Perkongsian – Pengasingan U/Rugi

 

PERKONGSIAN

– ikatan dua atau lebih pemilik yg menjalankan perniagaan utk mendapatkan keuntungan.

– bil minimum ahli perkongsian ialah dua orang dan bil maksimum ialah 20 orang.

– Perkongsian yang melibatkan perkhidmatan professional, bil maksimum 50 orang.

IKATAN PERKONGSIAN

– satu perjanjian perkongsian di antara pekongsi untuk memulakan perkongsian

– ikatan perkongsian menetapkan;

1. hak setiap pekongsi

2. kewajipan setiap pekongsi

3. tanggungjawab setiap pekongsi

– bertujuan untuk :-

1. mengelakkan drpd salah faham yg mungkin timbul antara pekongsi pada masa depan

2. memastikan setiap pekongsi memainkan peranan seperti yang telah dipersetujui dalam perjanjian

– syarat yg biasa dalam ikatan perkongsian adalah seperti berikut;

1. nama perniagaan perkongsian

2. jangka hayat perkongsian

3. jumlah modal sumbangan

4. cara perkongsian untung rugi

5. bidang kuasa pekongsi

6. gaji, bonus, elaun pekongsi

7. kadar faedah atas modal

8. kadar faedah atas ambilan

9. kadar faedah atas pinjaman

EKUITI PEMILIK

Ø Ekuiti pemilik merupakan tuntutan pemilik ke atas asset bersih perniagaan.

Ø Dalam perkongsian, ekuiti pemilik ialah modal setiap pekongsi terdiri daripada modal awal yang disumbangkan, modal tambahan dan bahagian untung yg dilaburkan semula ke dalam perkongsian.

Ø Setiap ambilan yg dibuat akan mengurangkan ekuiti pemilik

Ø Terdapat dua kaedah utk merekodkan ekuiti pemilik;

1. Kaedah Modal Berubah

o Hanya Akaun Modal bagi setiap pekongsi dibuka tanpa Akaun Semasa

o Menunjukkan jumlah modal yg disumbangkan, ambilan, bahagian untung atau rugi pekongsi dari satu tempoh ke satu tempoh tertentu.

2. Kaedah Modal Tetap

o Akaun Modal dan Akaun Semasa dibuka bg setiap pekongsi.

o Menunjukkan Akaun Modal dengan baki tidak berubah, iaitu sumbangan modal bg setiap pekongsi sebenarnya.

o Ambilan dan bahagian untung atau rugi akan dipindahkan ke Akaun Semasa setiap pekongsi.

ü Hanya menunjukkan modal yg disumbangkan oleh pekongsi. ( Kredit)

ü Butir tuntutan perkongsian terhadap pekongsi (akan mengurangkan modal) – Debit (dt) ; ambilan, faedah atas ambilan dan pembahagian rugi.

ü Butir tuntutan pekongsi terhadap perkongsian (akan menambahkan modal) – Kredit (kt) ; pembahagian untung, gaji/bonus/elaun, faedah atas modal dan pinjaman.

!!!Walaupun terdapat dua kaedah namun HANYA KAEDAH MODAL TETAP sahaja yang akan digunakan dalam merekodkan ekuiti pemilik perniagaan perkongsian.

1. FAEDAH ATAS AMBILAN

ü Akaun Semasa (dt) – tuntutan perkongsian terhadap pekongsi.

ü Akaun Pengasingan Untung Rugi (kt) – hasil kepada perkongsian.

2. FAEDAH ATAS MODAL

ü Akaun Semasa (kt) – tuntutan pekongsi terhadap perkongsian.

ü Akaun Pengasingan Untung Rugi (dt) – belanja kepada perkongsian.

3. FAEDAH ATAS PINJAMAN

ü Pinjaman yg diberikan oleh pekongsi kepada perkongsian dikenakan faedah. Begitu juga dgn pinjaman yg dibuat dgn pihak luar; bank.

ü Akaun Semasa (kt) – tuntutan pekongsi terhadap perkongsian.

ü Akaun Untung Rugi (dt) – belanja perniagaan

ü Tidak direkodkan ke dlm Akaun Pengasingan Untung Rugi.

ü Faedah atas pinjaman daripada pekongsi yang belum dibayar oleh perkongsian (faedah terakru) sahaja yang direkodkan dalam Akaun Semasa kerana menunjukkan tuntutan pekongsi terhadap perkongsian.

4. GAJI, BONUS, DAN ELAUN PEKONGSI

ü Sekiranya pekongsi mempunyai tanggungjawab atau tugas yg tidak dilakukan oleh pekongsi lain, gaji yg sewajarnya patut dibayar kepadanya.

ü Merupakan belanja kepada perniagaan.

ü Jumlah bayaran gaji bergantung kepada persetujuan dalam Ikatan Perkongsian.

ü Gaji pekongsi boleh dibayar secara tunai;

a. Akaun Tunai (kt)

b. Akaun Gaji Pekongsi (dt)

ü Jika gaji pekongsi tidak dituntut atau terdapat gaji yang belum dibayar (terakru); menunjukkan tuntutan pekongsi kepada perkongsian

a. Akaun Gaji Pekongsi (dt)

b. Akaun Semasa Pekongsi (kt)

5. KONGSI UNTUNG ATAU RUGI

ü Pembahagian untung atau rugi antara pekongsi ditentukan setelah faedah atas modal, faedah atas ambilan dan gaji pekongsi diambil kira.

ü Faedah atas pinjaman tidak diambil kira dalam Akaun Pengasingan Untung Rugi.

ü Nisbah pembahagian untung rugi bergantung kepada persetujuan dlm Ikatan

Perkongsian. Jika tidak Akta Perkongsian 1961 terpakai; sama rata.

