Pelarasan Pada Tarikh Imbangan

CATATAN PELARASAN

Catatan pelarasan bertujuan untuk menentukan semua maklumat berkaitan sesuatu tempoh perakaunan hanya mengambil kira urus niaga bagi tempoh tersebut. Ini bermakna sekiranya maklumat mengenai urus niaga tempoh perakaunan hadapan telah diambil kira, jumlah berkaitan urus niaga tempoh perakaunan akan datang perlu ditolak. Urus niaga tempoh semasa tetapi yang masih belum diambil kira pula perlu dicampurkan. Urus niaga tempoh hadapan dan semasa yang terlibat terdiri daripada :
1. Hasil tempoh semasa yang mana bayarannya belum diterima (hasil terakru/belum terima)
2. Hasil tempoh hadapan yang mana bayarannya telah diterima terdahulu dalam tempoh semasa (hasil belum peroleh)
3. Belanja tempoh hadapan yang mana bayaran telah dibuat dalam tempoh semasa (prabayar) dan
4. Belanja tempoh semasa tetapi bayarannya belum dibuat (belanja terakru)

Selain daripada kategori urus niaga di atas, terdapat kategori urus niaga lain yang memerlukan catatan pelarasan. Maklumat urus niaga jenis ini tidak terkandung dalam dokumen punca yang melibatkan entiti luar seperti jualan, belian dan sebagainya. Urus niaga yang dimaksudkan ialah caj susut nilai, peruntukan hutang ragu serta proses membawa masuk nilai terkini stok akhir.

Catatan pelarasan bagi jenis urus niaga yang sebutkan di atas (kecuali stok akhir) diperlukan kerana mematuhi konsep perakaunan asas akruan, pemadanan dan jangka masa perakaunan.

Catatan pelarasan dibuat melalui jurnal am dan perlu dipindahkan ke akaun-akaun yang terlibat dalam lejar sebelum imbangan duga disediakan. Sedikit penjelasan diberikan di bawah berkaitan catatan pelarasan urus niaga tertentu.

1. Hasil belum terima/terakru (receivables)
Hasil belum terima adalah hasil yang diperolehi dalam sesuatu tempoh perakaunan tetapi tunai belum diterima. Ia adalah sejenis aset semasa.
Contoh
Perniagaan Samad diberi komisyen sebanyak RM2 untuk setiap unit jualan yang dibuat. Dalam bulan Disember X1, perniagaan telah menjual 500 unit. Komisyen belum terima pada 31hb Disember X1 berjumlah RM1000. Pada 31hb Disember X1, pelarasan perlu dibuat dengan mendebitkan akaun hasil komisyen terakru dan mengkreditkan akaun hasil komisyen.

2. Hasil terima dulu/hasil belum terperoleh (unearned revenue)
Hasil terdahulu atau terima dulu ialah hasil yang diperoleh untuk tempoh perakaunan yang akan datang tetapi tunai telah diterima dalam tempoh perakaunan semasa. Ia adalah sejenis liabiliti semasa.
Contoh
Pada 22 Disember X1, Perniagaan Samad menerima tunai sebanyak RM500 untuk perkhidmatan yang akan diberikan dalam bulan Januari X2. Pelarasan perlu dibuat untuk hasil terima dulu pada 31 Disember X1. Pada 22 Disember X1 sewaktu tunai diterima akaun hasil sepatutnya telah dikreditkan dan tunai didebitkan. Catatan pelarasan perlu dibuat dengan mendebitkan akaun hasil dan mengkreditkan akaun hasil terima dulu.

3. Belanja terdahulu/prabayar (prepayments)
Belanja terdahulu adalah belanja yang dibuat untuk tempoh akan datang tetapi bayarannya telah dijelaskan dalam tempoh perakaunan semasa. Belanja terdahulu adalah sejenis aset semasa. Belanja terdahulu perlu ditolak daripada belanja yang telah dibayar supaya belanja yang dilaporkan dalam penyata pendapatan menggambarkan belanja yang sebenarnya.
Contoh
Pada 1hb Oktober X1, Perniagaan Samad telah membayar premium insurans sebanyak RM600 untuk tempoh setahun. Pada tarikh itu akaun belanja insurans perlu didebitkan sebanyak RM600 dan tunai/bank dikreditkan. Pada 31hb Disember X1, pelarasan perlu bagi merekodkan insuran bayar dulu sebanyak RM450 (iaitu 9 bulan@ RM50) yang berkait dengan tempoh hadapan. Catatannya ialah debit akaun insuran bayar dahulu, kredit akaun belanja insurans.

4. Belanja belum bayar/terakru (accrued expenses)
Belanja terakru adalah belanja yang telah dikenakan/dibuat dalam tempoh perakaunan semasa tetapi bayaran belum dijelaskan dalam tempoh perakaunan tersebut. Konsep urus niaga jenis ini serupa dengan konsep belian secara kredit. Jadi ia adalah sejenis liabiliti semasa.
Contoh
Pada 29hb Disember X1 Perniagaan Samad telah menerima bil elektrik .Jumlah yang perlu dibayar adalah sebanyak RM178. Bil itu hanya dijelaskan pada 2hb Januari X2. Pada 31 hb Disember X1, pelarasan perlu dibuat untuk belanja elektrik belum bayar. Catatannya ialah debit akaun belanja elektrik dan kredit akaun elektrik belum bayar.

Selain daripada empat jenis catatan pelarasan di atas dan catatan pelarasan bagi peruntukan susut nilai dan peruntukan hutang ragu, satu lagi catatan ialah untuk membawa masuk nilai stok atau inventori akhir bagi perniagaan yang mengamalkan sistem perekodan inventori berkala. Catatan ini mudah sahaja, anda hanya debitkan akaun stok/inventori (akhir) dan kreditkan akaun kos barang dijual (stok akhir). Sekiranya sebelum itu terdapat stok awal yang dibawa dari jangka masa sebelumnya, maka anda perlulah terlebih dahulu debit kos barang dijual (stok awal) dan kredit stok/inventori (awal).

Dalam sistem manual, kebiasaannya, akaun perniagaan ataupun akaun untung rugi digunakan, bukan akaun kos barang dijual (stok/inventori awal dan akhir). Cara ini juga betul. Namun dalam sistem berkomputer bagi sistem inventori berkala, akaun perniagaan atau untung rugi jarang digunakan untuk menunjukkan jumlah bagi item yang dilaporkan. Semua jenis akaun yang dibuka harus dikelaskan secara terperinci mengikut lima jenis akaun berdasarkan penyata di mana akaun tersebut dilaporkan. Di sini, akaun stok/inventori yang dilaporkan dalam kunci kira-kira (kategori aset) perlu dibezakan daripada nilai stok/inventori awal atau akhir yang laporkan dalam formula untuk mencari nilai kos barang dijual dalam penyata pendapatan. Semua akaun yang dilaporkan dalam penyata pendapatan hendaklah dari kategori belanja atau hasil. Nilai stok/inventori awal atau akhir sebenarnya memberi kesan kepada nilai kos barang dijual yang dikira. Sebab itulah akaun kos barang dijual (stok/inventori awal) dan kos barang dijual (stok/inventori akhir) dibuka di bawah kategori kos barang dijual. Demikian juga halnya dengan belian. Oleh kerana belian, pulangan belian dan diskaun belian (jika anda memilih untuk menunjukkan diskaun ini sebagai pengurangan kepada belian) juga memberi kesan kepada kos barang dijual, akaun kos barang dijual (belian) dan sebagainya dibuka.

Sumber : https://mivec.wordpress.com/2008/07/14/catatan-pelarasan/

KUIZ : Pelarasan Pada Tarikh Imbangan

Congratulations - you have completed KUIZ : Pelarasan Pada Tarikh Imbangan. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
Antara berikut, yang manakah bukan sebab berlakunya hutang lapuk ?
A
Penghutang melarikan diri.
B
Penghutang meninggal dunia.
C
Penghutang diistiharkan muflis.
D
Penghutang lewat membayar hutang.
Question 2
Antara berikut, yang manakah menerangkan pelupusan aset?
A
Aset yang rosak
B
Aset yang dijual
C
Aset yang dibeli
D
Aset yang dibaiki
Question 3
Antara berikut, akaun manakah tidak terlibat dalam proses pelupusan aset?
A
Akaun Perdagangan
B
Akaun Untung rugi
C
Akaun Pelupusan Aset
D
Akaun Susut nilai terkumpul Aset
Question 4
Berikut adalah sebab berlakunya hutang lapuk kecuali..
A
Penghutang tidak mampu membayar hutang
B
Penghutang telah diisytiharkan muflis
C
Perniagaan mengalami keuntungan besar
D
Penghutang telah menutup kedainya
Question 5
Antara berikut, yang manakah menerangkan konsep hutang lapuk?
A
Hutang penghutang yang telah lama
B
Hutang penghutang yang mungkin tidak dapat dikutip
C
Hutang penghutang yang pasti tidak dapat dikutip
D
Hutang penghutang yang dapat dikutip semula
Question 6
Hutang lapuk terpulih merupakan
A
Hasil kendalian perniagaan
B
Belanja kendalian perniagaan
C
Hasil bukan kendalian perniagaan
D
Belanja bukan kendalian perniagaan
Question 7
Antara berikut, pilih cara bagaimana untung pelupusan diperolehi.
A
Jual aset melebihi nilai buku aset
B
Jual aset kurang daripada nilai buku aset
C
Jual aset sama dengan nilai buku aset
D
Jual aset selepas disusut nilai
Question 8
Pada 1 Julai 2002, Kedai Hafizie telah membeli sebuah komputer berharga RM 5 000. Komputer tersebut disusutnilaikan sebanyak 20% setahun dengan kaedah baki berkurangan. Tempoh perakaunan berakhir pada 31 Disember.

Berdasarkan pernyataan di atas hitungkan peruntukan susut nilai komputer sehingga 31 Disember 2003.
A
RM 500
B
RM 1 000
C
RM 1 400
D
RM 2 000
Question 9
Berikut adalah maklumat yang diperoleh daripada Perniagaan Kedai Runcit Balqis bagi tahun berakhir 31 Disember 2004

Kos Aset Kenderaan : RM30 000

Tarikh dibeli : 1 April 2004

Kadar Susut nilai : 10% setahun

Kaedah Susut nilai : Baki berkurangan

Hitungkan belanja susut nilai bagi tahun berakhir 31 Disember 2004
A
RM 2 025
B
RM 2 250
C
RM 2 700
D
RM 3 000
Question 10
Syarikat Limah Bhd. menerima sewa RM4 900 bagi tahun berakhir 31 Julai 2005. Kadar sewa bulanan yang diterima ialah RM350. Hitungkan jumlah sewa yang direkod di Kunci Kira-kira pada tahun tersebut.
A
RM 350
B
RM 700
C
RM 4 200
D
RM 4 550
Question 11
Kedai Lim telah membayar sewa berjumlah RM4 900 bagi suatu tempoh perakaunan selama setahun.Jika sewa bulanan ialah RM350, hitung sewa dibayar terdahulu.
A
RM4 900
B
RM4 200
C
RM700
D
RM350
Question 12
Pada 31 Mac 2005, Syarikat Cergas Maju telah membayar premium insurans RM420 untuk tempoh setahun. Tempoh perakaunan syarikat tersebut berakhir pada 31 Disember 2005.

Hitungkan belanja insurans bagi tahun 2005.
A
RM140
B
RM315
C
RM350
D
RM420
Question 13
Maklumat berikut diperoleh daripada buku Perniagaan Mahsuri :

Tarikh beli Kelengkapan : 1 Julai 2004

Harga (kos) : RM 35 000

Kadar Susut Nilai : 10% setahun

Kaedah Susut Nilai :Baki Berkurangan

Tahun kewangan perniagaan Mahsuri berakhir 31 Disember setiap tahun.

Hitungkan susut nilai terkumpul pada 31 Disember 2005.
A
RM5 075
B
RM5 250
C
RM6 650
D
RM7 000
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 13 questions to complete.
List
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
111213End
Return

 1. cikgu,apakah maksud peruntukan susut nilai lengkapan dan adakah akaun untung rugi dan akaun perdagangan sama dengan penyata pendapatan?

 2. cikgu,adakah hutang lapuk dan peruntukan hutang ragu itu sama?

 3. Heida,

  Soalan 1 : Apakah maksud peruntukan susut nilai lengkapan.

  Bagi memahami maksud peruntukan susut nilai lengkapan, kita lihat apa kaitannya dengan susut nilai lengkapan. Contohnya :

  Tahun……2001…..2002…..2003
  S/nilai………500…….500…….500
  PSN…………500…..1000……1500

  PSN merupakan JUMLAH SUSUT NILAI yang TERKUMPUL pada akhir setiap tahun perakaunan.

  Di mana pada tahun 2002, PSN sebanyak RM1000 (iaitu 500 + 500) merupakan jumlah susut nilai yang terkumpul dari tahun 2001-2002.

  Manakala pada tahun 2003, PSN sebanyak RM1500 (iaitu 500+500+500) merupakan jumlah susut nilai terkumpul aset tersebut selama 3 tahun.

  PSN akan dilaporkan dalam Kunci Kira-kira (bahagian Aset Bukan Semasa),
  Katakan Kos Lengkapan = RM5000, kita lihat secara perbandingan untuk tiga tahun.

  Tahun…………..2001….2002….2003
  Lengkapan……5000….5000….5000
  (-) PSN………….500…..1000….1500
  Nilai Buku…….4500…..4000….3500

  Berdasarkan KKK pada 2003, kita dapat menghuraikan kedudukan Lengkapan syarikat, iaitu Lengkapan dibeli pada kos RM5000 dan telah mengalami susut nilai sebanyak RM1500, maka nilai buku / nilai semasa lengkapan pada akhir tahun 2003 ialah RM3500.

  Soalan 2 : Adakah akaun untung rugi dan akaun perdagangan sama dengan penyata pendapatan?

  Jawapannya YA, Cuma format pelaporan saja yang berlainan, satu dalam bentuk AKAUN atau “T” dan satu lagi dalam bentuk PENYATA.

  Soalan 3 : Adakah hutang lapuk dan peruntukan hutang ragu itu sama?

  Jawapannya TIDAK.
  HUTANG LAPUK ialah hutang yang sudah pasti TIDAK dapat dikutip. Dikelaskan sebagai BELANJA dalam Penyata Pendapatan.

  PERUNTUKAN HUTANG RAGU merupakan satu ANGGARAN berdasarkan peratus tertentu daripada jumlah PENGHUTANG berkemungkinan tidak dapat dikutip pada akhir tempoh perakaunan. Dikelaskan sebagai PENGURANGAN ASET SEMASA dalam KKK, iaitu bahagian ASET SEMASA : PENGHUTANG – PHR.

  Semoga jawapan di atas dapat membantu Heida.

 4. saya kurang faham mengenai perbezaan lekapan dan lengkapan dengan alatan pejabat. berikan contoh lekapan dan lengkapan dengan alatan pejabat

 5. fiza,

  Cg berikan beberapa contoh dan Fiza cuba fikirkan apakah perbezaannya ?

  Lekapan – alatan yang “melekat” seperti : penghawa dingin, kipas dan lampu.
  Lengkapan – perabot seperti kerusi meja, rak dan kabinet.

  Alatan pejabat – komputer, printer, mesin taip, mesin faks dan mesin fotostat.

  …. ….. kata Raja Lawak Astro … “lu fikirlah sendiri”.
  Berfikir dahulu itu adalah lebih baik daripada menerima saja apa yang orang kata.

 6. najah farahin

  sy pelajar t4.saya nak tanya tentang pelarasan.saya masih x faham & x dpt menguasai bab itu.

 7. Najah farahin,

  Pelarasan ada beberapa jenis, cuba kuasai satu persatu pelarasan-pelarasan tersebut. Setiap pelarasan ada cara-caranya yang tersendiri. Antara pelarasan utama yang perlu dikuasai ialah :
  1. hasil terakru dan hasil terdahulu.
  2. belanja terakru dan belanja terdahulu.
  3. peruntukan hutang ragu.
  4. susut nilai aset bukan semasa.

  Sebaik-baiknya, najah kemukakan soalan pelarasan tersebut satu persatu (rujuk soalan latihan) dan cg akan terang bagaimana untuk menyelesaikannya.

  Sekiranya najah tanya secara UMUM seperti di atas, maka jawapan Cg ialah untuk mengusai dan memahami bab tersebut najah perlu perbanyakkan LATIHAN dan SERING BERJUMPA GURU untuk bertanya jika ada masalah.

  Diharapkan najah memahami apa maksud Cg.

 8. najah farahin

  cg,sy nak tnya soalan hasil terakru & terdahulu.dlm inbangan duga sebelah kredit faedah diterima RM720 & komisen diterima RM2400.maklumat tambahannya faedah yg belum diterima ialah RM80 & komisen yg dterima terdahulu ialah RM400.soalannya anda dihendaki menyediakan (a)akaun2 yg berkenaan dlm lejar,(b)akaun untung rugi bagi tahun berakhir 30 Jun 20X6 & (C)Kunci Kira2 pd 30 Jun 20X6.

 9. Najah farahin,

  1. Daripada Imbangan duga, buka Ak Faedah diterima dan Ak Komisen diterima.

  Ak. Faedah diterima
  Sebelah Kt : Tunai 720

  Ak. Komisen diterima
  Sebelah Kt: Tunai 2400

  2. Najah perlu faham apa maksud TERAKRU dan TERDAHULU, serta PELARASANNYA.

  TERAKRU maksudnya :
  BELUM TERIMA (jika hasil) ……….. ASET SEMASA
  BELUM BAYAR (jika belanja) …….… LIABILITI SEMASA

  Pelarasannya : TERAKRU — kena TAMBAH (baki asal dalam akaun) kerana TERKURANG.

  Jadi, Faedah belum diterima / Faedah diterima terakru RM80 …perlu DITAMBAH pada baki Ak Faedah diterima. Untuk TAMBAH kita kena letakkan pada SEBELAH YANG SAMA iaitu KREDIT., maka

  Ak. Faedah diterima
  Sebelah Kt : Tunai 720
  Sebelah Kt : Baki h/b 80 (Butir Baki h/b : guna kaedah 1 dalam buku teks)
  Imbangkan,
  Sebelah Dt : Untung Rugi 800 ….. masukkan dalam Ak Untung Rugi sebelah Kt (hasil)
  Baki h/b sebelah Kt, maka BAKI B/B di sebelah Dt … masukkan dalam KKK sebelah Dt (kerana Aset Semasa)

  TERDAHULU maksudnya :
  TERIMA DAHULU (jika hasil) ………. LIABILITI SEMASA
  BAYAR DAHULU (jika belanja) …….. ASET SEMASA

  Pelarasannya : TERDAHULU — kena TOLAK (baki asal dalam akaun) – kerana TERLEBIH.

  Jadi, Komisen diterima terdahulu RM400 …perlu DITOLAK pada baki Ak Komisen diterima. Untuk TOLAK kita kena letakkan pada SEBELAH YANG BERBEZA iaitu DEBIT., maka

  Ak. Komisen diterima
  ………………………………..… Kt: Tunai 2400
  Dt: Untung Rugi 2000 (angka imbangan) … pindahkan ke Ak Untung Rugi sebelah Kt.
  Dt : Baki h/b 400

  Bila Baki h/b sebelah Dt, maka BAKI B/B sebelah Kt … masukkan dalam KKK sebelah Kt (kerana Liabiliti semasa)

  Cuba Najah fahami setiap patah perkataan yang Cg sampaikan dan IKUT STEP BY STEP. Kemudian lihat apakah hasilnya ….. … semoga ianya membantu Najah.

  p.s. Bagi pelarasan Belanja Terakru dan Belanja Terdahulu boleh juga mengunakan langkah-langkah diatas.

 10. najah farahin

  thanks cg narzuki.

 11. najah farahin

  cg,betul ka kalau ambil prinsip akaun wajib ambil add. math?sbb add. math susah sgt nak score.

 12. Najah, ambil add math bukan wajib TETAPI anda akan terlepas PELUANG untuk ke matrikulasi jika tidak mengambil add math. Ini kerana salah satu syarat minimum untuk ke matrikulasi perakaunan ialah 7D dan matrikulasi sains ialah 6C bagi subjek add math. Nasihat Cg, jangan lepaskan PELUANG begitu sahaja tanpa kita BERUSAHA terlebih dahulu.

 13. najah farahin

  ok cg,saya akan berusaha setakat mana yang mampu.

 14. MACAM MANA MAHU SCORE A DALAM PRINSIP PERAKAUNAN ,SEDANGKAN PRINSIP PERAKAUNAN IALAH SATU SUBJEK YANG BANYAK PUTAR BELIT .TEERLALU BANYAK YANG HARUS DIHAFAL TERUTAMANYA RUMUS-RUMUS .ADAKAH CARA YANG LEBIH EXPRESS UNTUK SCORE A

 15. najah farahin

  saya masih x faham bagaimana nak merekod ke dalam jurnal apabila buat pelarasan.

 16. Elsthefend,

  Untuk score A tidak sesusah yang disangkakan. Tidaklah banyak sangat RUMUS2 atau FORMAT yang perlu diingati berbanding dengan subjek lain seperti math dan add math. Manakala kebanyakan formatnya hampir sama cuma ada sedikit saja perbezaan. Prinsip Perakaunan ialah ilmu yang melibatkan KEMAHIRAN, oleh itu ianya perlu dilatih secara BERPERINGKAT-PERINGKAT dan BERTERUSAN serta mendapat BIMBINGAN daripada GURU. Sama seperti kita mahu menjadi pemain bola sepak yang handal …. tidak ada cara cepat untuk menjadi handal kecuali …. LATIHAN, DISIPLIN DIRI, KESUNGGUHAN dan BIMBINGAN JURULATIH.

  Najah Farahin,

  Apabila membuat pelarasan dan diminta membuat catatan dalam JURNAL AM / LEJAR, pertama : kita kena kenalpasti 2 AKAUN yang terlibat. Kedua : AMAUN yang perlu diselaraskan. Ketiga : akaun mana yang perlu diDEBITkan dan diKREDITkan.

 17. najah farahin

  dlm imbangan duga:
  sewa dibayar 4200
  insurans dibayar 2350
  pd tarikh imbangan 31 DIS 2006,sewa yg belum dbayar berjumlah RM600 dan insurans sebanyak RM50 belum dijelaskan lagi.
  Anda dikehendaki menyediakan:
  (a)Ak. sewa dibayar
  (b)Ak. insurans
  (c)Ak. untung-rugi
  (d)Kunci Kira-kira
  Boleh x cg tunjukkan bagaimana nak rekod ke dlm jurnal.

 18. Najah Farahin,

  Soalan begini TIDAK PERLUrekod ke dalam jurnal, boleh teruskan rekod ke dalam lejar. Sila rujuk Buku Teks menggunakan KAEDAH 2.

  Langkah 1 : Buka Ak. Sewa dibayar, masukan maklumat daripada ID.

  Akaun Sewa dibayar
  Dt: 31 Dis Tunai 4200 ……. Dt : kerana ianya BELANJA @ ikut dpr ID.

  Langkah 2 : Drp maklumat tambahan – Sewa belum bayar RM600 (Liabiliti Semasa).

  Nota :
  1. TERAKRU/BELUM BAYAR – Pelarasannya kena TAMBAH (kerana tak cukup)
  2. TERDAHULU – Pelarasannya kena TOLAK (kerana sudah terlebih)

  Oleh kerana TERAKRU/BELUM BAYAR – ianya perlu di TAMBAH
  – Untuk TAMBAH mesti dicatat di sebelah yang SAMA iaitu DEBIT.

  Akaun Sewa dibayar
  Dt: 31 Dis Tunai 4200
  Dt: 31 Dis Baki h/b 600 ….. “BAKI H/B” bermaksud baki sewa yang belum dibayar.

  Langkah 3: Imbang dan tutup Ak Sewa dibayar.

  Akaun Sewa dibayar
  Dt: 31 Dis Tunai 4200 Kt:31 Dis Untung Rugi 4800 (ke Ak UR)
  Dt: 31 Dis Baki h/b 600
  ……………………..…….4800……………………………..4800
  …………………….……………Kt: 1 Jan Baki b/b 600 (pindahkan ke KKK sbg LS)

  Langkah 4 : Buka Ak Untung Rugi dan Kunci Kira-kira – ambil maklumat daripad Ak Sewa dibayar.

  Ak. Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2006
  Dt: Sewa dibayar 4800 … dipindahkan daripada Ak Sewa dibayar.

  Kunci kira-kira pada 31 Disember 2006
  ……………………. Liabiliti semasa:
  …………………….. Sewa belum bayar 600

  Untuk Akaun Insurans, Najah buat sendiri mengikut panduan yang diberikan diatas satu-persatu. Ak Untung Rugi dan KKK tidak perlu lagi dibuka baru, guna yang telah sedia ada.

  Ok, selamat mencuba.

 19. cg, tlg jawab ya. Pada 31 Mac 2008, sykt ali membayar premium insurans sebanyak RM12000 setahun. thn perakaunan berakhir pada 31 dis. berapakah insurans dalam ak utg rugi utk thn 2008? A. 9000 B. 12000 C. 10000 D. 8000. tilg bagi cara pengiraannnya. tq

 20. Nazliya,

  Insurans yang perlu dimasukkan dalam Ak Untung Rugi ialah jumlah Insurans bermula 31 Mac sehingga 31 Dis iaitu 9 bulan (Mac tidak termasuk), maka pengiraannya 9/12 X 12000 = RM9000. Iaitu jawapannya A.

 21. tq teacher. jwpn dalam buku saya salah sebab dia kira bln mac. saya dan faham.

 22. cg boleh xterangkan ape itu bayaran terdahulu?? mcm mn kite nk catitikan kalo kite menggunakan sistem UBS…???

 23. Aida,

  Bayaran Terdahulu merupakan bayaran/belanja yang telah dibayar, tetapi perkhidmatannya belum digunakan sepenuhnya dalam sesuatu tempoh perakaunan.

  Contohnya, Bayar Insurans pada 1 Jun 2007 sebanyak RM1200 untuk tempoh setahun.
  Ini bermaksud bayaran tersebut untuk tempoh 1 Jun 2007 hingga 31 Mei 2008 (iaitu setahun). Manakala tempoh perakaunan perniagaan ialah berakhir pada 31 Disember. Oleh itu bayaran insuran untuk bulan Jan, Feb, Mac, April dan Mei tahun 2008 (5 bulan) merupakan INSURANS TERDAHULU (ianya dikelaskan sebagai Aset Semasa)

  Berapa jumlahnya ? 5/12 X RM1200 = RM500.
  Maka, INSURANS TERDAHULU = RM500.
  Dan INSURANS untuk tempoh perakaunan tersebut hanyalah (RM1200-RM500)= RM700.

  Oleh itu catatan dalam jurnal adalah seperti berikut :
  Debit : INSURANS TERDAHULU RM500
  Kredit : INSURANS RM500

  Untuk dicatatkan dalam sistem UBS, Cg minta maaf kerana Cg tidak pernah guna sistem tersebut. Tetapi apa yang perlu dibuat ialah pilih menu kemasukan urusniaga, debitkan AKAUN INSURANS TERDAHULU dan kreditkan AKAUN INSURANS.

  Diharapkan keterangan Cg di atas, sedikit sebanyak dapat membantu Aida.

 24. cikgu,
  APA YANG DIMAKSUDKAN DENGAN NILAI BUKU, STOK AWAL, STOK AKHIR???

  DAN BERI CONTOH.

 25. Resah,

  Nilai Buku adalah merujuk kepada NILAI BERSIH sesuatu aset selepas ditolak peruntukan susut nilai., contohnya,

  Kenderaan ………………………. 50,000
  (-) Peruntukan susut nilai ….. 10,000
  Nilai buku ………………………. 40,000

  Penerangan mengenai Stok awal, Belian dan Stok akhir boleh rujuk DISINI.

 26. cikgu,mcm mn nak selesaikan soalan dlm buku teks TINGKATAN 4 m/s 177 (SOALAN NO. 5).

 27. Happy,

  Cg minta maaf kerana buku yang Cg guna mungkin tidak sama, ini kerana Buku Teks Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 terdapat 2 jenis buku yang digunakan mengikut kumpulan berikut :

  Kumpulan 1 : Perlis, Kedah, Selangor, N.Sembilan, Pahang, P.Pinang, W.Persekutuan K.Lumpur & Labuan, Sabah, Sarawak

  Kumpulan 2 : P.Pinang, Perak, Melaka, Johor, Terengganu, Kelantan.

  Cg syorkan kemukakan soalan tersebut kepada sahabat Cg, iaitu Sifu2b di blog beliau :
  https://sifu2b.wordpress.com/2008/08/30/buku-teks-prinsip-perakaunan-spm/

 28. Cikgu, jika mahir dalam perekodan dalam Lembaran Kerja adakah sama seperti lejar?

  Mengapakah Akaun Untung Rugi terlibat dalam Akaun Peruntukan Susut Nilai Aset bukan Semasa seperti dalam lejar.
  Saya lihat ia agak berlainan dengan terlibatnya Akaun Untung Rugi yang memang memeningkan saya.

  Pada 1 Januari 2007, sebuah syarikat telah membeli sebuah kenderaan bernilai RM40, 000 secara kredit daripada Syarikat EON. Kadar peruntukan susut nilai kenderaan ialah 15% setahun atas kos. Tahun kewangan berakhir 31 Disember.

  Anda dikehendaki menyediakan:
  (a) Akaun Kenderaan.
  (b) Akaun Peruntukan Susut Nilai Kenderaan
  (c) Catatan dalam Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2007 dan 2008.
  (d) Catatan dalam Kunci Kira-Kira pada 31 Disember 2007 dan 2008.

  Saya berharap cikgu dapat memberi tunjuk ajar untuk memahami saya.

  Cikgu
  Saya memang belum masih mengapai konsep “Baki b/b & Baki h/b” yang selalu digunakan di lejar walaupun saya telah membaca pos dalam laman web ini.

  Terima kasih.

 29. Resah,

  Lembaran Kerja dan Lejar adalah dua perkara yang berbeza tetapi ianya saling berkaitan mengikut Kitaran Perakaunan :

  Dokumen – Buku Catatan Pertama – LEJAR – ( Imbangan Duga – Pelarasan – ID Terselaras – Akaun Penamat : Terdapat dalam Lembaran Kerja) – Catatan penutup.

  Maka cara perekodannya juga berbeza dari segi formatnya, TETAPI prinsip / konsep asas perakaunan yang digunakan tetap SAMA.

  Soalan : ”Mengapakah Akaun Untung Rugi terlibat dalam Akaun Peruntukan Susut Nilai Aset bukan Semasa seperti dalam lejar. ”

  Penggunaan butiran ”Akaun Untung Rugi” dalam topik ini, bagi mengantikan akaun HASIL dan BELANJA. Ini kerana semua akaun HASIL dan BELANJA apabila diimbang dan ditutup akhirnya akan dipindahkan ke dalam Akaun Untung Rugi untuk mendapatkan Untung Bersih. Disebabkan dalam soalan tidak minta disediakan Akaun HASIL / BELANJA tersebut, maka kita boleh TERUS pindahkan ke AUR. Contohnya,

  Dalam pelarasan susut nilai :
  Debit : Susut nilai 500 ……………………. tidak diminta
  Kredit : Peruntukan susut nilai 500 …… minta disediakan

  Maka, dalam AKAUN PERUNTUKAN SUSUT NILAI
  Kredit : AUR (ganti SUSUT NILAI) 500

  Dalam AKAUN UNTUNG RUGI, pula
  Debit : PSN (ganti SUSUT NILAI) 500 …… Butir mengikut NAMA AKAUN bagi catatan bergunya.

