Pengenalan Kepada Perakaunan

 

Tajuk-tajuk yang terkandung dalam Bab 1 Pengenalan kepada Perakaunan adalah seperti berikut :

1.1 Pendedahan Kepada Penyata Kewangan
1.2 Sejarah Perakaunan
1.3 Bentuk Organisasi
1.4 Perakaunan dan simpan kira
1.5 Persekitaran Perakaunan di Malaysia
1.6 Konsep, Prinsip dan Andaian Perakaunan serta Ciri Kualitatif Penyata Kewangan
1.7 Kitaran Perakaunan

KUIZ : Pengenalan

Congratulations - you have completed KUIZ : Pengenalan. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
Apakah komponen Penyata Pendapatan ?
A
Aset dan Hasil
B
Aset dan Liabiliti
C
Hasil dan Belanja
D
Belanja dan Liabiliti
Question 2
Pengguna penyata kewangan terdiri daripada pengguna dalaman dan pengguna luaran. Antara berikut, manakah pengguna luaran ?
A
Pihak bank, Pemiutang, Pelabur
B
Pihak bank, Pemiutang, Pemilik perniagaan
C
Pihak bank, Pelabur, Pemilik perniagaan
D
Pemiutang, Pelabur, Pemilik Perniagaan
Question 3
Maklumat di bawah ini menerangkan ciri-ciri bagi sejenis milikan perniagaan:

- Bilangan ahli 2 hingga 20 orang

- Liabilitinya tidak terhad

- Modal perniagaan sederhana besar

- Penubuhannya di bawah Akta Perkongsian 1961
A
Putri Enterprise
B
Gigitron Teknologi Berhad
C
Syarikat Mila Sendirian Berhad
D
Firma Guaman AMir dan Alex
Question 4
Simpan kira ialah suatu proses .............
A
mentaksir maklumat kewangan.
B
menyediakan buku-buku rekod perakaunan.
C
merekodkan urus niaga perniagaan secara sistematik.
D
melaporkan prestasi kewangan bagi sesebuah perniagaan pada tahun semasa.
Question 5
Pemilik Butik Amalina telah mengeluarkan wang simpanannya dari bank untuk memperbesar rumah kediamannya. Beliau tidak merekodkan urus niaga ini dalam buku perakaunan perniagaan. Amalan ini mematuhi konsep ......
A
meterialiti.
B
ketekalan.
C
entiti berasingan.
D
usaha yang berterusan.
Question 6
Badan yang bertanggungjawab mengubal piawaian perakaunan di Malaysia ialah ...
A
MASB.
B
MIA.
C
MICPA.
D
CIMA.
Question 7
Pernyataan di bawah ini berkaitan dengan satu konsep perakaunan. "Sewa dibayar perlu diselaraskan dengan sewa terakru untuk sesuatu tempoh perakaunan sebelum dipindahkan ke Akaun Untung Rugi.
A
Kos sejarah
B
Tempoh perakaunan
C
Wang sebagai ukuran
D
Asas perakaunan akruan
Question 8
Prestasi kewangan sesebuah perniagaan yang dinilai dari semasa ke semasa bertepatan dengan konsep .....
A
meterialiti.
B
kos sejarah.
C
ketekalan.
D
tempoh perakaunan.
Question 9
Konsep Entiti Berasingan menerangkan....
A
Aset pemilik dan aset perniagaan diuruskan bersama.
B
Setiap entiti tidak boleh memiliki aset dan menanggung liabiliti.
C
Modal perniagaan terdiri daripada aset perniagaan dan aset peribadi pemilik.
D
Rekod perniagaan dengan rekod peribadi pemilik diuruskan secara berasingan.
Question 10
Susut nilai aset bukan semasa perlu dikira dari tarikh aset itu dibeli hingga akhir tempoh perakaunan setiap tahun. Apakah konsep yang terlibat dengan pernyataan di atas ?
A
Konsep Ketekalan
B
Konsep Materialiti
C
Konsep Pemadanan
D
Konsep Wang Sebagai Ukuran
Question 11
Apakah maksud liabiliti tidak terhad dalam perniagaan milikan tunggal ?
A
Pemiutang berhak menuntut aset peribadi pemilik bagi menjelaskan hutang perniagaan
B
Pemilik akan menanggung segala hutang peribadinya dengan wang perniagaan
C
Semua aset perniagaan dan aset peribadi adalah dimiliki oleh pemilik
D
Aset bukan semasa akan dijual untuk menjelaskan hutang perniagaan
Question 12
Perbezaan di antara perakaunan dan simpan kira ialah

I Perakaunan adalah lebih luas daripada simpan kira

II Perakaunan merancang dan mengawal aktiviti perniagaan

III Perakaunan hanya digunakan di dalam perniagaan kecil-kecilan

IV Perakaunan melibatkan proses melapor dan mentafsir maklumat kewangan

A
I, II dan III
B
I, II dan IV
C
I, III dan IV
D
II, III dan IV
Question 13
Pada 6 April 2005, En.Shahruddin, pemilik Kedai Fotostat Shah telah membeli dua rim kertas pendua bernilai RM25.00 untuk kegunaan perniagaan dengan menggunakan wang peribadinya. Beliau telah merekodkan urus niaga tersebut di dua akaun yang berasingan dalam buku perniagaan.

Berdasarkan maklumat di atas, apakah konsep dan prinsip perakaunan yang terlibat?

I Materialiti

II Badan Berterusan

III Sistem Catatan Bergu

IV Wang Sebagai Ukuran
A
I dan II
B
I dan IV
C
II dan III
D
III dan IV
Question 14
Pemilik Kedai Kain Jingga tidak merekodkan insurans nyawa isterinya dalam buku perniagaan.

Nyatakan konsep perakaunan yang dipatuhi oleh pemilik Kedai Kain Jingga.
A
Materialiti
B
Kos sejarah
C
Pemadanan
D
Entiti Berasingan
Question 15
Pernyataan di bawah menunjukkan ciri-ciri sebuah perniagaan.

Liabiliti pemilik terhad

Bilangan ahli 2 – 50 orang

Saham tidak disenaraikan di Bursa Saham

Penyata kewangan tidak perlu didedahkan kepada orang ramai

Manakah perniagaan yang menepati ciri-ciri di atas?
A
Manan Berhad
B
Manan Trading
C
Manan Sdn. Bhd.
D
Manan dan Co Trading
Question 16
Pernyataan di bawah berkaitan dengan satu konsep perakaunan.

Insurans perlu diselaraskan dengan insurans terdahulu untuk satu tempoh perakaunan sebelum dipindahkan ke Akaun Untung Rugi

Nyatakan konsep perakaunan tersebut.
A
Berterusan
B
Pemadanan
C
Kos sejarah
D
Tempoh perakaunan
Question 17
Berikut adalah dua jenis perniagaan.

Pasar Mini Jaya

Bengkel Motor Salim

Manakah yang benar bagi kedua-dua jenis perniagaan di atas?
A
Diuruskan oleh rakan kongsi
B
Dikawal oleh Lembaga Pengarah
C
Liabiliti perniagaan adalah terhad
D
Tertakluk di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan
Question 18
Rajah berikut adalah sebahagian daripada proses kitaran perakaunan.