KUIZ : Perkongsian (Pengasingan Untung Rugi)

Congratulations - you have completed KUIZ : Perkongsian (Pengasingan Untung Rugi). You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
Berikut adalah ciri-ciri perniagaan perkongsian kecuali
A
Liabiliti pekongsi biasa adalah tidak terhad
B
Untung atau rugi dibahagi antara pekongsi
C
Bilangan pemilik perkongsian ialah 2 hingga 20 pekongsi
D
Jangka hayat perniagaan perkongsian kekal walaupun pekongsi meninggal dunia
Question 2
Antara berikut, apakah yang akan dikreditkan ke Akaun Pengasingan Untung Rugi?
A
Faedah atas modal pekongsi
B
Gaji, bonus dan elaun pekongsi
C
Keuntungan dibahagikan antara pekongsi
D
Untung bersih yang diperolehi daripada Akaun Untung Rugi
Question 3
Apakah butiran yang direkod di sebelah debit akaun semasa pekongsi?
A
Gaji pekongsi
B
Kongsi untung
C
Faedah Atas Modal
D
Faedah Atas Ambilan
Question 4
Antara berikut, manakah benar mengenai syarat-syarat dalam Akta Perkongsian 1961?
A
Tiada faedah ke atas pinjaman daripada pekongsi
B
Untung atau rugi dibahagikan mengikut nisbah modal
C
Tiada bayaran gaji kepada pekongsi yang aktif
D
Jumlah debit melebihi jumlah kredit di Akaun Realisasi
Question 5
Berikut adalah ambilan yang dibuat oleh Amin dari perniagaan Perkongsian Al Amin bagi tahun berakhir 31 Ogos 2004.

Tarikh Ambilan ------ Jumlah (RM)

1 September 2003 ---- 1 000

1 Disember 2003 ------ 500

1 Jun 2004 ----------- 1 500

Kadar faedah atas ambilan seperti dalam Ikatan Perkongsian ialah 4% setahun.

Hitungkan faedah atas ambilan yang dikenakan ke atas Amin.

A
RM 30
B
RM 40
C
RM 70
D
RM 120
Question 6
Antara pernyataan berikut, yang manakah benar jika Ikatan Perkongsian tidak ditandatangani?
A
Setiap pekongsi berhak menjalankan pengurusan perkongsian
B
Gaji dibayar kepada pekongsi aktif yang menguruskan perniagaan
C
Faedah 8% setahun dibayar atas pinjaman yang disumbang oleh pekongsi
D
Untung dan rugi dibahagi mengikut nisbah modal atau persetujuan pekongsi
Question 7
Bahagian debit Akaun Semasa digunakan untuk merekod perkara-perkara berikut

I Ambilan

II Gaji pekongsi

III Kongsi rugi pekongsi

IV Faedah Atas Ambilan

A
I, II dan III
B
I, II dan IV
C
I, III dan IV
D
II, III dan IV
Question 8
Maklumat berikut diperoleh daripada buku Perkongsian Irfan dan Khairy pada 30 Jun 2007.

Untung bersih = RM5 600

Faedah atas pinjaman =RM1 340

Faedah atas modal = RM400

Gaji Irfan = RM600

Untung atau rugi dibahagikan sama rata antara dua orang pekongsi tersebut.

Hitungkan bahagian untung setiap pekongsi tersebut.
A
RM1 630
B
RM2 300
C
RM4 600
D
RM5 400
Question 9
Antara berikut, butiran manakah direkod dalam Akaun Pengasingan Untung Rugi?
A
Gaji pekongsi
B
Modal pekongsi
C
Ambilan oleh pekongsi
D
Faedah atas pinjaman pekongsi
Question 10
Antara berikut, yang manakah menunjukkan akaun semasa pekongsi yang tepat?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 343 - Soalan 27 SPM 2004]

A
pur1
B
pur002
C
pur003
D
pur004
Question 11
Apakah butiran yang direkodkan di sebelah debit dalam akaun semasa pekongsi?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 343 - Soalan 28 SPM 2006]

A
Gaji pekongsi
B
Kongsi Untung
C
Faedah Atas Modal
D
Faedah Atas Ambilan
Question 12
Ali adalah rakan kongsi di dalam satu perkongsian. Beliau menerima gaji tahunan sebanyak RM5000. Pada pertengahan tahun, beliau telah dibayar gaji sebanyak RM3 000. Antara catatan berikut, yang manakah merujuk kepada pernyataan di atas? pur005

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 350 - Soalan 28 SPM 2004]

A
A
B
B
C
C
D
D
Question 13
Antara berikut, yang manakah terdapat dalam Kunci Kira-kira suatu perkongsian?

I Aset Semasa

II Liabiliti Bukan Semasa

III Untung Bersih ahli kongsi;

IV Akaun Semasa ahli kongsi 

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 359 - Soalan 29 SPM 2004]

A
I, II dan III
B
I, II dan IV
C
I, III dan IV
D
II, III dan IV
Question 14
Data 7 diperoleh daripada buku perkongsian Radzi dan Khalid pada 31 Disember 2004. pur006 Untung atau rugi perkongsian dibahagi sama rata antara dua orang pekongsi tersebut. Hitungkan bahagian untung setiap pekongsi itu.

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 357 - Soalan 26 SPM 2005]

A
RM1 220
B
RM1 280
C
RM2 560
D
RM2 720
Question 15
Yahya dan Fatimah adalah pekongsi dalam Perkongsian Yatim. Mereka berkongsi untung atau rugi dengan nisbah 2 : 1 . Maklumat berikut diperoleh daripada buku Perkongsian Yatim. pur011   Hitung pembahagian untung atau rugi pekongsi.  

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 356, 357 - Soalan 30 SPM 2006]

A
Yahya Rugi RM1 040, Fatimah Rugi RM2 080
B
Yahya Rugi RM2 080, Fatimah Rugi RM1 040
C
Yahya Untung RM2 080, Fatimah Untung RM1 040
D
Yahya Untung RM1 040, Fatimah Untung RM2 080
Question 16
pur012

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 343 - Soalan 25 SPM 2007]

A
RM3 700
B
RM2 500
C
RM1 580
D
RM1 460
Question 17
Petikan Akaun Pengasingan Untung Rugi berikut diperoleh daripada perkongsian Ahmad dan Borhan. Mereka bersetuju membahagikan untung dan rugi mengikut nisbah 2 : 1 . pur013   Berapakah untung yang Ahmad peroleh?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 356, 357 - Soalan 26 SPM 2007]

A
RM5 000
B
RM10 000
C
RM15 000
D
RM21 500
Question 18

Maklumat berikut diperoleh daripada Perkongsian Aziz dan Azizah.