  Panduan bagi menjawab soalan tersebut :

  1. sediakan Akaun Kenderaan
  – masukan belian 1/Jan/07 tersebut Debit (butirnya : lihat urusniaga tunai / kredit … jika kredit maka nama pemiutang tersebut)
  – akhir tahun 31/12/07 imbang dan tutup akaun (jumlahkan, kira baki h/b 31/12/07, dan 1/1/08 Baki b/b)
  – pada tahun 2008 : tiada sebarang urusniaga beli / jual kenderaan.
  – 31/12/08 imbang dan tutup akaun (kira baki h/b dan baki b/b)
  – Baki akhir 2007 ….. akan masuk KKK 2007
  – Baki akhir 2008 ….. akan masuk KKK 2008

  2. sediakan Akaun Peruntukan Susut Nilai Kenderaan
  – pelarasan susut nilai dilakukan akhir tahun 2007, kira susut nilai (15%X40000)
  – 31/12/07 Kredit : AUR 6000 (seperti diterangkan diatas) … akan dipindah ke AUR 2007.
  – Imbangkan dan tutup akaun (cari baki h/b dan 1/1/08 Baki b/b)
  – Pada 31/12/08 … pelarasan susut nilai untuk tahun kedua :
  – Kredit : 1/1/08 Baki b/b 6000 (telah ada)
  – Kredit : 31/12/08 AUR 6000 (susut nilai bagi tahun 2008) .. pindah ke AUR 2008.
  – Imbang dan tutup akaun (cari baki h/b dan Baki b/b)
  – Baki akhir 2007 ….. akan masuk KKK 2007 (Kenderaan – PSN)
  – Baki akhir 2008 ….. akan masuk KKK 2008 (Kenderaan – PSN)

  3. sediakan AUR 2007 dan AUR 2008.
  – Pindahkan daripada Akaun PSN (butir AUR tadi) mengikut tahun masing2.

  4. sediakan KKK 2007 dan KKK 2008.
  – Pindahkan Baki Kenderaan dan PSN kenderaan mengikut tahun masing2.

  Soalan ” Baki h/b dan Baki b/b” … adalah proses menutup sesuatu akaun di akhir tempoh kewangan, untuk mencari nilai BAKI AKHIR (Baki h/b) 2007, dan nilai baki tersebut juga merupakan BAKI AWAL (Baki b/b) pada tahun 2008.

  Ok, selamat mencuba.

 30. Cikgu
  Saya masih kurang faham lagi berkaitan Nama Akaun dengan butirnya.

  Akaun Untung Rugi adalah untuk menggantikan akaun hasil dan belanja. Adakah ia juga menggantikan liabiliti?

  Boleh tak cikgu terangkan dengan lebih terperinci lagi tentang penggunaan baki b/b & baki h/b dalam lejar?
  Saya tak tahu bila nak tulis baki b/b & baki h/b sama ada awal tahun ataupun akhir tempoh perakaunan.

  Cigku, soalan akan suruh menyediakan akaun belanja susut nilai tak?

  Terima kasih.

 31. Cikgu
  Jika Akaun Untung Rugi dinyatakan di sebelah kredit lejar bermakna ia merupakan hasil dan liabiliti manakala jika di sebelah debit lejar ia merupakan aset dan belanja?

  Terima kasih.

 32. Resah,

  Nama akaun yang hendak dibuka, hendaklah mengikut apa yang diminta oleh soalan.

  Akaun Untung Rugi hanya menggantikan Hasil dan Belanja sahaja.

  Dalam Akaun Untung Rugi hanya ada HASIL (Kt) dan BELANJA (Dt).
  Dalam KKK pula Aset (Dt) dan Liabiliti dan Ekuiti (Kt).

  Baki b/b (baki pada awal tempoh perakaunan), manakala baki h/b (baki pada akhirnya), contohnya :

  ……………………. Akaun Kenderaan …………………………..
  1/1/07 Bank 40000 || 31/12/07 Baki h/b 45000
  1/6/07 Tunai 5000 ||
  ……………………….45000 || ……………………………… 45000
  1/1/08 Baki b/b 45000

  Keterangan :
  1. Pada 1/1/07 beli kenderaan dengan cek 40000.
  2. Pada 1/6/07 beli kenderaan dengan tunai 5000.
  3. Pada akhir tahun, kita tutup akaun untuk kira berapa baki kenderaan pada akhir tahun 2007, sudah tentu nilai kenderaan pada akhir tahun 2007 ialah 45000 (iaitu BAKI H/B : baki yang akan dihantar ke tahun hadapan).
  4. Pada 1/1/08 nilai kenderaan sudah tentu sama iaitu 45000 (iaitu BAKI B/B : baki dibawa daripada akhir tahun lepas)

  Akaun susut nilai dibuka jika soalan minta disediakan. Jika tidak diminta maka tidak perlu buka.

 33. Cikgu
  Macam mana nak uruskan ini?

  Mesin A RM 10 000 (kos) – 1 April 2007
  Mesin B RM30 000 (kos) – 30 April 2008

  Mesin tersebut dibeli secara tunai Syarikat Ali.

  Kadar peruntukan susut nilai mesin ialah 10% setahun atas kos.

  Tahun kewangan syarikat Ali berakhir 31 Disember.

  Anda dikehendaki menyediakan (bagi tahun 2007 & 2008)
  (a) Akaun Mesin
  (b) Akaun Peruntukan Susut Nilai Mesin
  (c) Catatan dalam Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2007 dan 2008.
  (d) Catatan dalam Kunci Kira-Kira pada 31 Disember 2007 dan 2008.

  Terima kasih.

 34. Resah,

  Caranya sama seperti soalan sebelum ini, dan beli mesin A dan B hampir sama dengan contoh yang Cg berikan di atas bagi AKAUN MESIN.

  Berhati-hati dengan pengiraan SUSUT NILAI. bagi setiap tahun :
  2007 : S/N Mesin A = 10%X10000X 9/12 = 750

  2008 : S/N Mesin A = 10%X10000 = 1000
  2008 : S/N Mesin B = 10%X30000X 8/12 = 2000
  2008 : Jumlah S/N = 1000 + 2000 = 3000

  Cara rekod dalam AUR dan KKK sama dengan sebelum ini.

 35. Cikgu
  Akaun Peruntukan susut nilai ialah akaun liabiliti?

 36. Cikgu
  Saya tidak faham lagi. Saya pening dengan Akaun Untung Rugi, Debit dan Kredit dalam Lejar.

  Lembaran Kerja lebih senang.

 37. Resah,

  Akaun Peruntukan Susut Nilai berbaki KREDIT tetapi ianya BUKAN Liabiliti. Ianya merupakan PENGURANGAN Aset Bukan Semasa.

  Kalau Aset Bukan Semasa berbaki DEBIT, maka PENGURANGANnya mesti disebelah KREDIT. Oleh sebab itulah dalam KKK kedua-dua diletakkan bersama dalam Aset Bukan Semasa, tetapi :

  Kenderaan …………………………………….. baki Debit
  (-) Peruntukan Susut Nilai Kenderaan ……… baki Kredit

  Jika sama-sama berbaki Debit, maka ia akan jadi TAMBAH, sedangkan nilai kenderaan tersebut semakin berkurang.

  Sama juga dengan kes Jualan (Kt) dan Pulangan Jualan (Dt) :
  Pulangan Jualan tidak dianggap BELANJA, walaupun berbaki Debit, tetapi PENGURANGAN kepada HASIL.
  JiKa Hasil KREDIT, maka Pengurangannya di sebelah DEBIT. Apabila diletakkan bersama, maka ianya jadi TOLAK.

 38. Cikgu
  Saya ingat apabila saya sudah menguasai Lembaran Kerja, saya dapat buat lejar. Namun sebaliknya yang berlaku. Menjadi lebih teruk lagi.

 39. Resah,

  Lembaran Kerja dengan Lejar dua kemahiran yang berbeza (Cuba jangan kaitkan keduanya bagi mengelakkan anda terkeliru). Kalau Lembaran Kerja sudah dikuasai, sekarang cuba kuasai topik Pelarasan pada tarikh Imbangan (berkaitan dengan Lejar yang dibincangkan).

  Ok, Cg bagi satu petua dalam menyediakan Akaun Peruntukan Susut Nilai. Hanya 3 perkara/butir saja yang terlibat. Disebelah KREDIT iaitu : 1) Baki b/b, 2) AUR, Manakala disebelah DEBIT hanyalah Baki h/b sahaja.

  AUR adalah merujuk kepada belanja Susut Nilai yang dikira. Dan jumlah tersebut juga akan dipindahkan ke AUR.

 40. Cikgu
  Cikgu mengapakah Akaun Untung Rugi perlu dikreditkan dalam akaun PSN?

  Akaun Untung Rugi sama dengan belanja susut nilai?

  Mengapakah Belanja susut nilai didebitkan di Akaun Untung Rugi?

  Mengapakah Pelupusan aset bukan semasa dikreditkan di akaun aset bukan semasa?

  Mengapakah Pelupusan aset bukan semasa didebitkan di akaun tunai?

  Cikgu bolehtak jelaskan cara pelupusan aset dibuat dan sebabnya didebit dan dikreditkan supaya senang diingat tidak perlu menghafalnya.

  Cikgu secara amnya adakah lejar seperti ini:
  ………………..Akaun ______________………………………….
  Dt ………………………….| Kt
  Aset……………………….|Liabiliti
  Belanja…………………..|Modal
  ……………………………..| Hasil

  Terima kasih.

 41. Cikgu
  Apakah sebab / rasionalnya Akaun Untung Rugi dalam lejar-lejar seperti PSN dan akruan lain-lain?

  Terima kasih.

 42. Resah,

  Akaun Untung Rugi merupakan akaun penamat di mana semua HASIL dan BELANJA dikumpulkan untuk mengira UNTUNG/RUGI BERSIH. Jadi semua akaun Hasil dan Belanja ditutup pada akhir tempoh perakaunan dan dipindahkan ke AUR.

  Dalam AUR disebelah Debit : BELANJA dan Kredit : HASIL (sama seperti yang anda nyatakan Dt: Aset, Belanja. Kt: Liabiliti, Ekuiti dan Hasil.)

  Rasionalnya mudah saja, berpandukan contoh di bawah :

  Catatan pelarasan susut nilai :

  Kaedah 1:
  ……………………..Ak. PSN
  ………………………Kt : Susut Nilai 200

  …………………….Ak. Susut Nilai
  Dt : PSN 200 ………….. Kt: AUR 200
  (tutup akaun, tiada baki)

  …………………..Ak. Untung Rugi
  Dt : Susut nilai 200

  Kaedah 2:
  ……………………..Ak. PSN
  ………………………Kt : AUR (S/n) 200

  …………………..Ak. Untung Rugi
  Dt : PSN (S/n) 200

  Kesan daripada kedua-dua kaedah diatas adalah SAMA :
  Ak. PSN berbaki kredit 200 dan Ak. UR berbaki debit 200.
  Oleh kerana soalan tidak menghendaki kita menyediakan akaun susut nilai tersebut, maka kaedah 2 kita akan gunakan.

  Butiran ”AUR” dalam lejar-lejar seperti PSN dan akruan lain-lain mengambarkan itu jumlah hasil / belanja untuk tempoh perakaunan tersebut.

  Akaun Pelupusan ABS disediakan bagi menutup semua akaun ABS (termasuk PSN ABS) yang dilupuskan, seterusnya mengira berapakan untung / rugi daripada pelupusan tersebut.

  ……………………Ak. Pelupusan Kenderaan
  Dt: Kenderaan 20000 … Kt: PSN Kenderaan …. 15000
  ……………………………….. Kt: Bank (jual aset) …. 3000

  Kenderaan bernilai 20000 telah disusutnilaikan 15000, nilai buku kenderaan (20000-15000)=5000, tetapi dijual dengan harga hanya 3000. Adakah kita Unutng / Rugi daripada pelupusan tersebut ?

  Sudah tentu rugi (5000-3000) = 2000. Maka dalam Ak kita tunjukkan seperti berikut :

  ……………………Ak. Pelupusan Kenderaan
  Dt: Kenderaan 20000 … Kt: PSN Kenderaan …. 15000
  ………………………………… Kt: Bank (jual aset) …. 3000
  ………………………………… Rugi pelupusan ……….. 2000
  …………………… 20000 ………………………………….. 20000

  Rugi pelupusan tersebut akan dipindahkan ke AUR sebelah Debit kerana ianya seolah-olah belanja kepada kita (iaitu mengurangkan jumlah keuntungan).

 43. Cikgu
  Dalam lembaran kerja terdapat lajur Akaun Perdangangan dan Akaun Untung Rugi kan? Adakah sama dengan AUR ini?

  Mengapakah AUR and Akaun Perdagangan disatukan dalam Lembaran kerja?

  Baki b/b dan baki h/b ini bertindak sebagai apa dalam lejar?

  Terima kasih.

 44. Resah,

  Ak. Perdagangan
  Jualan Bersih
  (-) Kos Jualan
  = Untung Kasar

  Ak. Untung Rugi
  Untung Kasar
  (+) Hasil
  (-) Belanja
  = Untung Bersih

  Ak. Perdagangan + Ak. Untung Rugi = Penyata Pendapatan.

  Baki b/b dan Baki h/b mengambarkan baki akaun tersebut pada awal (Baki b/b) atau pada akhir (Baki h/b) suatu tempoh. Contohnya, Baki h/b pada 31 Mei akan dibawa ke bulan hadapan menjadi Baki b/b pada 1 Jun.

 45. Cikgu,
  Bagaimana nak buat pelarasan pada maklumat tambahan berikut bagi soalan Penyediaan Penyata Kewangan :

  “Permohonan Pinjaman bank jangka pendek pada 1 Julai 2008 bejumlah RM15000 masih diproses untuk kelulusan dengan kadar faedah 6% setahun”

  Tarikh perakaunan perniagaan tersebut 1 Ogos 2007 hingga 31 Julai 2008. Yang peliknya, dalam Imbangan Duga tiada item Pinjaman Bank dan bermakna pemilik perniagaan masih tidak mendapat pinjaman tersebut dan item faedah pinjaman juga tiada.

  Adakah maklumat tersebut boleh diabaikan kerana tertera ayat “pinjaman msih didalam proses untuk kelulusan”. Setahu saya, pemilik perniagaan hanya perlu membayar faedah pinjaman setelah pinjaman diterima.

  Apa komen cikgu

 46. Ed Kimari,

  Tahniah !, kerana anda sudah dapat memahami dan menguasai konsep TEMPOH PERAKAUNAN dalam penyediaan sesuatu Penyata Kewangan. Sememangnya maklumat tambahan tersebut perlu diabaikan kerana ianya masih belum terjadi, hanya dalam proses kelulusan (mungkin lulus, mungkin tidak lulus).

 47. Cikgu
  Mengapakah kita perlu kreditkan Susut nilai / AUR dalam PSN?

 48. Resah,

  Yang kita kreditkan tu ialah Akaun PSN, ianya sentiasa bertambah disebelah kredit, cuma butiran ialah Susutnilai / AUR iaitu pasangan catatan bergunya.

  Manakala dalam Ak Susutnilai / AUR nanti dicatat disebelah DEBIT kerana ianya adalah BELANJA dan butirnya nanti ialah PSN.

 49. Cikgu
  Macam mana nak buat ini…..

  Pada 1 Januari 2007, Syarikat Daya membeli sebuah mesin berharga RM42 000 dengan cek. Mesin itu disusutnilaikan 20% setahun berdasarkan kaedah baki berkurangan.
  Pada 31 Disember 2008, mesin itu dijual dengan harga RM27 100. Cek diterima dibankkan.

  Dikehendaki menyediakan:
  (a) Akaun Mesin & Akaun Peruntukan Susut Nilai Mesin untuk 2 tahun sehingga 31 Disember 2008.

  (b) Akaun Pelupusan Mesin & Akaun Untung atau Rugi daripada pelupusan mesin itu.

  Terima kasih.

 50. Resah,

  1. Rekodkan untuk tahun 2007 dahulu, iaitu Ak Mesin 1/1 belian mesin buitrnya BANK. dan pada 31/12 kira susutnilai dan rekodkan dalam Ak. PSN Mesin dan AUR. Tutup akaun dapatkan baki h/b dan baki b/b untuk 2008.

  2. Pada 2008. Kira susutnilai dan rekodkan dalam Ak PSN dan AUR. kemudian tutup akaun Mesin dan PSN Mesin dan pindahkan ke Ak Pelupusan Mesin.

  3. Rekod penjualan mesin dalam Ak Pelupusan Mesin sebelah Kredit (aset kena jual), hitung SELISIHnya itu Untung / Rugi Pelupusan. Jika Untung maka pindahkan jumlah tersebut ke Ak Untung daripada Pelupusan Mesin, dan begitulah sebaliknya jika rugi.

  4. Tutup Ak Untung / Rugi daripada pelupusan dengan memindahkannya ke AUR 2008.

 51. Cadangan Jawapan (Kalau salah harap di betulkan) 🙂

  ………………………………….Akaun Mesin
  2007………………………………|2007
  Jan 1 Bank……………..42000|Dis 31 Baki……….h/b 42000

  2008………………………………|2008
  Jan 1 Baki ………..b/b 42000|Dis 31 Pelupusan Mesin 42000

  ……………………Akaun Peruntukan Susut Nilai Mesin
  2007………………………………….|2007
  Dis 31 Baki…………….h/b 8400|Dis 31 SN Mesin @ AUR 8400

  2008………………………………….|2008
  Dis 31 Pelupusan Mesin 15120|Dis 31 Baki…………..b/b 8400
  …………………………………………|………. SN Mesin @ AUR 6720
  ………………………………..15120|………………………………15120

  …………………………Akaun Pelupusan Mesin
  2008………………………………|2008
  Dis 31 Mesin…………..42000|Dis 31 PSN Mesin………..15120
  ….Utg Pelupusan Mesin 220|……….Bank…………………27100
  …………………………….42220|………………………………..42220

  *220 adalah angka pengimbang

  …………………….Akaun Untung Pelupusan Mesin
  2008…………………………………|2008
  Dis 31 AUR……………………220|Dis 31 Pelupusan Mesin….220

 52. Ed Kimari,

  TAHNIAH!!! Anda telah menguasainya dengan baik sekali.

 53. Cikgu
  Bolehtak explain cara-cara untuk mengeposkan ke lejar bagi Akaun Pelupusan.

  Terima kasih.

 54. Resah,

  Cg rasa dapat agak kenapa anda susah untuk faham topik ini…, Adakah anda menyediakan JURNAL AM terlebih dahulu sebelum diposkan ke LEJAR ?

  Bagi menjawab soalan topik ini dengan lebih mudah, anda tidak perlu menyediakan jurnal am terlebih dahulu. Boleh terus rekodkan ke Lejar menggunakan konsep dan prinsip asas yang telah anda fahami.

 55. Cikgu
  Seperti yang cikgu nyatakan, Akaun PSN dikreditkan kerana ianya bertujuan untuk mengurangkan aset bukan semasa. Cuma butirnya ialah susut nilai / untung rugi kerana Susut Nilai di sini ialah belanja boleh digantikan dengan Untung rugi kerana untung rugi boleh memberi gambaran hasil dan belanja.

  Saya masih keliru dengan tarikh dalam Akaun Peruntukan Susut Nilai yang butirnya AKaun Untung Rugi.

  Ada yang Januari 1 dan ada yang Disember 31
  Manakala baki h/b pun sama. Ada yang Jan 1 dan ada yang Disember 31.

  Cikgu
  Jawapan yang diberi oleh Ed Kimari itu boleh cikgu jelaskan mengapakah ia perlu ini dan itu?

  Terima kasih.

 56. Cikgu
  Apa yang saya katakan di atas iaitu:
  Seperti yang cikgu nyatakan, Akaun PSN dikreditkan kerana ianya bertujuan untuk mengurangkan aset bukan semasa. Cuma butirnya ialah susut nilai / untung rugi kerana Susut Nilai di sini ialah belanja boleh digantikan dengan Untung rugi kerana untung rugi boleh memberi gambaran hasil dan belanja.

  … betul kah? Apa kata cikgu?

  Cikgu
  Soalan:
  Mesin P RM20,000 (kos) 1 Julai 2006
  Mesin Q RM35,000 (kos) 1 Januari 2007

  Maklumat di atas menunjukkan mesin yang dibeli secara tunai oleh Syarikat Proses.

  Kadar peruntukan susut nilai mesin ialah 10% setahun atas nilai buku pada setiap awal tahun.

  Tahun kewangan Syarikat Proses berakhir pada 31 Disember.

  Dikehendaki menyediakan (bagi tahun 2006, 2007 & 2008):
  (a) Akaun Mesin.
  (b) Akaun Peruntukan Susut Nilai Mesin.
  (c) Catatan dalam AKaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2006, 2007 & 2008.
  (d) Catatan dalam KKK bagi tahun berakhir 31 Disember 2006, 2007 & 2008.

  Boleh cikgu jelaskan?

  Terima kasih.

 57. Cikgu
  Tidak saya tidak menyediakan Jurnal Am. Sejak Tingkatan 3 lagi, saya sudah mengalami kesusahan dalam catatan bergu ataupun Akaun ‘T’.

  Walaupun saya agak lemah dalam akaun, namun saya akan berusaha sedaya upaya untuk meningkatkan kefahaman kerana ‘di mana ada kemahuan, di situ ada jalan.’ Dengan tunjuk ajar cikgu ini saya berharap saya dapat menguasainya.

  Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin kepada cikgu. 🙂

 58. Resah,

  Dalam Ak PSN ada 2 tarikh saja :
  1. pada awal tempoh kewangan (1 Jan) – BAKI B/B
  2. pada akhir tempoh kewangan (31 Dis) – AUR (S/NILAI tahun semasa) dan BAKI H/B dan PELUPUSAN.
  * pelarasan biasanya dilakukan pada akhir tempoh kewangan.

  BAKI H/B tarikhnya hanya pada akhir tempoh kewangan (31 Dis), cuma bila dibawa ke tahun hadapan ianya jadi 1 Jan BAKI B/B.

  Jawapan Ed Kimari sama dengan penjelasan yang Cg telah berikan. ( Untuk lebih mudah Cetak penerangan Cg dan Jawapan Ed ). Cuba faham apa yang Cg katakan satu persatu, dan rujuk pada jawapan Ed. Jawab ikut tahun ke tahun.

  Sebelum menjawab soalan kedua, PASTIKAN anda BETUL-BETUL faham soalan yang pertama dahulu.

  Untuk jawapan soalan kedua, Cg harap Ed dapat tolong selesaikan untuk Resah.

 59. Cadangan Jawapan, kalau silap harap dibetulkan 🙂
  Erm.. cuma satu saja saya nak komen, dalam soalan yang Resah nyatakan itu, SN pada setiap AWAL tahun. Saya rasa mungkin resah tersilap tulis. Kebiasaannya SN pada akhir thn kewangan. Jawapan yang saya buat pada akhir thn. Jika benar soalan itu menyatakan pada awal thn, maka jawapan ini harus di gubal semula 🙂

  …………………………….Ak Mesin
  2006…………………………|2006
  Jul 1 Tunai…………20000|Dis 31 Baki……….h/b 20000

  2007…………………………|2007
  Jan 1 Baki……b/b 20000|Dis 31 Baki………..h/b 55000
  ………Tunai………..35000|
  ………………………..55000|…………………………….55000

  2008…………………………|2008
  Jan 1 Baki……b/b 55000|Dis 31 Baki………..h/b 55000

  Dalam soalan menyatakan PSN ialah 10% setahun atas NILAI BUKU dan saya mengandaikan SN menggunakan kaedah Baki Berkurangan kerana maksud NILAI BUKU itu ialah “harga kos asal ABS ditolak PSN atau SN Terkumpul”

  ……………………………..Ak PSN Mesin
  2006………………………………|2006
  Dis 31 Baki…………h/b 1000|Dis 31 AUR…………1000

  2007………………………………|2007
  Dis 31 Baki………….h/b 6400|Jan 1 Baki…….b/b 1000
  ………………………………………|Dis 31 AUR………..5400
  ……………………………….6400|……………………….6400

  2008………………………………|2008
  Dis 31 Baki………..h/b 11260|Jan 1 Baki……..b/b 6400
  ………………………………………|Dis 31 AUR…………4860
  ……………………………..11260|……………………….11260

  SN pada thn 2006 ialah 1000 dan bukannya 2000 kerana Mesin P dibeli pada 1 Julai dan sehingga Dis, ianya separuh tahun.

  ……….AUR bagi tahun berakhir 31 Disember 2006
  PSN Mesin……………….1000|

  ……….AUR bagi tahun berakhir 31 Disember 2007
  PSN Mesin……………….5400|

  ……….AUR bagi tahun berakhir 31 Disember 2008
  PSN Mesin……………….4860|

  ……….Kunci Kira-Kira pada 31 Disember 2006 (Petikan)
  ABS
  Mesin…………..20000
  – PSN…………..(1000) 19000

  ……….Kunci Kira-Kira pada 31 Disember 2007 (Petikan)
  ABS
  Mesin…………..55000
  – PSN…………..(6400) 48600

  ……….Kunci Kira-Kira pada 31 Disember 2008 (Petikan)
  ABS
  Mesin…………..55000
  – PSN………….(11260) 43740

 60. Ed Kimari,

  Terima kasih atas jawapan yang diberikan. Memang betul kata Ed, pelarasan susut nilai dilakukan pada akhir tempoh kewangan.

  Pada minggu depan selama 2 minggu, Cg akan menghadiri kursus, kemungkinan Cg tidak sempat untuk online. Jadi Cg nak minta tolong Ed Kimari tengok2kan blog Cg, berikan apa-apa komen yang patut. Terlebih dahulu Cg ucapkan terima kasih.

 61. Sama sama Cg
  Saya hanya membantu dan berkongsi ilmu yang saya pelajari. 🙂

 62. Cikgu
  Saya nak buat kesimpulan:
  Akaun PSN dikreditkan kerana ianya bertujuan untuk mengurangkan aset bukan semasa. Cuma butirnya ialah susut nilai / untung rugi kerana Susut Nilai di sini ialah belanja boleh digantikan dengan Untung rugi kerana untung rugi boleh memberi gambaran hasil dan belanja.

  Betul kah cikgu?

  Saya masih tidak faham akan penjelasan cikgu bagi soalan pertama. Harap cikgu dapat menjelaskan lagi dengan lebih jelas.

  Terima kasih.

 63. Resah,

  Apa yang Cg terangkan itu adalah langkah2 untuk menjawab soalan tersebut, cuba ikut satu persatu.

  Baca Langkah 1, kemudian ikut :
  – sediakan Ak. Mesin .. catatkan urusniaga 1/1/2007
  – sediakan Ak. PSN …. kira S/N dan catatkan pada 31/12/2007.
  – imbang dan tutup 2 akaun tersebut, cari 31/12 Baki h/b dan 1/1/08 Baki b/b

  Baca Langkah 2, kemudian ikut … sampailah langkah ke 4.
  Apabila telah siap, cuba fahamkan maksud langkah2 yang telah anda lakukan tadi.

 64. Cikgu
  Butiran Akaun Untung Rugi adalah sama dengan Belanja Susut Nilai?

  Butiran Akaun Untung Rugi boleh ditulis hanya Untung Rugi?

  Cikgu, betul kah tarikh-tarikh Akaun PSN ini. Saya masih tidak begitu jelas dengan tarikh butir AUR dan Baki h/b ini.
  ………………………..Akaun PSN Kenderaan…………………………
  2008 RM | 2007 RM
  Jan 1 Baki h/b 6000 | Dis 31 AUR 6000

  2008 | 2008
  Dis 31 Baki h/b 12 000 | Jan 1 Baki b/b 6000
  | Dis 31 AUR 6000

  12 000 12 000

  Harap cikgu boleh menerangkan.

  Terima kasih.

 65. Ed Kamari, terima kasih juga atas jawapan yang diberi.

 66. Cikgu
  Mengapakah Akaun Pelupusan Mesin diletakkan disebelah debit Akaun PSN Mesin.

  Akaun Peruntukan Susut Nilai Mesin
  2007………………………………….|2007
  Dis 31 Baki…………….h/b 8400|Dis 31 SN Mesin @ AUR 8400

  2008………………………………….|2008
  Dis 31 Pelupusan Mesin 15120|Dis 31 Baki…………..b/b 8400
  …………………………………………|………. SN Mesin @ AUR 6720
  ………………………………..15120|………………………………15120

 67. Ed Kimari terima kasih juga.

 68. Resah, ada kesilapan pada TAHUN dan TARIKH BAKI H/B.
  Kita tutup akaun pada akhir tahun 2007, maka sepatutnya begini :

  ………………………..Akaun PSN Kenderaan…………………………
  2007 ………………..RM | 2007 …………………..RM
  Dis 31 Baki h/b 6000 | Dis 31 AUR ……….6000

  Untuk tahun 2008, Ok betul.
  Butiran boleh gunakan Akaun Untung Rugi / Untung Rugi sahaja.

  Ak. PSN sekarang berbaki kredit 15120. Pelupusan bermaksud kita jual aset tersebut jadi kenderaan tidak wujud lagi. Maka Ak. Kenderaan dan Ak. PSN Kenderaan kita tutup dan pindahkan ke Ak Pelupusan Kenderaan.

  Supaya Ak PSN jadi kosong (tiada baki – maksudnya tidak wujud lagi selepas ini), maka kita letakkan disebelah DEBIT.

 69. Cikgu
  Butiran Akaun Untung Rugi adalah sama dengan Belanja Susut Nilai?

 70. Cikgu
  Jika Untung atas Pulupusan ABS letakkan di debit.
  Jika Rugi atas Pelupusan ABS letakkan di kredit.

  Apa kata cikgu?

 71. Resah,

  Butir tersebut adalah nilai bagi SUSUT NILAI, oleh kerana soalan tidak minta sediakan AKAUN SUSUT NILAI, maka kita terus guna (/gantikan dgn) butir AUR. Ianya perkara sama cuma penggunaan BUTIR sahaja.

  ……………………….Ak. Pelupusan ABS………………….
  Untung Pelupusan …… | Rugi Pelupusan

  Ok. betul.

 72. Cikgu
  Semasa menyediakan:
  (a) Akaun ABS
  (b) AKaun Peruntukan Susut Nilai ABS
  (c) Akaun Pelupusan ABS

  perlu ikut urutan?

  Kerana apabila saya melihat buku teks (mungkin berlainan kerana saya gunakan buku teks kebiruan) saya melihat banyak anak panah ke sana lah ke sini lah. Dan terdapat langkah-langkah catatan pelupusan aset seperti:

  (a) Buka Akaun Pelupusan Aset dan pindahkan aset ke Akaun Pelupusan Aset.

  Saya tidak ikut. Saya terus buat ikut urutan seperti buka Akaun ABS, kemudian Akaun PSN ABS dan akhir sekali Akaun Pelupusan ABS.

  Perlu ikutkah?

 73. Resah,

  Dalam menjawab soalan, ada beberapa cara boleh digunakan, jadi gunakan cara yang mudah bagi anda untuk ingat dan faham. Cg guna buku teks merah, jadi tak sama – anak panah biasanya menunjukkan perkaitan 2 akaun atau pasangan catatan bergunya.

 74. Cikgu
  Apakah yang dimaksudkan dengan catatan bergu?

 75. Cikgu
  Apa yang perlu dilakukan jika berlaku:

  Sebuah syarikat membeli 2 buah kenderaan pada tarikh yang sama (1 Januari 2002) dengan susut nilai 10% setahun atas kos. Tempoh perakaunan berakhir 31 Disember setiap tahun. Syarikat itu membuat keputusan untuk menjual sebuah daripada kenderaan itu pada 31 Disember 2003.

  Macam mana cikgu? Perlu buka dua akaun PSN bagi setiap kenderaan?

  Harap boleh tolong.

  Terima kasih.