Buku Catatan Pertama ---> X ----> Imbangan Duga

Apakah butiran X ?
A
Lejar
B
Pelarasan
C
Dokumen Sumber
D
Penyata Kewangan
Question 19
Pernyataan manakah yang merupakan ciri sebuah milikan tunggal ?  [SPM2011]
A
Liabiliti pemilik terhad
B
Modal disumbangkan oleh pemilik
C
Untung atau rugi dibahagi sama rata antara pemilik dan ahlinya
D
Dikenakan cukai atas pendapatan perniagaan
Question 20
Antara yang berikut, butir manakah terdapat dalam Penyata Pendapatan? [Trial Johor 2011]
A
Jualan, belian dan stok akhir
B
Hasil, belanja, stok alat tulis
C
Jualan, pulangan jualan dan sewa terakru
D
Belian, pulangan belian dan pemiutang
Question 21
Syarikat Perkasa Berhad telah menetapkan susut nilai 10% setahun mengikut kaedah baki berkurangan ke atas kenderaan perniagaannya. Tempoh perakaunannya berakhir 31 Disember setiap tahun.

Apakah prinsip perakaunan yang menerangkan pernyataan di atas? [Trial Johor 2011]

I Tempoh perakaunan

II Materialiti

III Konservatisme

IV Ketekalan

A
I dan II
B
I dan IV
C
II dan III
D
Ill dan IV
Question 22
Berikut adalah sebahagian daripada proses kitaran perakaunan [Trial Johor 2011]

-----> Lejar ----> Q -----> Pelarasan

Apakah Q?

A
Jurnal
B
Dokumen
C
Buku tunai
D
Imbangan duga
Question 23
Menurut konsep ini, nilai atau angka yang dilaporkan dalam penyata kewangan perlu diselaraskan semula pada nilai pasaran sekiranya nilai asal, iaitu kos sejarah tersebut tidak lagi memberi gambaran terkini.

Apakah konsep yang dimaksudkan di atas? [Trial Kedah 2011]

A
Relevan
B
Kebolehpercayaan
C
Asas Perakaunan Akruan
D
Pelaporan Berasaskan Nilai Saksama
Question 24
Penyata kewangan mesti bebas daripada sebarang kesalahan nyata, fakta didedahkan dengan bukti, serta tidak berat sebelah.

Apakah ciri kualitatif yang dimaksudkan? [Trial Kedah 2011]

A
Relevan
B
Kebolehpercayaan
C
Kebolehbandingan
D
Pelaporan Berasaskan Nilai Saksama
Question 25
Encik Ahmad ialah seorang pegawai akaun sebuah syarikat telah menyediakan penyata kewangan mengikut proses urutan tatacara perakaunan yang berlaku dalam satu tempoh perakaunan.

Apakah proses tersebut? [Trial Kelantan 2011]

A
Konsep perakaunan
B
Kitaran perakaunan
C
Prinsip perakaunan
D
Sistem perakaunan
Question 26
Pemilik Kedai Farmasi Ayu telah membeli insurans nyawa isterinya dan merekod urus niaga tersebut ke dalam buku perniagaan.

Nyatakan konsep yang tidak dipatuhi oleh beliau. [Trial Melaka 2011]

A
Materialiti
B
Pemadanan
C
Konservatisme
D
Entiti Berasingan
Question 27
Pada 1 Januari 2009, Zuri Enterprise membeli sebuah van bernilai RM45 000. Harga pasaran mesin pada 31 Disember 2010 adalah RM37 000. Dalam buku perakaunan, mesin dicatat pada nilai RM45 000. Kadar susut nilai ditetapkan sebanyak 10% setahun mengikut garis lurus.

Apakah konsep perakaunan yang digunakan merujuk pernyataan di atas. [Trial Kelantan 2011]

I Ketekalan

II Kos sejarah

III Badan berterusan

IV Tempoh perakaunan

A
I dan II
B
I dan IV
C
II dan III
D
III dan IV
Question 28

Simpan kira merupakan proses

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 19 - Soalan 1 SPM 2004]

A
merekod urus niaga dalam dua akaun yang berbeza
B
mengelas, merekod, mentafsir, melapor dan menganalisis maklumat kewangan
C
merekod urus niaga perniagaan secara tepat dan sistematik berasaskan sistem catatan bergu
D
menyediakan maklumat kewangan untuk membuat keputusan, perbandingan dan perancangan
Question 29
Maklumat di bawah menunjukkan ciri-ciri satu jenis perniagaan. pgnln1 Antara berikut, jenis perniagaan yang manakah menepati ciri-ciri itu?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 18 - Soalan 2 SPM 2004]

A
Khalid Enterprise
B
Klinik Khalid dan Tan
C
Khalid Tan Sendirian Berhad
D
Khalid Tan Berhad
Question 30
Antara berikut, yang manakah bukan tujuan penubuhan Malaysian Accounting Standard Board (MASB)?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 24 - Soalan 3 SPM 2004]

A
Menentukan kod etika professional
B
Menentukan taraf kelayakan professional
C
Menyediakan amalan yang standard dalam pelaporan
D
Menyediakan laporan kewangan untuk sesebuah perniagaan
Question 31
Pada 1 Januari 1996, Encik Samad telah membeli sebidang tanah pada harga RM15 000. Pada 31 Disember 2003, harga pasaran tanah tersebut telah meningkat kepada RM50 000. Catatan dalam buku perniagaan masih menunjukkan harga tanah sebagai RM15 000. Ini merujuk kepada prinsip

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 29 - Soalan 4 SPM 2004 ]

A
pemadanan
B
kos sejarah
C
tempoh perakaunan
D
wang sebagai ukuran
Question 32
Maklumat berikut merujuk kepada perniagaan Encik Ahmad.

Memulakan perniagaan menjual alat ganti kereta pada 1 Mac 2005. Tempoh perakaunan perniagaannya berakhir setiap enam bulan.

Antara berikut, yang manakah tempoh perakaunan perniagaan Encik Ahmad?
A
1 Mac 2005 hingga 1 Ogos 2005
B
1 Mac 2005 hingga 31 Ogos 2005
C
1 Mac 2005 hingga 1 September 2005
D
1 Mac 2005 hingga 30 September 2005
Question 33
Apakah proses yang menunjukkan turutan tatacara perakaunan yang berlaku dalam satu tempoh perakaunan?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 33 - Soalan 2 SPM 2005]

A
Sistem perakaunan
B
Konsep perakaunan
C
Kitaran perakaunan
D
Prinsip perakaunan
Question 34
Sebidang tanah telah dibeli oleh Maju Enterprise pada 1 Julai 2002 dengan harga RM 35 000. Pada tahun 2005, nilai pasaran tanah menunjukkan peningkatan kepada RM 54 000 selepas penilaian dibuat. Berapakah nilai tanah yang akan direkod dalam penyata kewangan tahun 2005?  