Modal Aziz pada 1 Januari 2007 ialah RM14 000. Pada 1 Julai 2007, Aziz membawa masuk modal tambahan sebanyak RM3 000. Faedah atas modal adalah 4% setahun. Tahun kewangan berakhir pada 31 Disember setiap tahun. Berapakah faedah atas modal Aziz?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 346, 347 - Soalan 26 SPM 2008]

A
RM120
B
RM560
C
RM620
D
RM680
Question 19
Butiran manakah yang direkod di bahagian kredit Akaun Semasa pekongsi?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 343 - Soalan 26 SPM 2009]

A
Faedah atas pinjaman
B
Faedah atas ambilan
C
Kongsi rugi
D
Ambilan
Question 20
Butiran manakah yang didebitkan ke Akaun Pengasingan Untung Rugi?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 354, 356 - Soalan 27 SPM 2009]

A
Faedah atas modal, gaji pekongsi dan ambilan
B
Faedah atas modal, gaji pekongsi dan bonus pekongsi
C
Faedah atas pinjaman, gaji pekongsi dan untung bersih
D
Faedah atas pinjaman, faedah atas ambilan dan bonus pekongsi
Question 21
Apakah butiran yang terdapat dalam ekuiti pemilik perkongsian?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 358 - Soalan 22 SPM 2010]

A
Ambilan
B
Untung bersih
C
Akaun semasa
D
Faedah atas modal
Question 22
Butiran manakah yang terdapat dalam akaun semasa pekongsi?

I Modal

II Gaji pekerja

III Faedah atas modal

IV Faedah atas ambilan

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 343 - Soalan 23 SPM 2010]

A
I dan II
B
I dan IV
C
II dan III
D
III dan IV
Question 23
Maklumat berikut diperoleh daripada buku Perkongsian Mulia. pur015     Berapakah jumlah faedah atas modal Alin bagi tempoh perakaunan berakhir 31 Disember 2009?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 346, 347 - Soalan 24 SPM 2010]

A
RM350
B
RM525
C
RM2 025
D
RM2 100
Question 24
Apakah butiran yang tidak dimasukkan dalam Akaun Pengasingan Untung Rugi?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 354 - Soalan 25 SPM 2011]

A
Faedah atas pinjaman
B
Faedah atas ambilan
C
Faedah atas modal
D
Gaji pekongsi
Question 25
Apakah butiran yang direkodkan dalam Akaun Pengasingan Untung Rugi?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 354 - Soalan 24 SPM 2012]

A
Ambilan
B
Gaji terakru
C
Faedah atas ambilan
D
Faedah atas pinjaman
Question 26
Apakah dokumen yang perlu dirujuk oleh pekongsi sekiranya tiada sebarang perjanjian dibuat semasa menubuhkan perniagaan mereka?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 339 - Soalan 25 SPM 2012]

A
Ikatan Perkongsian
B
Perjanjian Perkongsian
C
Akta Perkongsian 1961
D
Akta Pendaftaran Perniagaan 1956
Question 27
Butiran manakah yang tidak terdapat dalam akaun semasa pekongsi?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 343 - Soalan 26 SPM 2012]

A
Modal
B
Ambilan
C
Faedah atas modal
D
Faedah atas ambilan
Question 28
Yahya dan Musa merupakan rakan kongsi dalam Perkongsian Muafakat. Maklumat berikut diperoleh daripada buku perniagaan mereka pada 31 Disember 2011. pur018 Berapakah gaji yang direkod dalam Akaun Semasa Yahya?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 350 - Soalan 27 SPM 2012]

A
RM3 000
B
RM5 000
C
RM8000
D
RM13 000
Question 29
Ruangan Ekuiti Pemilik dalam Kunci Kira-kira perkongsian mencatatkan

I ambilan rakan kongsi

II keuntungan rakan kongsi

III akaun modal rakan kongsi

IV akaun semasa rakan kongsi

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 358 - Soalan 32 SPM 2012]

A
I dan II
B
I dan IV
C
II dan III
D
III dan IV
Question 30
Maklumat berikut diperoleh daripada Perkongsian Two Ah yang dimiliki oleh Ahmad dan Ah Seng. pur019     Berapakah kongsi untung bagi setiap pekongsi?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 356, 357 - Soalan 22 SPM 2013]

A
RM6 150
B
RM7 350
C
RM8 450
D
RM9 650
Question 31
Butir manakah yang dicatat di bahagian Ekuiti Pemilik Kunci Kira-kira sebuah perniagaan perkongsian?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 358 - Soalan 23 SPM 2013]

A
Untung bersih
B
Modal tambahan
C
Pinjaman pekongsi
D
Akaun Semasa pekongsi
Question 32
Butir manakah yang direkod di sebelah kredit Akaun Semasa pekongsi?

I Faedah atas ambilan

II Faedah atas modal

III Gaji pekongsi

IV Kongsi rugi

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 343 - Soalan 25 SPM 2013]

A
I dan II
B
I dan IV
C
II dan III
D
III dan IV
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 32 questions to complete.
List
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132End
Return

 1. TIP SPM !

  Pelajar harus memberi penekanan terhadap :

  1. Penyediaan Akaun Semasa pekongsi.
  2. Penyediaan Akaun Pengasingan Untung Rugi.
  3. Penyediaan Penyata Kewangan yang lengkap, iaitu Akaun Penamat dan Kunci Kira-kira.

 2. ckgu bleh x berikn sy format analisiskos volum untung?

 3. Lisa,

  Sila ke post yang sepatutunya,
  ANALISIS KOS VOLUM UNTUNG.

 4. Boleh cikgu terangkan tentang angkutan masuk dan angkutan keluar??
  Saya selalu pening tentang kedua-dua itu..

 5. Victorian,

  Kedua-dua ANGKUTAN merupakan BELANJA yang perlu dicatatkan dalam Penyata Pendapatan. Cuma perbezaannya ialah :

  ANGKUTAN MASUK :
  – bayar tambang untuk bawa MASUK barang yang di BELI daripada pembekal.
  – merupakan KOS BELIAN, dicatat bersama KOS BELIAN lain
  (Belian – Pulangan Belian + AM + Insuran belian + Cukai Import)

  ANGKUTAN KELUAR :
  – bayar tambang untuk bawa KELUAR barang yang di JUAL kepada pelanggan.
  – merupakan BELANJA yang dicatat bersama-sama belanja-belanja lain seperti Sewa, Kadar bayaran, Gaji, Susutnilai.

 6. salam cg…
  klu dlm spm…
  mcmna soalan bg perkongsian ne????
  slalunya d soalan brapa???
  plajar dpt target x??