 76. Cikgu
  Berdasarkan jawapan yang diberi dalam buku kerja seperti ini: Betulkah?

  ……………………..Akaun PSN ABS…………………….
  2007……………….RM |2007…………………….RM
  Dis 31 Baki h/b 943 | Mei 1 AUR…………….943

  Saya tidak pasti. Kerana dalam soalan ABS tersebut dibeli pada 1 Mei 2007. Kadar peruntukan susut nilai ABS ialah 20% atas kos.

 77. Resah,

  Konsep Asas Perakaunan : SISTEM CATATAN BERGU
  – setiap urusniaga mesti melibatkan 2 akaun (/lebih), satu debit dan satu kredit.

  Beli 10 kenderaan sekalipun… kita hanya buka 1 AKAUN KENDERAAN dan 1 Ak. PSN KENDERAAN.

  Jawapan dah betul kot.
  Jika beli pada 1 Mei dan tempoh kewangan berakhir 31 dis.
  Maka ABS tersebut digunakan tidan cukup 1 tahun, jadi kena kira Susutnilai ikut bulan digunakan. (1 mei – 31 dis = 8 bulan) :
  Nilai Susutnilai = nilai ASB X 20% X 8/12

 78. cikgu, tolong jelaskan seluruh bab 7 tingkatan 4 kerana saya tidak faham apa-apa yang ditunjukan seperti PSN, HR, PHR dan sebagainya. tolonglah cikgu. berilah nota yang efektif.

 79. Abby,

  Minta maaf untuk menjelaskan keseluruhan bab 7 adalah tidak sesuai disini. Cg cadangkan cuba kuasai satu per satu perkara2 tersebut dengan menjawab beberapa soalan berkaitan dengannya. Terlebih dahulu dapatkan bimbingan guru bagaimanakah langkah2 / cara2 untuk menjawabnya. Cuba kuasai kemahiran tersebut dengan menjawab beberapa soalan lain. Seterusnya bertukar pula ke topik lain spt PHR, Pelupusan Aset dan sebagainya.

  Bagi Cg, Buku Teks merupakan salah satu nota atau bahan rujukan yang efektif untuk digunakan.

 80. nak tanya apakah maksud nota belum bayar?adakah sama dengan akaun belum bayar?dalam kkk,nota belum bayar dikategorikan sebagai aset atau liabiliti?

 81. Azah,

  NOTA BELUM BAYAR :
  1. Merupakan obligasi dalam bentuk pemberian nota janji oleh peminjam kepada pemiutang.
  2. Nota janji ialah satu bentuk janji bertulis untuk membayar sejumlah hutang asal berserta faedah pada satu tarikh tertentu di masa hadapan (dalam jangka masa pendek).
  3. Contoh: Pinjaman jangka pendek dengan pihak bank.

  AKAUN BELUM BAYAR :
  1. Merupakan satu bentuk obligasi yang terhasil daripada pembelian barangan atau perkhidmatan secara kredit.
  2. Contohnya Pemiutang.

  Kedua2nya dikelaskan sebagai LIABILITI SEMASA dalam KKK.

 82. cikgu,
  jika hanya satu aset(spt perabot) hendak dilupus…
  rugi pelupusan adalah rm1520..
  apakan butir yang harus dicatat dalam akaun untung rugi?
  hanya rugi pelupusan perabot atau ada lagi belanja susut nilai perabot?

  ada lagi,
  tahun kewangan berakhir pada 31Dis,
  jika dilupus pada 30 Sept, tarikh di PS/N nak tunjuk tarikh 30 Sept atau Dis 31?(aset itu hanya satu sahaja)
  terima kasih…^^

 83. Leong,

  Semasa proses mendapatkan rugi pelupusan perabot tersebut, susut nilai perabot untuk tahun semasa perlu dikira sebelum ianya dilupuskan. Oleh itu pada pandangan Cg, dalam AUR nanti perlu dimasukkan belanja susut nilai (sehingga tarikh ianya dilupuskan) dan juga Rugi Pelupusan Perabot.

  Tarikh perlu direkodkan mengikut tarikh urus niaga berlaku, jika dilupuskan pada 30 September, maka dalam Akaun PSN tarikh bagi pindahan nilai/baki PSN ke Akaun Pelupusan seharusnya pada 30 September.

 84. cikgu..blh tolong saya carikan jawapan untuk soalan ini..

  pada 1 April 2005, syrkt A memeli sebuah mesin dengan harga rm 35 000. kadar PSN mesin ialah 20% setahun atas kos.
  pada 31 Disember 2007, mesin itu ditukar beli dengan syrkt B dengan harga RM 15000 untuk menggantikan sebahagian harga mesin baru bernilai RM 50000. baki mesin itu dibayar pada tahun berikutnya.
  a) akaun mesin
  b) akaun PSN
  c) akaun untung rugi
  d) kunci kira-kira

  thanks cikgu…

 85. Kamal,

  Maaf, Cg hanya BANTU anda mencari jawapan dan SEMAK jawapan tetapi tidak menyediakan jawapan untuk anda.

  Cadangan Cg, Kamal catat / rekod pelarasan susutnilai mengikut tahun demi tahun bagi semua akaun yang terlibat. Manakala baki2 Ak mesin dan Ak PSN dipindahkan dari setahun ke setahun sehingga 31 Disember 2007. Kemudian rekodkan pelupusan dan tukar beli aset baru.

 86. …………….akaun peruntukan susut nilai……………….
  2005 31 dis baki h/b 5250 | 2005 untung rugi 5250
  2006 31 dis baki h/b 12250 | 2006 baki b/b 5250
  | untung rugi 7000
  2007 31 dis baki h/b 19250 | baki b/b 12250
  | untung rugi 7000
  | 2008 baki b/b 19250

  …………………akaun pelupusan mesin……………..
  2007 31 dis mesin 35000 | mesin 15000
  | peruntukan susut nilai 19250
  | rugi pelupusan 750

  ……………….akaun mesin…………………….
  tunai 35000 | pelupusan mesin 35000
  pelupusan mesin 15000 |
  pemiutang 35000 | baki h/b 55000

  betulkah jawapan saya cikgu??????

 87. Kamal,

  ………………………….akaun mesin…………………….
  1/2/05 tunai …. 35000 | 31/12/05 baki h/b 35000
  1/1/06 baki b/b 35000 | 31/12/06 baki h/b 35000
  1/1/07 baki b/b 35000 | 31/12/07 P/Mesin 35000
  31/12/07 PMesin 15000
  ……………… Sykt B 35000 | 31/12/07 baki h/b 50000

  ……………………………akaun PSN……………….
  31/12/05 baki h/b 5250 | 31/12/05 AUR 5250
  ………………………………… | 1/1/06 baki b/b 5250
  31/12/06 baki h/b 12250 | 31/12/06 AUR 7000
  …………………………………. | 1/1/07 baki b/b 12250
  31/12/07 P/Mesin 19250 | 31/12/07 AUR 7000

  ………………………….ak P/mesin………………………
  31/12/07 mesin 35000 | 31/12/07 PSN 19250
  ……………………………… | ………….. Mesin 15000
  ……………………………… | …….. AUR (rugi) 750

  Komen Cg,
  1. Ak Mesin – oleh kerana akaun lain dibuat utk 3 tahun, maka Ak Mesin juga perlu buat untuk 3 tahun (spt diatas) dan baki h/b ialah 50000 (bukan 55000-rujuk nilai mesin baru). Pemiutang -> Syarikat B lebih sesuai.

  2. Ak. PSN – ok anda dah kuasainya.

  3. Ak. Pelupusan – ok, rugi pelupusan kita boleh terus ke AUR.

  4. AUR dan KKK perlu disediakan untuk setiap tahun (2005, 2006 dan 2007)

  # Sukatan SPM tidak masuk pelupusan – tukar beli.

 88. salam…cikgu…saya nak tanya…mcmane nak betul-betul faham mengenai susut nilai..

 89. Wana,

  1. Cuba fahamkan apa yang dimaksudkan dengan SUSUT NILAI dan PERUNTUKAN SUSUT NILAI / SUSUT NILAI TERKUMPUL. Apakah perbezaan dan perkaitan antara kedua2nya.

  2. Dapat bezakan kaedah2 susut nilai yang ada seperti kaedah baki berkurangan, kaedah garis lurus, kaedah penilaian semula. Serta tahu mengira susut nilai bagi setiap kaedah tersebut.

  3. Dapat kenalpasti apakah AKAUN2 yang terlibat dalam merekod pelarasan susut nilai tersebut. Apakah kesan keatas BELANJA dalam Penyata Pendapatan dan kesan ke atas ASET BUKAN SEMASA dalam Kunci Kira-kira ?

  4. Kemudian cuba fahamkan apakah yang dimaksudkan dengan PELUPUSAN ASET BUKAN SEMASA. AKAUN2 yang terlibat dalam proses pelupusan tersebut, serta Apakah kesan daripada pelupusan tersebut ke atas PP dan KKK.

  Dan banyakkan BERTANYA….TANYA….TANYA…. dan TANYA.

 90. terima kasih cikgu…cikgu…saya sebenarnya guru praktikal..saya nak tanya pendapat cikgu…ape bahan abm or bbm yang sesuai untuk ajar mengenai susut nilai n mcmane nak bg pelajar2 berminat dengan topik ni…harap cikgu dapat bantu saya…

 91. Cg Wana,

  Pelajar akan berminat jika mereka MUDAH FAHAM apa yang kita ajar dan DAPAT BUAT latihan yang kita bagi, mereka akan rasa seronok dan puas hati. Jika sebaliknya, mereka akan rasa “AKAUN SUSAH”.

  1. Pastikan mereka betul2 faham maksud Susut Nilai.
  2. Pastikan mereka dapat mengira susut nilai dengan kaedah2 yang ada.
  3. Tunjukkan dengan JELAS langkah2 untuk merekod susut nilai tersebut. Buat bersama-sama pelajar langkah demi langkah. Penggunaan BBM yang sesuai sangat membantu, seperti guna kemudahan ICT (Powerpoint). Jika tidak gunakan PAPAN HITAM / WHITEBOARD sepenuhnya.
  4. Berikan SOALAN yang hampir sama dengan contoh yang diajar sebagai LATIHAN, supaya pelajar lebih mudah memahaminya.
  5. Ajar ikut aras MUDAH ke PAYAH.

 92. assalamualaikum guruku..
  bagaimana nak tahu sama ada pertambahan atau pengurangan hutang ragu..?
  dan jenisnya?hasil ke blnja?
  ape prlu dibuat?

 93. Salam,

  Bagi menentukan pertambahan / pengurangan PHR, kita buat perbandingan PHR lama (ID) dengan PHR baru (kira k%Xpenghutang), ingatkan cara 6 PETAK yang Cg ajarkan (rujuk carta minda pelarasan yang telah diberikan).

  PHR :
  PHR lama (ID) = 200
  PHR baru (Kira) = 250 …Amaun yang dikira, masuk KKK.
  maka, + PHR = 50 …Bertambah jadi Belanja, Bekurang jadi Hasil.

  Ingatkan kembali cerita yang pernah Cg perdengarkan, kenapa Pertambahan PHR dianggap BELANJA dan Pengurangan PHR dianggap sebagai HASIL.

 94. cg
  Catatan pelarasan untuk hasil/ belanja terakru/terdahulu adakah perlu belajar kedua-dua kaedah iaitu:
  kaedah 1: buka ak belanja/hasil sahaja
  kaedah 2: buka ak belanja/hasil dan ak hasil /belanja terakru /terdahulu.
  tq

 95. Eniza,

  Ya, belajar kedua2 kaedah sebagaimana dalam buku teks.

 96. cikgu, nape akuan susah..start tajuk pelarasan sy x phm lgsg. patut ke saya drop subject akaun

 97. Fasya,

  Tiada subjek yang mudah tanpa minat yang mendalam dan usaha yang bersungguh2. Semuanya akan jadi susah kalau kita mudah mengalah dan putus asa. Setiap masalah ada cara penyelesaiannya. Kalau inginkan kejayaan dan kesenangan di masa depan, kenalah bersusah2 dahulu bersenang2 kemudian.

  Cuba hayati kata2 Cg di atas, fikir betul2, tentukan hala tuju anda kemudian buatlah keputusan dengan bijak.

 98. salam cikgu…

  berkenaan soalan susut nilai dan pelupusan..saya nak bertanya berkenaan maklumat berikut :
  mesin A yang dibeli pada 1 julai 2006
  mesin B yang dibeli pada 1 januari 2007.
  PSN : 20% setahun atas kos
  Mesin A dijual pada 31 Disember 2008.
  berapakah belanja susutnilai untuk tahun 2008, PSN yang dipindahkan ke Ak. Pelupusan Mesin dan baki h/b?..
  TQ..

 99. Zai,

  Oleh kerana tiada nilai yang diberikan, maka apa yang boleh Cg terangkan hanyalah mengenai cara2nya sahaja.

  Bagi mengira SUSUT NILAI 2008,
  susut nilai = 20% X (nilai mesin A + mesin B)

  Bagi mengira PSN pada 2008:
  Kirakan susutnilai setiap mesin bagi setiap tahun 2006, 2007 dan 2008,
  PSN 2008 = S/N 2006 + S/N 2007 + S/N 2008

  Manakala nilai Mesin A dan PSN Mesin A perlu dipindahkan ke Akaun Pelupusan kerana ianya telah dijual dan dapat menentukan untung / rugi atas pelupusan tersebut.

 100. salam cikgu…
  sori…maklumat tak lengkap…
  berkenaan Mesin A tadi..nilainya RM80000
  manakala Mesin B RM120000..

  saya ingin tahu tentang Akaun PSN Mesin…
  berapakah belanja susutnilai untuk tahun 2006, 2007 dan 2008, PSN yang dipindahkan ke Ak. Pelupusan Mesin dan baki h/b?
  TQ

 101. Zai,

  SN 2006 :
  Mesin A = 6/12 X 20% X 80000 = 8000

  SN 2007 :
  Mesin A = 20% X 80000 = 16000
  Mesin B = 20% X 120000 = 24000
  Jumlah = 16000 + 24000 = 40000

  SN 2008 :
  Mesin A = 20% X 80000 = 16000
  Mesin B = 20% X 120000 = 24000
  Jumlah = 16000 + 24000 = 40000

  Pada 2008 : Mesin A dilupuskan, maka PSN sebanyak (8000+16000+16000) = 40000 perlu dipindahkan ke Ak Pelupusan Mesin. Manakala BAKI H/B bagi PSN ialah baki daripada Mesin B yang masih ada iaitu sebanyak (24000 + 24000) = 48000.

 102. salam cg,..

  cg,bolh x kalau ckg tnjk kn cara aset disusutkan mengikut baki berkurangan…lpas itu nilai yg dh d susutkan tu nk ltk kt mana???

 103. Anem,

  Contoh :

  Kenderaan ……….. RM50,000
  PSN Kenderaan …………………RM,10,000

  Kenderaan disusutnilaikan 10% setahun mengikut kaedah baki berkurangan.

  Maka,
  SN = 10% X (50,000 – 10,000) = 4,000

  Akaun terlibat:
  1. Susut nilai kenderaan …… 4,000 – Belanja dlm PP
  2. PSN Kenderaan … (10,000 + 4,000) = 14,000 – ABS dlm KKK.

 104. 1 julai06 mesin RM80000 1jan07 mesin RM120000 sn 20% ats kos(berasaskan bulan penggunaan mesin) pd 31dis08 mesin yg dbeli pd 1jlai06 djual dg hrga 67500 ni soaln wilayah p,skutuan,,,,sy dh bt soaln kt sklh,,,,,tp b,beza jwapan yg sy tgok dlm buku jilid,,,,yg b,beza akaun psn….iaitu blnja sn mesin 31/12/08,,,cikgu kira mcm mne dpt 88000 sy xfham blh cikgu slesai dan trang???stu lg blh cikgu trang kn cara nk cri blnja sn baki b,krangan…..klau bt stu tahun sy sdah fham

 105. Wan,

  Pada pandangan Cg, ada kesilapan dalam skema tersebut, sepatutnya SN Mesin pada 31/12/08 ialah RM40,000. (Bukannya RM88,000).

  Contoh pengiraan 10% SN kaedah Baki berkurangan :

  2007 … Kos ……………… RM50,000
  SN (10%x50000)……………….5,000
  2008 … Nilai Buku ……….RM45,000
  SN (10%x45000)……………….4,500
  2009 … Nilai Buku ……….RM40,500
  SN (10%x40500)……………….4,050

 106. 1april2006 bli lengkapan 6000 tunai 1jan2007 beli lengkapan 12000 scra krdt drp syarikat may lengkapan di sn 10% stahun atas kos pd 31 dis 08,lengkapan yg dbeli dlm thun 06 djual 4000 cek perniagaan ini berakhir 31 dis stiap thun sdia kan a/k lengkapan dan psn lengkapan untuk 3 thun sy nk tau pelupusan lengkapan 31 dis 08 dlm psn brpe adkah 1650@1800……blh cikgu sdia kan jwapan….(jwapan sje pun xpe,,,,,,ikut scra fham sy bt,,,jwapan dpt 1800,,,tp dlm buku skima dpt 1650……yg mne stu cikgu????jka jwapan sy slah cikgu tlg trang kn……slmat hari raye…..

 107. Wan,

  Jawapannya ialah RM1650.
  Jumlah PSN yang dipindahkan ke Ak Pelupusan Lengkapan adalah merujuk kepada PSN bagi Lengkapan yg dibeli pada 01/04/2006 sahaja.

  SN bagi Lengkapan (RM6000) yang dilupuskan :
  2006 …. SN = 10% x 6000 x 9/12 = 450
  2007 …. SN = 10% x 6000 = 600
  2008 …. SN = 10% x 6000 = 600
  Maka, jumlah PSN pada 2008 = 450 + 600 + 600 = RM1650.

 108. cikgu btul tak yg sy bt???

  psn 10% ats kos
  1jan04 beli kenderaan ….15000
  1jun05 beli kenderaan ….10000
  1jan06 beli kenderaan ….15000

  …………………………………….a/kkenderaan
  baki h/b 2958………………..T…..31/12/04 BAb/b…1500…… ………………………………………..T….BLNJ.SN…………1458……….. ………………………………………..T….bakib/b………….2958…………. ………………………………………..T….BLNJA SN………..4000
  PELUPUSAN………3583…..T……………………….6958
  baki h/b………..3378

 109. Wan,

  Ada beberapa soalan Cg nak tanya :
  1. Tarikh akhir tempoh perakaunan bila ?
  2. Kenderaan mana yang hendah dilupuskan ?
  3. Tarikh 1 JUN / 1 JULAI bagi belian tahun 2005 ?
  4. Nak sediakan AK KENDERAAN atau AK PSN Kenderaan ?

 110. 1jan 04 RM 15000…………1JUN05 RM10000…………………………..1JAN06 RM 15000……………………. A)PSN 10% ATS KOS………………………………………………………….. B)ASET BKN SMASA YG DBELI PD 1JUN 05 DJUAL DENGAN RM 6500 PADA 31 DIS 06……………..INI SJE MATLUMAT………………..CIKGU TLONG SDIA KN A/K PSN KENDERAAN……………………….YG LAIN SDAH OK CMA YG NI TAK BERAPA PASTI……JKA TDAK MMBEBAN KN CIKGU,,,BLH CIKGU BG LANGKAH NK BUAT A/K PSN…SY LBIH FHAM DG CIKGU BG CONTOH @ CERITA….

 111. 1. kirakan susutnilai bagi setiap aset dan setiap tahun :

  1jan04 beli kenderaan ….15000 …. A
  1jun05 beli kenderaan ….10000 …. B
  1jan06 beli kenderaan ….15000 …. C

  2004
  SN A = 10% x 15000 = 1500

  2005
  SN A = 10% x 15000 = 1500
  SN B = 10% x 10000 x 7/12 = 583 … (583.33)
  Jumlah SN = 1500 + 583 = 2083

  2006
  SN A = 10% x 15000 = 1500
  SN B = 10% x 10000 = 1000
  SN C = 10% x 15000 = 1500
  Jumlah SN = 4000

  Jumlah PSN bagi B = 583 + 1000 = 1583 … utk pelupusan

  …………………….AK PSN Kenderaan
  31/12/04 baki h/b……….1500.. 31/12/04 SN ………..1500
  ……………………………….===== ……………………………====
  31/12/05 Baki h/b ……….3583.. 01/01/05 Baki b/b …1500
  ………………………………………….. 31/12/05 SN ……….. 2083
  ……………………………….===== ……………………………====
  31/12/06 Pelupusan …..1583 .. 01/01/06 Baki b/b …3583
  ……………Baki h/b ……….6000…31/12/06 SN ……….. 4000
  ……………………………….===== ……………………………====
  …………………………………………. 01/01/07 baki b/b ….6000

 112. salam,

  cikgu,bagaimana untk ketahui sesuatu aset itu adalh hasil terakru atau belanja terakru???

 113. salam,

  bagaimana mahu mnjwb soaln dibwh ini??

  BUKU TUNAI(rungan bank)
  RM | RM
  sewa dtrima 2750 | insurans 2400
  | kadr bayran 480

  KUNCI KIRA2 31 DIS 06
  Aset Semasa RM | Liabiliti Semasa RM
  kdr bayarn t’dhulu 30 | insurans terakru 120

  Maklmt Tmbahn:-
  (i) insuran t’dahulu ialh RM400.
  (ii) sewa blnan ialh RM250.
  (iii) bg kadr bayarn buln DIS b’nilai RM80 msh blm dbyar.

  a) sediakan:i-A.Insurns
  ii-A.kadar bayarn
  iii-A.sewa d terima

  b) catatan dalam A.U.R 31 DIS 07

  c) kunci kira2 31 DIS 07

 114. a’kum ckgu..

  ckgu ade sdiakn formula utk bab ini..?? klau ade, bley ckgu nyatakn…

 115. boleh tak tulis cara untuk membuat pelarasan serta catatan pembalikan

 116. Sila rujuk Buku berikut :

 117. cikgu,boleh x bagi cadangan set induksi bagi tajuk pelarasan akaun

 118. Cg Akmam, boleh rujuk komen terdahulu berkaitan perkara tersebut DISINI.

 119. mengapa pelarasan dilakukan ?

 120. Beberapa konsep dan prinsip asas perlu dipatuhi supaya maklumat dalam PENYATA KEWANGAN yang disediakan lengkap, dapat dipercayai dan dapat difahami oleh pengguna maklumat perakaunan. Perbandingan juga dapat dilakukan dengan mudah antara penyata kewangan tahun semasa dan tahun sebelumnya atau antara penyata kewangan sebuah syarikat dengan syarikat lain bagi tahun yang sama.

  Pelarasan2 yang dibuat adalah berkaitan secara langsung dengan pematuhan kepada KONSEP PEMADANAN. Iaitu hasil sesebuah perniagaan bagi sesuatu TEMPOH PERAKAUNAN hendaklah dipadankan dengan perbelanjaan yang dikenakan dalam tempoh itu bagi menentukan untung bersih sesebuah perniagaan.

  Bagi mendapatkan NILAI SEBENAR bagi HASIL dan BELANJA bagi tempoh perakaunan tersebut perlu dilakukan beberapa pelarasan.

  Contohnya:
  Dalam Imbangan Duga dinyatakan KADAR BAYARAN RM1100. Ini bermaksud TELAH dibayar Kadar Bayaran sebanyak RM1100. Persoalannya, Adakah Kadar Bayaran untuk tempoh perakaunan tersebut hanya RM1100 sahaja ?

  Sekiranya terdapat maklumat tambahan yang menyatakan bahawa terdapat KADAR BAYARAN TERAKRU RM100, katakan bil elektrik untuk bulan disember yang diterima lewat iaitu pada bulan Januari.. sedangkan perniagaan masih belum membayarnya lagi. Menurut Konsep Pemadanan, Jumlah RM100 tersebut adalah BELANJA yang berlaku pada bulan Disember iaitu dalam tempoh perakaunan semasa, maka ianya perlulah diambilkira sebagai BELANJA tahun tersebut.

  Oleh itu PELARASANnya,
  Kadar Bayaran = RM1100 + RM100 = RM1200 …. BELANJA
  Kadar Bayaran Terakru = RM100 …… LIABILITI SEMASA.

  Dengan melakukan pelarasan tersebut, maka Penyata Kewangan yang disediakan akan memberikan maklumat yang sebenar. Itulah sebabnya kenapa perlunya dilakukan pelarasan2 terhadap item2 tertentu pada akhir tempoh perakaunan.

 121. cikgu boleh jelaskan kan, apa yg dimaksudkan dengan sewa terakru?dlm catan jurnal sewa ni dihitung dalam akaun mana?

 122. SEWA ada 2, samada :
  1. Sewa dibayar (BELANJA)
  2. Sewa diterima (HASIL)

  Manakala TERAKRU, maksudnya BELUM BAYAR / BELUM TERIMA. Sekiranya :
  1. Sewa dibayar (Belanja), maka SEWA TERAKRU = SEWA BELUM BAYAR, iaitu Liabiliti Semasa kepada perniagaan.
  2. Sewa diterima (Hasil), maka SEWA TERAKRU = SEWA BELUM TERIMA, iaitu Aset Semasa kepada perniagaan.

  ” dlm catan jurnal sewa ni dihitung dalam akaun mana? ”
  Maaf, Cg tak faham apa yang ditanya dalam soalan ini.

 123. saya ingin bertanya berkenaan dengan perakaunan kewangan iaitu apakah yang di maksudkan dengan catatan pelarasan dan mengapa ianya penting untuk diakaunkan? kemudian mengapakah penting untuk kita menentukan sama ada prabayar perlu diiktiraf sebagai aset semasa atau sebagai belanja apabila menyediakan catatan pelarasan?

 124. Ianya berkaitan dengan tujuan penyediaan laporan penyata kewangan, Perakaunan asas Akruan, Konsep Pemadanan dan juga Sistem Catatan Bergu. Cuba fahami perkara2 yang cg sebutkan tadi, bila dah faham baru cg akan terangkan kenapa perkara tersebut perlu dilakukan.

 125. cg,
  konsep pemadanan tu untuk mengira untung rugi perniagaankan, hanya hasil dan belanja tempoh berkenaan diambilkira..untuk akaun ni saya lebih senang paham dalam bentuk kira-kira,kalau dalam bentuk ayat mcm ni saya kurang jelasla..catatan pelarasan tu di buat sekiranya terdapat maklumat tambahan bagi imbangan duga yang diberikan?
  misalnya belanja pengiklanan rm2800 debit,dan maklumat tambahannya bahagian tidak luput bagi belanja pengiklanan adalah rm800..mean saya kena buka akaun belanja iklan kemudian debit baki b/b 2800 dan kredit rm800 ke?
  bahagian tidak luput tu belanja terdahulu ke?
  kalau belanja masih belum digunakan pula mcm mn cg?

 126. Ok, Konsep Pemadanan – memadamkan HASIL dan BELANJA tempoh berkenaan.

  Berdasarkan contoh yang diberikan :
  ID – Belanja Pengiklanan RM2800 ….. ini menunjukkan TELAH BAYAR sebanyak RM2800.
  Persoalannya adalah RM2800 – merupakan BELANJA bagi tempoh perakaunan tersebut ?

  Dari maklumat tambahan : terdapat RM800 masih belum luput, ini bermaksud RM800 adalah BELANJA untuk tempoh berikutnya .. iaitu TERDAHULU.

  Berdasarkan KONSEP PEMADANAN, Hasil dan Belanja tempoh SEMASA sahaja perlu diambil kira dalam mengira UNTUNG BERSIH. Oleh itu nilai RM2800 tersebut perlulah dilakukan PELARASAN, supaya BELANJA tersebut akan mengambarkan BELANJA tempoh semasa. Maka,

  Belanja Pengiklanan RM2800 – RM800 = RM2000 .. (BELANJA)
  Pengiklanan TERDAHULU = RM800 ….. (ASET SEMASA)

  Ini kerana setiap urus niaga akan memberikan kesan kepada sekurang2nya 2 akaun, iaitu mengikut Sistem Catatan Bergu.

  Bagi kes belanja BELUM BAYAR.. atau TERAKRU pula, katakan maklumat tambahan – belanja pengiklanan RM200 masih belum dijelaskan.
  Ini bermaksud RM2800 masih tidak mengambarkan BELANJA bagi tempoh berkenaan, maka PELARASANnya :

  Belanja Pengiklanan =2800 + 200 = RM3000 … (BELANJA)
  Pengiklanan Terakru = RM200 …. (LIABILITI SEMASA)

  Diharapkan Eja dapat memahami apa yang Cg cuba sampaikan, Cg terpaksa menggunakan istilah2 sukatan SPM supaya pelajar2 SPM yg mengikutinya juga dapat memahami.

 127. terima kasih utuk jawapan yg cg berikan.
  belanja masih belm digunakan dikira sebagai apa?
  catatan penutup dan pembalikan tu apa?

 128. Kalau tak silap Cg belanja masih belum digunakan …adalah belanja terdahulu. Cg ada kemukakan nota bagi Catatan Pembalikan DIATAS.

 129. cg,
  akaun saya xbalance lg ni..
  kalau saya ade pinjaman bank rm25000,faedah atas pinjaman bank debit rm3600, rm400 faedah bank masih belum dibayar..mean rm3600+400=4000, 4000 ialah pelarasannya,perlukah saya tolakkan 4000 dari rm25000?

 130. Pelarasan tersebut hanya melibatkan FAEDAH PINJAMAN bukannya Pinjaman. 2 akaun yang terlibat:

  1. Faedah Pinjaman = 3600+400 = 4000 ….Belanja
  2. Faedah pinjaman terakru = 400 ………….. Liabiliti semasa.

 131. cg,
  blh x saya nk minta jasa baik cg, tolong semakan pelarasan yg saya dah bt ni..

  dt bel. pengiklanan rm2800,
  maklumat tmbhn: bhgian tidak luput bel. pengiklanan ialah rm800
  akaun belanja pengiklanan
  baki b/b 2800 bel. Terdahulu 800
  baki h/b 2000
  2800 2800

  dt komisen rm2800,
  mklumat tmbhn: jumlah komisen tertungak pd akhir tmpoh kewangan adalah rm700

  akaun komisen jurujual
  baki b/b 5300 baki h/b 6000
  bel. Teraku 700
  6000 6000

  dt bel. insurans rm3000,
  mklumat tmbhn: rm600 drpd bnja insurans adalh utk tempoh kewangan seterusnya

  akaun belanja insurans
  baki b/b 3000 bel. Terdahulu 600
  baki h/b 2400
  3000 3000

  dt pembaikan mesin rm1700,
  mklumat tmbhn: pmbaikan mesin trtungak rm300

  akaun pembaikan mesin pejabat
  baki b/b 1700 baki h/b 2000
  bel. Terakru 300
  2000 2000

  dt bel.jualan rm15700,
  mklumat tmbhn: rm300 adalah blnja jualan trtungak

  akaun belanja jualan
  baki b/b 15700 baki h/b 16000
  bel. Terakru 300
  16000 16000

  dt lain-lain bel. rm700,
  mklmt tmbhn: rm100 lain-lain bel. masih blm digunakn

  akaun lain-lain belanja
  baki b/b 700 bel. Terdahulu 100
  baki h/b 600
  700 700

  dt faedah gadai janji rm7500,
  mklmt tmbhn: faedah gadai janji sbyk rm1500 masih blm dibayar

  akaun belanja faedah gadai janji
  baki b/b 7500 baki h/b 9000
  bel. Terakru 1500
  9000 9000

  dt faedah atas pinjaman bank rm3600,
  mklmt tmbhn: rm400 bg faedah masih blm dbayar

  akaun faedah atas pinjaman bank
  baki b/b 3600 baki h/b 4000
  bel. Terakru 400
  4000 4000

  kt hasil faedah bank rm2000,
  mklmt tmbhn: rm200 hasil faedah bank telah diperolehi tetapi telah masih blm diterima

  akaun hasil faedah bank
  bel.terakru 200 baki b/b 2000
  baki h/b 1800
  2000 2000

 132. Ok, Cg telah semak, Cg bersetuju dengan semua jawapan yang diberikan kecuali :

  kt hasil faedah bank rm2000,
  mklmt tmbhn: rm200 hasil faedah bank telah diperolehi tetapi telah masih blm diterima

  akaun hasil faedah bank
  ………………………. baki b/b ………..2000
  baki h/b 2200 …..HASIL terakru …..200
  ………………..2200 …………………….2200

 133. cg,
  dgn mklumat spt diatas, akaun saya masih xbalance rm1500
  Akaun Debit Credit
  RM RM
  Kenderaan bermotor 50,000dt
  Tanah dan bangunan 320,000dt
  Mesin pejabat 12,000dt
  Hutang lapuk 600dt
  Pinjaman bank 25,000kt
  Pinjaman gadai janji 60,000kt
  Modal 256,500kt
  Ambilan 5,000dt
  Belanja insurans 2,400dt
  Pembaikan mesin pejabat 2,000dt
  Belanja permulaan 8,000dt
  Belanja jualan 16,000dt
  Lain-lain belanja 600dt
  Belanja am dan pentadbiran 1,300dt
  Belanja faedah gadai janji 9,000dt
  Pembaikan kenderaan bermotor 3,200dt
  Gaji pejabat 60,800dt
  Gaji jurujual 90,000dt
  Diskaun diterima 4,000kt
  Diskaun dibenarkan 2,000dt
  Deposit tetap 20,000dt
  Hasil faedah bank 2,200kt
  Faedah atas pinjaman bank 4,000dt
  Penghutang 20,000dt
  Pemiutang 21,000kt
  Bank 15,000dt
  Stok (pada 1 Mac 2008) 24,000dt
  Tunai 5,000dt
  Jualan 431,000kt
  Belian 120,500dt
  Pulangan jualan 1,000dt
  Pulangan belian 500kt
  Angkutan masuk 600dt
  Angkutan keluar 700dt
  Belanja pengiklanan 2,000dt
  Komisen jurujual 6,000dt
  801,700dt 800,200kt
  ada yg silap ke?