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 29 - Soalan 3 SPM 2005]

A
RM19 000
B
RM35 000
C
RM54 000
D
RM89 000
Question 35

Syarikat Cendana Motors yang mempunyai aset bukan semasa sebanyak RM10 juta, menganggap bahawa belanja alat tulis RM20 tidak akan memberi kesan kepada perniagaan. Pernyataan di atas merujuk kepada konsep

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 27 - Soalan 1 SPM 2006]

A
ketekalan
B
berterusan
C
materialiti
D
entiti berasingan
Question 36

Maklumat berikut merujuk kepada perniagaan kepunyaan Encik Johan.

‘Encik Johan merekodkan yuran tuisyen anaknya berjumlah RM150 ke dalam buku akaun perniagaan.’

Apakah konsep perakaunan yang gagal beliau patuhi?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 26 - Soalan 2 SPM 2008]

A
Materialiti
B
Pemadanan / Akruan
C
Entiti berasingan
D
Wang sebagai ukuran
Question 37
Urus niaga yang berikut berlaku dalam perniagaan Aii Lee Book Store.

Pemilik telah mengambil barang niaga untuk kegunaan sendiri.

Urus niaga tersebut direkodkan sebagai ambilan dalam buku perniagaannya. Apakah konsep yang digunakan?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 26 - Soalan 1 SPM 2007]

A
Materialiti
B
Ketekalan
C
Tempoh perakaunan
D
Entiti berasingan
Question 38
pgnln002  

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 33 - Soalan 2 SPM 2007]

A
Lejar
B
Jurnal
C
Buku Tunai
D
Imbangan Duga
Question 39
pgnln003

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 18 - Soalan 1 SPM 2008]

A
I dan II
B
I dan IV
C
II dan III
D
III dan IV
Question 40
pgnln004

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 33 - Soalan 2 SPM 2009]

A
Pelarasan
B
Imbangan Duga
C
Penyata Kewangan
D
Imbangan Duga Terlaras
Question 41
Pada tahun kewangan 2009, Kedai Buku Ali masih merekod komputer pejabat pada harga belian iaitu RM3 000 walaupun harga pasaran ialah RM1 800. Apakah konsep perakaunan yang terlibat?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 29 - Soalan 1 SPM 2010]

A
Ketekalan
B
Kos sejarah
C
Tempoh perakaunan
D
Wang sebagai ukuran
Question 42
pgnln005

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 29 - Soalan 1 SPM 2011]

A
Berterusan
B
Pemadanan
C
Catatan bergu
D
Kos sejarah
Question 43
Pernyataan manakah yang merupakan ciri sebuah milikan tunggal?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 18 - Soalan 2 SPM 2011]

A
Liabiliti pemilik terhad
B
Modal disumbangkan oleh pemilik
C
Untung atau rugi dibahagi sama rata antara pemilik dan ahlinya
D
Dikenakan cukai atas pendapatan perniagaan
Question 44
Siapakah yang menjadi pengguna dalaman penyata kewangan?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 4 - Soalan 1 SPM 2012]

A
Bank
B
Pemiutang
C
Pengurusan
D
Pesaing perniagaan
Question 45
Seorang peniaga telah merekodkan belian premis bernilai RM50 000 sebagai aset dalam penyata kewangan tetapi belian sekotak pensel bernilai RM5 tidak direkodkan sebagai aset dalam penyata tersebut.

Apakah prinsip perakaunan yang dipatuhi oleh peniaga tersebut?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 27 - Soalan 1 SPM 2013]

A
Ketekalan
B
Materialiti
C
Pemadanan
D
Kos sejarah
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 45 questions to complete.
List
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
End
Return

BAB 1 (1.1) – PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN

1.1 Pendedahan Kepada Penyata Kewangan
(a) Jenis-jenis Penyata Kewangan
– Terdiri daripada:
– Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira atau
– Akaun Perdaagangan dan Untung rugi
– Kunci Kira-kira
– (Rujuk Lampiran 1)

(b) Tujuan Penyediaan Penyata Kewangan
– Pemilik perniagaan – mengetahui prestasi perniagaan
– Pihak pengurusan – menganalisis, mengawal dan merancang aktiviti
Perniagaan
– Pihak luar – menilai kemampuan pelajar
– Pihak kerajaan – mentaksir cukai pendapatan dan prestasi kewangan perniagaan
– Penyata Pendapatan / Akaun Perdagangan dan Untung rugi
– untuk mengetahui keuntungan atau kerugian perniagan dalam satu tempoh perakaunan
– Kunci Kira-kira
– untuk mengetahui kedudukan kewangan perniagaan

(c) Tajuk Penyata Kewangan
– Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2010/
Akaun Perdagangan dan Untung rugi Bagi Tahun Berakhir
31 Desember 2010
– Kunci Kira-kira Pada 31 Disember 2010

(d) Komponen setiap jenis Penyata Kewangan
– Penyata Pendapatan / Akaun Perdagangan dan Untung rugi
– Untung Kasar dan Untung Bersih
– Untung Kasar = Jualan bersih – Kos Jualan (Harga jual – Harga beli)
Jualan bersih = Jualan – pulangan jualan
Kos jualan = Stok awal + Belian – Stok akhir
– Untung Bersih = Untung kasar + Hasil – Belanja
Komponen hasil – Komisen diterima, Diskaun diterima dsbnya
Komponen belanja – Gaji, Sewa, Insurans dsbnya.
– (Rujuk lampiran 1)

Kunci Kira-kira
– Aset, Liabiliti dan Ekuiti pemilik
i. Aset iaitu Aset semasa dan Aset bukan semasa
ii. Liabiliti iaitu Liabiliti semasa dan Liabiliti bukan semasa
iii. Ekuiti pemilik – modal – pertambahan modal dan pengurangan modal
-(Rujuk lampiran1)

(e) Pihak yang bertanggung jawab keatas penyediaan Penyata Kewangan
– pemilik perniagaan sendiri
– namun begitu penyediaan Penyata Kewangan tertakluk kepada saiz perniagaan:

i. Akauntan
– memberi nasihat, merancang dan melaksanakan dasar dan sistem
belanjawan, kawalan akaun dan perakaunan lain.
– menyediakan dan mengesahkan penyata kewangan untuk
dibentangkan kepada pihak pengurusan, pemegang saham, badan
berkanun dan badan-badan lain.

ii. Pengurus Kewangan
– mengurus pelaporan kewangan supaya berjalan lancar.
– menyediakan akaun bulanan dan penyediaan laporan kepada
pihak atasan.
– menyediakan akaun tahunan.

iii. Pengurus Akaun
– menyelenggara rekod lengkap kesemua transaksi kewangan sesebuah
perusahaan mengikut prinsip perakaunan yang biasa dengan bimbingan
akauntan.
– mengesahkan ketepatan dokumen dan rekod yang berkaitan
pembayaran, penerimaan dan transaksi kewangan yang lain.
– menyediakan penyata dan laporan kewangan bagi tempoh tertentu.
– menjalankan pengiraan perakaunan dengan menggunakan pakej
perisian komputer yang standard.