 7. cg..tlg trgkan pd sy cmna nk catch up soalan ne??
  tanx

 8. Ela,

  Perkongsian antara topik yang selalu keluar dalam SPM, no. Soalannya tak tentu sama ada 2,3,4,5 dan 6. Kalau diberikan sedikit perhatian/tumpuan soalan ini boleh skor. Terdapat 3 bentuk soalan yang biasanya dikeluarkan dalam SPM (berdasarkan soalan2 tahun lepas) :
  1. Sediakan Penyata Pendapatan termasuk Pengasingan Untung Rugi dan KKK.
  2. Pengasingan Untung Rugi dan Akaun Semasa.
  3. Pembubaran – sediakan Akaun Realisasi, Akaun Modal Pekongsi dan Akaun Bank.

  Sebagai persediaan cuba kuasai format2 soalan diatas dengan menjawab soalan2 tahun lepas.

 9. tanx cg…
  cg ada set latihan 4 p.a???

 10. Ela,

  Cg cadangkan muat turun soalan tahun2 lepas di bahagian B-MUAT TURUN SOALAN, terutamanya soalan2 mengikut topikal.

 11. salam cikgu

  saya nak tanya, kalau kita buat penyata pendapatan dengan gabungan penyata pengasingan untung rugi, bagaimanakah tajuk yang akan kita tulis?

  tq..

 12. Zai,

  Salam, tajuknya kita boleh tulis seperti berikut :
  “Penyata Pendapatan dan Pengasingan Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Mac 2009”

 13. cikgu,

  ade soalan yg akn bg kita makllumat tambahan yg ade kesilapan.cthnya ; sewa terakru,susut nilai,peruntukan hutang ragu dll.

  utk mendapatkan untung bersih yg baru,kita mesti buat penyata untung bersih(pelarasan) ke?

 14. Aisyah,

  Soalan tersebut biasanya dikehendaki menyediakan Penyata Pendapatan dan Pengasingan Untung Rugi. Di mana lakukan pelarasan (daripada maklumat tambahan) dalam Penyata Pendapatan bagi mendapatkan UNTUNG BERSIH, seterusnya sediakan Penyata Pengasingan Untung Rugi bagi menentukan KONGSI UNTUNG.

 15. salam cikgu..
  untuk pengasingan untung rugi..
  akaun semasa yang disediakan, kita dapatkan baki h/b..
  perlukah kita bawa baki tersebut ke baki b/b bulan berikutnya?

  adakah ini akan memberi kesan kepada markah kalu kita tak buat baki b/b untuk bulan baru?

  tq

 16. Zai,

  Cg cadangkan dalam mana-mana soalan yang melibatkan BAKI AKHIR, sila buat kedua2 iaitu BAKI H/B dan BAKI B/B kerana ia akan memberi kesan kepada markah anda.

 17. saya ingin tanya tntg akaun pengasingan UR, adakah kita perlu tulis jln kerja. cth: faedah ats modal (2/3 x RM20000) atau terus tulis jumlahnya shj. satu lagi, guru saya galakkan kami buat akaun semasa atau ak modal secara jadual, adakah itu diterima sbb beliau kata caranya itu lebih cepat dan menjimatkan masa berbanding dgn diasingkan utk setiap rakan kongsi di mana jika diasingkan kita akn kena menulis dua kali bagi setiap akaun.cth faedah ats modal dutulis dua kali iaitu satu tulis di ak semasa rakan kongsi pertama dan satu lagi ditulis butira nyg sama juga di akaun semasa rkn kongsi satu lagi. rakan2 saya suka cara di asingkan utk setiap rakan kongsi, saya pula lebih selesa dgn cara guru saya sbb lebih cpt. hrp cg beri penjelasan. tq

 18. Apek,

  Jalan kerja sebaik-baik ditunjukkan sama ada dalam “( )” ataupun dibawah Ak Pengasingan UR. Dan Cg sangat setuju dengan cara yang disampaikan oleh guru anda. Ikutilah panduan dan tunjukajar yang disampaikan oleh guru anda, sesungguhnya Cg yakin beliau seorang guru yang berpegalaman.

 19. mustafa & arifin b’kgsi dlm Perkongsian muffin dgn nisbah pmbhgian utg m’ikt nisbah modal.mlklmt kwgn bg thn perakaunan yg b’akhr 31 ogos 08 adlh spt yg b’ikt.

  JUMLAH(RM)
  utg brsh 13 500
  modal pd 1sept 07;
  mustafa 30 000
  arifin 20 000
  ambilan mustafa 2 500
  ak.sms pd 1sept 07
  mustafa 500(KT)
  arifin 2 800(DT)
  pnjmn arifin 8 000
  gaji mustafa 5 000

  MKLMT TMBHN;
  1.FAM 5% setahun &d’byr ats baki modal pd awl thn kwgn shj
  2.p’kongsian m’buat pnjmn drp arifin pd 1 mac 2008.FAP 8%setahun d’kreditkn dlm ak.sms
  3.gaji mustafa ialah RM6 000 setahun

  soaln sye??
  1.utk plrsn no. 1 mcm mne d’byr ats baki modal awl??sye xphm soaln dye
  2.soaln d’ats tdk m’pnyai FAA.jd mcm mne dgn pnyata p’asgn utg rugi nnti.xpyh la tmbh ngn FAA ya?
  3.gaji mustafa RM6 000(pnyata),RM1 000(ak.sms)..btl?
  4.nisbah utg rugi 3:2…btl?

 20. Ayied,

  Jawapannya:
  1. Ini bermaksud pengiraan Faedah atas Modal 5% x modal pada 1 Sept.2007 masing2.
  2. Jika tidak dinyatakan Faedah Atas Ambilan, maka dalam Penyata Pengasingan Untung Rugi tidak perlu dimasukkan kerana tiada dalam perjanjian perkongsian.
  3. BETUL.
  4. Nisbah modal – 30,000 : 20,000 = 3:2. BETUL.

 21. salam sejahtera
  cg
  hari ini saya nah tanya tentang perkongsian.
  mula -mula kita nah buat apa . saya tak faham macam mana nah cari buku tunai dan kunci kira kira

 22. Tamil selvana,

  Cg cadangkan dapat soalan2 tahun lepas berkaitan dengan topik ini untuk buat latihan. Dalam soalan telah jelas dinyatakan apa yang perlu anda buat, contohnya,

  Anda dikehendaki menyediakan :
  (a) Akaun Pengasingan Untung Rugi
  (b) Akaun Semasa setiap pekongsi
  (c) Kunci Kira-kira (lengkap atau bahagian ekuiti pemilik sahaja).