 134. Di mana akaun2 terakru dan terdahulu seperti:
  Perngiklanan Terdahulu 800
  Komisen jurujual terakru 700
  Insuran terdahulu 600
  dan lain2 lagi…………………

  SETIAP pelarasan mesti melibatkan 2 AKAUN, baru seimbang mengikut Sistem catatan Bergu. Contohnya :

  dt bel. pengiklanan rm2800,
  maklumat tmbhn: bhgian tidak luput bel. pengiklanan ialah rm800
  …………akaun belanja pengiklanan
  baki b/b ………2800 Pengiklanan Terdahulu….. 800
  …………………………..baki h/b ………………………2000
  ……………………2800 …………………………………..2800

  …………Akaun Pengiklanan Terdahulu
  Pengiklanan …..800 …Baki h/b……………..800
  …………………….800…………………………….800

 135. maksudnya.. belanja pengiklanan terakru rm800 kena ambilkira dan direkodkan dalam imbangan duga ke?

 136. Imbangan Duga adalah senarai baki2 SEMUA akaun, termasuklah akaun2 Terhadulu dan terakru daripada pelarasan. Ini kerana akaun2 tersebut juga akan dimasukkan dalam KKK nanti sebagai Aset Semasa ataupun Liabiliti Semasa.

 137. cg,
  saya dh bt pelarasan utk akaun2 terdahulu dan terakru,
  boleh cg tlng semakkan..

  akaun bel. pengikalanan terdahulu
  bel. Pengiklanan 800 baki h/b 800
  800 800
  baki b/b 800

  akaun komisen jurujual terakru
  baki h/b 700 bel. Terakru 700
  700 700
  baki b/b 700

  akaun bel.insurans terdahulu
  bel. Insurans 600 baki h/b 600
  600 600
  baki b/b 600

  akaun pembaikan mesin pejabat terakru
  baki h/b 300 pembaikan m. pjbt 300
  300 300
  baki b/b 300

  akaun belanja jualan terakru
  baki h/b 300 bel. Jualan 300
  300 300
  baki b/b 300

  akaun lain-lain bel. Terdahulu
  lain-lain belanja 100 baki h/b 100
  100 100
  baki b/b 100

  akaun bel. Faedah gadai janji terakru
  baki h/b 1500 bel. Faedah g.janji 1500
  1500 1500
  baki b/b 1500

  akaun faedah atas pnjmn bank terakru
  baki h/b 400 faedah pnjmn bank 400
  400 400
  baki b/b 400

  rasa2nya..akaun saya dah imbang…
  kalau saya ambil kita semua akaun2 terdahulu dan terakru ni kemudian masukkan dalam imbangan duga, saya dapat rm803400

 138. Eja,

  kalau dah seimbang tu kemungkinan besar dah betul ..

 139. cg,
  pengeposan lejar ke jurnal melibatkan hanya akaun2 utk aset dan liabiliti je ke?

 140. Kalau boleh eja semak topik Kitaran Perakaunan bagi mendapat gambaran sistem rekod perakaunan yang sebenarnya. Ianya bermula dengan
  1. Urusniaga/Dokumen
  2. Dicatata dalam Buku Catatan Pertama (Jurnal Am, Jurnal Khas, Buku Tunai)
  3. BCP diposkan ke Lejar
  4. Sediakan Imbangan Duga
  5. Pelarasan ….. dan seterusnya.

  Jadi, secara ringkasnya, semua urus niaga yang berlaku akan direkodkan dalam BCP, dan semua catatan dalam BCP mesti diposkan ke LEJAR. Seterusnya semua akaun dalam Lejar diimbang, tutup dan dipindahkan ke Imbangan Duga. Apa yang Eja tanya itu sebenarnya TERBALIK daripada kitaran sebenar.

  Dalam sistem perakaunan semua item mesti dibawa dari awal hingga ke akhirnya (…..penyediaan penyata kewangan). Jika ditinggalkan mana2 akaun, maka ianya akan jadi TIDAK SEIMBANG nanti.

 141. macam tu ke..
  kalau soalan hanya minta sediakan catatan penutup, kena bt sampai penyata kewangan ke cg?
  atau bt setakat lejar shj?

 142. Dalam Kitaran Perakaunan : (sambungan)

  5. Pelarasan.
  6. Penyediaan Imbangan Duga Terselaras
  7. Penyediaan Penyata Kewangan
  8. Catatan Penutup.

  CATATAN PENUTUP disediakan di dalam JURNAL pada akhir tempoh perakaunan (iaitu selepas PENYATA KEWANGAN). Kemudian ianya AKAN diposkan ke LEJAR untuk tempoh perakaunan BERIKUTNYA.

  Dalam menjawab kita perlu kenal pasti apa yang dikehendaki oleh soalan.

 143. salam cg..
  maafkan sy sekiranya ptyaan ne xda kena mgena ngn komen2 di atas..
  tp sy mntak sgt tlg ngn cg..
  pasal financial accounting pljar universiti pya assgnment..
  berdasarkan buku yg sy pelajari,catatan pelarasan trdiri drpd belanja dan hasil..
  jadi,kalu nak wat c.pelarasan,juz wat yg ada ketan ngn belanja n hasil la??
  harap cg mmbantu sy….

  sy nak tya ttg maklumat ne…
  bahagian tidak luput bagi belanja pengiklanan adalah rm800…
  ne kena wat ctatan plrasan ke?n apa akaun yg terlibat..
  plz help me…urgent.
  thank you.

 144. Ela,

  Sila rujuk perbincangan antara Cg dan Eja di ATAS.

 145. cg,
  boleh x bg contoh dlm bentuk kira-kira atau pengiraan?
  saya xberapa faham dlm bentuk ayat..

 146. ok cg terima kasih….

 147. cg,terima kasih atas penerangan yg diberikan..

 148. salam cgu..

  nak tanya ne..
  apakah badan berkanun yang terlibat dalam penyediaan penyata kewangan oleh syarikat awam berhad dan kenapa mereka perlu terlbat dalam penyediaan penyata kewangan tersebut??

  hope u can help me..tq sir!

 149. Salam,

  Tak pasti pula Cg ada badan berkanun yang terlibat dalam penyediaan penyata kewangan syarikat awam berhad, di mana Akue dapat kenyataan tersebut ?

 150. cg,tlg terangkan sy ttg belanja terdahulu dan hasil terakru..
  apa item yg terlibat dlm belanja terdahulu dan hasil terakru

 151. akue dpt dari soaln assigmnt ne cgu..soalannya,”bincangkan bdan berkanun yang memerlukan penyediaan penyata kewangan oleh syarikat awam behad…”…hm..

 152. cgu,
  boleh tolong terangkan kepada saya mengenai maksud jumlah komisen jurujual tertunggak pada tarikh akhir tempoh kewangan lepas adalah RM 700??
  Dalam ID,Komisen Jurujual adalh sebanyak RM 5300.(DT).
  dimanakah kita harus letak komisen jurujual tertunggak tersbut???Dt atau KT???
  tolong cgu..tq

 153. Patutlah, bukan badan berkanun yang TERLIBAT DALAM PENYEDIAAN penyata kewangan seperti yang akue tulis sebelumnya. Tetapi badan berkanun yang MEMERLUKAN penyata kewangan tersebut. .. Oleh kerana itu adalah soalan tugasan, maka cg tak dapat bantu …. kecuali Akue sudah ada jawapannya dan minta pandangan daripada Cg saja. Ataupun perkara2 yang kurang faham sahaja.

  Pada pandangan Cg, Komisen jurujual tertunggak bermaksud komisen yang sepatutnya dibayar kepada jurujual tetapi masih belum dibayar. Cuba tulis jawapanya ikut kefahaman Akue kemudian Cg bagi komen terhadap jawapan tersebut.

 154. jwpn akue bgi soalan komisen tu..:

  => akue letakkan komisen jurujual seperti dalam ID ialah
  RM 6000(DT) manakala bagi komisen jurujual terakru pula sebnyak RM700 (KT)
  betulka tu cgu????tq

 155. ok, betul..

 156. ckgu..
  saya nak mnta pndpt ckgu..
  sekiranya ada soalan katakan,”RM600 daripada belanja insurans adalah untuk tempoh kewangan seterusnya.
  dlm ID x terselaras,belanja insurans adalah,RM3000,
  so,apa y kita harus letak pada DT dan KT??
  betul x kalu saya letak, dalam catatan pelarasan,
  DT Insurans Prabayar 600
  KT Tunai 600

 157. DT Insurans Prabayar 600
  KT Insurans 600

  Kt TUNAI 600 … SALAH.
  Kt Insuran 600 – bagi pelarasan terhadap Ak Belanja Insurans (Dt:3000 – Kt:600) = 2400 … catat dalam Penyata Pendapatan.

 158. salam cg..boleh tlg semakkan catatan pelarasan sy berdasarkan maklumat tambahan dibawah ini..
  a) Bahagian tidak luput bagi belanja pengiklanan adalah rm800
  b) Jumlah komisen jurujual tertunggak pada tarikh akhir tempoh kewangan lepas adalah rm700
  c) rm600 daripada belanja insurans adalah untuk tempoh kewangan seterusnya
  d) pembaikan mesin pejabat tertunggak adalah rm300
  e) sejumlah rm300 bgi belanja jualan tertunggak pada 28 februari 2009
  f) rm100 bagi lain2 belanja masih belum digunakan
  g) faedah gadai janji sebanyak rm1,500 masih belum dibayar
  h) sejumlah rm400 bagi faedah atas pinjaman bank masih belum dibayar
  i) pada 28 februaru 2009, rm200 bagi hasil faedah bank telah diperoleh tetapi telah masih belum diterima

  ini catatan pelarasan:

  a)dt belanja prabyar pengiklanan PRABAYAR rm800
  kt belanja iklan rm800

  b)dt komisen jurujual rm700
  kt komisen JURUJUAL belum bayar rm700

  c)dt insurans prabyar rm600
  kt tunai INSURANS rm600

  d)dt belanja pembaikan mesin rm300
  kt pembaikan mesin belum bayar rm300

  e)dt belanja jualan rm300
  kt BELANJA jualan belum bayar rm300

  f) dt lain2 belanja prabayar rm100
  kt LAIN2 BELANJA rm100

  g) dt belanja faedahgadai janji rm 1,500
  kt faedah gadai janji belum byar rm1,500

  h) dt hasilBELANJA faedah atas pinjaman bank rm400
  kt faedah atas pnjaman bank belum bayar rm400

  i) dt hasil faedah bank rm200
  kt hasil FAEDAH belum terima rm200

 159. Cg telah lakukan semakkan dan cadangan jawapan dalam komen DIATAS.

 160. cg..
  terima kasih atas komen dan penerangan tersebut..
  terima kasih sekali lagi..

 161. salam ckgu.. saya nak mnta tlg cg tgkkan jawapan saya untuk penyata kewangan ini..

  Cecilia had about RM7,000 in her savings account. Because of her love for animals, she believed that she could successfully operate a pet grooming shop. During the month of October 2008, Cecilia located a unit of small shop that she could rent for RM200 per month. After transferring RM5,000 from her savings account to a business current account in the name of Cecilia’s Pet Grooming Service, she wrote cheques for rent and the purchase of grooming equipment and grooming supplies. Although she would not keep a full set of accounting records, she decided to deposit all receipts from services performed into the current account and to make all payments by cheque. In this way Cecilia would have a relatively complete record of her business activities. Cecilia also kept a daily work book in which she recorded all services performed for customers.

  On 1 November 2008, Cecilia opened her shop to the public. She was unusually busy during the first three months. Early in February 2009, Cecilia has asked for your assistance to review her current account and daily work book in assessing the business’s performance. The review disclosed the following information:

  1. Total cash deposited in the account (including the initial RM5,000 deposit) was RM8,920.
  2. The daily work book showed that on 31 January 2009 customers owed her RM800 for services performed, which she expected to collect during February 2009.
  3. Cheques were written for:
  a) Rent payments of RM800 for the months of November 2008 to February 2009.
  b) The purchase of grooming equipment for RM1,500. The equipment costs RM2,000 and Cecilia still owed the supplier RM500 on the purchase.
  c) Grooming supplies of RM960. Cecilia estimated that the costs of grooming supplies on hand at 31 January 2009 were RM260.
  d) The payment of electricity bills for the months of November 2008 and December 2008 was RM522. She had just received her bill for the month of January 2009 amounting to RM279 and yet to be paid.
  e) Advertising expense of RM216.
  f) Drawings made by Cecilia of RM1,300.

  Prepared financial statement of Cecilia’s Pet Grooming Services as at 31 January 2009.

  Income statement for Cecelia’s Pet Grooming Service as at 31/1/2009

  sales 5000
  opening stock
  purchase 1760
  closing stock -260 1500
  Gross Profit 3500

  less: other expenses
  administration expenses -801
  advertising expenses -216
  Net Profit 2483

  Cecelia’s Pet Grooming Service
  Balance Sheet for the ended 31 January 2009

  fixed assets RM RM
  grooming supplies 960
  grooming equipment 1500 2460

  current assets
  Trade deptords 800
  closing stock 260
  prepaid expenses 200
  cash/bank balance 3700 4968
  Total Assets : 7428

  financed by :
  shared capital 3700
  retained ? 2483 6189

  current liabilities :
  trade payables 500
  accrued expenses 279 779
  Total Liabilities : 6962

 162. saya tahu balance sheet saya x seimbang.. tapi saya btul2 xda idea lg mcm mn nk balance kan smua 2.. please help me..

 163. Memang terdapat beberapa kesilapan dalam jawapan yang diberikan iaitu hasil perkhidmatan, baki bank, ambilan tidak dimasukkan nilai grooming equipment, modal awal, belanja sewa 600 tiada, sewa prabayar 200 tiada. Sila baca dengan teliti satu persatu maklumat yang diberikan serta akaun2 yang terlibat denganya.

 164. tq cgu untuk jawapan n tnjuk ajar cgu..salam..:)

 165. cg apakah maklumat perakaunan lain yang berguna dalam menilai prestasi perniagaan sepanjang tempoh tiga bulan??

 166. Bincangkan mengapa penting untuk menentukan sama ada prabayar perlu diiktiraf sebagai aset semasa atau sebagai belanja apabila menyediakan catatan pelarasan.

 167. Soalan,
  Maaf Cg tak faham maklumat bagaimana yang dimaksudkan…. mungkin dari segi analisisnya.

  Ieyda,
  Mungkin boleh boleh kaitankan dengan konsep akruan ataupun konsep pemadanan.

 168. salam cgu..akue nak mnta tolong cket…
  ble x bagi akue contoh2 mcmana nak buat catatan pembalikan..akue kurang faham..
  trima kasih cgu…

 169. Sila rujuk komen Cg berhubung catatan pembalikan di ATAS (klik).

 170. tq cikgu..amat mmbntu…insylh..

 171. salam cg..
  cg boleh xtlg bg tahu jwpn bg soalan sy ni.

  Pada 1 julai 07, roslan tlh m’beli duabuah mesin (scra kredit) dpd syrikat bena dgn harga RM7000 setiap satu. Mesin t’sebut disusutnilaikan 20% setahun mengikut baki berkurangan.

  Pada 31 Disember 08, beliau telah menjual sebuah mesin tersebut secara tunai dgn harga RM4200. Pada tarikh yg sama, beliau tlh m’beli mesin baru berharga RM12000 dgn cek.

  Tahun kewangan perniagaan Roslan berakhir 31 Disember setiap tahun.

  sediakan:
  a) akaun mesin dari tahun 2007 hingga 2008
  b) akaun pelupusan mesin
  c) akaun peruntukan susutnilai mesin dari tahun 2007 hingga tahun 2008

  soalan : cg sy sgt lemah dlm pelarasan.boleh cg bntu sy?

 172. Maaf, soalan ini memerlukan penguasaan beberapa kemahiran seperti pengiraan susut nilai, perekodkan susut nilai dan peruntukan susut nilai seterusnya penyediaan akaun pelupusan mesin. Jadi, kalau Cg tunjukkan jawapannya, maka kemahiran2 tersebut tidak dapat dipelajari dan dikuasai dengan baik.

  Cadangan Cg, adalah lebih BERKESAN sekiranya bertanya cikgu anda di sekolah agar ditunjukkan satu per satu langkah2 dalam menyelesaikan soalan tersebut.

  Cuba fahami dan kuasai SATU PER SATU pelarasan2 yang dipelajari, ini kerana setiap pelarasan ada cara2nya yang tersendiri.

 173. asslkm…
  saya pelajar fakulti perniagaan..

  saya ada satu soalan…

  bincangkan badan berkanun yang memerlukan penyediaan penyata kewangan oleh syarikat awam berhad.

  saya harap cikgu boleh tolong…

 174. Cuba dapatkan maklumat di SSM (klik).

 175. salam cgu,nak minta tlg cgu semakkan catatan pembalikan ini:

  (i) Pada 28 Feb 2009,terdapat tunggakan bagi Komisen Jurujual sebanyak RM700.

  Catatan Pelarasan :
  28 Feb 2009 Dt komisen jurujual 700
  Kt Komisen jurujual belum bayar 700

  Ctatatn Pembalikan:
  01 Mac 2009 Dt Komisen jurujual belum bayar 700
  Kt Komisen jurujual 700

  (ii) pembaikan mesin pejabat tertunggak sebanyak RM300.

  Catatn Pelarsan:

  28 Feb 2009 Dt Belanja pembaikan Mesin 300
  Kt Pembaikan Mesin belum Bayar 300

  Catatan Pembalikan:

  01 Mac 2009 dt Pembaikan mesin belum bayar 300
  Kt Belanja pembaikan mesin 300

  (iii) Pada 28 Feb 2009, belanja jualan tertunggak adalah sebanyak RM 300.

  catatan pelarasan:

  28 Feb 2009 Dt belanja Jualan 300
  Kt Belanja Jualan Belum Bayar 300

  Catatan Pembalikan:

  01 Mac 2009 Dt Belanja Jualan Belum Bayar 300
  Kt Belanja Jualan 300

  (iv) Sebanyak Rm 1,500 faedah gadai janji yang masih belum dibayar.
  Catatan Pelasaran:

  28 Feb 2009 Dt Belanja Faedah Gadai Janji 1,500
  Kt faedah gadai janji belum bayar 1,500

  Catatan pembalikan:

  01 Mac 2009 Dt faedah gadai janji belum bayar 1,500
  Kt Belanja faedah gadai janji 1,500

  (v) Sejumlah RM400 bagi faedah pinjaman bank belum dibayar.

  Catatan pelasaran:

  28 Feb 2009 Dt FAEDAH atas pinjaman bank 400
  Kt faedah atas pinjaman bank belum byr 400

  Catatan pembalikan:

  01 MAc 2009 Dt Faedah atas pinjaman belum bayar 400
  Kt FAEDAH atas pinjaman bank 400

  (vi) Pada 28 Feb 2009, sebanyak RM200 bagi hasil faedah bank telah diperoleh ttpi masih belum diterima.

  Catatan Pelarasan:

  28 Feb 2009 Dt Hasil faedah belum terima 200
  KT Hasil faedah bank 200

  Catatan Pembalikan:

  01 Mac 2009 Dt Hasil faedah bank 200
  Kt Hasil faedah bank belum terima 200

 176. Ok, Cg setuju dengan jawapan tersebut dengan sedikit pembetulan (rujuk DIATAS).

 177. cg. sye ade kne wat trnsksi untuk 3 bln perakaunan tpi xtaw nk start mcm mne

 178. Ain kena bayangkan seolah2 membuka sebuah perniagaan. Pada hari pertama apa urus niaga yang berlaku, seperti memulakan perniagaan dengan membawa masuk wang ke akaun bank perniagaan RM5,000. Urus niaga seterusnya membeli barang niaga secara tunai / secara kredit, jualan barang niaga dan …… seterusnya….. bayar gaji pekerja, bayar sewa kedai dan sebagainya ………. bayang Ain menjadi pemilik perniagaan tersebut.

 179. asslkm….cikgu..

  nak minta tolong sikit..

  bagaimana nak buat catatan penutup…?
  minta tunjuk ajar ..dari cikgu..

 180. asslkm..

  apa itu ‘revenue summary’..?

 181. Nota berkaitan CATATAN PENUTUP, sila rujuk Buku berikut :

  Maaf, Cg tak pasti apa yang dimaksudkan dengan “revenue summary”

 182. Salam cikgu,

  Saya tidah faham dan perlukan bantuan cikgu dengan apakah yg dimaksudkan dengan “belanja terakru”, belanja terdahulu.

  Cikgu, adakah cikgu mengajar tuition. Saya ni lemah sangat, nak kena berguru dengan cikgu. Tolonglah saya cikgu. Harap cikgu dpt mengajar saya.

 183. Salam,

  BELANJA TERAKRU … bermaksud belanja yang BELUM BAYAR, contohnya Gaji Terakru = gaji pekerja belum bayar, Sewa Terakru = sewa belum bayar. Ianya merupakan TANGGUNGAN yang perlu dibayar, maka ianya dikelaskan sebagai LIABILITI SEMASA.

  BELANJA TERDAHULU … bermaksud TELAH BAYAR UNTUK BULAN/TaHUN BERIKUTNYA. Contohnya : Sewa Terdahulu = sewa untuk bulan April 2010 TELAHPUN dibayar. Maka wang sewa tersebut masih lagi HAK kita dan boleh diminta kembali, maka ianya dikelaskan sebagai ASET SEMASA.

  Maaf, Cg sudah lama tidak mengajar tuisyen bagi memberi tumpuan sepenuhnya kepada pelajar2 Cg di sekolah.

  Cg ada terfikir untuk membantu anak2 pelajar diluar sana dengan menubuhkan KELAB PRINSIP PERAKAUNAN CG NARZUKI ONLINE. Kelab tersebut KHAS untuk PELAJAR2 SPM 2010 SAHAJA sebagai permulaan. Di mana aktiviti utamanya mengadakan KELAS BIMBINGAN ONLINE, dimana Cg edarkan soalan (topikal, soalan tahun2 lepas, soalan trial, dll), Cg berikan tips2 / teknik2 untuk menjawab… bincang…. pelajar jawab, kalau boleh hantar jawapan dan Cg semak serta beri komen2 tentang kesilapan yang dilakukan. Aktiviti tersebut hanya untuk AHLI KELAB sahaja. Sekiranya mendapat sambutan, … Mungkin ini akan jadi projek pertama Cg untuk Tahun 2010… itupun kalau tak sibuk.

 184. cikgu,boleh cikgu terangkan bagaimana kaedah penilaian semula dicatat dlm jurnal am dan kesannya terhadap Untung Rugi/kunci kira-kira?

 185. Bagus sungguh usaha cikgu tu..Semoga projek ini berjaya cikgu..teruskan membantu pelajar2..

 186. salam
  cg…apa maksud tempoh perakaunan dengan tahun kewangan??

  yg melibatkan soalan susah pelarasan bila dia bagi tahun contoh 2 april sykt bayar gaji5000.tempoh perakaunan berakhir bila???

  kita mesti kira 12 bulan ker walaupun masuk thun lain
  sbb kita mula pertengahan cth bln April..tak tau nak kira terdahulu atau terakru bila masuk tahun berbeza

 187. Tempoh perakaunan dan tahun kewangan merujuk kepada perkara yang sama. Tempoh perakaunan ialah SATU TAHUN, contohnya :
  1.1.2010 hingga 31.12.2010
  1.6.2009 hingga 31.7.2010
  1.4.2009 hingga 31.3.2010

  Tempoh perakaunan tersebut akan diberikan dalam soalan.

 188. CIKGU DAH START TUITION KER ONLINE KER??

  cIKGU BOLEH TERANGKAN TERDAHULU..SAYA TAK FAHAM MAKSUD SEWA TERDAHULU.KATA TEMPOH PERAKAUNAN 12 BULAN TAPI CONTOH KALAU MULA BAYAR BULAN APRIL 2010 rm 5000,, BILA DIKATAKAN TERDAHULU…

 189. Penubuhan Kelab Cg Narzuki Online tu… terpaksa ditangguhkan, kerana Cg agak sibuk sedikit.

  Dalam pengiraan sewa terdahulu, kita kena kenal pasti tahun kewangan contohnya berakhir 31 Disember 2010. Jika dibayar pada 1 April 2010, maka akan berakhir 31 Mac 2011. Bilangan BULAN TERDAHULU ialah 3 BULAN (Jan – Mac).

  Maka, Sewa Terdahulu = 3/12 X RM5000

 190. salam ckgu,
  1. saya nak tanya berkenaan peruntukan hutang ragu.
  adakah kita hanya perlu merekod PHR di di dalam KKK sahaja??
  Penghutang bersih = Penghutang – PHR

  2. saya nak tahu adakah kita tidak boleh menggunakan PHR di dalam Ak Untung Rugi??

  3. Kita perlu merekod sebagai Belanja Hutang Ragu, Pertambahan Belanja Hutang Ragu di sebelah debit manakala Pengurangan Belanja Hutang Ragu di sebelah kredit.

  betul ke cgu??

 191. Salam,

  1. Setiap pelarasan melibatkan 2 akaun. Bagi mengelakkan kekeliruan Cg sarankan menggunakan :
  – Ak PHR (AS-KKK)
  – Ak Pertambahan PHR (BELANJA) atau Ak Pengurangan PHR (HASIL).

  2. Dalam AUR boleh digunakan butir “PHR”, tetapi Cg tidak galakkan kerana nilainya tidak sama dengan nilai yang dicatat dalam AS. Bagi mengelakan kekeliruan tersebut ikut saranan Cg di (1).

  3. Penggunaan butir “Pertambahan BELANJA Hutang Ragu” dan “Pengurangan BELANJA Hutang Ragu” adalah SALAH, sepatutnya :
  – Pertambahan PERUNTUKAN Hutang Ragu – Dt: (BELANJA)
  – Pengurangan PERUNTUKAN Hutang Ragu – Kt: (HASIL)

 192. terima kasih banyak atas penjelasan cikgu

 193. salam
  cg saya ada satu soalan mengenai cara merekod tarikh berikut:

  Berikut ialah baki-baki yang diambil daripada Imbangan Duga Perniagaan Anjung Seri pada 31 Disember 2007

  Butiran
  Penghutang (DT) RM24650
  Hutang lapuk (DT) RM740
  Peruntukan hutang ragu ( 1 Januari 2007 ) (KT) RM1250

  Pada 31 Disember 2007 , seorang penghutang diisytiharkan muflis dan akaunnya yang berbaki RM350 dihapuskan sebagai hutang lapuk .Peruntukan Hutang ragu hendaklah diselaraskan kepada 4 % daripada penghutang bersih.

  soalan saya kenapa apabila kita buka akaun hutang lapuk, kita perlu rekod 31 DIS 2007 sebagai Baki b/b RM740?? bukankah Baki b/b perlu awal tahun 1 JAN 2007??

  saya dah rujuk buku teks dan buku rujukan. semua tulis Baki b/b 31 DIS bukan 1 JAN..

  minta cg tolong bantu saya. tQ

 194. Salam,
  Pada pandangan saya, ada 2 cara boleh digunakan, samada guna BUTIR “Baki b/b” (seperti buku teks) ataupun “Penghutang” dalam Ak Hutang Lapuk bagi RM740 tersebut.

  Disini saya berikan rasionalnya menggunakan butir “Baki b/b”. Senarai akaun2 yang diberikan dalam IMBANGAN DUGA adalah merujuk kepada Baki2 setiap akaun pada TARIKH 31 DISEMBER. Dan pada tarikh tersebut dilakukan PELARASAN bagi melaraskan BAKI yang sedia ada iaitu RM740. Maka penggunaan butir BAKI b/b RM740 dalam Ak Hutang Lapuk adalah merujuk kepada Baki pada 31 disember yang perlu dilakukan pelarasan terhadapnya kerana adanya Hutang Lapuk yang baru dikenalpasti.

 195. maksudnya kita kena tulis baki b/b pada 31 DIS untuk kes ini ya ckg.. ok saya dah faham.
  terima kasih banyak ckgu..

 196. cikgu bagaimana dengan penyelesaian bagi maklumat tambahan pd 31 julai 2010:
  perkara berikut terlupa direkodkan dalam akaun penerimaan dan pembayaran

  Belian tunai 8460
  untung pelupusan alatan pejabat 300

  anda dikehendaki sediakan
  a) akaun penghutang
  b) akaun pemiutang
  c) penyata pendptan
  d)kunci kira-kira

 197. cikgu , maklumat tambahan : penghutang diberi elaun rm 150

  Perlukah elaun rm 150 dikreditkan dalam akaun penghutang?

 198. Pada pandangan Cg berdasarkan maklumat yang diberikan.

  1. Belian tunai RM8460 – masukkan disebelah kredit (pembayaran)
  2. Untung pelupusan alatan pejabat 300 – masukkan sebagai HASIL dalam Penyata Pendapatan.
  3. Elaun caranya seperti pulangan jualan ataupun diskaun diberi, iaitu KREDIT dalam Ak Penghutang.

 199. askum.. cikgu saya nk tanya berkenaan nilai bakian aset bukan semasa. Adakah ia merujuk kpd nilai buku atau nilai skrap ?

 200. Salam,
  Maaf, Cg tak pernah dengar istilah tersebut. Boleh beri ayat yang lengkap berkaitan perkara tersebut, nanti Cg cuba tafsirkan apakah maksudnya.

 201. salam cikgu..sy nak mintak pandangan cikgu mengenai peruntukan hutang ragu. adakah peruntukan hutang ragu ini dibuat setiap kali wujudnya akaun penghutang atau ianya hanya dibuat (atau transaksi berlaku) hanya pada penutup akaun tahunan sahaja?dan bagaimanakah penentuan terhadap peratusan peruntukan hutang ragu ini dibuat?

 202. Salam,

  Kalau tak silap, Siti bukannya pelajar SPM. Jadi Cg cadangkan baca artikel dibawah dan cuba selesaikan persoalan yang timbul, semoga ianya membantu.