(f) Pengguna Penyata Kewangan
– Pihak dalaman seperti pemilik, pengurus, pekerja dan pemengang saham
– Pihak luar seperti ejensi-ejensi kerajaan, bank dan pelabur-pelabur baru

(g) Kepentingan Penyata Kewangan
– menyampaikan maklumat kewangan perniagaan kepada pihak-pihak tertentu
– sebagai alat komunikasi kewangan
– membuat keputusan dalam perniagaan
– asas penilaian perniagaan oleh pihak dalaman dan pihak luar
– sebagai penilaian keatas prestasi pekerja-pekerja dalam sesebuah perniagaan

 1. Konsep dan prinsip perakaunan asas merupakan panduan dalam catatan perakaunan yang ditetapkan oleh badan perakaunan. Ia patut dipatuhi semasa proses perakaunan untuk memastikan penyata kewangan yang dihasilkan adalah saksama dan standard. Antara konsep perakaunan asas ialah:

  1) Wang sebagai Ukuran
  Wang merupakan unit ukuran dalam urus niaga perniagaan.Dengan merekodkan urus niaga dalam nilai mata wang, ia dapat memudahkan penghitungan nilai urus niaga.Setiap negara mempunyai unit mata wang sendiri, unit mata wang yang digunakan di negara kita ialah Ringgit Malaysia.
  Contoh: Beli 100 buah beg bernilai RM300 dicatatkan untuk belian.

  2) Prinsip Catatan Bergu
  Berdasarkan prinsip catatan bergu, setiap urus niaga harus direkodkan sekurang-kurangnya dua kali dalam akaun yang berasingan pada masa dan jumlah yang sama, iaitu satu akaun didebitkan dan satu lagi akaun dikreditkan.Jumlah debit harus sama dengan jumlah kredit. Dengan itu, sistem catatan bergu dapat membolehkan kita menyemak ketepatan merekod.
  Contoh: jualan barang niaga dengan harga RM500 secara tunai. akaun jualan dikreditkan denga RM500 manakala akaun tunai didebitkan dengan RM500.

  3) Entiti Berasingan
  Dalam perakaunan, pemilik perniagaan dan perniagaan dianggap sebagai entiti berasingan.Dengan itu, hanya urus niaga yang berkaitan dengan perniagaan sahaja direkodkan dalam buku perniagaan.Urus niaga peribadi pemilik tidak boleh direkodkan di dalam buku perniagaan.Contoh: Pemilik mengeluarkan wang tunai RM200 untuk membayar yuran peperiksaan anaknya dianggap sebagai ambilan dan tidak boleh dianggap sebagai belanja perniagaan.

  4) Tempoh Perakaunan
  Sesebuah perniagaan diandaikan akan beroperasi berterusan untuk jangka masa yang panjang.Walau bagaimanapun, untuk membolehkan laporan prestasi perniagaan dibuat dan dibandingkan, hayat perniagaan dibahagikan kepada jangka masa tertentu yang dikenali sebagai tempoh perakaunan.Tempoh perakaunan mungkin setahun, setengah tahun dan sebagainya.
  Contoh: jika tempoh perakaunan sesebuah perniagaan adalah setahun dan ia bermula dari 1 Januari, maka ia akan berakhir pada 31 Disember.

  5) Kos sejarah
  Menurut konsep kos sejarah, semua urus niaga harus direkod mengikut harga belian atau kos belian.Amaun tersebut akan direkodkan dalam buku perakaunan walaupun berlaku turun naik harga dipasaran bagi barang tersebut.Kos belian merupakan satu nilai yang objektif kerana harga tersebut terbukti dalam dokumen perniagaan.
  Contoh: Sebuah perniagaan membeli sebuah kenderaan dengan harga RM25 000 pada tahun 2003. Walaupun nilainya telah jatuh menjadi RM24 000 pada tahun 2004, ia masih dicatat sebagai RM25 000 dalam buku perakaunan. 

  6) Berterusan
  Perniagaan diandaikan akan beroperasi secara berterusan untuk suatu jangka masa yang panjang.Konsep ini berkaitan dengan kos sejarah iaitu dengan andaian ini, semua aset perniagaan harus direkod pada harga belian atau kos sejarah. 

  7) Pemadanan 
  Mengikut prisip pemadanan, hasil bagi suatu tempoh perakaunan harus dipadankan dengan perbelanjaan bagi tempoh tersebut untuk mendapat untung atau rugi bersih bagi tempoh berkenaan.Untung atau rugi sesebuah perniagaan tidak boleh dikira berdasarkan penerimaan atau pembayaran dalam satu tempoh masa.Pendapatan bagi satu tempoh perakaunan adalah wang yang sepatutnya diterima bagi tempoh tersebut, sama ada sudah diterima atau belum diterima.Begitu juga belanja bagi satu tempoh perakaunan, ia merupakan wang yang sepatutnya dibayar bagi tempoh tersebut, sama ada sudah dibayar atau belum dibayar.
  Contoh: Premium insurans perniagaan adalah RM500 setahun tetapi jumlah premium yang sudah dibayar bagi satu tahun ialah RM400 dan RM100 dibayar pada tahun berikutnya. Jumlah yang sebenarnya ditolak daripada untung kasar ialah RM500 iaitu jumlah yang sepatutnya dibayar pada tahun tersebut.

  8) Ketekalan
  Konsep ketekalan menyatakan sesebuah perniagaan harus mengekalkan kaedah perakaunan yang telah ditetapkan untuk beberapa tempoh perakaunan yang berterusan.
  Contohnya, jika kaedah susut nilai aset tetap secara ansuran tetap digunakan untuk menyusutnilai kenderaan, maka ia akan diamalkan secara berterusan untuk tahun-tahun seterusnya.Konsep ketekalan yang diamalkan membolehkan perbandingan dibuat.

  9) Materialiti
  Menurut konsep materialiti, nilai yang dianggap dapat memberi kesan kepada penyata kewangan akan direkodkan.Nilai kecil yang tidak memberi kesan kepada penyata kewangan dianggap tidak material dan tidak perlu dimasukkan ke dalam Kunci Kira-kira.Contoh: Sebuah buku panduan poskod dibeli dengan harga RM5.00 untuk kegunaan pejabat tidak direkodkan sebagai aset dalam Kunci Kira-kira kerana nilainya adalah kecil walaupun boleh digunakan untuk jangka masa panjang.

  Pengenalan Konsep, Prinsip dan Andaian Perakaunan serta Ciri Kualitatif Penyata Kewangan (Sukatan 2011)
  1. Prinsip Catatan Bergu
  2. Usaha Berterusan
  3. Asas Perakaunan Akruan
  4. Ketekalan
  5. Materialiti
  6. Entiti Berasingan
  7. Wang Sebagai Ukuran
  8. Tempoh Perakaunan
  9. Pelaporan Berasaskan Nilai Saksama (baru)
  10. Konservatisme (baru)

 2. Di mana boleh dapat nota konservatisme? sedangkan pelaporan berasakan nilai saksama adalah sama dengan kos sejarah dan asas perakaunan akruan adalah sama dengan pemandanan

 3. Saya juga berpandangan kedua2nya ada persamaan, cuma diberi nama lain bagi konsep pemadanan dan kos sejarah.

  Manakala secara ringkasnya Konsep KONSERVATISMA :

  1. Hasil & Untung perniagaan direkodkan jika ia benar-benar berlaku, jika ada jangkaan dalam kerugian akan diambilkira tetapi jangkaan keuntungan tidak diambilkira.