  Bagi mendapatkan baki akhhir Tunai/Bank, cara pengiraannya BAKI AWAL + JUM. PENERIMAAN – JUM. PEMBAYARAN = BAKI AKHIR (untuk masukan dalam KKK – jika perlu).

 23. salam

  boleh x ckgu tlg bg format utk bntuk beruangan? terima kasih

 24. Mhakim,

  Bagi topik ini, format beruangan adalah merujuk kepada Akaun Semasa setiap pekongsi. Samada disediakan secara berasingan ataupun digabungkan dalam satu akaun beruangan seperti berikut :

  ak semasa

 25. cg,
  Soalan ini tempoh perakaunan berakhir 30 Jun 2009
  Soalannya
  a) Pinjaman drpd Ruhaida (salah satu pekongsi) ialah RM 9000. tp dia ada kurungan tulis matang pd 31 dis 2009..
  Apa maksudnya?
  b) ikatan perkongsian tulis Faedah atas pinjaman 8% setahun.
  dalam imbangan duga ada faedah atas pinjaman RM 480.
  Jalan kerja sy:
  sy agp pinjaman mula dr 1 Jan.
  Faedah atas pinjaman pd 30 jun ialah RM 360.

  masalah sy ialah:
  1) di penyata untung rugi bhg belanja faedah ats
  pinjaman ialah tulis brp?
  2) di ak semasa Ruhaida tulis Faedah atas pinjaman di dt atau kt? dan amaunnya ialah apa?
  3) adakah nak rekod Faedah atas pinjaman terdhlu di KKK?

  Hrp cg faham soalan sy dan blh bantu sy menyelesaikan soalan ini.. terima kasih banyak-banyak.

 26. Teh,

  Pada pandangan Cg, kenyataan ”matang pada 31 Dis 2009” tidak bermaksud ianya bermula pada 1 Jan 2009. Ianya boleh jadi bermula beberapa tahun sebelum itu dan akan dibayar balik pada 31 Dis 2009. Oleh itu Faedah atas Pinjaman = 8% x RM9000 = RM720 bagi tempoh perakaunan tersebut. Manakala Faedah atas pinjaman RM480 dalam ID menunjukkan faedah yang telah dibayar kepada Ruhaida sebanyak RM480 dan baki faedah yang masih belum dibayar sebanyak RM 240 (iaitu 720-480).

  1) Dalam Penyata Pengasingan Untung Rugi item Faedah atas pinjaman rakan kongsi TIDAK perlu dimasukkan kerana ianya perlu dicatat dalam Penyata Pendapatan sebagai belanja : Faedah atas Pinjaman (480+240) RM720.

  2) Manakala dalam Akaun Semasa Ruhaida disebelah KREDIT perlu dicatat Faedah atas Pinjaman RM240, iaitu baki yang masih belum dibayar.

  3) Faedah pinjaman terakru RM240 TELAH dikreditkan ke Ak Semasa Ruhaida, maka ianya tidak perlu lagi dicatat dalam KKK. Ini kerana baki Ak Semasa Ruhaida nanti akan dicatatkan ke dalam KKK.

 27. cg,
  dlm ak semasa pekonsi kita rekod GAJI dan faedah atas pinjaman ialah t’akr.. mungkin tak kita akan bertemu soalan yg akan rekod t’dhlu?

 28. Teh,

  Dalam amalan biasa, tidak ada gaji dan faedah atas pinjaman yang dibayar terdahulu, kecuali jika berlakunya kesilapan TERLEBIH bayar atau kes2 tertentu. Pada pandangan Cg, bagi topik ini tidak akan disoal sedemikian rupa, memandangkan ianya tidak disebut dalam huraian sukatan pelajaran dan juga tiada dalam buku teks.

 29. Cikgu, kalau seseorang pekongsi dibayar RM9600 gaji setahun, tetapi bagi tempoh akhir tersebut, hanya RM8000 dibayar, jadi dalam penyata pengasingan untung rugi perlu tulis nilai yang mana satu??
  Akaun Semasa pekongsi tersebut pula nak catat nilai apa??

 30. Shu,

  Dalam Ak Pengasingan Untung Rugi :
  – Jumlah penuh seperti perjanjian RM9600

  Dalam Ak Semasa :
  – Jumlah yang belum dibayar, iaitu : (9600-8000) RM1600

 31. cikgu saya ada sikit tak faham tentang pinjaman dalam perkongsian:
  1.kenapa dalam latihan contoh anchor 2009 dan 2010 soalan no.4 pinjaman ruhaida masuk ke dalam liabiliti semasa?
  2.tempoh matang pinjaman menunjukan apa?
  3.adakah semua pinjaman perkongsi perlu masuk dalam liabiliti semasa?
  4.percubaan pahang tidak memasuki pinjaman perkongsi dalam kkk adakah disebabkan tempoh matang 3 tahun belum sampai?

 32. Soh,

  1. Pinjaman daripada Pekongsi dikelaskan sebagai Liabiliti Semasa kerana sifatnya yang boleh berubah pada bila2 masa.

  2. Tempoh matang pinjaman bermaksud tempoh dimana jumlah pinjaman tersebut perlu dijelaskan / dibayar balik.

  3. Berdasarkan sifatnya yang boleh berubah, iaitu walaupun tempoh matangnya 3 tahun, tetapi sekiranya rakan kongsi tersebut sangat2 memerlukan kembali wang yang dipinjamkan dan dipersetujui oleh semua rakan kongsi yang lain, maka pinjaman tersebut akan dibayar walaupun belum cukup 3 tahun.

  Walau bagaimanapun sekiranya dianggap sebagai Liabiliti Bukan Semasa atas alasan tempoh matangnya lebih daripada 1 tahun juga boleh diterima (tidak dianggap salah). Cuma pandangan Cg adalah lebih baik dikelaskan sebagai Liabiliti Semasa, kes ini ada persamaan juga dengan Simpanan Tetap yang dikelaskan sebagai Aset Semasa.