  PERUNTUKAN HUTANG RAGU

  Peruntukan dibuat untuk mengambil kira hutang
  tertentu yang mungkin tidak dapat dikutip

  Ada pembaca yang bertanya tentang provision for doubtful debts atau peruntukan hutang ragu, kerana mendapati beberapa syarikat yang mengalami masalah kerana peruntukan ini.

  Sebenarnya peruntukan untuk hutang ragu dibuat untuk meramalkan hutang yang mungkin tidak dapat dikutip, walaupun syarikat belum pasti sepenuhnya bahawa hutang tersebut tidak boleh dikutip.

  Peruntukan ini dibuat untuk memastikan paras keuntungan tidak dinyatakan pada tahap terlalu tinggi kerana syarikat tersebut sudah tahu akan mengalami masalah mengutip hutang tertentu.

  Ada beberapa cara berbeza untuk membuat peruntukan bagi hutang ragu:

  1. Membuat peruntukan am berasaskan % tertentu baki dalam akaun penghutang.
  2. Membuat peruntukan berasaskan % tertentu hasil sepanjang tahun
  3. Membuat peruntukan berasaskan pelanggan khusus yang diragui keupayaan mereka untuk membayar balik hutang
  4. Membuat peruntukan berasaskan ‘debtor’s aging’ atau tempoh hutang belum dibayar. Contohnya syarikat boleh menetapkan bahawa sesuatu hutang dianggap hutang ragu jika tidak dikutip dalam masa 1 tahun.

  Syarikat yang konservatif akan membuat peruntukan yang sewajarnya untuk memastikan pelabur mendapatkan maklumat terkini tentang status penghutang.

  Masalah biasanya timbul apabila peruntukan yang sewajarnya tidak dibuat dan syarikat terus mengandaikan hutang boleh dikutip walaupun sudah lama tidak dibayar.

  Jika pihak pengurusan tidak membuat peruntukan, dan tiba-tiba pada sesuatu tahun, kebanyakan hutang memang sah tidak dapat dikutip, satu jumlah besar akan dianggap sebagai hutang lapuk dan ditolak terus daripada akaun untung rugi pada tahun tersebut, menyebabkan syarikat mengalami kerugian besar secara tiba-tiba.

  Ini mungkin boleh dianggap satu tindakan untuk menyelindungi maklumat daripada pelabur kerana sepatutnya peruntukan yang lebih besar dibuat pada tahun terdahulu untuk memastikan pelabur maklum tentang keadaan sebenar.

  Tetapi kadangkala peruntukan besar dibuat bukan kerana pengurusan mahu menyelindung maklumat tetapi kerana keadaan ekonomi. Katakan krisis ekonomi berlaku dan kebanyakan pelanggan syarikat tiba-tiba mengalami masalah, maka itu adalah kerugian jujur yang mungkin tidak dapat dielakkan.

  Biasanya dalam kes di mana syarikat tiba-tiba terpaksa membuat peruntukan hutang ragu yang besar dan menjadi isu umum, akhbar kewangan akan membuat analisis sama ada salah laku berlaku ataupun disebabkan masalah perniagaan yang sahih.

  Jika masalah disebabkan oleh salah laku, maka saham syarikat akan jatuh dengan lebih teruk.

 203. saya ada download nota yang menyatakan nilai skrap adalah nilai yang dijangka akan diperolehi setelah tamat usia guna sesuatu aset.(Nilai Bakian )

  dalam buku latihan sasbadi berkenaan kaedah pengiraan susut nilai mengikut kaedah baki berkurangan:

  susut nilai = % x nilai baki awal tahun

  persoalannya;
  adakah nilai baki awal tahun itu merujuk kepada nilai bakian ?

  sekiranya Ya, bermaksud nilai bakian = nilai skrap = nilai buku.
  yang saya keliru,setahu saya nilai skrap juga merujuk kpd nilai jualan aset bukan semasa.
  harap dibantu. TQ…

 204. Nilai bakian = nilai skrap = nilai besi buruk
  ~ iaitu nilai yang layak dijual sebagai besi buruk sahaja.

  Tetapi TIDAK SAMA dengan Nilai Buku.
  NILAI BUKU ~ nilai semasa aset tersebut (jika mahu dijual)

  Nilai Buku = Aset(kos) – PSN

  Kaedah baki berkurangan :
  Susut nilai = k% X [Aset – PSN]
  = k% X Nilai Buku (awal tahun)

 205. thanks cikgu..sangat membantu…

 206. salam cikgu..
  sy ada terbaca mengenai akaun penutupan (terdahulu dan terakru) dan akaun ini perlu dibuat pembalikan..conth: gaji bulan ogos RM1500 belum bayar :31 julai -dt gaji 1500, kt gaji terakru 1500.00, kemudian pada 1 ogos kt gaji 1500, dt gaji terakru 1500, then gajidibayar pada 7 ogos, dt gaji 1500, kt tunai 1500.00……….
  sy tak paham kenapa perlu buat akaun pembalikan terhadap gaji terkru tu???
  atau apa yang sy bc ni salah???

 207. Cg bagi nota yang lebih lengkap berkaitan Catatan Pembalikan (m/s 97). Semoga membantu menyelesaikan masalah anda.

 208. masih berkaitan catatan pembalikan.
  maknanya, setiap akaun belanja or hasil terakru dan terdahulu perlu dibuat catatan pembalikan???
  macam mana pula kalo seperti contoh diatas, gaji untuk bulan july dibayar pada bulan oktober??macam mana ye cikgu???

 209. Itu maksudnya gaji bulan Julai masih belum dibayar lagi, maka pelarasan terhadap Akaun Gaji perlu dilakukan iaitu GAJI TERAKRU. Manakala catatan pembalikan dilakukan pada permulaan tempoh perakaunan.

  Di mana catatan pelarasan (akhir tempoh perakaunan)
  Dt: Gaji
  Kt: Gaji Terakru

  Catatan pembalikan (awal tempoh perakaunan berikutnya)
  Dt: Gaji terakru
  Kt: Gaji

 210. Tq cikgu,
  dlm situasi gaji bulan 7 dan 8 dibayr pada bulan 9.
  31.07.10 dt gaji (julai)
  31.07.10 kt gaji terakru
  01.08.10 dt gaji terakru
  01.08.10 kt gaji (julai)
  31.08.10 dt gaji (julai)
  31.08.10 kt gaji terakru
  31.08.10 dt gaji (ogos)
  31.08.10 kt gaji terakru
  01.09.10 gaji terakru
  01.09.10 kt gaji (julai n ogos)
  05.09.10 dt gaji (julai dan ogos)
  05.09.10 kt bank

  betul ke ni cikgu????

 211. Siti,
  Pelarasan HANYA dilakukan pada AKHIR TEMPOH PERAKAUNAN, manakala Catatan Pembalikan dilakukan HANYA pada AWAL TEMPOH PERAKAUNAN baru, bukannya pada AKHIR BULAN atau AWAL BULAN berikutnya.

 212. Cikgu Narzuki,

  Imbangan Duga pada 31 Disember 2007:

  Insuran Prabayar (DT) RM 2,000.00

  Maklumat Tambahan:
  1. Insuran prabayar adalah merujuk kepada premium tahunan ke atas polisi insuran yang dibeli pada 1 Julai 2007.

  Cikgu, macammana nak buat jurnal pelarasan untuk maklumat tmbhn ni..saya tak faham maksud premium tahunan & polisi insuran…mohon bantuan cikgu..

 213. Wanda,

  Pelarasan Belanja Terdahulu / Prabayar ada 2 kaedah yang boleh digunakan:
  1. Pelarasan terhadap Akaun Belanja Terdahulu (Skop SPM)
  2. Pelarasan terhadap Akaun Belanja

  Daripada soalan yang dikemukakan, Cg dapati ianya DILUAR SKOP SPM dan Kaedah yang digunakan adalah Kaedah 2 : Pelarasan terhadap Akaun Belanja.

  Berdasarkan soalan tersebut:
  Insuran telah dibayar RM2000 untuk tempoh setahun yang bermula pada 1 Julai 2007 hingga 30 Jun 2008. Manakala tahun kewangan berakhir pada 31 Disember 2007. Pelarasan yang perlu anda lakukan ialah mencari berapakan BELANJA INSURANS untuk tempoh perakaunan tersebut.

  Pengiraan:
  1 Julai 2007 – 31 Disember 2007 = 6 bulan
  Maka, Insurans = 6/12 X 2000 = RM1000

  Catatan pelarasan:
  Dt: Insurans RM1000
  Kt: Insurans Prabayar RM1000

  * Nota : BUKAN SUKATAN SPM

 214. ok cikgu..sy dah faham..terima kasih.disebabkan contoh tu untuk bulan 7 dan 8, sy jadi agak konfius….so skang sy dah faham…terima kasih..

 215. SALAM CIKGU, LEH TAK EXPLAIN KENAPA PERLUNYA AKAUN PEMBALIKAN TU CIKGU??TAK BOLEH KE KALO BAYAR DIBUAT TU KITA REKOD DT TUNAI KT AKAUN BELANJA TERAKRU TU??

 216. Siti,
  Jika tidak dibuat CATATAN PEMBALIKAN pada awal tempoh perakaunan, maka Catatan yang Siti cadang tu tidak boleh dilakukan, sila perhatikan peringkat2 catatan yang berlaku :

  1. Semasa Catatan Pelarasan: Katakan 31/12/2009
  DT: Ak Belanja KT: Ak Belanja Terakru

  2. Semasa Catatan Pembalikan :(awal tahun 01/01/2010)
  DT: Ak Belanja Terakru KT: Ak Belanja

  3. Semasa Pembayaran (dalam 2010)
  DT: Tunai KT: Ak Belanja Terakru.

  Jika tiada Catatan Pembalikan, lihat kesan pada Baki AK BELANJA TERAKRU…. kedua2 KREDIT, ini bermaksud walaupun sudah BAYAR tapi bakinya semakin BERTAMBAH. Sepatutnya BAKI jadi SIFAR.

 217. salam..harap cikgu dapat mmbntu sy..sy pljr tgktn 4..sudah 8 bulan bljr prinsip perakaunan tapi masih tidak memahaminya..hanya sdikit sahaja yg sy fhm..

 218. Siti,

  Bagi menyelesaikan sesuatu masalah, kita kena kenal pasti apa masalahnya terlebih dahulu, dan penyataan masalah tersebut biarlah spesifik, jangan terlalu umum.

  Ok. cuba kemukakan apa masalahnya ? InsyaAllah Cg cuba bantu setakat yang termampu. Siti juga boleh baca komen2, soal-jawab Cg mengikut Topik2 yang disediakan.

 219. Selamat Sejahtera cikgu,saya tidak dapat mencari link untuk belanja terdahulu/terakru dan hasil terdahulu/terakru..
  saya sudah rujuk kepada guru dan ada soalan yang mengelirukan saya..
  berdasarkan guru,
  belanja terdahulu MESTI dalam DEBIT , baki b/b & h/b manakala hasil terdahulu MESTI dalam KREDIT , baki b/b & h/b

  Tetapi ada satu soalan yang saya akan poskan di sini..harap cikgu boleh memberi penjelasan,terima kasih!

  Gaji terakru 1 Januari (dt)-230
  Gaji terdahulu 31 Disember (kt)-180
  Faedah diterima terakru (dt) – 110

  Pembayaran tunai gaji = RM3200
  Penerimaan tunai faedah diterima =RM920

  Anda dikehendaki menyediakan :-
  Akaun Gaji
  Akaun Faedah Diterima
  Akaun untung rugi

  Bagi Akaun Gaji, baki b/b & h/b adalah di sebelah kredit ..
  dan bagi
  Akaun Faedah Diterima, baki b/b adalah di sebelah debit..

  Kenapa HASIL baki b/b nya adalah di sebelah debit??
  Tidak sepatutnya ia berada di kredit?

 220. Pada Cg, ada sesuatu yang tidak kena disini.

  Gaji terakru 1 Januari (dt)-230
  ~ GAJI TERAKRU adalah LIABILITI sepatutnya BAKI b/b KREDIT.

  Gaji terdahulu 31 Disember (kt)-180
  ~ GAJI TERDAHULU adalah ASET, sepatutnya BAKI b/b DEBIT dan BAKI h/b KREDIT

  Faedah diterima terakru (dt) – 110
  ~ Tiada TARIKH ? … FAEDAH DITERIMA TERAKRU adalah ASET, berbaki DEBIT.

  Cadangan Cg, bagi Akaun Gaji :
  Gaji

 221. Cikgu,
  Bagaimanakah cara untuk membuat catatan jurnal bagi pelarasan berikut?
  Insurans terdahulu ialah RM60

  Maklumat yang diberi dalam Imbangan duga:
  Insurans = RM 240

  Terima kasih

 222. Dt: Insurans Terdahulu……. RM60
  Kt: Insurans ……………………… RM60

 223. Apa yg d maksudkan dgn catatan pmbalikan cg?

 224. Fairuh, sila baca nota berikut :

 225. cg mcm mne nk rekod a/k belanja terakru skiranye ada baki yg terakru yg thun sebelum thun perakaunan semasa.?

 226. Baki terakru tahun lepas tu .. jadi BAKI AWAL dalam akaun semasa.

 227. Cikgu

  Masalah akaun Mesin:-
  1) Perlukah saya hafal format apa yang perlu di buka untuk buat pelupusan aset
  maksudnya pertama akaun mesin ->susutnilai Mesin->Belanja susutnilai mesin dan akhir sekali akaun pelupusan aset?

  2)kenapa perlukan akaun susut nilai mesin dan belanja susut nilai mesin dibuka sekali?

  3)dalam akaun pelupusan aset bhgn mana untung dan rugi?

  cth soalan

  Happy tradng puchase 2 unit machine at 50000 each on 1 apr 2008.
  on 1/6/10 one machine sold RM40,000 and rcv chq
  depreciation based on straight line method 10% per annum.

  masalhnya:

  Machine A
  1/4/08 – 50000 x 10% x 9/12 =3750
  1/4/09 -50000 x 10% =5000
  1/1/10-31/5/10 50000 x 10% x 5/12=2083

  ini jawapan yang cikgu saya bg, tp sya tk paham kenapa thn pertama kena x 9/12?
  kalau ada 2 machine, bolehkah sya combain jawapan dlm akaun susutnilai dan belnja susut nilai dan disposal?

 228. Jazz,

  1. FAHAMI urus niaga2 yang berlaku semasa proses pelupusan aset tersebut adalah penting, kemudian baru mudah INGAT. Ada 2 cara penyoalan yang boleh digunakan : Dimana pelajar dikehendaki menyediakan :
  (1) Ak. Mesin, Ak PSN Mesin, Ak SN Mesin dan Ak Pelupusan Mesin (boleh juga masuk Ak Untung Rugi)
  (1) Ak. Mesin, Ak PSN Mesin dan Ak Pelupusan Mesin (boleh juga masuk Ak Untung Rugi)
  Jadi kena rujuk kepada kehendak soalan sebelum menjawab.

  2. Ak susut nilai mesin = Ak belanja susut nilai mesin, sepatutnya Ak Peruntukan Susut Nilai Mesin dan Ak Susut nilai Mesin (jika diminta).

  3. Dalam Ak Pelupusan… jika ANGKA IMBANGAN disebelah DEBIT = UNTUNG, jika KREDIT = RUGI.

  4. Mesin A dibeli pada 1/4/08… sehingga 31/12/08 = 9 bulan, maka SNnya dikira hanya untuk 9 bulan sahaja, iaitu kena X 9/12. Manakala pada 1/1/09 – 31/12/09 = 1 tahun, maka SN = … X 10%. begitu juga dengan tahun 2010. Pengiraan kena buat asing bagi memudahkan anda menyediakan AK PELUPUSAN NANTI. Tetapi dalam AK PSN dan Ak SN ianya boleh digabungkan dengan hanya buka AK MESIN, AK PSN MESIN. Walau bagaiomanapun ianya juga boleh diasingkan sebagai Ak Mesin A, Ak PNS Mesin A, Ak Mesin B, Ak PSN Mesin B.

 229. cg,
  klu semasa saya sediakan ak belanja / hasil , belanja/ terakru awal ,belanja / hasil terdahulu awal saya tak tulis sebagai baki b/b ,boleh?begitu juga dengan belanja /hasil terdahulu/ terakru h/b?
  contoh
  Akaun Insurans
  Insurans terdahulu b/b Insurans terakru h/b
  bank ur
  Insurans terakru h/b Insurans terdahulu h/b
  boleh?
  thank you

 230. Adakah wujud butir “insurans terdahulu b/b” dalam lejar ? Saya mencadangkan penggunaan butir BAKI B/B dan BAKI H/B adalah lebih tepat.

 231. salam, cg, ada tak nota tajuk pelarasan yang cg buat sendiri-nabilah

 232. Maaf, tiada nota. Topik ini perlukan TUNJUKCARA, di mana guru menunjukkan satu persatu langkah2 penyediaan / penyelesaian sesuatu pelarasan.

 233. Salam cikgu, dalam soalan akaun pelupusan kenderaan tahun 2009. Mengapa susut nilai dalam akaun peruntukan susut nilai tahun 2008 pindah ke akaun untung rugi 2 kali iaitu pada mac 31 (RM1630) dan dis 31(RM7640). Walaupun aset itu di jual pada bulan mac, bolehkah fatin pindah susut nilai aset itu pada bulan Disember 31 sahaja iaitu jumlah RM9270 sebab biasanya kita akan sediakan akaun untung rugi pada akhir tempoh sahaja iaitu 31 Disember ? terima kasih

 234. salam cikgu…jika soalan sudah diberi dalam imbangan duga 31 disember baki hutang lapuk RM200. Semasa buka akaun hutang lapuk, fatin patut tulis baki b/b atau penghutang dalam butir? tarikh yg ditulis itu patut 1 Januari atau 31 Disember?

 235. Cikgu, dalam soalan tahun lepas 2007. Dalam imbangan duga berakhir 30 Jun 2007 sudah memberi baki peruntukan susut nilai Komputer RM2600. untuk mencari susut nilai tahun semasa, kita perlu membuka akaun peruntukan susut nilai dan baki dari imbangan duga itu iaitu RM2600 patut tulis baki b/b tarikh 30 Jun 2007 atau 1 Julai 2006? terima kasih…sorry fatin hari ini tanya banyak soalan sebab masih banyak lagi yang fatin keliru..

 236. Salam, Fatin.

  1. Merujuk soalan SPM 2009 kedua-dua cara tersebut boleh diterima.

  2. Hutang Lapuk merupakan akaun nominal, ianya ditutup dan dipindahkan ke AUR, maka tidak wujud butir BAKI B/B. BUTIR yang perlu digunakan ialah merujuk kepada catatan bergunya iaitu PENGHUTANG. Manakala tarikh yang patut digunakan ialah tarikh urus niaga tersebut berlaku. Jika tidak dinyatakan dalam soalan, maka tarikh akhir tempoh perakaunan lebih sesuai digunakan.

  3. Sepatutnya Baki awal … 1 Julai 2006.

 237. cikgu, sekiranya peruntukan hutang ragu dan hutang lapuk(di bahagian keterangan) terlibat dalam satu soalan. Di dalam Kunci Kira-kira, kita perlu tolak hutang lapuk terlebih dahulu untuk mendapatkan penghutang bersih dan kemudian tolak peruntukan hutang ragu. Menurut buku teks, kita hanya perlu tolak peruntukan hutang ragu shj dlm KKK, tetapi rakan saya yang mempunyai LCCI level 2 berkata, kita perlu menolak hutang lapuk dahulu untuk dptkan penghutang bersih dan kemudian tolak peruntukan hutang ragu. Hutang lapuk ditolak kerana utk mendapatkan peruntukan hutang ragu, kita perlu mengambil penghutang – hutang lapuk dan darab dgn peruntukan hutang ragu. Oleh itu, perkara tersebut perlu dilakukan di dalam KKK.
  Boleh cikgu terangkan?

 238. Edvin,

  1. Sekiranya HL dan Penghutang diberikan dalam Imbangan Duga ianya bermaksud Penghutang tersebut telahpun mengambilkira HL tersebut. Maka TIDAK PERLU tolak HL untuk kali kedua, terus darab dengan PENGHUTANG untuk kira PHR.

  2. Sekiranya terdapat HL dalam MAKLUMAT TAMBAHAN, maksudnya pelarasan terhadap HL (baru) perlu dilakukan iaitu Dt: HL dan Kt: Penghutang…. iaitu PENGHUTANG – HUTANG LAPUK (baru) = PENGHUTANG BERSIH, kemudian baru didarab dengan peratus PHR yang perlu diselaraskan.

 239. Cikgu, merujuk kepada buku teks lama (Loh Lan) m/s 189. Baki hutang lapuk RM350 yang diambil daripada imbangan duga di letak baki b/b dalam akaun hutang lapuk untuk membuat pelarasan. adakah ini dibenarkan? terima kasih

 240. Pada pandangan Cg, sebaik-baiknya butir PENGHUTANG digunakan.

 241. Jadi di dalam KKK, perlu tak, Penghutang lama – HL = Penghutang Bersih kemuadian tolak PHR ??

 242. Sekiranya HL tersebut masih belum diambilkira atau dinyatakan dalam Maklumat Tambahan, maka ianya perlu diselaraskan dengan Penghutang – HL terlebih dahulu. Tetapi jika HL hanya diberikan dalam ID sahaja, maka TIDAK perlu di tolak daripada Penghutang.

 243. Salam,ckgu saya ni baru nak belajar buat akaun.sbb nk buat akaun utk company sendiri.Ada beberapa soalan nak tanya kat cikgu:
  1-Susut Nilai dan Peruntukan Susut nilai adalah sama atau tidak?Jika beza apakah perbezaannya.
  2-Benarkah untung/rugi bersih pada tahun tersebut(katakan 2009-RM1000) akan dibawa ke tahun berikutnya (katakan 2010-RM700)dan hasil tambah kedua-duanya akan dimasukkan ke kunci kira-kira pada tahun 2010-RM1700-Liabiliti?
  Harap cikgu dapat bantu saya

 244. Tambahan,yg soalan no 2 tu,mcm mana nak rekodkan?Akaun apa yang terlibat dan macam mana nak imbangkan?

 245. Salam,
  1. SN dan PSN adalah berbeza tetapi saling berkaitan… SN adalah belanja susut nilai tahun semasa, manakala PSN adalah susut nilai terkumpul mula beli hingga sekarang.
  2. UB yang akan dibawa ketahun hadapan akan dipindahkan ke akaun Pendapatan Tertahan.
  – Kedua2nya dicatat dalam KKK pada 2010 sebagai EKUITI PEMILIK.
  Modal
  Pendapatan tertahan … 1000
  Untung bersih ……………. 700

 246. salam
  Saya ada beberapa soalan:
  1)Beli kenderaan terpakai rm6000 drp pembekal A pada 3/3.so kita kena buat ak belian dt 6000,pemiutang kt rm 6000.tempoh perakaunan berakhir 31/12.utk thn berikutnya kita hanya perlu bawa baki hutang yg perlu dibayar.bagaimana pula dgn nilaiaset tersebut,adakah perlu dibuka akaun aset pula supaya ianya boleh dibawa ketahun berikutnya.apakah akaun satulg yg terlibat jika akaun aset dibuka?

  2)bagaimana merekod akaun stok awal.apakah akaun2 yg terlibat.

 247. Salam Balkis,
  1) Sepatutnya Dt KENDERAAN RM6000 dan Kt PEMIUTANG RM6000, bukannya Ak BELIAN. Ak BELIAN digunakan HANYA untuk beli BARANG NIAGA sahaja.

  2) Akaun Stok diselaras/ ditutup pada akhir tempoh perakaunan. Di mana Ak Stok (baki awal) dipindahkan ke Ak Perdagangan iaitu Dt Ak Perdagangan dan Kt Ak Stok. Manakala merekodkan nilai STOK AKHIR ke dalam Ak Stok pula : Dt Ak Stok dan Kt Ak Perdagangan.

 248. salam cg,
  nk tahu mcam mana kna msuk dlm dt atau kt??
  sy hairan bla tgk cntoh2 jwapan dlm soalan lain…
  contoh nya ada yg kadar bayaran sblah kt sdgkan itu kn blanja

 249. slm,cg…
  nilai skrap tu gapo???

 250. NILAI SKRAP ialah nilai aset yang mungkin boleh dijual setelah tamat usua guna. Contohnya Kenderaan dibeli dengan harga RM40,000, setelah digunakan selama 20 tahun, kenderaan tersebut telah rosak teruk dan tidak boleh digunakan lagi. Walau begitu kenderaan tersebut masih lagi laku dijual sebagai BESI BURUK dengan harga RM5,000. Maka NILAI SKRAP bagi kenderaan tersebut ialah RM5,000.

 251. cikgu, solan spm 2010 hutang lapuk perlu ditolak dari penghutang kah?

 252. Pada pandangan Cg, tidak perlu ditolak HL kerana telah diambilkira dalam mendapatkan baki Penghutang tersebut.

 253. ooo…tq cikgu…kalau macam tu saya salah semua..T-T

 254. Salam,cikgu saya nak tanya adakah akaun sewa dan sewa terakru berbeza? Boleh tak jika disatukan?apa tujuan pengasingan akaun2 ini?

 255. cikgu,saya nak tanya setiap akaun mesti ada perlarasan ke dan sekarang saya masih belum dapat memahami dan mengiranya mengikut format yg diberikan.

 256. tarikh tutup akaun mestikah pada 31 disember…..sekiranya sy hendak bentangkan akaun tersebut pada 30 disember bolehkah tarikh pada akaun itu ditulis 330 disember atau mesti 31 disember.

 257. bagaimana nak pasti kiraan kita betul..e
  contoh,Kalau nak buat lejar..mesti buku tunai pertama dan imbangan duga mesti sama imbang…

 258. Salam cikgu,saya nak tanya apakah perbezaan Peruntukan Hutang Ragu dan Hutang lapuk. Bagiamanakah cara untuk merekodkannya. Macam ni betul x?
  Db PHR
  Krd Penghutang

  Db HL
  Krd Penghutang

 259. Balkis,
  Cara merekod Hutang Lapuk ada 2 kaedah:
  1. Kaedah Peruntukan
  2. Kaedah Hapuskira Langsung

  Jadi kena tentukan dahulu kaedah mana yang hendak diamalkan..
  Oleh kerana persoalan2 yang Balkis kemukakan adalah melibatkan amalan sebenar dan diluar SKOP SUKATAN SPM, Cg cadangkan kita bincang melalui email sahaja (cgnarzukionline@gmail.com). Supaya apa yang kita bincangkan tidak akan menimbulkan KEKELIRUAN dikalangan pelajar SPM yang membacanya.

 260. Ok,nanti sya antar e-mail

 261. Cikgu, saya ada masalah untuk menyelesaikan soalan di mana kunci kira-kira tidak seimbang. Saya akan email soalan tersebut kepada cikgu berserta dengan jawapan saya. Harap cikgu dapat membantu.

  Terima kasih.

 262. salam..
  cg, dalam latihan soalan pelarasan ni…
  ada item didalam ID menyatakan butir kadar bayaran..
  dalam maklumat tambahan mengatakan bayaran deposit telefon telah dimasukkan dalam akaun kadar bayaran…
  macam mana pelarasan yg perlu dilakukan?
  tq

 263. Sye,
  Isunya deposit telefon tersebut sepatutnya direkodkan dalam Ak Deposit Telefon dan bukannya dalam AK Kadar bayaran. Maka pelarasan perlu dilakukan bagi membetulkan keadaan tersebut, iaitu keluarkan daripada Ak Kadar bayaran dan masukkan dalam Ak Deposit telefon.

  Catatan pelarasannya:
  Dt Deposit telefon
  Kt: Kadar bayaran

 264. salam cg..
  jadinya deposit telefon tu akan dimasukkan dalam kunci kira-kira sebagai aset semasa?
  tq.

 265. Ya, itulah pandangan Cg.

 266. salam cg. saya ada satu lagi kemushkilan…
  pasal deposit telefon..
  sekiranya dalam ID ada item deposit telefon dan item kadar bayaran, mcm mana nak dimasukkan dalam penyata kewangan.
  adakah kite akan masukkan item deposit telefon pada k3 dan kadar bayaran pada pp?
  tq.

 267. Sye,

  Deposit telefon – Aset Semasa : KKK
  Kadar bayaran – Belanja : Penyata Pendapatan

 268. erm..stress sy wt kje kursus akaun nie…

 269. Macam mane nak selesai ni cikgu?..

  syarikat klasik sdn bhd telah membeli mesin secara tunai pada 1 januari 2005 dengan harga Rm30,000. susut nilai adalah mengikut kaedah garis lurus pada kadar 20% setahun. mesin dijual secara tunai pada 31 disember 2006 dengan harga RM22,500.

  Sediakan: Akaun Mesin, Akaun peruntukan Susut Nilai Dan Akaun Pelupusan.

 270. Diana,

  1.1.2005
  – rekod pembelian mesin – Dt: Ak Mesin 30000

  31.12.2005
  – rekod susut nilai mesin – Dt: SN Kt: SNT , tutup semua akaun, baki h/b ke 1/1/2006.

  31.12.2006
  – rekod susut nilai mesin – Dt: SN Kt: SNT, imbangkan dan bakinya pindahkan ke Ak Pelupusan Mesin.
  – Ak Mesin diimbang dan pindahkan ke Ak Pelupusan Mesin
  – rekod penjualan mesin RM22500 dalam AK Pelupusan Mesin, kemudian imbang dan tentukan Untung / Rugi daripada pelupusan tersebut.

 271. ckgu,bgaimanakah kita hndak mncari belanja trdahulu dan hasil trakru????

 272. cikgu,

  Sekiranya ABS dijual mengikut nilai susutnilai aset tersebut itu bererti tiada untung & rugi terhadap aset tersebut… maka ak pelupusan dlm imbagan duga disebelah debit/kredit? dan adalah ak pelupusan tersebut perlu diletak dlm KKK?

 273. cikgu,..sya confius tntang kaedah baki berkurangan.
  boleh tak cikgu terangkan?
  macam mana kita nak kira peratus susutnilai dengan menggunakan kaedah baki berkurangan?

 274. cikgu, bagi CATATAN PELARASAN DALAM JURNAL , perlukah kita tulis tarikh?

 275. cikgu narzuki: hutang ragu, belanja susut nilai, peruntukan susut nilai.,
  nak letak kat mana dlm penyata pendapatan?

 276. Aiza,
  Hutang ragu, Susut nilai —> Belanja (PP)
  PSN —> KKK

 277. Cikgu,

  1. Akaun pelupusan dibhgian Aset ke?
  2. Jika ABS dijual sma dengan nilai susutnilai ABS tsbut maka dlm ID bbaki debit/kredit?
  3. Perlu ke akaun pelupasan di letak dlm KKK bagi mnujukkan bukti pelupusan tsbut?

 278. Haliez,

  1. Ak Pelupusan merupakan AKAUN SEMENTARA yang disediakan bagi menentukan sama ada UNTUNG atau RUGI diperoleh daripada pelupusan aset tersebut (dengan merujuk kepada baki/angka imbangan dalam Akaun tersebut). UNTUNG ATAS PELUPUSAN direkodkan sebagai HASIL , manakala RUGI ATAS PELUPUSAN direkodkan sebagai BELANJA dalam AUR / Penyata Pendapatan.
  2. Baki dalam ID adalah merujuk kepada baki dalam Akaun2 tersebut.
  3. Ak Pelupusan TIDAK dikelaskan sebagai Aset, maka ianya tidak ditunjukkan dalam KKK. Bukti pelupusan boleh dirujuk kepada pengurangan Baki ABS serta Untung/Rugi atas Pelupusan dalam PP.

 279. Cikgu,

  1. Jika ABS dijual mgikut susutnilai ABS tsebut itu bmksud tiada Untung/Rugi thadap aset tsebut. Jadi bgmana untuk mbuktikan pelupusan tsebut.