  2. Aset tidak terlebih nyata dan liabiliti tidak terkurang nyata

  Contoh: Perniagaan AA telah berkontrak dengan syarikat dari Mexico. Hasil daripada kontrak ini perniagaannya dijangka akan memperolehi keuntungan RM 1 juta. Pengarah syarikat mengarahkan akauntannya melaporkan keuntungan tersebut dalam penyata kewangan tempoh berkenaan. Wajarkah akauntan melaporkan keuntungan tersebut?

  Penyelesaian: Akauntan tidak boleh melaporkan keuntungan tersebut kerana ianya belum berlaku dan hanya satu jangkaan. Tindakan ini menyalahi konsep konservatisma di mana keuntungan tidak boleh dilaporkan selagi tidak berlaku

 4. cg..
  btul ka spm thn nie p.akaun ada 3 paper…
  cra score dia pun brbh??
  dan ada bab bru dlm p.akaun form5 …

 5. Shera,

  Format SPM 2009 masih sama dengan SPM 2008, iaitu Kertas 1 dan Kertas 2 sahaja. Perlaksanaan format baru (3 kertas) telah ditangguhkan dan akan dilaksanakan kepada pelajar SPM 2011 nanti.

  Topik baru dimasukkan ialah PENGGAJIAN.

 6. ooo..
  jd 2 paper jak la…
  ermm..tp plajar kna buat jgk ka projek 2 cg..
  projek yg kna buat dokumen sendiri x krng dri 25-30..

 7. cg..
  brapa mrkh lls p.akaun dlm spm..

 8. Tugasan projek yang dimaksudkan itu adalah Kertas 3 yang akan dilaksanakan pada 2011 nanti.

  Markah lulus sebenar hanya diketahui oleh pihak LPM, biasanya lebih rendah daripada markah lulus yang ditetapkan disekolah.

 9. oo.
  ba thankz ya cg..
  beZz plak blog ckgu nie..
  trs rsa mcm ndak mau jak sub pa nie..

 10. Shera, sama-sama, kalau boleh gunakan tulisan biasa supaya isu yang diperbincangkan dapat jadi panduan kepada rakan2 yang lain. Kalau ringkas sangat nanti ada yang tak faham.

 11. Boleh saya tanya..
  adakah murid tingkatan 2 pada tahun 2011 baru akan menghadapi format baru akaun yg terbaru?
  tq ya~~

 12. sry..
  i type wrong..
  is adakah pelajar tingkatan 2 pada tahun 2009 akan menghadapi format p.perakaunan terbaru ?

 13. Pelajar Tingkatan 3 2009, akan menggunakan HSP baru pada 2010 semasa tingkatan 4 dan menduduki SPM 2011 dengan menggunakan Format Pentaksiran baru.

 14. akum, sekiranya cikgu narzuki mempunyai nota ringkas berkaitan bentuk oragnisasi perniagaan terutamanya koperasi. ini kerana segala bahan yang terdapat dalam buku teks belum lagi dikemaskini selaras dengan sukatan pelajaran baru 2009. saya harap cikgu narzuki dapat memberikan saya nota ringkas berkaitan dengan bentuk2 organisasi perniagaan.

 15. Huraian Sukatan Pelajaran Baru akan dilaksanakan kepada pelajar Tingkatan 4 tahun 2010 nanti. Di mana buku teks mengikut HSP baru dijangkakan akan diedarkan pada akhir tahun 2010 atau awal 2011 nanti.

  Bagi pelajar Tingkatan 4 tahun 2009, dan Tingkatan 5 tahun 2010 masih lagi menggunakan HSP lama. Surat pekeliling berhubung penangguhan perlaksanaan tersebut telah mula diedarkan ke sekolah2.

 16. a’kum saya pelajar eksekutif diploma operation & office management kat mcs college banting.blh tak nak join cikgu

 17. Salam, tidak menjadi masalah. Cuma blog ini disediakan khas untuk membincangkan perkara-perkara yang berkaitan secara langsung dengan subjek prinsip perakaunan SPM.

 18. salam…cikgu sy nk btya..apa beza d’antara perakaunan asas tunai dan perakaunan asas akruan?

 19. Aen,

  Penerangan ini Cg petik daripada Blog Tuan Tulis, sila baca dengan teliti dan faham perbezaan antara kedua2nya.
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  ASAS PERAKAUNAN

  Asas perakaunan bermaksud bagaimana pengiktirafan kepada urus niaga dibuat. Asas perakaunan bukan bermaksud cara urus niaga dilakukan iaitu sama ada urus niaga tunai atau urus niaga kredit, tetapi hanya bermaksud bagaimana pilihan dibuat ke atas urus niaga untuk dihitungkan prestasi dalam satu-satu tempoh. Pemilihan asas perakaunan memberi kesan secara langsung kepada jumlah untung atau rugi yang dihitung. Terdapat dua asas perakaunan iaitu asas tunai dan akruan.

  ASAS AKRUAN

  Sesebuah perniagaan perlu menyediakan penyata kewangan mengikut asas akruan kecuali maklumat aliran tunai.

  Mengikut perakaunan asas akruan, urus niaga dan peristiwa diiktiraf apabila ia berlaku (bukan bila tunai diterima atau dibayar) dan direkodkan dalam rekod perakaunan tempoh urus niaga tersebut berlaku. Seterusnya urus niaga tersebut dilaporkan dalam penyata kewangan dalam tempoh yang sama.

  Belanja diiktiraf dalam penyata pendapatan berdasarkan perkaitan langsung di antara kos yang dikenakan (incurred) dengan perolehan item tertentu pendapatan. Ini adalah untuk memastikan belanja dipadankan dengan pendapatan yang berkaitan. Semua kos berkaitan aktiviti penjanaan hasil dalam tempoh tersebut juga dilaporkan dalam tempoh yang sama walaupun bayaran ke atas perbelanjaan belum dibuat.

  Sebagai contoh, dalam bulan Januari 20X1 hasil jualan terdiri daripada RM10 ribu jualan secara tunai dan RM3 ribu secara kredit. Kutipan untuk jualan kredit bulan Januari diterima dalam bulan Februari 20X1. Berapakah jumlah jualan yang harus diiktiraf dalam bulan Januari? Mengikut perakaunan asas akruan, jualan dalam bulan Januari 20X1 ialah RM13 ribu walaupun RM10 ribu sahaja kutipan diterima dalam bulan Januari 20X1.