  4. Soalan Pahang ada memasukan Pinjaman tersebut sebagai Liabiliti Bukan Semasa dalam KKK RM12000.

 33. terima kasih cikgu,penjelasan cikgu amat jelas.kalau begitu saya perlu check tempoh pinjaman atau simpanan tetap tersebut sebelum letak dalam aset/liabiliti semasa/bukan semasa.

 34. Hi cikgu, saya nak tanya dlm soalan anchor 2009 dan 2010… Mcm mana saya nak tahu bila kena tambah atau tolak hasil dan belanja terakru atau terdahulu daripada untung bersih yang dinyatakan dan mengapa saya perlu berbuat demikian?? Ini juga termasuk PHR dan hutang lapuk??

 35. Yen leng,

  Untung Bersih yang diberikan dalam soalan BELUM mengambil kira maklumat pelarasan lagi. Jadi apabila dalam soalan menyatakan adanya beberapa maklumat tambahan yang memerlukan pelarasan seperti, terdahulu dan terakru, susut nilai atau PHR, maka nilai Untung Bersih tersebut perlulah diselaraskan terlebih dahulu bagi mendapatkan nilai UNTUNG BERSIH yang terselaras. Kemudian baru disediakan Pengasingan Untung Rugi.

 36. Salam cikgu. Saya ada soalan tentang hendak membuat pelarasan bagi untung bersih. Kalau untung bersih belum dibuat pelarasan, bagaimana saya nak tau yang mana satu patut ditolak dan perlu ditambah? tolong cikgu?

 37. Ya,

  Bagi membuat pelarasan terhadap Untung Bersih yang diberikan :
  1. kenal pasti akaun2 HASIL / BELANJA yang terlibat dengan pelarasan daripada maklumat tambahan yang diberikan.

  2. item BELANJA (Asasnya TOLAK di UB) :
  ~ Jika item belanja tersebut baru wujud / perlu diTAMBAH, maka kesan ke atas UB perlu TOLAK.
  ~ Jika item belanja tersebut perlu diKURANGKAN, maka kesan ke atas UB perlu di TAMBAH.

  3. item HASIL (Asasnya TAMBAH di UB) :
  ~ Jika item hasil tersebut baru wujud / perlu diTAMBAH, maka kesan ke atas UB perlu TAMBAH.
  ~ Jika item hasil tersebut perlu diKURANGKAN, maka kesan ke atas UB perlu di TOLAK.

 38. oo. um tapi saya tak faham. saya confuse. apa maksud cikgu kalau item tu perlu ditambah atau dikurangkan? contohnya,
  maklumat tambahan:

  (i)hutang lapuk sebanyak RM450 telah dihapus kira. Perkara ini telah direkod.
  (ii) Gaji terakru Yu Jin berjumlah RM9000 tersalah rekod sebagai belanja am.
  (iii) Belanja terakru:
  Membaiki kenderaan RM280
  Belanja pejabat RM190
  (iv) Insurans terdahulu RM700
  (v) Peruntukan Hutang Ragu hendaklah diselaraskan kepada 2% atas penghutang.

  * diberi untung bersih RM39220, peruntukan hutang ragu RM340, penghutang RM12500.

  Cikgu boleh tunjukkan saya yang mana satu perlu ditolak dan ditambah?

 39. Ya,

  i) perkara tersebut TELAH direkodkan, jadi tidak melibatkan pelarasan terhadap HL.
  ii) BELANJA AM perlu diTOLAK kerana tersilap rekod, maka kesan kepada UB perlu di TAMBAH. (ikut panduan Cg diatas)
  iii) belanja membaiki kenderaan (terakru) kena TAMBAH BELANJA, maka kesan UB TOLAK. begitu juga belanja pejabat.
  iv) insuran terdahulu kena TOLAK BELANJA, maka UB kena TAMBAH.
  v) pengurangan PHR 90 (kena kira dulu) … HASIL, maka UB TAMBAH

  kira PHR:
  awal PHR = 340
  PHR akhir = 2% x 12500 = 250
  Pengurangan PHR = 340-250 =90 (HASIL)

 40. Ohh. Saya dah faham sekarang cikgu. Haha, lama betul saya nak fahamkn. Terima kasih, cikgu!

 41. askum cg..leh x bg tips kat saya mcm mane nak senang ingat trutan item penyata pendapatan..sysy agak bmslah dlm hal tu

 42. Nak ingat kenalah hafal dan banyakkan latihan. Secara ringkasnya urutan adalah seperti berikut :

  Jualan Bersih
  (-) Kos Jualan
  = Untung Kasar
  (+) Hasil
  (-) Belanja
  = Untung Bersih.

 43. cikgu sila tunjukkan cara nak buat akaun semasa

 44. Penyediaan Ak Semasa setiap pekongsi:

  1. Adalah dicadangkan supaya disediakan Ak Semasa secara berlajur, iaitu semua ak semasa pekongsi dalam satu ak semasa sahaja. Contoh 2 rakan kongsi :

  ……………………………..Ak Semasa
  ………………………Ali….Baba……………………….Ali…Baba

  2. Semua item2 dalam Ak Pengasingan Untung Rugi kecuali Untung Bersih, perlu dimasukkan dalam Ak Semasa mengikut catatan bergu Dt dlm APUR – Kt dlm Ak Semasa, dan sebaliknya. Iaitu :

  -i- Faedah atas ambilan ….Dt
  -ii- Faedah atas modal ……Kt
  -iii- Gaji / Elaun / Bonos ….Kt (jumlah yg BELUM BAYAR)
  -iv- Kongsi Untung ………..Kt , Kongsi Rugi …………… Dt

  3. Terdapat 3 perkara yang tidak terdapat dalam APUR tetapi perlu juga dimasukkan dalam Ak Semasa, iaitu ambil daripada soalan:
  -i- Baki Ak Semasa …. Dt / Kt ikut soalan.
  -ii- Ambilan …………….. Dt
  -iii- Faedah atas pinjaman pekongsi…. Kt (jumlah BELUM BAYAR)

  4. Imbangkan dan tutup Ak Semasa, iaitu cari Baki h/b dan Baki b/b setiap pekongsi.

 45. cg boleh x terangkan knpe faedah atas pinjaman x ditunjukkan dalam akaun pengasingan…

 46. faedah ats pnjaman x ditunjukkan sbb faedah tersebut merupakan belanja bagi pihak syarikat.. Tu yg saya pahamlah.. Betul ke ckgu?