 280. Haliez,
  Itu bukan dipanggil “jual mengikut susutnilai ABS”, ianya dipanggil jual pada NILAI BUKU ABS di mana tiada untung / rugi atas pelupusan tersebut. Apabila ABS dilupuskan, maka baki dalam Ak ABS dan Ak SNTnya akan berkurang. Ini menunjukkan ABS tersebut telah dilupuskan. Contohnya baki awal RM50000 setelah dijual/dilupuskan bakinya tinggal RM30000, maka itu menunjukkan ABS tersebut telah dilupuskan sebanyak RM20000.

 281. Hi cikgu,
  Happy Teacher’s Day.
  Cikgu, dalam SPM 2010, jawapan dpd buku YYPM tahun-tahun lepas di pasaran mencadangkan untuk dapat PHR kini, Penghutang kena tolak HL, sedangkan soalan beri ringkasan Penghutang dan HL pada akhir tempoh perakaunan. Bukankah ini bermaksud penghutang sudah ditolak dpd Hutang Lapuk.

 282. Cg Wong,
  Buku tersebut mengemukakan jawapan sedemikian kerana mengandaikan HL tersebut belum diselaraskan lagi, maka diselaraskan dahulu dengan baki penghutang. Pendapat saya juga SAMA dengan Cg Wong, HL tersebut telahpun diambilkira.

 283. salam cikgu,
  1. alat tulis terdahulu di pelarasan, macam mana boleh menjadi dt. alat tulis terdahulu, bukan ia sepatutnya menjadi dt. stok alat tulis? sukatan baru agak mengelirukan.

  2. hutang ragu dah boleh digunakan kini dalam sukatan baru?? jadi di penyata pendapatan mesti tulis ‘hutang ragu’ dan bukan ‘Peruntukan Hutang Ragu’ lagi..

 284. AgnesLTY,
  Pada pandangan saya,
  1. Itu bukan masalah Sukatan baru, tetapi masalah buku teks. Pada saya, Dt: Stok Alat Tulis lebih sesuai berbanding Dt: Alat tulis terdahulu.
  2. Sekiranya Pertambahan PHR, maka Ak Hutang Ragu ataupun Ak Pertambahan PHR boleh digunakan. Tetapi sekiranya Pengurangan PHR, maka Ak Hutang Ragu tidak sesuai digunakan.

 285. terima kasih..

  rujuk soalan 2:
  jadi, jika pengurangan PHR, apa yang sesuai ditulis di Penyata Pendapatan (hasil) atau Akaun Untung Rugi??

 286. AgnesLTY,

  Cadangan saya, gunakan PENGURANGAN PHR – untuk pengurangan, manakala PERTAMBAHAN PHR untuk pertambahan… supaya konsisten dan memudahkan pelajar memahami dan dapat membezakannya dengan mudah.

 287. terima kasih..

 288. Cikgu,
  Baru ini saya baca beberapa buah buku rujukan terbaru termasuk buku rujukan yg ditulis oleh pengarang buku teks berkenaan dengan kaedah tak langsung rekod pertambahan atau pengurangan PHR. Didapati semua buku teks ini telah guna kaedah yg sama iaitu Dt hutang ragu kt PHR kemudian Dt untung rugi kt hutang rugu bagi pertambahan PHR. Manakala untuk pengurangan PHR, mereka Dt PHR kt hutang ragu kemudian Dt hutang ragu kt untung rugi. Ini bermakna sama ada pertambahan atau pengurangan dalam akaun untung rugi hanya tunjukkan perkataan hutang ragu sahaja.
  Pada pandangan saya, jika syarikat tahun pertama wujudkan PHR, maka lebih sesuai kita Dt hutang ragu dan kt PHR tetapi jika ini adalah tahun kedua dan seterusnya wujudkan PHR maka kita perlu berbanding dengan PHR tahun sebelumnya maka lebih sesuai perkataan pertambahan dan pengurangan digunakan supaya dapat membandingkan pertambahan atau pengurangan berbanding dengan PHR tahun sebelumnya.
  Apa pandangan Cikgu Narzuki?
  terima kasih

 289. Fatimah,
  Pada pandangan saya, ilmu perakaunan adalah luas… terdapat beberapa cara dalam pengiraan PHR dan juga kaedah dalam perekodan PHR, jadi kita tidak boleh kata yang itu salah yang ini betul atau sebaliknya. Kita cuma perlu pilih mana yang lebih sesuai dan mudah difahami oleh pelajar serta mematuhi sukatan pelajaran. Saya juga setuju dengan pandangan tersebut, penggunaan Ak Pertambahan PHR / AK Pengurangan PHR sesuai digunakan bagi memudahkan pelajar faham dan dapat membezakan antara item BELANJA dan HASIL dengan lebih mudah.

 290. cikgu saya sangat lemah dalam membuat pelarasan.apa tips untuk memahami dan membuat pelarasan dengan lancar?

 291. Wansuper,

  Cuba fahami dan kuasai satu persatu.
  1. Setiap pelarasan akan melibatkan 2 akaun – kenalpasti akaun2 tersebut, contohnya :
  Pelarasan Susutnilai : (1) Ak Susut nilai (2) Susut nilai terkumpul
  Pelarasan belanja terakru : (1) Ak Belanja (2) Ak Belanja terakru
  2, Kesan keatas akaun2 tersebut… sama ada bertambah / berkurang atapun Debit / Kredit

 292. boleh tak tlg ajr kan mcmn nk buat bank recon

 293. kalu kita ade beli kereta, kena buat terus ke susut nilai tu?
  mcmn plk dgn byrn interas ke ats kereta tu

 294. Lily,

  Sila rujuk halamanPenyata Penyesuaian Bank (klik)

  Pelarasan bagi susut nilai dilakukan pada akhir tempoh perakaunan. Manakala bayaran faedah pula dikelaskan sebagai BELANJA.

 295. Cikgu, bagaimana ya untuk membuat soalan ini? Saya harap bahawa cikgu dapat tunjukkan langkah demi langkah menggunakan lejar. Harap maaf & terima kasih banyak-banyak terlebih dahulu~!

  Maklumat berikut berkaitan dengan sewa diterima:
  Sewa belum diterima 1 Januari 2010 RM 160
  Sewa diterima terdahulu 31 Disember 2010 RM 320
  Sewa diterima sepanjang tahun RM 4 800

  Jika perakaunan asas akruan digunakan, sewa patut diterima bagi tahun berakhir 31 Dis 2010 ialah….?

  Cikgu, mengapakah dalam Jurnal am, gaji didebitkan sementara caruman kwsp dll dikreditkan? Adakah caruman kwsp dll dianggap sbg belanja atau liabiliti?

 296. apa yang perlu ada di belanja susut nilai?

 297. Siti Hajar,

  Maaf, Cg tak faham apa persoalannya.

 298. Cikgu…saya Lim…emmm nak tnya sikit boleh tak??? Dalam imbangan duga….sewa diterima ialah RM 13 000…& MAKLUMAT TAMBAHAN mengemukakan soalan begitu , JUMLAH SEWA YANG DITERIMA ADALAH 13 BULAN TERMASUK SEWA UNTUK BULAN JANUARI 2010…emm…kunci kira-kira pada 31 Disember 2009

 299. Robby Lim,

  Pelarasannya :
  Sewa diterima (13000 – 1000) RM12000 ….. HASIL (PP)
  Sewa diterima terdahulu RM1000 …………… LIABILITI SEMASA (KKK)

 300. Tq cikgu….kunci kira2 saya dah pun seimbang~~~tolong doakan saya supaya lulus dlam excel ini…saya form 5…thanks so much~

 301. salam cegu,

  boleh tak cegu tolong terangkan macam mana nak selesaikan soalan ini.

  Pada 1 Januari 2005, sebuah kenderaan dibeli dgn harga 50000. Susutnilai kenderaan adalah 20% setahun mengikut kaedah baki berkurangan. Pada 31 Disember 2006, kenderaan tersebut dijual dgn tunai 35000. Tempoh perakaunan berakhir pada 31 Disember setiap tahun.

  Anda dikehendaki menyediakan:

  Akaun kenderaan
  Akaun peruntukan susut nilai kenderaan
  Akaun pelupusan kenderaan
  Akaun untung rugi pelupusan kenderaan

  Cegu, boleh tak nak mintak number cegu?? Sbb saya dok mrsm, jadi senang skit sy nak tanya cegu,

  terima kasih 🙂

 302. Kikilala,

  Pada pandangan Cg,
  Kena sediakan akaun2 tersebut untuk 2 tahun perakaunan.
  2005 :
  Ak Kenderaan … 1/1 rekodkan belian tersebut… kemudian tutup akaun 31/12/05 Baki h/b dan 1/1/06 Baki b/b
  Ak Peruntukan Susut nilai …. 31/12/05 …. kira dan rekodkan Susut Nilai. …. tutup baki h/b dan baki b/b

  2006:
  Ak Peruntukan Susut nilai …. 31/12/05 …. kira dan rekodkan Susut Nilai. … tutup dan pindahkan ke Ak Pelupusan
  Ak Kenderaan … tutup dan pindahkan ke Ak Pelupusan
  AK Pelupusan … rekod penerimaan tunai 35,000 … tetntukan untung / rugi atas pelupusan .. kemudian pindahkan ke Ak Untung / Rugi atas pelupusan.

 303. cikgu macam mane nak kiraakaun gaji???

 304. Cgu

  Nilai alat tulis di imbangan duga ialah RM 360……
  Maklumat Tambahan :
  Belanja alat tulis yang masih belum digunakan ialah RM 160…..

  Penyata pendapatan( RM ) Kunci kira2( RM )..?
  TQ

 305. Robby Lim,

  Alat tulis yang masih belum digunakan dinamakan sebagai Stok Alat Tulis RM160 (Aset Semasa dalam KKK)
  Belanja Alat Tulis untuk tempoh perakaunan tersebut ialah (360 – 160) RM200 … Penyata Pendapatan.

 306. Cgu

  TQ……SELAMAT HARI RAYA SAYA UCAPKAN….

  From : Lim Family

 307. Cgu

  Apakah maksud hutang lapuk dihapuskira RM 400….baki penghutang di imbangan duga ialah RM 1 000

  TQ

 308. Robby Lim,

  Maksudnya pelarasan terhadap hutang lapuk perlu dilakukan.. iaitu Dt: HUTANG LAPUK dan Kt: PENGHUTANG… ataupun
  HUTANG LAPUK (+) RM400 dan PENGHUTANG (1000 -400)

 309. salam..selamat hari raya…
  ada sedikit kemuskilan..
  stok yang rosak..perlukah di tolak pada belian dan ditolak pada belanja

 310. Cikgu..

  Macam mana nak solve soalan ini..

  Ibrahim is a new accounts clerk. The previous accounts clerk did not take into the account the accruals and prepayments. His boss wanted him to review all the documents regarding the above matter for the year ending 31 January 2009.

  Interest expense for a year RM2400
  Rent expense for a year RM12000
  Commission Income received in advance RM16000

  Balance Sheet as at 31 January 2008

  Accrued interest expense RM800
  Prepaid rent expenses RM3000
  Commision income received in advance RM2000

  BANK ACCOUNT
  – ————————————
  Commision received 20000 . Interest expense 10000
  . Rent expense 2000
  .
  .
  .

 311. Kang,

  Saya cuba selesaikan satu sahaja….iaitu : Faedah

  ————————–Ak Belanja Faedah
  ………………………………… Baki b/b………………RM800 …………….(Faedah terakru awal)
  Bank …………..RM10,000….. Ak Untung Rugi..RM11,600
  Baki b/b ………. RM2,400
  ——————RM12,400—————————–RM12,400
  …………………………………. Baki b/b…………..RM2,400 …………….(Faedah terakru akhir)

 312. Terima kasih cikgu..

 313. cg,
  kalau dalam akaun susut nilai terkumpul perabot ( contoh ) , pelajar catatkan susut nilai perabot dengan perkara ” SUSUT NILAI ” sahaja , jawapan ini boleh diberi markah tak ( tiada perkataan ” perabot ” )?

 314. Phang,

  Pada pandangan saya, kita boleh berikan markah tersebut kerana sudah JELAS jika dalam Ak SNT Perabot, item Susut Nilai dalam akaun tersebut merujuk kepada PERABOT.

  Sama juga kes Aset Bukan Semasa dalam KKK:
  PERABOT
  (-) SUSUT NILAI TERKUMPUL ………………. sudah jelas ianya merujuk kepada SNT Perabot.

 315. Adakah setiap kira Susutnilai, ianya hendak lah dikira berdasarkan bulan atau hanya berbuat demikian apabila disuruh oleh soalan. Saya tengok soalan latihan, soalan katanya Susutnilai dikira berdasarkan kos bersih. Dan bagi pengiraan aset, Susutnilai dikira berdasrkan bulan aset dibeli. Yang mana betul?

  Susutnilan tahunan dikira berdasarkan bulan apabila soalan disuruh atau setiap kali kira berdasarkan bulan walaupun soalan menyatakan dikira atas kos. Langkah ini mengelirukan apabila adanya Pelupusan aset.

 316. Ravi,

  Kadar susut nilai biasanya dinyatakan dalam SETAHUN…. contohnya “Kenderaan RM50,000 disusut nilaikan dengan kadar 10% SETAHUN atas kos”. Sekiranya Usia Kenderaan tersebut baru 6 BULAN, maka Susut nilainya mestilah dikira untuk tempoh 6 BULAN tersebut….. iaitu 10% x RM50000 x 6/12….. dalam soalan tidak perlu dinyatakan kira dalam bulan, kita kena faham .. bahawa susut nilai dikira berdasarkan USIA GUNA aset tersebut.

 317. Terima kasih atas balasan cikgu.

  Ada satu lagi soalan.

  Penghutang 5000
  Peruntukan Hutang Ragu 450

  Apabila soalan kata, peruntukan hutang ragu adalah 5% dan dikira atas penghutang bersih. Jadi, cara kiraan yang mana satu betul :

  A. PHR : (5000 – 450 ) x 0.05 @

  B. PHR : 5000 x 0.05

  Saya sebenarnya keliru dengan perkataan “Penghutang Bersih”.

 318. Ravi,

  Untuk skop SPM, penghutang bersih merujuk kepada baki penghutang selepas pelarasan (jika ada)… maka jawapan Cg ialah (B).

 319. Terima kasih cikgu.

  Saya tengok jawapan SPM, cara B yang digunakan. Tapi unutk mendapatkan lebih kepastian saya merujuk Cikgu. Cikgu boleh saya daftar jadi Ahli atau hanya guru-guru saja diutamakan?

 320. Ravi,

  Pendaftaran AHLI terbuka kepada sesiapa sahaja.

 321. cikgu, boleh bagi definisi untuk
  1. belanja terdahulu
  2. belanja terakru
  3. hasil terakru

 322. Yan,

  1. belanja terdahulu – merujuk kepada belanja yang dibayar untuk tempoh akan datang, contohnya sewa dibayar untuk bulan November 2011, dan ianya dikelaskan sebagai Aset Semasa.

  2. belanja terakru – merujuk kepada belanja yang BELUM BAYAR, contohnya sewa bulan September masih belum bayar,…. ianya dikelaskan sebagai Liabiliti Semasa.

  3. hasil terakru – merujuk kepada hasil yang BELUM TERIMA, contohnya komisen bagi bulan September masih belum terima,…. ianya dikelaskan sebagai Aset Semasa.

 323. Terima Kasih cikgu.

  Saya ada menjawab satu soalan pelupusan aset, boleh cikgu semak soalan tersebut? soalan ini

  SOALAN 1
  Berikut merupakan petikan kunci kira-kira bagi Syarikat Tekad pada 31 Disember 2004:

  Aset Tetap Kos (RM) Peruntukan Susut Nilai (RM)
  Mesin 220,000 44,000
  Kenderaan 75,000 22,500

  Urusniaga berikut direkodkan sepanjang tahun 2005:
  Tarikh Urusniaga
  25/08/2005
  Sebuah kenderaan baru telah dibeli pada kos RM 35,000.
  21/04/2005
  Mesin yang dibeli pada 31/10/2002 pada kos RM 52,000 ditukarniaga dengan mesin baru berkos RM 63,000 dengan nilai tukar beli adalah RM 31,000.

  Kadar susut nilai mesin dan kenderaan adalah 10 % dan 15% setahun atas kos masing-masing. Susut nilai perlu dikira penuh pada tahun aset dijual dan tiada susut nilai dikira pada tahun aset dibeli.
  Anda dikehendaki menyediakan bagi tahun berakhir 31 Dis 2005:
  a) Akaun mesin dan kenderaan
  b) Akaun peruntukan susut nilai mesin dan kenderaan
  c) Akaun-akaun pelupusan

  Akaun Mesin, Baki b/b RM 231 000

  Akaun PSN Mesin, Baki b/b RM 50 400

  Akaun Pelupusan Mesin, Rugi Pelupusan 5 400

  Akaun Kenderaan, Baki b/b RM 110 000

  Akaun PSN Kenderaan, Baki b/b RM 33 750
  Jenis soalan tidak ada dalam sukatan SPM….ia diambil dari modul Perakaunan Kewangan 1.

 324. Ravi,

  Sila hantarkan soalan dan jawapan yang lengkap k email Cg, baru mudah untuk disemak.
  cgnarzukionline@gmail.com

 325. Terima kasih cikgu, saya akan hantarkan soalan dan jawapan melalui E-mail. Saya perlu semak jawapan dengan cikgu kerana saya tidak mempunyai skema.

 326. Cikgu,
  ‘Cagaran telefon’ dan ‘Pinjaman kepada pekerja’ perlu dicatat dalam Penyata Pendapatan atau Kunci Kira-kira?

 327. Haz,

  Kedua-duanya merupakan item Aset Semasa dalam KKK.

 328. Cikgu,
  ‘Pelaburan saham’ merupakan item aset semasa juga?

 329. Haz,

  Pada pandangan Cg,
  Ya, ianya dikelaskan sebagai Aset Semasa… sama seperti Simpanan Tetap.

 330. cikgu ,
  semua simpanan tetap akan diklasifikasi bawah Aset Semasa ?
  dulu , simpanan tetap > 1 tahun akan diklasifikasi di bawah Aset Bukan Semasa , < 1 tahun di aset semasa .

  sekarang dah berubah ?

  soalan 3 SPM 2010:
  penghutang 26450 dan 28600 , adakah amaun ini sudah tolak hutang lapuk ? ataupun perlu tolak sebelum menghitung PHR ?

  TQ

 331. Gary,

  Berikut petikan daripada sahabat saya Sifu2b berhubung perkara tersebut:

  “Akaun Simpanan tetap hendaklah dilaporkan di dalam Akaun Semasa mengikut amalan pelaporan kunci kira-kira standard. Walaupun tempoh masa melebih setahun, ia tetap dianggap akaun semasa sama seperti instrument asal-tunai. Ia diterimapakai sekian lama di Malaysia dan di luar negara juga. Di Amerika contohnya, Akaun simpanan tetap dikenali sbg CD atau Certificates of Deposits. CD termasuk dalam kategori Deposit Bertempoh atau Time Deposit. Mengikut amalan, CD atau Time Deposit ini dilaporkan sbg AKaun Semasa.

  Kpd pelajar SPM mahupun STPM, kita harus mengajar mrk pengkelasan standard spt ini. Pemahaman bahawa simpanan tetap bagi tempoh lebih 12 bulan sbg aset tetap/aset bukan-semasa tidak disesuai dalam kes ini, krn dari segi perbankan pun, walaupun syarikat menyimpan dlm Ak. Simp. Tetap bagi tmph 24 bln/36bln/ hingga maks. 60 bln, penyimpan tetap berhak menukarkan sijil tsbt kpd tunai bila-bila masa dlm tahun perakaunan, tanpa halangan. Apa yg hilang hanyalah hasil dari faedah simpanan tetap yang tidak akan dibayar krn pengeluaran pra-matang.

  So, mengikut MASB , panduan penyediaan kunci kira-kira, syarikat dibenarkan melaporkan tunai di dalam bank, tunai dlm simpanan tetap, dll di bawah satu heading, Deposits with Licensed Bank, dan ia dipanggil juga ‘Cash and Cash Equivalent’.”

  SOALAN 3 SPM 2010

  Sial perhatikan soalan itu betul2, maklumat dalam jadual yang diberikan adalah ringkasan berkenaan penghutang, hutang lapuk dihapuskan, hutang lapuk terpulih dan % PHR ….. di mana perkara2 tersebut membawa maksud ianya belum diambilkira lagi dan perlu diselaraskan.

  TETAPI sekiranya soalan mengemukakan Penghutang, Hutang Lapuk dalam bentuk senarai BAKI2 AKAUN ataupun petikan daripada Imbangan Duga…. itu membawa maksud ianya TELAHPUN diambilkira dan tidak perlu diselaraskan lagi, melainkan ada maklumat tambahan yang menyatakan ada HL (baru) yang perlu dihapuskirakan, baru baki penghutang tersebut perlu diselaraskan.

 332. ok , terima kasih cg atas penjelasan yang begitu teliti ><

 333. cikgu,
  kalau nak buat pelarasan dalam jurnal…. susut nilai….kalau debit susut nilai…kena kredit apa??….untuk pelupusan aset..kena kredit dan debit apa??…PHR pula….debit dan kredit apa??
  terima kasih cikgu..

 334. Ahman,

  Sila baca komen2 sebelum ini… perkara tersebut telah dibincangkan.

 335. Cikgu, kalau pada maklumat tambahan ada tulis ‘stok alat tulis’ sedangkan kita tahu perniagaan itu jual apa .
  Jadi , kita boleh anggap apa? Stok atau alat tulis ?

 336. Faizah,

  Itu maksudnya perlu dilakukan pelarasan terhadap belanja ALAT TULIS dalam Imbangan Duga.
  Katakan dalam ID, Alat Tulis … RM300
  Maklumat tambahan : Stok alat tulis ….RM50

  Maka pelarasannya.. Alat Tulis … 300 – 50 = RM 250 ……. Belanja (PP)
  dan ……… Stok ALat Tulis = Rm50 ………………….. Aset Semasa (KKK)

 337. Assalamualaikum..
  Cg Narzuki, macam mane nak cari Penghutang Bersih?

 338. Efira, waalaikumussalam.

  Penghutang Bersih…. adalah BAKI AKHIR Ak Penghutang selepas mengambilkira PELARASAN yang terlibat….. BUKANNYA nilai daripada Penghutang – PHR dalam KKK.

 339. Hi Cg,
  Imbangan Duga pada 31 Disember 2009
  Insurans 720 (debit)
  Maklumat tambahan:
  Insurans adalah untuk tempoh dua belas bulan sehingga 1 Januari 2010.
  Adakah insurans dikira terdahulu untuk sebulan sedangkan tarikh yang diberi adalah tempoh perakaunan berikutnya?
  Terima kasih cg

 340. Wong,

  Berdasarkan soalan tersebut…. kemungkinan berlaku kesilapan menaip. Ini kerana jika Insurans “…. sehingga 1 Jan 2010”… maka TIDAK wujud Insurans Terdahulu .. (1 hari terdahulu.. boleh abaikan).

  Kemungkinan soalan tersebut sepatutnya ……..” Insurans adalah untuk tempoh dua belas bulan sehingga 31 Januari 2010.”… Maka barulah wujudnya INSURANG TERDAHULU untuk bulan Januari 2010 … iaitu sebulan 1/2 X 720 = RM60.

 341. salam cgu
  untuk ajar topik pelarasan ni, perlukah kita ajar pelajar buka setiap akaun satu persatu (cth: ak hasil, hasil terakru, catatan dalam AUR dan KKK) boleh tak kalau ajar terus pelarasan pada PP dan KKK? saya cgu baru..ada yang cakap ajar terus pelarasan pada pp dan kkk..terima kasih

 342. Cgu Ani,

  Kedua-duanya mesti diajarkan kepada pelajar, cuma cadangan saya ajarkan dahulu Penyediaan Penyata Kewangan dengan Pelarasan,.. bila pelajar dah kuasainya, maka baru diajarkan penyediaan AKAUN2 bagi menunjukkan catatan pelarasan dalam Lejar yang dilakukan.

 343. Assalamualaikum cikgu.
  Mohon bantuan cikgu menyelesaikan permasalahan.

  1) Maklumat yang berikut dipetik daripada Imbangan Duga Syarikat Multimedia Aktif pada 31 Disember 20X0.

  Lengkapan kedai(kos) = RM 9600 Debit
  Susut nilai terkumpul = RM 1920 Kredit

  Maklumat Tambahan
  a) Pada 1 Julai 20X1,pemilik telah membeli lengkapan baru bernilai RM 1200 dengan cek.
  b) Semua lengkapan kedai disusutnilaikan pada kadar 10% setahun mengikut kaedah baki berkurangan.

  Anda dikehendaki menyediakan Akaun susut nilai terkumpul lengkapan kedai bagi 31 Disember 20X1.

  Mohon bantuan penerangan cikgu.
  Saya agak lemah dalam susut nilai kaedah baki berkurangan .

  terima kasih =)

 344. Nur, waalaikumussalam.

  Formula: SN (kaedah baki berkurangan) = k% x (Kos – SNT)

  SN kedua2 lengkapan tersebut perlu dikira secara berasingan, kerana tempohnya tidak sama.
  1. SN Lengkapan lama = 10% x (9600-1920) = 768 …………. genap setahun
  2. SN Lengkapan baru = 10% x (1200 -0) x 6/12= 60 ………… untuk tempoh 6 bulan (Julai-Dis)
  …….maka jumlah SN = 768 + 60 = RM828

  Ak SNT Lengkapan
  Kt: Baki b/b RM1920
  Kt: SN @ UR RM828

 345. terima kasih cikgu =)
  Assalamualaikum .

 346. salam cikgu,

  camna nak buat catatan jurnal untuk pelarasan ni. Cuba betulkan jawapan saya ni.

  1. Perniagaan Ameng telah membayar insuran untuk 24 bulan sebanyak RM2200.
  2. Faedah bagi pinjaman sebanyak RM200 belum lagi dijelaskan.

  Catatan dalm J Am
  Jwpn 1. Dt ak u rugi, 1100& ak insuran terdahulu. 1100 Kt insuran 2200
  Jwpn 2. Dt Faedah Pinjaman 200 Kt Faedah pinjaman terakru. 200

 347. Muni,

  Cadangan Cg,
  1. Dt: Insurans terdahulu 1100… Kt: Insurans 1100
  2. Dt: Faedah pinjaman 200…. Kt: Faedah pinjaman terakru 200

 348. Cikgu,

  insuran RM1100 untuk tahun semasa tu tak perlu buat pelarasan ke. Pelarasan hnya utk yng terdahulu jer kee

 349. Muni,

  Merujuk kepada (1), catatan tersebut adalah pelarasan terhadap kedua2nya sekali… dimana Ak Insurans Terdahulu RM1100 telah diwujudkan dan Ak Insurans telah DIKURANGKAN sebanyak RM1100.

 350. cg nak tanya, saya tak faham SPM soalan kertas 2 thn 2009.
  Bagaimana kita mendapat nilai stok akhir RM23125 ?

 351. Dophline,

  Pulangan jualan RM250 belum diambilkira dalam pengiraan Stok Akhir, maka stok akhir kena tambah NILAI STOK yang dipulangkan. Berapa nilai stok tersebut ?
  Harga Jualan = Nilai Kos + Tokokan 100% … ini bermaksud Harga Jualan (RM250) = Nilai Kos (RM125) + Tokokan 100% (RM125).

  Maka, STOK AKHIR = 23000 + 125 = RM23125.

 352. terima kasih

 353. hi…nak tanya pakah beza upah dan gaji ? adakah upah di letak sebagai belanja atau teletak di kos jualan ?

 354. Dophline,

  Pada pandangan saya. kedua-dua dikelaskan sebagai Belanja… “Upah” …. adalah terlalu UMUM untuk dicatat dalam Kos Jualan …. boleh jadi upah lain yang tidak berkaitan semasa belian barang niaga.. Tetapi jika dinyatakan dengan jelas “Upah atas belian” ……… baru boleh diletakkan di Kos Jualan.

 355. salam..cikgu ada nak tanya..
  jika perniagaan menggunakan konsep perakaunan asas tunai susutnilai aset bukan semasa, peruntukan hutang ragu, hutang lapuk perlu ke direkod sebagai belanja..
  apa yang saya faham perakaunan asas tunai kita akan rekodkan hasil yang diterima dan belanja yang dibayar sahaja..
  harap dapat membantu kerana ada soalan minta meyediakan penyata pendapatan mengikut prinsip perakaunan asas tunai..
  tq

 356. Sheila,

  Pada pandangan saya,
  Semua pelarasan seperti susut nilai, hutang lapuk, PHR dll tetap ADA….. Apa yang TIADA dalam Konsep Perakaunan Asas Tunai hanyalah pelarasan yang melibatkan TERAKRU dan TERDAHULU sahaja tidak diambilkira.

 357. ok tq sifu..

 358. salam, cikgu:
  jika terima dokumen bil telefon tetapi belum di bayar pada bulan terima, catatannya di jurnal ialah
  Dt. kadar bayaran/telefon
  kt kadar bayaran terakru,.
  selepas pos ke lejar dan hendak pos ke Imbangan Duga.
  soalan: imbangan duga boleh rekod kadar bayaran terakru??? atau bagaimana catatan yang betul? terima kasih.

 359. Catherineyy,

  Pada pandangan Cg,
  Catatan JURNAL AM telah betul.

  IMBANGAN DUGA ialah senarai baki SEMUA akaun ….. Jika dalam Lejar wujud AK Kadar bayaran Terakru, maka dalam ID sudah tentu ada akaun tersebut… BUTIR dalam ID adalah merujuk kepada NAMA AKAUN daripada LEJAR.

 360. Cikgu,
  Maklumat soalan ,tahun 2008 penghutang RM1000, tahun 2009 penghutang RM800 dan tahun 2010 RM1200. PHR 10% setiap tahun.Dikehendaki menghitung hutang ragu bagi ketiga-tiga tahun? Maksud hutang ragu di sini ialah RM100, RM80, RM120 atau RM100, (RM20), RM40? Adakah beza soalan meminta PHR untuk tiga tahun dan hutang ragu untuk tiga tahun? terima kasih

 361. Cg Fatimah,

  Pada pandangan saya,
  HUTANG RAGU adalah merujuk kepada Pertambahann atau Pengurangan PHR yang akan dikelaskan sebagai Hasil atau Belanja dalam Penyata Pendapatan nanti.
  Manakala PHR merujuk kepada 10% yang didarab dengan Penghutang pada setiap tahun.

 362. salam..cg..nak tau cm mne cara untuk kire bg pelarasan. susutnilai mengikut kaedah garis lurus.. tolong terangkn??
  tq…

 363. contohnye,, sebahagian drpd lgkapan yg brnlai RM25 000 tlah dbeli pd 1 jan 2011 dn semua lgkapan dsusutnilaikn sbnyk 10% sthun mngikut kaedh gris lurus??

  *lgkapn – RM45000
  ID pd 30 jun 2011

  arap bley jlaskn..??sye xbpe fham lgi tjuk plarasn..

 364. Ana Nadhirah,

  Formula susut nilai = 10% x Nilai kos Aset Bukan Semasa …… bagi kaedah garis lurus.
  Berdasarkan soalan tersebut, LENGKAPAN RM45,000 perlu dikelaskan kepada 2, iaitu :
  1. Lengkapan Lama RM20,000 …..tempoh penggunaannya CUKUP SETAHUN …sehingga 30 JUN 2011
  2. Lengkapan Baru RM25,000 ….. yang dibeli pada 1 JAN 2011,… tempoh penggunaannya HANYA 6 BULAN ….. sehingga 30 JUN 2011

  Manakala kadar susut nilai ialah 10% SETAHUN, maka pengiraannya perlulah mengikut tempoh masing2.
  1. SN Lengkapan lama = 10% X RM20,000 = RM2,000
  2. SN Lengkapan baru = 10% X RM25,000 X 6/12 = RM1,250
  Maka jumlah SUSUT NILAI LENGKAPAN = RM2,000 + RM1,250 = RM3,250

 365. salam..cg…bley trangkn mcm mne nak buat pelarasan mengikut kaedah baki berkurangan??

