuhkan perniagaan mereka?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 339 - Soalan 25 SPM 2012]

A
Ikatan Perkongsian
B
Perjanjian Perkongsian
C
Akta Perkongsian 1961
D
Akta Pendaftaran Perniagaan 1956
Question 27
Butiran manakah yang tidak terdapat dalam akaun semasa pekongsi?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 343 - Soalan 26 SPM 2012]

A
Modal
B
Ambilan
C
Faedah atas modal
D
Faedah atas ambilan
Question 28
Yahya dan Musa merupakan rakan kongsi dalam Perkongsian Muafakat. Maklumat berikut diperoleh daripada buku perniagaan mereka pada 31 Disember 2011. pur018 Berapakah gaji yang direkod dalam Akaun Semasa Yahya?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 350 - Soalan 27 SPM 2012]

A
RM3 000
B
RM5 000
C
RM8000
D
RM13 000
Question 29
Ruangan Ekuiti Pemilik dalam Kunci Kira-kira perkongsian mencatatkan

I ambilan rakan kongsi

II keuntungan rakan kongsi

III akaun modal rakan kongsi

IV akaun semasa rakan kongsi

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 358 - Soalan 32 SPM 2012]

A
I dan II
B
I dan IV
C
II dan III
D
III dan IV
Question 30
Maklumat berikut diperoleh daripada Perkongsian Two Ah yang dimiliki oleh Ahmad dan Ah Seng. pur019     Berapakah kongsi untung bagi setiap pekongsi?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 356, 357 - Soalan 22 SPM 2013]

A
RM6 150
B
RM7 350
C
RM8 450
D
RM9 650
Question 31
Butir manakah yang dicatat di bahagian Ekuiti Pemilik Kunci Kira-kira sebuah perniagaan perkongsian?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 358 - Soalan 23 SPM 2013]

A
Untung bersih
B
Modal tambahan
C
Pinjaman pekongsi
D
Akaun Semasa pekongsi
Question 32
Butir manakah yang direkod di sebelah kredit Akaun Semasa pekongsi?

I Faedah atas ambilan

II Faedah atas modal

III Gaji pekongsi

IV Kongsi rugi

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 343 - Soalan 25 SPM 2013]

A
I dan II
B
I dan IV
C
II dan III
D
III dan IV
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 32 questions to complete.
List
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132End
Return
 1. SOALAN 5:

  kenape RM70 ye??

 2. Faedah atas ambilan 4% setahun.

  1 Sept = 4% x 1000 = 40
  1 Dis = 4% x 500 x 9/12 = 15
  1 Jun = 4% x 1500 x 3/12 = 15
  Maka, jumlah = 40+15+15 = RM70

 3. the quiz is beneficial bt v expect more subjective questions…it wil help us in paper 2….plssssss…tq…cg”

 4. Aishu,

  Soalan-soalan bagi Kertas 2 boleh diperolehi daripada Koleksi Trial Prinsip Perakaunan 2007 – 2011…. iaitu sejumlah 53 set soalan Kertas 1, Kertas 2 dan disertakan dengan Skema….. Semoga ianya mencukupi.

 5. afif danial farhan bin zakaria

  mcm mne ni cikgu????? soalan 8

 6. Afif,

  Apa masalahnya ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

wp-puzzle.com logo

Content Protected Using Blog Protector Plugin By: Make Money.