 47. Pinjaman Pekongsi / Pinjaman Bank adalah LIABILITI kepada Perniagaan, yang digunakan untuk pengurusan aktiviti perniagaan. Maka kedua-duanya dianggap sebagai suatu TANGGUNGAN yang perlu dijelaskan oleh perniagaan kepada pihak luar. Oleh itu FAEDAH ATAS PINJAMAN tersebut dikira sebagai BELANJA PERNIAGAAN. Dan perlu dimasukkan dalam komponen BELANJA dalam AKAUN UNTUNG RUGI bagi menentukan UNTUNG/RUGI BERSIH perniagaan.

  Manakala item2 yang perlu dimasukkan dalam APUR merupakan item2 HASIL/BELANJA PERKONGSIAN seperti Faedah atas Modal, Faedah atas Ambilan dan Gaji Pekongsi. Ianya HANYA wujud diantara PERKONGSIAN (Perniagaan) dan PEKONGSI (Pemilik) sahaja. Di mana SUMBER KEWANGANnya daripada UNTUNG BERSIH. Setelah di TAMBAH Hasil Perkongsian (Faedah atas Ambilan) dan di TOLAK Belanja Perkongsian (Faedah atas Modal dan Gaji/Elaun/Bonos Pekongsi). Maka LEBIHAN UNTUNG/RUGI tersebut baru di agihkan kepada setiap PEKONGSI sebagai KONGSI UNTUNG/RUGI.

 48. salam cg,ak pengasingan untg rugi ada jgk ke yg jawapannya dlm perpuluhan

 49. Bergantung kepada soalan, cuma pada kebiasaannya jawapan dalam angka genap tiada perpuluhan. Walau bagaimanapun tidak menjadi kesalahan jika jawapannya ada perpuluhan.

 50. bagaimanakah format menyediakan penyata pengasingan jika perniagaan mengalami rugi bersih?
  masihkah kita campur faedah atas ambilan dan tolak faedah atas modal / gaji?

 51. Pada pandangan Cg, ada 2 cara boleh digunakan :

  Cara 1: Format biasa tetapi guna tanda ( ).
  Rugi Bersih ……………………. (1000)
  (+) Faedah atas Ambilan ….. 200
  ……………………………………….. (800)
  (-) Faedah atas Modal /Gaji….100
  ………………………………………….(900)
  Kongsi Rugi

  Cara 2: Terbalikkan Format biasa.
  Rugi Bersih …………………… 1000
  (+) Faedah atas Modal/Gaji..100
  ……………………………………..1100
  (-) Faedah atas Ambilan……..200
  ……………………………………….900
  Kongsi Rugi

 52. cg,kalau maklumat tamb dalam apur kata gopal menerima gaji tahunan Rm………….. kena masukkan jgak ke dalam ak smasa

 53. Dalam Ak Semasa Gopal hanya masukkan jumlah gaji yang masih BELUM BAYAR sahaja.

  Contohnya :
  Dalam perjanjian gaji gopal RM4500, dalam maklumat tambahan atau Imbangan Duga pula dinyatakan gaji gopal telah dibayar RM2000. Maka dalam Ak Smasa Gopal, kita hanya masukkan Gaji RM2500 (iaitu 4500-2000) sahaja.

 54. tp cg soalan dlm bku teks ting 5 mka surat 97 ni bagi maklumat pasal gaji dlm maklumat tambahan je.dia kata gopal menerima gaji tahunan sebanyak rm 8404….jd tak perlu masukkan dalam ak smasa kan?sy kira tnpa masukkan dlam ak smasa tp x dpt jwapan pun……………..

 55. Ok. gaji tahunannya RM8404, maka dalam APUR masukkan gaji tersebut RM8404. Iaitu jumlah gaji yang SEPATUTNYA dibayar kepada Gopal.

  Adakah gaji tersebut telah dibayar (sebahagian / penuh) ? Tiada maklumat menyatakan gaji tersebut telah dibayar. Ini bermakna jumlah gaji RM8404 masih BELUM DIBAYAR, maka ianya mesti dibayar dengan memasukkan ke dalam AK SEMASA GOPAL sebanyak RM8404.

  Sekiranya ada maklumat menyatakan jumlah gaji tersebut TELAH DIBAYAR, barulah TIDAK PERLU dimasukkan dalam AK Semasa Gopal. Jika dimasukkan juga dalam Ak Semasa, maka ianya dikira sebagai bayaran 2 kali.

 56. sy pun x faham,tp dlm maklumat 2 kata gopal menerima gaji tahunan sebanyak RM8404..maklumat lain pasal gaji x ada dah la,kalau kenyataan macam 2 beerti gopal dah terima bayaran ke belom???

 57. Itu maksudnya BELUM TERIMA lagi. Syarat Perjanjian menetapkan bahawa Gaji tahunan yang PATUT TERIMA ialah RM8404…. tetapi ianya masih BELUM TERIMA lagi.

 58. salam. cg, kalau die kate sediakan ak perdagangan dan u/rugi maknenye bentuk T ke bentuk penyata????

 59. satu lagi….. kat ak semasa format beruangan, wajib ke tulis tarikh???? dlm spm kalau tk tulis tarikh adakah menjejaskan masrkah??

 60. Salam,
  Sekarang ni …. digalakkan jawab dalam bentuk penyata, walaupun soalan minta jawab dalam bentuk akaun, kerana dunia hari ini kebanyakannya menggunakan bentuk penyata. Pada pandangan Cg, dalam Ak Semasa tak tulis tarikhpun tidak mengapa, kerana apa yang hendak diuji ialah catatan bergu bagi pengasingan untung rugi di akhir tempoh perakaunan, jadi kebanyakan tarikhnya pada akhir tempoh tersebut.

 61. cg, kalau soalan nye kate sediakan penyata untung rugi…
  mksud penyata untung rugi ni penyata pendapatan ke??
  atau akaun untung rugi shj?

 62. Untuk menyediakan Penyata Pendapatan, soalan semestinya memberikan maklumat tentang Jualan, PJ, Belian, PB, Stok awal, stok akhir, hasil2 dan belanja2.