 366. Ana,

  Kaedah Baki berkurangan :
  Susut nilai = (Nilai Kos Aset Bukan Semasa – Susut nilai terkumpul) X kadar susut nilai.

  Katakan baki-baki dalam ID:
  Kenderaan (kos) RM50,000
  SNT kenderaan RM5,000

  dan kadar susut nilai 10% setahun mengikut kaedah baki berkurangan.
  Maka, SN = (50000-5000) X 10% = RM4,500…… masukkan dalam PP.
  dan SNT = 5000 + 4500 = RM9500……. masukkan dalam KKK

 367. cmner nak wat PHR???

 368. Nieysa,

  PHR = kadar % X PENGHUTANG BERSIH …… iaitu baki penghutang AKHIR.

 369. salam…mcm mne nk jdkn tjuk plarasn sng utk dfhmi..ad x kaedah yg mudh dan ringkas?????..trima kasih

 370. Jih,

  Fahami dan kuasai kemahiran SISTEM CATATAN BERGU.. itu saja ASAS kepada rekod perakaunan, termasuklah pelarasan.

 371. Salam Cg Narzuki,
  boleh saya boleh saya tahu bagaimana utk mengajar pelajar saya berkaitan kaedah baki berkurangan?
  set induksi yg sesuai bagi tajuk ini juga.

 372. Lisa Lee,

  Pada pandangan saya,
  Macam2 boleh buat dengan set induksi, kalau boleh kaitkan dengan MAKSUD SUSUT NILAI itu sendiri dengan situasi harian.. misalnya Kenderaan dibeli pada 1/1/2010 RM50,000… berapakah nilai sekarang ? … kenapa nilainya berkurang ? … kemudian baru kaitkan dengan KAEDAH MENGIRA SUSUT NILAI..

  1. PENGIRAAN SN..
  Sekiranya kaedah garis lurus telah diajar sebelum ini, maka kaitkan dengan pengiraan mengikut kaedah garis lurus…. nyatakan perbezaan pengiraan mengikut kaedah baki berkurangan. Pastikan pelajar dapat INGAT dan BEZAKAN formula pengiraan susut nilai antara kedua2nya.

  2. CARA MEREKOD SN.
  Nyatakan cara merekodnya sama saja dengan kaedah garis lurus…. kenalpasti 2 AKAUN terlibat….. manak akaun yang diDEBITkan dan mana yang diKREDITkan. 2 kes boleh ditunjukkan (i) SNT tiada baki awal.. (ii) SNT ada baki awal.

 373. Cikgu..

  Utk pelarasan belanja terdahulu dan terakru, hasil terdahulu dan terakru, sebaik2nya kita menggunakan kaedah 1 atau kaedah 2 utk mengajar pelajar bagi tujuan untuk menjawab soalan SPM dan soalan2 pada peperiksaan hujung tahun.

  Perlu kah kita ajar secara serius utk buat akaun2 bagi belanja dan hasil tu …
  cth ak gaji, ak komisen diterima..
  trma kasih.

 374. Ctnaziha,

  Kedua2 kaedah boleh digunakan dan akan diterima jawapan tersebut. Kaedah mana yang hendak digunakan bergantung kepada kaedah mana yang pelajar mudah faham dan dapat menjawab dengan baik.
  Ya, topik tersebut juga pernah keluar dalam soalan SPM yang lepas.

 375. cg. narzuki , saya nak tnya . mcm mana nak rekod susutnilai dalam catatan pelarasan ? soalan nye hanya beritahu susutnilai shj . contoh : susutnilai bagi peralatan ialah RM 2000 setahun . tempoh perakaunan nyer 30 Jun . dalam imbangan duga hnya bagi peralatan RM 45000 .
  Terima kasih .

 376. Iman,

  Catatan pelarasannya,
  Dt-Susut nilai peralatan 2000
  Kt-Susut nilai terkumpul peralatan 2000

 377. salam cikgu, tolong jelaskan tentang macam mana nak kira kaedah baki berkurangan, saya masih kurang jelas tentangnya, mohon response secepat mungkin. Saya akan mghadapi spm tidak lama lagi.

 378. Gdah,

  Katakan,
  Kenderaan (kos) RM50 000
  Susutnilai terkumpul kenderaan RM10 000

  Dan kenderaan disusutnilaikan 20% setahun mengikut kaedah baki berkurangan.

  Maka,
  Susut nilai = 20% x (50 000 – 10 000) = RM8 000

 379. Salam cikgu.. sy nak email boleh?

 380. Bagaimana untuk menyelesaikan soalan
  alat sukan yang dibeli pada sesuatu tahun hendaklah dihapuskirakan pada tahun yang sama?

 381. Steven,

  Maaf soalan tersebut kurang jelas….. sama ada dari segi cara merekod, pengiraan atau apa? ….. dan apakah yang dimaksudkan dengan “hapuskira” …. adakah bermaksud pelupusan aset. yang dijual kepada pihak lain. ?

  Secara asasnya, bagi pelupusan sesuatu aset bukan semasa … peniaga akan kenalpasti untung / rugi daripada pelupusan tersebut. Untuk itu aset perlulah dikenalpasti apakah nilai kosnya, susut nilai terkumpulnya (termasuk susut nilai tahun semasa) bagi memperolehi NILAI BUKU semasa, seterusnya dibandingkan dengan NILAI JUAL bagi menentukan untung / rugi daripada pelupusan yang dilakukan.

 382. Cikgu Narzuki,

  Terima kasih. Aset tesebut dibeli dan dihapuskira pada tahun yang sama.Tiada sebarang Susut nilai .

 383. cg,
  Insurans RM480 masih belum tamat tempoh tuhh mcm mane nak kira ???

 384. Nur Fatiha,

  Itu maksudnya INSURANG TERDAHULU RM480

 385. Mcm mana nk rekod dlm akaun komisen diterima, untung rugi & kkk pada 31 dis 2013
  Soalannya
  Komisen diterima terakru pada 1 jan 2013 rm580 dan pada 31 dis 2013 rm850

  Nak ambil nilai mana komisen diterima terakru tu

 386. Khazuraini,

  Ak Komisen diterima
  1/1/13 Baki b/b 580 Bank ________
  31/12/13 UR ______ 31/12/13 Baki h/b 850
  1/1/14 Baki b/b 850

  Nilai UB bergantung kepada nilai BANK (daripada ID).
  Komisen diterima terakru 850 –> KKK

 387. Mcm mana nk rekod dlm akaun insuran terdahulu untung rugi kkk pada 31 dis 20×1
  Soalan insurans id 31 dis 20×1 4890
  Insurans terdahulu pd 1 jan 20×1 rm650 dan pd 31 dis 20×1 rm560

 388. Khazuaini,

  Ak Insurans
  1/1 Baki b/b 650 31/12 UR——> 4980
  31/12 Bank 4890 31/12 Baki h/b 560
  …………….5540………………..5540
  1/1 Baki b/b 560

  UR = 4980
  KKK = 560

 389. cgu kenapa ak insurans 1/1 baki b/b 650.sebab soalan baki b/b 650 dan baki h/b 560 untuk insurans terdahulu.

  kalau saya buat :
  ak insurans terdahulu
  1/1 baki b/b 650 31/12 baki h/b 560
  insurans 90
  ……………………650…………………………………650

  ak insurans
  bank 4890 ur 4890
  insurans terdahulu 90
  ……………………………….4980………………….4980

  ur 4980
  kkk90

 390. Khazuraini,

  Dalam merekod pelarasan tersebut terdapat 2 kaedah :
  1) Kaedah mewujudkan Ak Insuran Terdahulu
  2) Kaedah pelarasan pada Ak Insurans.

  Saya guna kaedah 2, manakala Khazuraini menggunakan Kaedah 1….. maka kedua2 BETUL….cuma jawapan Khazuraini untuk baki Insurans Terdahulu dalam KKK = RM90 adalah SALAH…. sepatutnya Nilai/Baki Insurans Terdahulu untuk dipindahkan ke KKK adalah merujuk baki akhir Ak Insurans Terdahulu iaitu RM560.

 391. Ok Jazzakallah cgu
  Insyallah saya faham

 392. Cgu utk ulangkaji pa t4..buku terbitan mana yg sesuai utk pelajar sederhana

 393. Kha,

  Sekarang ni banyak buku2 yang sesuai dipasaran, cadangan saya pilih penerbit yang sudah “establish”..

 394. Pelangi topikal t4 boleh

 395. Kha,

  Boleh, kelebihan buku pelangi.. lebih banyak soalan berbanding buku2 lain.

 396. Cgu adakah peralatan pejabat terlibat dlm imbangan duga?

 397. Dym,

  Cuba fahami apakah ID dan tujuan ianya disediakan….
  ID – senarai SEMUA baki2 akaun.

 398. Cg,kalao kita jual satu aset pada 16 april,tarikh tutup akaun adalah 30Jun,kenapa belanja susutnilai dari bulan jan ke april tak pyh direkodkan?
  (Kaedah garis lurus 10% ,asas bulanan)

 399. Ls,

  Aset baru beli pada 16 April, maka kita guna aset tersebut bermula 16 April – 30 Jun…. SUSUT NILAI dikira ikut asas bulanan, iaitu untuk bulan MEI dan JUN (bulan April tidak cukup sebulan). … Pada bulan JANUARI – MAC, aset tersebut bukan milik kita lagi.

 400. Cg,maksud saya aset lama dijual pada 16 April

 401. Ls,

  Maaf, saya tersilap faham.
  Jika akaun berakhir 30 Jun.. ini bermaksud tempoh perakaunan bermula 1 Julai – 30 Jun
  Jika ASET tersebut dijual pada 16 APRIL, maka Susut nilai daripada 1 JULAI – 31 MAC perlu dikira dan direkodkan.

 402. Belanja susutnilai dari jan ke mac kena kira?
  Atau hanya Dt SNT masa pelupusan?

 403. Ls,

  Sepatutnya Susut nilai dikira dari 1 JULAI – 31 MAC.…(bukan setakat Jan, Feb Mac). Rekodkan ke Ak Susut Nulai Terkumpul.. kemudian daripada Ak SNT baru pindahkan ke Ak Pelupusan Aset

 404. Cg,merujuk kepada soalan MRSM 2010 Q5.Petikan Imbangan Duga 31 Dis 2009:Kadar bayaran -1400(dt)Faedah diterima -3600(kt)

  ……………………1/1/2009……31/12/2009
  K bayaran terakru 100 70
  Faedah diterima terakru 200 240

  sediakan a/k K. bayaran dan A/k Faedah diterima

  cg, berapakah amaun Untung rugi ?
  k.bayaran =1430 faedah diterima =3560
  betul ?

 405. Chee,

  Kadar bayaran : UR = 1400 – 100 + 70 = ?
  Faedah diterima: UR = 3600 – 200 + 240 = ?

 406. Cg,
  bukankah
  Kadar bayaran : UR =1400-70+100 =1430
  Faedah diterima : UR =3600+200-240=3560

 407. Cg,

  Bagaimanakah kita tunjukkan dalam bentuk Akaun?

 408. Petikan dari Imbangan duga merupakan Bank?

 409. Cikgu, sya nk tnye ni. Klau nk bt pelarasan dlm urusniaga ni mcm mne. Sya confuse , klau die kate “membayar sewa kedai rm500 dengan wang peribadi milik” tu dianggap dah bayar @ baru nk bayar. So , kite panggil sewa saje ke atau sewa terakru atau sewa terdahulu. Hehe, maaf yeee ckgu. Makin lame makin tk fhm ape,

 410. Shahira,

  Berdasarkan penyataan tersebut (yang tidak lengkap), akaun yang perlu diselaraskan ialah MODAL perlu + 500 dan SEWA + 500.

 411. Cg,
  merujuk kpd #409,

  saya masih tidak faham mengapa Jawapan yang diberikan dalam bentuk A/k telah mengambil amaun -amaun dari petikan dari ID sebagai pembayaran dan penerimaan?

 412. Chee,

  Akaun2 hasil dan belanja adalah akaun nominal. di mana ianya wujud daripada PENERIMAAN dan PEMBAYARAN dalam tahun semasa sahaja. Maka baki2 dalam ID tersebut mengambarkan jumlah yang telah DITERIMA atau DIBAYAR, dan butir yang sesuai digunakan dalam akaun2 tersebut ialah BANK / TUNAI.

 413. terima kasih cikgu

 414. cg. ni mcm mane ?
  a) prepaid insurance expired, rm2000
  b) depreciation, rm400
  c) accrued salaries, rm100
  d) inventory on hand , rm68000

 415. Khairul Bariyyah,

  Buat pelarasan seperti biasa.. setiap pelarasan akan melibatkan sekurang2nya 2 akaun.
  1. Insurans ….. Insurans terdahulu
  2. susut nilai ….. susut nilai terkumpul
  3. Gaji …… Gaji terakru
  4. Nilai stok akhir dalam PP dan KKK.

 416. salam..saya nak tanya..dlm format penyata pendapatan, diskaun diberi n diterima dimasukkan dalam bahagian atas..bukan ke diskaun diberi adalah belanja dan diskaun diterima adalah hasil?

 417. Ira,

  Kedua-duanya tidak salah dari segi amalan perakaunan. Cuma adalah lebih tepat Diskaun diberi dan Diskaun diterima ditolak daripada Jualan dan Belian… kerana sifatnya Diskaun diberi MENGURANGKAN jumlah Jualan (kontra kepada Jualan) sepertimana Pulangan Jualan… bukannya kita KELUARKAN WANG/BAYAR kepada Penghutang.

 418. Asslam cg, saya nk tnye .
  Macam mana nak jwb kalau soalan tu mcm ni

  Berikan 3 contoh bagi pelarasan berikut ?
  a) belanja terakru
  b) hasil terakru

  cg tlg tnjuk jln pengiraanya , sye kurg fhm .

 419. Alia Sofia,

  a) Belanja terakru:
  1. kadar bayaran terakru RM100
  kadar bayaran + 100
  kadar bayaran terakru 100
  2. Belanja am terakru RM200
  3. Promosi tetakru RM300
  # pengiraannya sama dgn (1).

  b) Hasil terakru:
  1. Komisen diterima terakru RM400
  2. Sewa diterima terakru RM500
  3. Faedah simpanan terakru RM600
  # pengiraan tetap sama.

 420. oh macam tu , terima kasih cg . Selamat Hari Raya .

 421. cg , macam mana pula dgn hasil terdahulu dn belanja terdahulu ? macam mana nak bezakannya ?

 422. Alia Sofia,

  Hasil terdahulu .. mana2 item hasil yang kita terima dahulu bayarannya… contohnya Sewa diterima terdahulu.

  Belanja terdahulu.. kita yang buat pembayaran termasuk bayaran untuk bulan/tahun hadapan… contohnya Insurans terdahulu.

 423. terima kasih cg

 424. Assalammualaikum cikgu . Cikgu nak tanya kalau soalan dia macam ni , macam mana jalan kiranya ?
  Premium insurans yang dibayar ialah bagi tempoh setahun dah hanya tamat tempoh pada 30 Jun 20X7 .
  Insurans dalam imbangan duga dia bagi – 520 . Tahun berakhir dia 31 Mac 20X7 .

 425. Eykqa, waalaikumussalam.

  Wujudnya Insurans terdahulu selama 3 bulan (April.. mei.. jun)
  Maka, insurans terdahulu = 3/12 x 520 = 130
  dan. Insurans = 520 – 130 = 390

 426. Cg,
  Merujuk kepada soalan 17 BPTV2014 Trial,

  III} Belanja terakru ialah liabiliti semasa bagi sebuah perniagaan?

  Kenyataan ini betul, Cg?

 427. Chee,

  Belanja terakru maksudnya belanja BELUM BAYAR kepada pihak tertentu.. kita masih terhutang.. maka dikelaskan sebagai Liabiliti Semasa.

 428. Cg,
  Jawapan tidak termasuk kenyataan ini.

  Jawapannya SAlah,Cg

 429. Hi Cikgu, macam mana menentukan jumlah Pelupusan mesin dalam Akaun Susut Nilai Terkumpul Mesin?

 430. Tehah,

  Kes ada banyak mesin dalam Ak Mesin:
  Dalam Ak Mesin.. kita ambil nilai kos Mesin yang dilupuskan… pindahkan ke Ak Pelupusan.
  Mankala dalam Ak SNT Mesin kita ambil SNT bagi mesin yang dilupuskan sahaja dipindahkan ke Ak Pelupusan.

 431. Cikgu ,
  Soalan spm 2011 kertas 1 soalan 34
  stok awal 5400
  Belian 16340
  Pulangan belian 480

  Maklumat tambahan :
  aisah mengambil barang niga bernilai RM 300 untuk kegunaan sendiri.

  Jawapan saya :

  Dt Ambilan 300
  Kt Belian 300
  Belian bersih = 16340 -300 -480
  = 15560

  Bolehkan tolong tunjukkan kesilapan saya ?
  Jawapan sebenar RM 15860

  Terima kasih

 432. nglctk652028,

  Persoalan dalam kes ini.. adakah “ambilan barang niaga tersebut TELAH atau BELUM diambil kira”.
  Jika TELAH diambil kira, maka Jawapannya RM15860… iaitu A
  Jika BELUM, maka Jawapannya RM15560…. tetapi tiada dalam pilihan jawapan… lagipun Maklumat tambahan TIDAK MENYATAKAN ianya BELUM diambilkira / direkodkan dalam mana2 buku.

 433. Terima kasih , cikgu.
  Dalam pilihan jawapan soalan ini tiada RM 15560.
  So , I mesti Terima jawapan RM 15860 .

 434. Apakah maksud komisen belum terima dalam penyata kewangan? Aset, belanja, hasil, liabiliti?

 435. Dexty deric,

  dikelaskan sebagai Aset Semasa.

 436. Assalamualaikum cikgu narzuki. Sye nak tanye Premium Insurans tu ape ?
  Soalan nye mcm ni :-
  Premium insurans yang dibayar ialah bagi tempoh setahun dan hanya tamat tempoh pada 30 Jun 20X7

  Dia punye insurans dekat Imbangan Duga pd 31 Mac 20X7 RM520(D)
  Macam mane nak selesaikan ye ??

 437. Fatin, waalaikumussalam.

  Premuim insurans.. maksud mudahnya.. beli/bayar insurans.
  Pelarasannya… berapa bulan terdahulu.? . 31 Mac – 30 Jun = 3 bulan… maka Insurans terdahulu = 520 × 3/12 = ……

 438. Cikgu,

  Maklumat tambhn:
  i)Lengkapan dan lengkapan disusutnilaikan pada kadar 30% mengikut kaedah garis lurus

  ii)Sebahagian ruangan premis telah disewakan mulai 1disember 2014 dengan sewa RM 900 sebulan

  Anda dikehendaki menyediakan:
  a)tunjukkan pelarasan i) dan ii) dalam Jurnal Am.

  Tolong saya cikgu…??stress nye bauat akaun

 439. Sufia,

  i. Dt Susut nilai
  Kt Susut nilai terkumpul

  ii.. kenal kenalpasti … sewa diterima terdahulu @ sewa diterima terakru.

  Dt sewa diterima terakru
  Kt sewa diterima
  @
  Dt sewa diterima
  Kt sewa diterima terdahulu

 440. Assalamualaikum.. Cg saya nk tanya…
  Utk catatkan hutang ragu dalam akaun u/r,,,jika melibatkan 3 tahun,dan phr berubah bagi setiap tahun,,mcm mana nk rekod hasil phr dan belanja phr dalam akaun u/r?

 441. Hana, waalaikumussalam.

  Ada beberapa cara boleh disediakan, salah satunya:
  1. Catatan bermula dengan Ak PHR, kemudian baru pindahkan ke Ak UR.
  2. Dalam Ak PHR butiran bagi pertambahan / pengurangan PHR, kita boleh terus guna “Ak Untung Rugi” (ikut catatan bergu)
  3. Ak Untung Rugi perlu sediakan bagi setiap tahun, contohnya

  Ak Untung Rugi 2010
  Dt: PHR xxx …… untuk pertambahan PHR (Belanja)..(butir kita ikut catatan bergu)

  Ak Untung Rugi 2011
  Kt: PHR xxxx ….. untuk pengurangan PHR (Hasil)

 442. Cikgu, adakah kelengkapan sama dgn lekapan & lengkapan? Dlm spm, jika sy menulis pendingin hawa sbg lengkapan, sy akan dipotong markah x? Tq cikgu

 443. Angel,

  “Kelengkapan” tiada dalam istilah perakaunan sebenarnya.. tapi ramai yang menggunanya. Istilah perakaunan ialah Lengkapan, Lekapan.
  Penghawa dingin .. dikelaskan sebagai Lekapan.. jika guna lengkapan kira tidak tepat. Tetapi jika guna ak lengkapan & lekapan boleh diterima.

 444. Salam,apakah pendapat cikgu tentang soalan 14 SPM 2015 PAPER 1? Adakah hutang Sarah perlu direkod sbg hutang lapuk ?

 445. Kcteoh,

  Hutang lapuk.. ialah jumlah hutang yang TIDAK dapat dikutip.
  Lewat bayar TIDAK dianggap sebagai hutang lapuk.

 446. Hi, cikgu Narzuki. Saya ingin tanya:

  1. apakah folio dalam jurnal untuk?

  dalam buku rujukan, bab ke-4, dalam jurnal itu akan tulis LA, LJ, LB.
  So, kite perlu tulis itu semasa peperiksaan?

  Terima Kasih

 447. Sherine,

  Dalam menjawab soalan peperiksaan, pada kebiasaanya tidak perlu isi ruangan FOLIO tersebut..(kecuali diminta)
  Hanya apabila kita menyediakan rekod perakaunan lengkap seperti TUGASAN KERJA KURSUS, barulah ruangan tersebut perlu diisi.

 448. Cikgu Narzuki, mengapakah kami perli tulis LA1, LA2, …LB1, LB2?

  LA ialah lejar am, betul tak?

  so, semasa kita tulis LA1 dekat transaksi tersebut, selepas itu kita perlu pindah maklumat masuk ke dalam lejar?

  Terima Kasih.

 449. Sherine,

  Bengantung kepada kehendak soalan tersebut, jika memang diminta sediakan ruangan FOLIO maka perlulah disediakan, jika tidak diminta, maka tidak perlu sediakan. Oleh kerana guru anda minta sediakan maka lengkapkan ruangan tersebut. LA – Lejar Am, LB – Lejar Belian, LJ – Lejar Jualan. Jika dalam Jurnal Am anda tulis folio sesuatu akaun tersebut sebagai “LA1”, maka diposkan ke akaun tersebut dalam Lejar Am… pastikan anda tulis “LA1” pada akaun tersebut. Manakala dalam akaun tersebut pula dalam ruangan FOLIO bagi urus niaga tersebut perlu ditulis “JA1”.

 450. Terima kasih, cikgu Narzuki

 451. Cikgu,apa beza stok dengan belian?
  Kenapa dalam persamaan perakaunan kita guna istilah stok,dalam jurnal kita tulis belian

 452. Siti,

  Stok dan belian merujuk kepada barang niaga yang sama.
  Dalam tempoh perakaunan SEMASA.. bila kita beli barang niaga.. catatan bergunya kita guna BELIAN.
  Pada akhir tempoh perakaunan.. barang niaga yang tidak habis dijual dinamakan sebagai STOK AKHIR.

  Dalam topik Persamaan Perakaunan… kita merekod KESAN perubahan keatas Aset, Liabiliti & Ekuiti… bukannya merekod mengikut sistem catatan bergu.

  1. Kesan perubahan.. bila beli/jual barang niaga, maka ASET : STOK bertambah/berkurang.
  2. Sistem catatan bergu.. kita akan guna Belian dan Jualan

 453. Cikgu ,dlm membuat kunci kira-, adakah lekapan dan alatan pejabat juga termasuk dlm katogari ASET BkN SEMASA ?

 454. Syiidah,

  Ya..ABS.

 455. Tan Swee Kung

  Cikgu,

  Cuba tanya tentang hasil terdahulu.

  Hasil terdahulu adalah telah diterima, tapi ialah liabiliti semasa.

  Since they receive the money already, why still as a liability?

  Let say sewa terdahulu,
  Is it because we not yet rent out for the period, so consider as a liability??

  Thank you.

 456. Tan Swee Kung.

  Hasil terdahulu dikelaskan sebagai Liabiliti Semasa…. kerana kita telah terima wang untuk bulan hadapan… masih belum jadi hak milik kita.. dan si pembayar berhad mendapatkannya kembali.
  Contohnya… sewa diterima terdahulu… kita terima duit sewa bulan Ogos… wang tersebut tidak jadi hak kita lagi.. beliau boleh minta balik tersebut sekiranya beliau tidak mahu lagi menyewa daripada kita pada Ogos hadapan.

 457. Cikgu,

  cuba tanya,

  hasil terdahulu dan hasil terakru, belanja terdahulu dan belanja terakru, dan peruntukan hutang ragu. ketiga-tiga pelarasan ada 2 kaedah, so mana-mana satu kaedah kita guna pun boleh, betul?

  terima kasih

 458. Sherine,

  Pemilihan kaedah bergantung kepada kehendak soalan serta maklumat yang diberi dalam soalan..

 459. Cikgu,

  cuba tanya… Peruntukan Susut nilai sekarang kita guna susut nilai terkumpul. betul?

  terima kasih

 460. Cikgu,

  cuba tanya, stok akhir dan stok bekalan apa bezanya?

  kini, kita masih perlu belajar stok bekalan tak?

  terima kasih.

 461. Sherine,

  Ya.. Susut Nilai Terkumpul = Peruntukan Susut Nilai

  Sukatan SPM.. “stok bekalan” tidak diperkenalkan. Stok bekalan lebih kepada stok barang kegunaan pejabat/perniagaan seperti stok alat tulis dll.
  Manakala Stok akhir merujuk kepada stok BARANG NIAGA

 462. Cikgu,

  cuba tanya tentang PHR.

  dilemma for why the company need to estimate how much they cant collect back?

  and when they will estimate it?

  thank you.

 463. Sherine,

  Cuba fahami konsep asas perakaunan yang berkaitan perkara tersebut iaitu konservatisme.

 464. Cikgu,

  maksudnya adalah dalam perakaunan, kita perlu predict how much will loss instead of how much we earn.

  correct?

  thank you.

 465. Cikgu,

  cuba tanya lagi, tentang susut nilai (kaedah baki berkurangan)

  contoh:

  mesin RM10000
  kadar SN: 10%
  Year 1: SN=1000
  Year 2: kos mesin = 9000
  ……..SN = 900
  Year 3: kos mesin = 9100
  ……..SN = 910

  dalam lejar,
  untuk akaun mesin, mengapakah akaun mesin cuma rekod kos untuk setiap tahun? bukan merekod kos yang selepas tolak SN?

  terima kasih.

 466. Sherine,

  Sila rujuk Konsep Kos Sejarah dan Konsep Pelaporan Berasaskan Nilai Saksama.
  Terdapat 2 cara perekodkan pelarasan susut nilai (1) Dt SN Kt ABS (2) Dt SN Kt SNT
  Cara (1) tidak digunakan kerana nilai aset tersebut akan sentiasa berubah.
  Cara (2) Nilai kos aset tetap…. (kos sejarah).. bagi mengambarkan nilai semasa/buku aset tersebut, kita laporkan dalam KKK .. iaitu ABS (-) SNT …. pelaporan berasaskan nilai saksama.

 467. cikgu,

  cuba tanya satu soalan:

  maklumat diberi secara berikut:
  …………………..1/1/09……31/12/09
  insurans terdahulu……120………240
  sewa terakru…………220………160
  komisen diterima
  terdahulu……………80……….-
  komisen diterima terakru.-……….60

  …………..Buku tunai…………….
  komisen diterima 2750! Insurans……600
  …………………! Sewa……….4260

  soaln minta kita buka akaun insurans, akaun sewa dibayar, akaun komisen diterima.

  cikgu, soalan yang saya nak tanya ialah keempat-empat item itu, the amount in the beginning year is mean what? and how to record in each lejar?

  thank you.

 468. Sherine,

  Ada dua kaedah untuk soalan ini.. kaedah langsung dan kaedah tidak langsung .. (boleh rujuk buku teks)
  Baki 1/1 adalah baki awal setiap akaun…… jika aset Debit, Jika Liabiliti Kredit.

 469. Cikgu,

  untuk soalan di atas, kalau soaln minta kita buka akaun insurans, akaun sewa dibayar. maksudnya guna kaedah secara tidak langsung??

  terima kasih.

 470. Sherine,

  Ya, ikut kehendah soalan.

 471. Cikgu,

  cuba tanya, kalau soaln bagi KKK (petikan),
  dan minta kita buka akaun. Contoh:

  dalam KKK-
  Sewa diterima terdahulu RM 2000

  kami perlu buka akaun sewa diterima.

  semasa kita buka akaun sewa diterima, mengapakah baki b/b di sebelah kredit dan mengapakah amaun untuk baki b/b adalah RM2000 (which is the amount in KKK).

  thank you.

 472. Cikgu,

  minta maaf, contoh itu tidak beberapa jelas.
  saya bagi contoh satu kali lagi.

  Dalam KKK- 31 Disember 2013
  sewa diterima terdahulu RM2000

  soalan minta kita buka akaun sewa diterima.

  mengapakah jan 1 2013 baki b/b adalah RM2000 (which is the amount in KKK)? dan mengapakan baki b/b itu di sebelah kredit?

  thank you.

 473. Sherine,

  Sewa diterima terdahulu.. merupakan Liabiliti Semasa dalam KKK… maka bila dipindahkan ke Ak Sewa diterima… mestilah disebelah KREDIT…. boleh dikaitkan dengan catatan pembalikan…/ kaedah tidak langsung.
  Dt Sewa diterima terdahulu .. Kt Sewa diterima (catatan untuk pindahkan sewa diterima terdahulu ke akaun sewa diterima)

 474. assalam cikgu..bagaimana nak buat pelarasan untuk LEBIHAN CATATAN MODAL SYER TAHUN LEPAS??
  ape yang debit & kredit nya??
  tq

 475. Inta, waalaikumussalam.

  Cuba kemukakan catatan syer tahun lepas..

 476. Cikgu,

  cuba tanya tentang PHR.

  apakah tujuan mewujudkan peruntukan hutang ragu>?

  terima kasih.

 477. Cikgu,

  cuba tanya mengapakah pelarasan perlu dalam proses penutupan akaun?

  is it untuk menngimbangkan akaun tersebut dan untuk mendapat maklumat yang lebih tepat untuk melancarkan perniagaan?

  terima kasih.

 478. Sherine,,

  Peruntukan Hutang Ragu (klik)

  Sila rujuk tujuan pelarasan di sini Kitaran Perakaunan (klik)

 479. cikgu,

  cuba tanya PHR akan menjadi HLT balik tak?

  terima kasih.

 480. Sherine,

  Tidak.. hanya Hutang Lapuk yang boleh jadi Hutang Lapuk Terpulih.

 481. Cikgu,

  cuba tanya, semasa kita buat soalan, contoh soalah seperti berikut:

  Imbangan Duga pada 31 disember 2010 (petikan) dan memberi maklumat tambahan.

  minta kita buka Ak UR dan KKK.

  so, kedua-dua penyata kewangan adalah tahun 2010 ataupun 2011?

  sepatutnya sama tahun dengan soalan yang diberi. betultak>?

  terima kasih.

 482. Sherine..

  Ikut tarikh Imbangan Duga.