  ASAS TUNAI

  Peraturan perakaunan semasa tidak membenarkan perniagaan mengiktiraf hasil dan belanja mengikut asas tunai. Namun di sini diberikan sedikit penjelasan mengenai perakaunan asas tunai. Mengikut amalan perakaunan asas tunai, tumpuan harus diberi kepada aliran tunai masuk dan keluar dalam sesuatu tempoh BUKAN berdasarkan tempoh urus niaga berlaku. Untuk memudahkan perbandingan, kita gunakan contoh terdahulu di mana dalam bulan Januari 20X1, hasil jualan terdiri daripada RM10 ribu secara tunai dan RM3 ribu secara kredit serta kutipan jualan kredit hanya diperolehi dalam bulan Februari 20X1. Jika perakaunan tunai diamalkan, hasil yang dilaporkan dalam bulan Januari 20X1 ialah RM10 ribu sahaja bukan RM13 ribu seperti mana yang akan laporkan mengikut asas akruan.

 20. cg narzuki ~ i wan ask u 1 question about
  [Pelaporan Berasaskan Nilai Saksama]
  what meaning of this?upside 1
  u can explain in bahasa melayu
  thank you ~

 21. Kenji,

  Apa yang saya faham, Pelaporan berasaskan nilai saksama / nilai buku bersih khusus kepada pelaporan bagi Aset Bukan Semasa, dimana setiap Aset Bukan Semasa perlu dilaporkan dalam KKK dengan menunjukkan nilai saksama/nilai buku bersih, contohnya :

  Kenderaan……..RM 50,000
  (-) PSN……………RM 5,000
  ……………………………………….. RM45,000 (Nilai saksama)

 22. thank you
  But i still not understand what you explain it
  sorry~
  teacher can you give me a notes ?

 23. Kenji,

  Rujuk sahaja mana-mana format KKK dan perhatikan cara pelaporan Aset Bukan Semasa, itulah maksudnya.

 24. oh.. thank you…study akaun
  Accountants,Lawyer this 2 i know ald..
  erhmm still can do what job ya?

 25. cg.. apakah maksud (Pelaporan Berasaskan nilai saksama)

 26. Basny & Kenji,

  Disini Cg petikkan Nota Konsep Asas Perakaunan daripada Blog Tuan Tulis berkaitan dengan KONSEP KOS SEJARAH. Kemudian Cg kaitkan dengan pelaporan berasaskan nilai saksama.

  KOS SEJARAH (HISTORICAL COST)

  Mengikut konvensyen ini, aset dilaporkan dalam kunci kira-kira pada kos sejarah (kos asal) atau pada nilai yang berasaskan kos sejarah. Nilai pasaran semasa aset diabaikan untuk tujuan pelaporan luar.

  Walaupun penggunaan kos sejarah akan meningkatkan lagi objektiviti penyata kewangan (dan seterusnya kebolehpercayaan/reliabiliti) tetapi ia mungkin dianggap kurang relevan bagi kebanyakan pengguna yang lebih inginkan nilai semasa. Perkembangan semasa pelaporan perakaunan memerlukan pelaporan yang berasaskan nilai saksama (fair value reporting). Dalam keadaan ini, kemungkinan nilai yang diterima pakai bukan berdasarkan kos sejarah. FRS 101 yang menggantikan MASB 1 memuatkan peraturan berkaitan falsafah pelaporan yang menitikberatkan kerelevanan maklumat kepada pengguna. Dasar berkaitan nilai terkini dibentangkan untuk mengatasi masalah kurang relevan maklumat yang disediakan berasaskan kos sejarah.

  Secara ringkasnya, Konsep Kos Sejarah menetapkan bahawa setiap ASET (terutamanya Aset Bukan Semasa) hendaklah dilaporkan NILAI ASAL dalam Kunci Kira-kira. Walaupun nilai pasaran sebenar telah berubah sama ada lebih tinggi / rendah. TETAPI ianya dianggap KURANG RELEVEN kerana tidak menunjukkan NILAI SEMASA aset2 tersebut.

  Oleh itu untuk pelaporan perakaunan menjadi lebih releven atau mengambarkan kedudukan sebenar nilai2 aset tersebut, maka PELAPORAN BERASASKAN NILAI SAKSAMA diperkenalkan. Di mana aset2 tersebut perlu dilaporkan juga mengikut NILAI BUKU SEMASA / NILAI SAKSAMA tanpa mengabaikan Konsep Kos Sejarah. Oleh sebab itu dalam Kunci Kira-kira, aset bukan semasanya dilaporkan seperti berikut :

  KENDERAAN …………………………….. RM50,000 (mengambarkan nilai kos / kos sejarah)
  (-) PERUNTUKAN SUSUTNILAI ……RM5,000 (jumlah terkumpul S/nilai)
  …………………………………………………….RM45,000 (menunjukkan NILAI SAKSAMA)

  Ataupun menggunakan format berikut :

  ………………………………………KOS ……………… PSN …………. N/Saksama
  KENDERAAN…………..RM50,000……….RM5,000………….RM45,000
  BANGUNAN ………….RM100,000……..RM10,000………….RM90,000

  Semoga penerangan diatas dapat membantu anda berdua.

 27. salam~.. cikgu, saya nak tahu lebih lanjut tentng apa itu kerangka konseptual.. dan bagaimana konsep ini di gunakan..

 28. Eila,

  Kerangka konseptual bukannya suatu konsep. Ianya boleh dikatakan sebagai skop cakupan / ruang lingkup sesuatu sistem perakaunan. Di mana semua prinsip2, konsep2, dasar2 perakaunan, standard /piawaian perakaunan dll yang diikuti dan dipatuhi akan membentukkan suatu kerangka konseptual sistem perakaunan tersebut.

 29. jadi, untuk pelajar T4 tahun ini, saya kena ajar mereka kos sejarah atau pelaporan pada nilai saksama? kena ajar konservertisme? cikgu ada naskhah sukatan baru (untuk SPM 2010) dalam blog ini untuk saya download?

 30. Cg Jun,

  Pelajar T4 pada Tahun 2010 baru mengunapakai HSP baru. HSP 2010 boleh dimuat turun daripada bahagian A-INFO PERAKAUNAN.

 31. cg, boleh x terangkan ape yang dimaksud dengan kebolehfahaman dalam ciri kualitatif?

 32. Jun,

  Secara ringkasnya, sesuatu laporan kewangan yang baik dan BERKUALITI, seharusnya memenuhi ciri2 berikut :

  1. Kebolehfahaman – maksudnya maklumat kewangan tersebut mudah difahami oleh pengamal2 perakaunan, pihak2 pengurusan dalaman atau pihak luar bagi membantu membuat sesuatu keputusan, perbandingan dan juga perancangan.

  2. Maklumat tersebut Releven dan boleh dipercayai,
  3. Kebolehbandingan.
  4. Laporan yang adil dan saksama.

  Itu saja secara ringkasnya daripada saya.

 33. cg, kenapa usia guna bagi aset tak ketara yg terhad perlu dilunaskan?
  mcm mn nk bezakan usiaguna aset tersebut terhad@ x terhad?