 483. Cikgu,

  cuba tanya lagi,

  i confuse with the date when we open the lejar.

  contoh soalan:

  ID pada 31 Disember 2010
  penghutang Dt RM3000
  HL Dt RM 300

  when we open the lejar for penghutang,
  at the debit side, we write Jan 1 2010 baki b/b RM3000 or Dis 31 Baki h/b RM3000?

  thank you.

 484. Sherine,

  Lejar disediakan sebelum ID.. jika selepas, maksudnya kita lakukan pelarasan pada akhir tempoh perakaunan tersebut… maka tarikhnya 31 Dis 2010.. Baki b/b…sebelah debit.

 485. Cikgu,

  cuba tanya tentang PHR.

  dalam PP, kita akan masuk hutang ragu as a belanja. manakala, KKK kita tulis PHR.

  kalau dalam PP, kita boleh tulis PHR tak>? kalau kita guna kaedah (catatan pelarasan dibuat tanpa mewujudkan akauan Hutang Ragu)?

  terima kasih

 486. Sherine,

  Boleh.. cuma saya tidak galakkan bagi mengelakkan kekeliruan dikalangan pelajar… jika ada item PHR dalam ID.. pelajar mungkin keliru sama ada item dalam PP atau dalam KKK… lagipun kaedah tersebut sudah tidak sesuai digunakan.

 487. Cikgu,

  untuk cara untuk mengira susut nilai, lebih baik kita juga guna kaedah yang dengan menyediakan akaun Susut Nilai. betultak??

  thank you.

 488. Cikgu,

  kalau kita mengira tanpa menyediakan akaun susut nilai,

  maksud kita cuma buka akaun SNT.

  semasa ia perlu pindah ke Ak UR, so kita boleh tulis Susut nilai di dalam Ak UR or not instead of SNT?

  thank you.

 489. Sherine,

  Kaedah Modal tetap – catatan bergu : Ak Susut nilai dan Ak Susut nilai terkumpul
  Kaedah Modah berubah – catatan bergu : Ak Susut nilai dan Ak Aset bukan semasa

  Kaedah merekod susut nilai : Kaedah Langsung dan Kaedah Tidak Langsung ( iaitu buka Ak SN dan tanpa Ak SN)
  Jika tidak dibuka Ak SN… maka catatan bergunya ialah SNT dalam AUR. .. kerana dalam Ak SNT kita tulis AUR.

 490. Cikgu,

  cuba tanya tentang soalan pelupusan melalui tukar beli aset lama dengan aset baru.

  contoh: ABC menukar beli van dengan satu van baru berharga RM7000. ABC menjelaskan bayaran baki bagi van baru dengan mengeluarkan cek bernilai RM5000.

  mengapakah Dt van RM2000, Kt Pelupusan Van RM2000?
  mengapakah perlu kt Ak Pelupusan Van?

  thank you.

 491. Sherine,

  Itulah catatan untuk tukar beli aset yang dilupuskan dengan aset yang baru dibeli.

 492. Cikgu,

  untuk tingkatan 4, kalau kita guna kaedah tidak langsung, kita akan keliru SNT dalam AUR dengan SNT dalam KKK tak?

  kalau solan hanya minta kita buka akaun SNT (maksudnya minta kita guna kaedah tidak langsung), boleh tak kita buka Akaun SN dulu baru Akaun SNT (kita sendiri guna kaedah langsung)>?

  terima kasih.

 493. Sherine,

  Jika soalan minta sediakan Ak SNT dan AUR…. pelajar hanya ikut catatan bergunya sahaja.
  Dalam Ak SNT.. Kt AUR dalam AUR .. Dt SNT…… keliru, jika pelajar hanya HAFAL FORMAT tanpa memahami konsep asas catatan bergu.

 494. Cikgu,

  cuba tanya soalan:

  KKK pada 31 Dis 2013
  Faedah diterima terakru RM 240

  ID pada 31 Dis 2014
  Faedah diterima RM 2500

  Maklumat tambahan: Faedah diterima terakru RM380.

  minta sedia akaun Faedah diterima.
  2014
  Dt Jan 1 Baki b/b 240, Kt Dis 31 baki b/b RM2500
  Dt Dis 31 UR 2640, kt Dis 31 baki h/b 380

  betul?

  terima kasih

 495. Sherine,

  Kt 2500… butirnya Bank… sebab akaun hasil tiada baki… terimaan dalam tempoh tersebut..butirnya Bank / Tunai.

 496. Cikgu,

  maksud mana-mana akaun yang ada baki dalam tempoh,ia boleh letak baki b/b

  betul?

  terima kasih

 497. Cikgu,

  bila kita perlu guna tunai, bila guna bank>? atatupun boleh saja letak?

  terima kasih.

 498. Sherine,

  Aset..Liabiliti dan Ekuiti… boleh diletakkan Baki b/b… tidak salah.. tetapi akaun nominal (hasil dan belanja) tidak tepat menggunakan baki b/b.

  Perniagaan biasanya menggunakan cek semasa pembayaran….maka kita guna Bank.. walaubagaimanapun Tunai juga boleh digunakan.

 499. Tan Swee Kung

  Cikgu,

  Macam ini, hutang lapuk, sust nilai, hutang ragu juga guna tunai/bank?

  Terima kasih.

 500. Tan Swee Kung,

  Kita ikut catatan bergunya..
  Hutang lapuk… Penghutang
  Susut nilai terkumpul.. Baki b/b
  Susut nilai dan Hutang ragu… tiada baki awal, hanya ada catatan pelaradan sahaja.

 501. Cikgu,

  Selamat Hari Raya Aidilfitri~~

  cuba tanya satu soalan:

  Imbangan duga pada 31 Mac 2015
  Penghutang RM12400
  HL RM430
  HLT RM340

  maklumat tambahan:
  (i) seorang penghutang didapati muflis dan hutangnya RM440 dihapuskira.
  (ii) PHR ialah 5% atas penghutang bersih.

  PHR = (RM12400-RM440) * 5% = RM 598

  soalan minta kita buka Ak PHR.

  cuba tanya bagaimana buka Ak PHR untuk soalan ini.

  terima kasih.

 502. Sherine,

  Ak PHR
  Kt Hutang ragu/ AUR 598

 503. Cikgu,

  semasa tutup Ak PHR,
  Dt baki h/b 598, then 2014 Apr 1 baki b/b 598, betul?

  terima kasih.

 504. Sherine,

  Ya.. betul.

 505. Cikgu,

  cuba tanya,

  soalan bagi Imbangan Duga pada 31 Disember 2014, dan kita perlu catat maklumat dalam Imbangan Duga itu dalam Akaun-akaun yang berkenaan,

  so tarikh itu perlu tulis 31 Disember, betul?

  terima kasih.

 506. Sherine,

  Ya.. baki pada 31 Disember yang perlu diselaraskan.

 507. Cikgu,

  cuba tanya lagi,

  tentang HL.
  Soalan bagi Imbangan Duga Syarikat ABC,
  Penghutang RM6340.
  Hutang Lapuk RM360.
  maklumat tambahan: hutang RM140 dihapuskan sebagai hutang lapuk.

  Semasa kita buka Ak HL:
  Dt Syarikat ABC RM140.

  soalan saya ialah perlu tulis nama syarikat atau tulis penghutang?

  terima kasih.

 508. Sherine,


  Ak Hutang Lapuk

  Dt Penghutang 360
  Dt Penghutang 140

  # butir tidak mungkin nama syarikat sendiri.

 509. Cikgu,

  cuba tanya kalau soalan mention hutang lapuk itu adalah Perniagaan Ali dalam maklumat tambahan, so kita perlu:
  Dt Perniagaan Ali (nama syarikat yang dinyata).

  betul?

  terima kasih.

 510. Sherine,

  Ya.. betul… kita rujuk catatan bergunya.. Dt Hutang Lapuk Kt Perniagaan Ali

 511. Cikgu,

  cuba tanya satu soalan.

  Sebuah mesin dibeli pada harga kos RM18000 pada 1 Jan 2010. Mesin tersebut disusutnilaikan pada kadar 10% setahun atas kos. Pada 31 Disember 2012, mesin tersebut dijual pada harga RM12000 dengan cek.

  soalan minta kita buka Akaun Mesin, Akaun SNT, Akaun Pelupusan Mesin, Akaun Rugi atas Pelupusan Mesin, Akaun UR untuk tahun 2012 sahaja.

  so, saya ingin tanya Akaun Mesin.
  butir dalam akaun mesin:
  Debit
  Jan 1 Baki b/b 18000
  Kt Dis 31 Pelupusan Mesin 18000

  betul tak?

  satu lagi soalan adalah setiap kali perlu buka Akaun Untung / Rugi atas Pelupusan Mesin?
  atau soalan minta kita buka, kita baru buka?

  Kalau tidak buka Akaun Untung / RUgi atas pelupusan mesin ialan kaedah tidak langsung. betultak?

  terima kasih.

 512. Sherine,

  1. Ya betul.
  2. Kita ikut kehendak soalan… jika soalan minta buka..mesti buka.. ada markah disitu… jika tidak buka.. hilang markahnya.

 513. cikgu,

  kalau soalan minta buka, then kita guna kaedah tidak langsung. betultak?

  terima kasih.

 514. Sherine,

  Ikut kehendak soalan..

 515. Cikgu,

  cuba tanya satu soalan:

  petikan Kunci Kira-kira pada 31 Disember 20X7:
  Penghutang RM25000
  (-) PHR RM 1000

  Maklumat tambahan bagi tahun berakhir 31 Disember 20X8:
  Seorang penghutang telah meninggal dunia. baki hutangnya sebanyak RM2600 dihapuskan sebagai hutang lapuk. PHR hendaklah diselaraskan 5% daripada penghutang bersih.

  jawapan:
  PHR = (RM25000-RM2600) * 5% = RM1120.

  betul tak?

  terima kasih.

 516. Sherine.

  Ya..betul

 517. Cikgu,

  cuba tanya satu soalan:

  berikut adalah kedudukan baki akaun pada akhir tempoh perakaunan. Catatan manakah yang betul?
  I Insurans terdahulu Baki Debit
  II Gaji Terakru Baki kredit
  III Sewa diterima terdahulu Baki debit
  IV Faedah diterima terakru Baki kredit.

  jawapan ialah I dan II.

  Cikgu, saya confuse dengan soalan ini.
  “baki akaun pada akhir tempoh perakaunan” bukan maksudnya baki h/b ? mengapakan ialah baki b/b?

  terima kasih

 518. Sheeine,

  I dan II yang betul.
  Apabila disebut BAKI… ianya merujuk Baki b/b….. Baki h/b hanya angka imbangan untuk mendapatkan nilai baki b/b sahaja.

 519. Cikgu,

  cuba tanya tentang kaedah penilaian semula.

  SN bagi kaedah ini adalah baki nilai ABS pada awal tahun + belian pada tahun semasa – baki nilai pada akhir tahun.

  soalan yang saya ingin tanya ialah SN itu adalah pengunaan ABS tersebut dalam tahun semasa, betul tak?

  terima kasih.

 520. Sherine,

  Ya..itulah SN tahun semasa.

 521. Adakah pendrive dikategorikan sbgai alatan pjbt ?

 522. Putri,

  Pendrive.. seperti mana disket.. lebih sesuai dikelaskan sebagai Alat Tulis sahaja..kerana harganya yang murah.

 523. Cikgu,

  cuba tanya satu soalan tentang pelupusan (penerimaan melalui tukar beli aset lama dengan aset baru)

  Syarikat Wong membeli sebuah motosikal untuk kegunaan pejabat pada 1 Jun 2012 dengan harga RM3600. kadar susut nilai 10% setiap tahun mengikut kaedah garis lurus. Tempoh perakaunan Syarikat Wong berakhir 31 Disember setiap tahun. Pada 31 Disember 2013, Syarikat Wong menukar beli motosikal itu dengan sebuah motosikal baru berharga RM7000. Syarikat WOng menjelaskan bayaran baki bagi motosikal baru dengan mengeluarkan sekeping cek bernilai RM5000. sediakan: Akaun motosikal, Akaun SNT Motosikal, Akaun Pelupusan Motosikal, Akaun UR.

  Cikgu, saya nak tanya mengapakah dalam Akaun pelupusan, yang motosikar tukar beli itu cuma mencatat RM2000 di sebelah kredit AKaun Pelupusan?
  mengapakah bukan RM7000?

  terima kasih.

 524. Sherine.

  Dalam Ak Motosikal
  Dt Bank 3600 Kt Pelupusan 3600
  Dt Bank 5000
  Dt Pelupusan 2000

  Ini kerana nilai meotosikal lama yang ditukarbeli hanya bernilai RM2000 sahaja…. selebihnya dibayar dengan cek RM5000…. sila rujuk AK Motosikal.

 525. Cikgu,

  minta maaf, tadi tanya di tempat yang salah dan juga soalan saya juga ada salah.

  saya ingin cuba tanya lagi di sinin.

  Konsep stok bekalan dan kaedah penilaian semula ada persamaan, betul tak?

  untuk stok bekalan, apa yang telah guna akan dianggap sebagai belanja, dan baki pada akhir tahun akan dianggap sebagai AS (bahan yang kecil)

  untuk kaedah penilaian semula, apa yang telah guna akan menjadi susut nilai (belanja) (bahan yang kecil juga)

  terima kasih.

 526. Sherine,

  Kaedah hanya cara yang boleh digunakan untuk mengiktirafkan hasil dan belanja sahaja… tujuannya tetap sama iaitu mengenalpasti BELANJA (bagi kes tersebut), pemilihan cara penggunaan adalah bergantung kepada maklumat yang dikemukakan dalam soalan.

 527. Cikgu,

  cuba tanya satu soalan:

  tahun kewangan Perniagaan Jummy mulai 1 Jan 2014 hingga 31 Dis 2014. Maklumat yang berikut diambil daripada buku Perniagaan Jimmy:
  Sewa diterima bulanan RM800
  Sewa diterima terakru pada 1 Jan 2014 RM2,400
  Sewa diterima pada 31 Dis 2014 RM6,400

  Sediakan Akaun Sewa DIterima.

  Akaun Sewa Diterima
  Sebelah Dt
  2014
  Jan 1 Bank b/b 2,400
  Dis 31 UR 9,600

  Sebelah Kt
  2014
  Dis 31 Bank 6,400
  …….baki h/b 5,600

  Cikgu, betul tak?

  terima kasih.

 528. Sherine,

  Ya.. saya setuju dengan jawapan tersebut.

 529. Cikgu,

  cuba tanya tentang kaedah penilaian semula lagi.

  cikgu, saya tahu kira susut nilainya. tapi saya tak tahu sama ada perlu atau tak baki nilai aset itu direkod di dalam KKK, dianggap sebagai aset semasa?

  terima kasih.

 530. Sherine,

  ABS tetap direkodkan sebagai ABS… walaupun telah berlaku susutnilai.

 531. Cikgu,

  Ambilan barang niaga RM80 belum direkod di mana-mana buku.

  Adakah belian kena ditolak?

 532. Karena,

  Ambilan +
  Belian –

 533. Cikgu,

  Macam mana hendak menyelesaikan soalan ini:

  2/3 upah adalah penyediaan barang di gudang.

  Diberikan upah RM3600(dt) dalam imbangan duga. Apakah akaun yang terlibat dalam soalan ini?

  Macam mana hendak menyelesaikan soalan ini dan mencatatnya dalam pp&kkk.

  Terima kasih

 534. Diyanah,

  Ada apa2 maklumat tentang gudang.. ?
  Cg kurang jelas maksud “penyediaan barang di gudang.”
  Adakah soalan ni berkaitan dengan kos pengeluaran ?

  @ emailkan set soalan lengkap.

 535. Soalan itu cakap macam itu sahaja. Tiada maklumat tentang penyediaan barang di gudang cikgu.

 536. Diyanah,

  Soalan… seolah2 topik pengeluaran…nak asingkan kos buruh langsung dengan kos overhed. Boleh Cg dapat soalan lengkap, supaya jelas apa kehendak soalan sebenarnya.

 537. Assalamualaikum cg,macam mana nak buat soalan ni ye

  1 Urusniaga berikut diambil daripada buku Perkilangan Murni.

  2009
  Jul. 1 beli 2 buah mesin berharga RM8000
  seunit secara tunai.
  2011
  Jan. 1 jual sebuah mesin baru berharga
  RM10 000 daripada Perniagaan Alida

  MAKLUMAT TAMBAHAN
  *tahun kewangan Perkilangan Murni berakhir 31 Disember setiap tahun.

  *mesin disusutnilaikan 10% setahun mengikut kaedah baki berkurangan.

  Sediakan:
  (a) Akaun Mesin dari tahun 2009 hingga
  2011
  (b)Akaun Susut Nilai Terkumpul Mesin dari
  2009 hingga 2011
  (c) Akaun Pelupusan Mesin

  2 Pada 1 Januari 2009,Ladang Hanjung
  telah membeli 2 buah jentera berharga
  RM60 000 seunit daripada Perniagaan
  Teguh.Jentera itu disusutnilaikan 20%
  setahun atas kos.Pada 31 Disember 2011,
  sebuah daripada jentera iti dijual
  kepada Syarikat Waja pada harga
  RM40 000.

  Tahun kewangan berakir 31 Disember
  setiap tahun.

  SEDIAKAN:
  (a) Akaun Jentera dan Akaun Susut Nilai
  Terkumpul Jentera untuk 3 tahun
  hingga 31 Disember 2011
  (b)Akaun Pelupusan Jentera dan Akaun
  Untung atau Rugi atas Pelupusan
  Jentera.

 538. Alia, waalaikumussalam.

  1. Kira susut nilai bagi setiap tahun.
  2. Sediakan akaun ABS berkenaan, Ak SNT setiap tahun.
  3. Pindahkan ABS dan SNT bagi aset yang dilupuskan ke Ak Pelupusan.

 539. Cg ade x laman web cg ekonomi untuk tanya soalan?

 540. Aiman,

  Mungkin ada…. cuba GOOGLE.

 541. Cikgu
  Simpanan tetap dianggap sebagai aset b/s atau aset semasa ?
  TK.

 542. Stacct,

  Aset Semasa… kecuali dimaklumkan matang lebih dari setahun.

 543. Cikgu,

  cuba tanya satu soalan:

  Tempoh perakaunan bagi Perniagaan Ahmad bermula dari 1/1/2014 hingga 31/12/2014. Perniagaan ini telah membayar sewa tahunan berjumlah RM4800 sehingga 31 Mac 2015.
  Berapakah julmah sewa yang mesti direkod bagi tempoh perakaunan di atas?

  jawapan ialah RM3600. betultak?
  [4800/12bulan*9 bulan]

  terima kasih

 544. Sherine,

  Ya.. betul.

 545. Cikgu,

  cuba tanya kalau soalan beritahu susut nilai kenderaan ditetapkan 10% setahun atas nilai buku ialah kaedah garis lurus. betultak?

  terima kasih.

 546. Sherine,

  Salah…. atas nilai buku = kaedah baki berkurangan.

 547. cg ,
  apa maksud di maklumat tambahan ni :gaji pekerja dibayar sebanyak RM500 sebulan

  di imbangan duga : gaji RM5000

 548. Syakilah,

  Jika melibatkan akaun hasil dan belanja.. maka pelarasannya kita hendak tentukan terakru / terdahulu.
  Gaji = 500 ×12 = 6000
  ID menunjukkan Gaji yang dibayar RM5000.
  Maka Gaji Terakru RM1000 (LS)
  Gaji dalam PP RM6000

 549. Cg ,
  Apa mksud insurans yang dibayar adalah untuk tempoh satu tahun sehingga 31 disember 2018

  Imbngan duga (DT) insurans RM3600

  Brpa amaun di blnja ? Dn di kkk ?
  ‘imbngan duga berikut diambil daripada buku perniagaan beliau pada 30 jun 2018’

 550. Deen.

  Maksudnya insurans dibayar untuk 1 Januari 2018 hingga 31 Disember 2018.

  Tempoh kewangan berakhir 30 Jun 2018.
  Maka 1 jan – 30 jun (6/12 × 3600).. insurans (belanja dalam PP)
  Dan 1 julai – 31 dis (6/12 × 3600).. insurans terdahulu (Aset semasa)

 551. Cikguu sya Tdk fhm maklumat tambahan ?

  i. Pembekal akan memberikan komisen RM250 sebulan jika syarikat dapat mencapai nilai jualan melebihi RM10000 sebulan . Setiap bulan syarikat berjaya mencapai sasaran yang ditetapkan .

  ii. Duti atas belian dikenakan sebanyak 5% bagi setiap barang niaga yang diimport Dari jepara , Indonesia. Belian bagi bulan Jun 2015 bernilai RM15200 Masih belum dibayar duti .

  iii. Sekeping nota kredit yang dikeluarkan kepada pelanggan berjumlah RM1500 belum direkodkan dalam mana-mna buku .

 552. Anda dikehendaki menyediakan :
  a) penyata pendapatan bagi tahun berakhir 30 Jun 2015
  b) kunci kira-kira pada 30 Jun 2015

  Maklumat di atas mcm mna mahu rekod ke dalam pp Dan kkk?

  ID komisen diterima RM2500
  Duti atas belian RM6031
  Belian RM135820

  Cikgu maklumat tambahan (iii) dia tolak penghutang kh Cikgu ? Penghutang RM29500- nota kredit RM1500 ??

  Sya Tdk fhm maklumat yang diberi harap cg dpat bntu sya .
  Terima kasih ?

 553. Kendal,

  i) komisen 250×12 =…… (hasil)
  Komisen terakru = …… -2500 = ….(AS)

  ii) duti = 6031+ 5%×15200 = …. (kos belian)
  Duti terakru = 5%×15200 = …. (LS)

  iii) pulangan jualan +1500
  Penghutang -1500

 554. salam sejahtera cikgu. mohon penjelasan cikgu tentang soalan dibawah berkaitan dengan pelupusan. sebuah kenderaan lama ditukarbeli dengan sebuah kenderaan baru berharga RM65K. kenderaan lama dinilai RM19K. Baki harga kenderaan dibayar secara ansuran kepada Eden Motor Sdn Bhd. apakah catatan bergu bagi urusniaga di atas? terima kasih cikgu.

 555. Tan,

  Dt Kenderaan 65K
  Kt Pelupusan kenderaan 19K
  Kt Eden Motor Sdn Bhd 46K

 556. Cikgu,ni nak buat mcm mna?
  Dalam Imbangan Duga 30Jun 2012:
  Faedah Pinjaman RM1800
  Pinjaman berkadar faedah 12% RM15000
  Pinjaman berkadar faedah 8%(matang pada 31 Disember 2012) RM800

  Maklumat tambahan:
  Faedah pinjaman 8%belum dibayar

 557. Karena,

  Kira faedah atas pinjaman 8% x jum pinjaman = A

  Faedah pinjaman 1800+A … belanja
  Faedah pinjaman terakru A… LS

 558. salam cikgu,insurans dengan premium insurans ada beza tak?

 559. Razif,

  Sama saja.

 560. cikgu, dlm imbangan duga dia beri gaji rm2800 dan di maklumat tambahannya ialah gaji utk 2 bulan terakru jadi macam nak buat untuk pelarasan imbangan duga?

 561. Maisarah,

  1. Kita cari gaji bulanan…. 2 bulan terakru.. maksudnya dia bayar RM2800 untuk 10 bulan.. maka sebulan = RM280.

  2. Kira Gaji terakru = 2 × 280 = RM560 (LS)

  3. Gaji = 2800 + 560 = 3360 (Belanja)

 562. Salam Cikgu…

  Bolehkah buat peruntukan hutang ragu dan susut nilai pada proses perakaunan biasa iaitu pada tempoh yang sama kita kira jualan, belian, hasil dan belanja. Maksudnya tidak buat pelarasan.

 563. Alib,

  Tidak boleh.. kerana ianya hanya item pelarasan.. bukannya suatu urus niaga.

 564. Cikgu , untuk akaun peruntukan hutang ragu , baki h/b memang sentiasa ada berada debit eh?

 565. Ina..

  Ya sentiasa…
  Dt Baki h/b
  Kt Baki b/b

 566. Cikgu,

  Jika pelarasan tidak buat, apakah kesannya kepada penyata pendapatan dan kunci kira-kira?

 567. Angel,

  Perkara2 tersebut boleh rujuk buku teks.

 568. cikgu,
  upah di imbangan duga Rm3600

  di maklumat tambahan pula menyatakan 2/3 upah adalah penyediaan barang di gudang.

  macam mana nak letak di pp dan k³ ye cikgu?

 569. Fatin,

  Upah 1/3 –> Belanja
  Upag 2/3 –> upah atas belian –> Kos Jualan

 570. Cikgu,

  cuba tanya kalau ABS yang kecil ialah guna kaedah penilaian semula, maka ia akan ada SNT tak>?

  terima kasih.

 571. Cikgu,

  Cuba tanya kalau aset kecil tersebut ada SNT, ,THEN kita kira SN bagi tahun semasa,

  JA ialah:
  Dt SN
  Kt.SNT

  Betul?

  Terima kasih

 572. Tan Swee Kung,

  Bergantung kepada dasar yang ditetapkan oleh perniagaan.. nak guna kaedah mana… ikut kesesuaian.

  Kaedah penilaian semula juga boleh ada Ak SNT..

 573. cikgu macam mane nak kira susut nilai mengikut kaedah penilaian semula ?

 574. Emmirul,

  SN = Nilai Buku Aset – Nilai semasa
  # Nilai buku = Kos – SNT

 575. KOMISEN – RM 660

  MAKLUMAT TAMBAHAN:

  komisen diterima untuk setahun ialah RM60,ni macam mana? TQ

 576. Cidot,

  Komisen setahun = 12 x 60
  Cari komisen diterima terakru = ?

 577. Cikgu, pertambahan peruntukan hutang ragu belanja/hasil? Pengurangan phr pula bahagian mana ye? Mcm mana nak tahu ia pertambahan atau pengurangan?

 578. Shazlin,

  Pertambahan PHR –> Belanja
  Pengurangan PHR –> Hasil
  # Butir yang perlu digunakan ialah “HUTANG RAGU”.
  Bandingkan PHR akhir (kira) dengan PHR awal (dlm ID).
  HR = PHR akhir – PHR awal
  Jika (+) –> pertambahan –> Belanja
  Jika (-) –> pengurangan –> Hasil

 579. Cikgu, dlm id insurans dkt debit atau kredit?

 580. Min,

  Aset dan Belanja –> Debit
  Liabiliti, Ekuiti dan Hasil –> Kredit

  Insurans –> Belanja

 581. cikgu,jika dalam imbangan duga yg diberi untuk membuat pelarasan mempunyai peruntukan hutang ragu tetapi tidak mempunyai butir hutang ragu dalam imbangan duganya hendakkah kita add hutang ragu dlm pelarasannya?Contoh yg lain :imbangan duga mempunyai butir Komisen terakru tetapi tidak mempunyai butir komisen.Kita nak add komisen atau tidak?

 582. Pl,

  Setiap pelarasan… akan melibatkan 2 akaun… jika akaun2 tersebut telah ada dalam ID.. kita terus guna akaun tersebut… jika belum wujud, maka kita buka akaun tersebut.

 583. Sewa dibayar – RM18000

  Maklumat Tambahan:
  Sewa untuk 3 bulan masih belum dibayar

  Yang ni macam mana eh cikgu?

 584. Ann,

  3 bulan belum bayar.. maksudnya RM18000 dibayar untuk 9 bulan –> kita boleh tentukan bayaran untuk sebulan.
  Seterusnya boleh tantukan Sewa dibayar Terakru.. untuk 3 bulan tersebut.

 585. cikgu , nak tanya kalau nak tutup akaun pelarasan bila nak guna bakih/b dan bila nak guna untung rugi

 586. Aun,

  Ikut kehendak soalan…jika minta sediakan AUR.. maka kita guna AUR.
  # kena tengok juga maklumat yang diberi dalam soalan.

 587. Salam sejahtera cikgu
  1)Insurans yang belum habis tempoh= insurans prabayar
  2)insurans yang TELAH tamat tempoh?

 588. Wsy,

  1) Ya. Betul
  2) Terakru / Belum Bayar

 589. salam sejahtera cikgu, mohon penjelasan ttg soalaan pelupusan.sebuah kenderaan ditukarbeli dgn sebuah kenderaan baru berharga rm 85k. kenderaan lama dinilai rm 20k. baki dibayar secara ansuran kpd abc sdn bhd. apakah butir yg harus direkod disebelah kredit ak pelupusan? abc sdn bhd rm20k atau kenderaan rm20k? terima kasih

 590. Ricky,

  Kenderaan 20K
  Abc sdn bhd 65k

 591. Salam sejahtera cikgu,
  Inventori akhir:
  Harga JUALAN 3840
  Harga kos 4650
  Inventori akhir hanya dikira pada harga terendah antara harga kos dan harga PASARAN,jadi cikgu betulkah jika saya pilih 4650?

 592. Wsy,

  Harga jualan –> Harga pasaran.
  Terendah –> RM3840

 593. dt__________________ak_pelupusan__________kt
  kenderaan(kos) 60k SNT 38k
  abc sdn bhd 20k
  rugi atas pelupusan 2k

  betul tak catatan yg saya buat berdasarkan soalan di atas …terima kasih

 594. catatan disebelah kredit ak pelupusan adalah snt(38k), abc sdn bhd 20k dan rugi atas pelupusan 2k

 595. Ricky,

  Ak Pelupusan Kenderaan
  Dt kenderaan 60k
  Kt SNT 38k
  Kt kenderaan 20k
  Kt rugi pelupusan 2k

 596. Cg, angkutan masuk terakru nak letak kat bahagian mana kat PP ngan KK???

 597. Nik,

  Liabiliti Semasa –> KKK.

 598. Cikgu,
  Soalan pelarasan pada maklumat tambahan.

  Angkutan keluar rm310 telah salah catat di akaun angkutan masuk.

  Blh cg terangkan?

 599. Sambugan soalan sy, dalam imbangan duga diberi angkutan masuk rm 960

 600. Auni,

  Angkutan keluar +310
  Angkutan masuk -310

 601. Kenapa insurans terdahulu tambah pada penyat pelarasan untung bersih? Bukan sepatutnya insurans terdahulu tolak?

 602. Awghazim,

  Yang memberikan kesan kepada UB ialah Hasil dan Belanja.
  Insurans terdahulu –> ak insurans akan BERKURANG.

  Belanja KURANG –> UB TAMBAH.

 603. Mcm mana contoh utk kira jumlah bank dlm soalan?

 604. Maziah,

  Kena rujuk maklumat dalam soalan..
  Biasanya.. untuk dapatkan baki akhir Ak Bank.
  Baki awal + penerimaan – pembayaran = Baki akhir.

 605. Assalamualaikum cikgu,
  cikgu ada tips tak macam mana nak pindahkan maklumat tambahan pelarasan imbangan duga ke jurnal am? saya selalu keliru macam mana nak buat

 606. Rykal, waalaikumussalam.

  Hanya perlu kenalpasti catatan bergunya sahaja.
  1. 2 akaun yang terlibat
  2. Akaun yg didebitkan dan dikreditkan –> ikut ABe LEHa (utk pertambahan)

 607. Salam cikgu .Di imbangan duga pada 31Mac2017

  Insurans-Rm2100

  Maklumat tambahan : Insurans diambil untuk setahun dan akan berakhir 31Mei2017

  saya tak faham yg itu cikgu.

 608. Nurul,

  Setiap pelarasan melibatkan 2 akaun.
  1. Kenal pasti 2 akaun tersebut.
  –> Insurans & Insurans Terdahulu

  2. Tentukan nilai yang perlu diselaraskan.
  –> Insurans Terdahulu (Mac – Mei = 2 bulan) = 2100 X 2/12 = 350 –> AS
  –> Insurans (2100 – 350) = 1750 –> Belanja

Content Protected Using Blog Protector Plugin By: Make Money.