 34. Jun,

  Setelah membuat sedikit rujukan, saya dapati ianya menyamai konsep susut nilai dan peruntukan susut nilai bagi aset bukan semasa. Sebenarnya apa yang dilunaskan adalah ASET TAK KETARA tersebut (spt paten, had cipta, goodwill/muhibah dll) dan bukannya usiagunanya.

  Contoh, PATEN berkos RM100,000. Sekiranya syarikat menjangkakan usiaguna PATEN hanya 10 tahun, mungkin disebabkan perkembangan ICT, usang dll. Maka nilai PATEN tersebut perlulah dilunaskan sebagaimana Kenderaan disusutnilaikan pada setiap tahun. Salah satu kaedah yang digunakankan ialah KAEDAH GARIS LURUS, iaitu : NILAI KOS / USIAGUNA

  Pelunasan Paten = RM100,000 / 10 tahun = RM10,000 setahun.

  Pada pandangan saya, bagi menentukan sesuatu ASET TAK KETARA (ATK) itu mempunyai usiaguna yang TERHAD atau TIDAK TERHAD adalah bergantung kepada jenis Aset Tak Ketara tersebut. Sekiranya sesuatu ATK (seperti Paten, Muhibah) dapat dijangkakan nilainya akan berkurangan dalam suatu tempoh tertentu, maka ianya boleh dikelaskan sebagai TERHAD kepada tempoh tersebut.

  Manakala ATK yang tidak dapat dijangkakan penurunan nilai dalam tempoh2 tertentu, maka boleh dikelaskan sebagi TIDAK TERHAD. Iaitu menyamai konsep TANAH yang tidak ada susutnilai kerana nilainya tidak akan turun, malah sentiasa meningkat setiap tahun.

  Itu saja daripada saya, mungkin cikgu2 lain boleh membantu.

 35. salam CG.

  Cg de sebut bhw thn 2009 topik baru iaitu PENGGAJIAN utk ting 5. blei CG terangkan dgn lebih lanjut ttg topic ini…
  Saya prlukan penerangan dgn lebih detail ag….

  TQ

 36. Shah,

  Sila ikuti perkembangan terbaru DI SINI dan DI SINI.

  HSP yang dirancang untuk dilaksanakan pada tahun 2009 telah ditangguhkan perlaksanaannya kepada pelajar Tingkatan 4 pada tahun 2010. Seterusnya akan mengikuti Format Pentaksiran Baru pada SPM 2011 nanti.

  Dengan penangguhan tersebut, maka Buku Teks yang memenuhi HSP Baru akan dikeluarkan nanti.

 37. cg, saya nak tanya dalam perakaunan, apa yang dimaksudkan dengan corak manfaat ekonomi tersebut dapat dikenalpasti bagi aset tak zahir?

 38. Jun,

  ASET NYATA – adalah merujuk kepada aset2 yang boleh dilihat secara fizikal/zahir seperti Bangunan, Kenderaan, Perabot dll.

  Manakala ASET TAK NYATA/ZAHIR (seperti paten, had cipta, goodwill/muhibah, manfaat ekonomi) – adalah aset2 kepada syarikat tetapi tidak dapat dilihat secara zahir/fizikal.

  Di mana ciri-ciri Aset Tak Zahir/Nyata/Ketara, antaranya :
  1. Tidak boleh dilihat secara zahir.
  2. Tidak memiliki ciri fizikal.
  3. Tidak boleh dirasa dan dipindah secara zahir.
  4. Suatu kualiti yang abstrak dan sukar untuk meletakkan nilai ke atasnya.

  Jika sesuatu aset tersebut memenuhi ciri2 yang disebut di atas, maka ianya bolehlah dikelaskan sebagai Aset Tak Zahir/Nyata/Ketara. Ianya dianggap sebagai Aset kerana ianya boleh memberi keuntungan kepada perniagaan pada masa hadapan.

 39. b) Pelaporan berasaskan nilai saksama dilihat sebagai usaha untuk meningkatkan kerelevanan maklumat perakaunan yang dilaporkan. Dengan merujuk kepada piawaian perakaunan yang khusus terangkan bagaimana amalan melaporkan berasaskan nilai saksama dioperasikan agar kerelevanan yang ingin ditingkatkan tidak menjejas ciri-ciri kebolehpercayaan maklumat yang dilaporkan

 40. Syahkila,

  Cg telah bincangkan perkara tersebut dalam komen diatas.

 41. sy nak tanye soalan…

  Salah satu dari ciri kualitatif maklumat berguna ialah kebolehbandingan. boleh x terangkan kepentingan ciri ini dan bagaimana ciri ini boleh diterapkan dalam pelaporan kewangan dengan menyertakan contoh yang bersesuaian.

 42. cikgu balas la…sy buntu…nk pandangan sbb selasa ni kene wat penulisan…

 43. Zulhelmi,

  Cg berikan sedikit nota sebagai panduan untuk anda menyiapkan tugasan tersebut dengan merujuk kepada MASB 1.

  Objektif piawaian MASB 1 adalah untuk menetapkan asas pembentangan penyata kewangan tujuan umum bagi memastikan kebolehbandingan dengan penyata kewangan terdahulu perusahaan itu sendiri dengan penyata kewangan perusahaan lain.

  Oleh itu, MASB 1 menggariskan pertimbangan keseluruhan pembentangan penyata kewangan, garis panduan bagi struktur penyata kewangan dan keperluan minimum kandungannya.

  Namun begitu, MASB 1 juga menggalakkan perusahaan untuk mendedahkan lebih banyak maklumat bagi membantu pengguna membuat keputusan ekonomi.

  Mematuhi semua keperluan yang dinyatakan dalam MASB 1 akan membawa kepada usaha untuk menerapkan amalan terbaik (best practice) dalam pelaporan kewangan syarikat.

  Antara aspek yang boleh diterapkan dalam pelaporan kewangan ialah dari segi penggunaan istilah perakaunan yang digunakan dalam laporan tahunan syarikat, penetapan tempoh usia aset tetap, kaedah penilaian inventori dan kaedah penilaian susut nilai bagi aset.

  Selain itu, dari segi susun atur pembentangan laporan kewangan syarikat seperti susun atur dalam pendedahan polisi perakaunan yang penting, susun atur aset, liabiliti dan ekuiti dalam kunci kira-kira dan susun atur pembentangan kunci kira-kira dan penyata pendapatan.

  Perbezaan dari segi penggunaan istilah dan susun atur tidak mendatangkan masalah yang besar dalam membuat perbandingan, namun penggunaan kaedah perakaunan yang berbeza memberi kesan yang ketara kepada keuntungan dan aset bersih yang dilaporkan dalam penyata kewangan. Ini merupakan antara isu utama yang perlu diberi perhatian oleh penggubal piawai untuk meningkatkan kebolehbandingan laporan kewangan syarikat.

  Semoga sedikit sebanyak dapat membantu anda.

 44. thanx cikgu….membantu sngt…baru ade idea nk wat penulisan…huhu…dh smggu buntu xtau nk hurai mcm mn lg pasal ciri tu…nk kene cr bnyk rujukan….thanx again…wslm

 45. Pelaporan berasaskan nilai saksama dilihat sebagai usaha untuk meningkatkan kerelevanan maklumat perakaunan yang dilaporkan. Dengan merujuk kepada piawaian perakaunan yang khusus terangkan bagaimana amalan melaporkan berasaskan nilai saksama dioperasikan agar kerelevanan yang ingin ditingkatkan tidak menjejas ciri-ciri kebolehpercayaan maklumat yang dilaporkan.

  cikgu fhm x soalan ni…klu cikgu leh ringkaskn soalan ni…klu cikgu x bz la….nk try fhmkn soalan

 46. Zulhelmi,

  Sila rujuk komen Cg di ATAS berhubung dengan Pelaporan berasaskan nilai saksama.

 47. xpe la cikgu…soalan sy sm cam shahkila…dh dibincangkan kn…baru perasan…thanx cikgu…

 48. salam cg,boleh cg detailkan lagi maksud pemadanan hasil dan belanja ?

 49. Nur,

  Disini Cg petikkan Nota Konsep Asas Perakaunan daripada Blog Tuan Tulis.

  PEMADANAN (matching)
  Mengikut prinsip ini, untuk menentukan untung/rugi sesuatu tempoh, hasil yang diperolehi bagi satu tempoh mesti dipadankan dengan belanja yang dikenakan untuk memperolehi hasil bagi tempoh yang sama. Konsep ini adalah penting untuk mengukur prestasi sesebuah perniagaan bagi sesuatu tempoh.

  Sebagai contoh, barang niaga sebanyak 10 unit telah dibeli di awal tempoh perakaunan dengan kos RM1.00 setiap satu. Dalam tempoh perakaunan tersebut, 7 unit telah dijual pada harga RM1.20 satu. Jika prestasi perniagaan diukur dalam tempoh ini, nilai jualan ialah RM8.40 dan kos barang niaga yang telah dijual ini ialah RM7.00 bukan RM10.00. Ini adalah kerana dalam menjanakan hasil sebanyak RM8.40, hanya 7 unit barang niaga dijual bukan 10. Sekiranya terdapat belanja lain bagi perkhidmatan atau perkara lain yang terpaksa ditanggung bagi menjanakan hasil RM8.40 itu, belanja-belanja ini juga perlu ditolak daripada RM8.40 sebagai mematuhi konsep pemadanan.

 50. Cikgu, saya nak tanya nama baru bagi konsep kos sejarah ialah pelaporan berasaskan nilai semasa @ pelaporan berasaskan nilai saksama? Hal ini kerana power point yang saya dowmload dari blog cikgu tertulis pelaporan berasaskan nilai semasa. Tetapi apabila melihat kembali blog cikgu, cikgu telah menukar kepada pelaporan berasaskan nilai saksama. Yang mana satu adalah betul?

 51. Zalia,

  Pelaporan berasaskan nilai saksama BUKANNYA nama baru bagi Kos Sejarah, tetapi merupakan salah satu Ciri Kualitatif Penyata Kewangan yang mula diperkenalkan kepada pelajar dalam Huraian Sukatan Pelajaran 2010 nanti. Di mana ciri pelaporan tersebut adalah mengambil kira Konsep Kos Sejarah yang digunakan.

  CG akui dalam bahan powerpoint tersebut menggunakan “pelaporan berasaskan nilai semasa”, tetapi setelah Cg buat semakan dalam HSP didapati “Pelaporan Berasaskan Nilai Saksama” digunakan. Oleh itu Cg tukarnya supaya selaras dengan HSP yang akan digunapakai nanti supaya pelajar tidak keliru.

 52. saya nak tanya, apa itu muhibbah atau goodwill kepada sesebuah syarikat?

 53. Nazirah,

  Muhibah (goodwill) dikelaskan sebagai Aset Tak Nyata (seperti paten, had cipta, manfaat ekonomi) – Iaitu aset2 kepada syarikat tetapi tidak dapat dilihat secara zahir/fizikal. Ianya boleh dikatakan sebagai nama baik syarikat.

  Sebagai contoh, dua buah jam tangan yang sama buatan dan kualitinya tetapi mempunyai jenama yang berbeza, satu bejenama LASAK dan satu lagi berjenama RADO. Agaknya jam yang mana satu dapat dijual dengan harga yang lebih mahal ? Kenapa ? …. ini adalah disebabkan oleh muhibah.

 54. akum..
  sy ingin tahu maksud dan contoh PEMADANAN.
  sy dah cuba cari maksud pemadanan ni,tp semua jawapannya sama.
  kerana skrang sy sdg membuat kajian mengenai topik pemadanan.
  sy perlukn penerangan drpd tuan.

 55. Jasmin,

  Di atas telah dinyatakan maksud dan juga contoh bagi Konsep Pemadanan. Konsep ini juga boleh dikaitkan dengan pelarasan terhadap BELANJA TERAKRU/TERDAHULU serta HASIL TERAKRU/TERDAHULU. Pelarasan2 tersebut dilakaukan bagi memenuhi konsep pemadanan, di mana HASIL TAHUN SEMASA perlu dipadamkan dengan BELANJA TAHUN SEMASA bagi mendapatkan nilai UNTUNG TAHUN SEMASA.

 56. bagaimana pula dengan maksud keobjektifan?

 57. Jasmin,

  Disini Cg kemukakan sedikit maklumat daripada Nota Matrikulasi berhubung dengan Konsep Keobjektifan.

  KEOBJEKTIFAN (OBJECTIVITY)

  – Semua data perakaunan harus ada bukti yang menyokong berlakunya urusniaga.
  – Tujuan – elak daripada akauntan beri pendapat yang subjektif dan tidak tepat.
  – Rekod boleh dipercayai benar dan tepat.

  Contoh: Perniagaan AA menjalankan dasar di mana hanya urusniaga tunai sahaja dikeluarkan resit, tetapi bagi urusniaga kredit tiada sebarang dokumen diperlukan. Beri pendapat anda.

  Penyelesaian: Syarikat tidak mematuhi konsep keobjektifan kerana semua urusniaga yang berlaku perlu disahkan dengan pengeluaran dokumen tertentu samada urusniaga tunai atau kredit. Selain sebagai bukti ia juga dapat memudahkan perekodan dibuat.

 58. ada konsistensi dalam perakaunan? apa maksudnya?

 59. Ling,

  Konsistensi dalam perakaunan maksudnya semua dasar2, kaedah2 dll. yang digunapakai oleh syarikat/organisasi hendaklah sentiasa konsisten (berterusan). Dengan itu, tahap kebolehbandingan/kebolehpercayaan rekod2 perakaunan/kewangan adalah tinggi. Seterusnya penilaian terhadap prestasi dan pencapaian sesuatu syarikat/organisasi dapat dilakukan dengan tepat.

 60. salam cikgu…

  pra diploma blajar bljar mengenai ape ???

  tapi saya ader dapat ikm kos dploma teknologi seni bina….

  mane yang patut sy pergi pra diploma or ikm ????

  pra diploma tu sbb bi sy x crdt….