  Sekiranya soalan telah memberikan UNTUNG BERSIH kemudian ada maklumat pelarasan berkaitan hasil dan belanja, maka Penyata Untung Rugi yang dimaksudkan tersebut adalah merujuk kepada penyata untuk menghitung nilai UNTUNG BERSIH selepas pelarasan. Kemudian daripada UNTUNG BERSIH (TERSELARAS) tersebut disediakan Penyata Pengasingan Untung Rugi.

 63. Salam..

  Cg ape maksud:
  Stok alat tulis pd 1 julai 2008-rm130
  Stok alat tulis pd 30 jun 2009-rm175
  Belian alat tulis-rm280

  Adakah ini belanja atau stok? Klo stok msuk kkk kan????

 64. Soalan tersebut perlu dilakukan pelarasan bagi mencari BELANJA ALAT TULIS. Iaitu :

  Belanja Alat Tulis = 130+280-175 = RM235 .. P.Pendapatan
  Stok Alat Tulis (akhir) = RM175 …………………. KKK

 65. Ooooooo…. Wokeh! Terima kasih cg.

 66. salam,

  cg klo ade modal tmbahan, modal tmbhan tu perlu ke dpt kn faedah atas modalnye?

  and klo bawa masuk peralatan ke dlm perniagaan bernilai 300- adkh ini modal tmbhan juge?

  tq..

 67. Faedah atas modal tu kena tengok syarat perjanjian … ada tak dalam soalan disebut faedah tersebut dikenakan atas modal awal sahaja atau tak ?

  Asalkan MEMBAWA MASUK ke dalam perniagaan, maka itu dipanggil MODAL TAMBAHAN.

 68. jd klo soalan kate atas modal awal shj makne nye FAM utk modal yg awal je lah kn? modal tmbahan xpayah kn??

 69. Ya, tepat sekali.

 70. cikgu, boleh tak saya nak dapatkan format perkongsian..

 71. salam ckg..
  bg soalan no.2 format spm..calon perlu menyediakan akaun UR,pengasingan dan kunci kira-kira.. gru di sekolah sya mnyatakan bhawa format bg UR adalah sama seperti tjuk ting4..ttapi sya tidak dpat mmperoleh jwapan yg tpat krana tidak mmasukkn mklumat didlam akaun pengasingan.. soalan sya ialah apakah yg perlu dimaksukkan didlam lajur hasil dan belanja akaun UR.. adakah nilai faedah atas modal,F.A.ambilan, dan faedah pinjaman juga hrus dimasukkn juga dlam akaun Ur..?

 72. Akaun Untung Rugi hanya berkaitan dengan Hasil dan Belanja perniagaan sahaja. Manakala urus niaga yang melibatkan rakan kongsi seperti Faedah atas modal, Faedah atas ambilan, gaji/elaun/bonos rakan kongsi hendaklah dicatatkan dalam Akaun Pengasingan Untung Rugi (APUR).

  Tetapi Faedah Pinjaman Pekongsi dimasukkan dalam AUR, bukannya dalam APUR, kerana ianya dianggap sebagai belanja perniagaan kepada pihak luar, sebagai mana faedah pinjaman bank.

 73. ckg kiranya utk dpatkan untung bersih dlam akaun pengasingan,kita perlu mnyediakan APUR bukannya AUR.. N apa bezanya AUR dgan APUR..? trima kasih..

 74. salam…
  ckg boleh tk klau sya nak format APUR..

 75. Akaun Untung Rugi (AUR) – bertujuan untuk mendapatkan UNTUNG BERSIH.

  Akaun Pengasingan Untung Rugi (APUR) – bertujuan mengagihkan UNTUNG BERSIH kepada setiap rakan kongsi setelah mengambilkira faedah atas ambilan, faedah atas modal, gaji pekongsi. Lebihan daripada Untung Bersih tersebut akan diagihkan mengikut nisbah kongsi untung yang telah dipersetujui. Formatnya boleh rujuk buku teks atau mana2 buku rujukan, sama ada dalam bentuk “T” ataupun Penyata.

 76. salam cg,
  lecturer ada bg soalan yg kurang faham utk selesaikan ,harapan kami cg dpt membantu,krn memang sukar utk btanya kpd lecturer tersebut,adakalanya kami x berani bertanyakan apa2 soalan.
  1. bagaimana utk sy cacat kan cacatan jurnal utk aset2 yg di bawah 2 nama pekongsi, spt kenderaan ,alatan ,komputer – Dt & pinjaman bank & modal kredit,apabila sy kira jumlah utk dt & kt x sama?
  2. jika untung/rugi ikut modal di sumbang,bgaimana jika modal A – RM223250 ,B – RM 261600
  3.jika ambilan secara purata bagi setiap 3 bulan? eg,A -RM2200 ,B – RM4200,adakah 4 x 2200 = 8800 utk setahun.

  terima kasih cikgu krn membantu,u are the best!

 77. salam cg!!
  bleh tunjukkan sy steps2 untuk m’buat perkongsian pengasingan untung rugi dan akaun perdagangan dan untung rugi..cg bleh syorkan kpd sy nama buku produk yang menunjukkan semua jalan kerja acc..do reply!

 78. saye nk tny mcm mne nak cri untung terselaras untuk pekongsian??

 79. Popcek,
  Step2 dia ikut format bagi setiap satunya. Contohnya APUR :
  cari Untung Bersih – Faedah atas ambilan – Faedah atas modal – Gaji/Bonos/Elaun – Kongsi Untung/Rugi. Begitu juga dengan Akaun Perdagangan dan Untung rugi.

  Hey,
  Untung Terselaras, maksudnya kena cari maklumat pelarasan yang berkaitan dengan hasil dan belanja, sama ada kesannya menambahkan Untung atau akan mengurangkan untung. kemudian lakukan pelarasan terhadap nilai Untung Bersih yang diberikan. Dan sediakan Ak Pengasingan Untung Rugi.

 80. Cg, klo modal 10% setahun, utk modal tmbahan yg dbawa nsuk pd petngahan bln kene dptkn
  FAM die jugak ke??

  Adkh die kne tmbah ngn modal awal bru dptkn FAM
  Or cari FAM utk satu2 bru tmbah kedua duanye???? Tq

 81. UB: 28,898
  Phutang: 7200
  Soalan:
  Rkn kongsi bstuju utk buat pelarasan bg pkara brikut.
  1)sewa terakru 380
  2) jumlah HL 440
  3) pHR 5% ats baki p’ hutang

  Mcm mane nk buat cg???? Tq

 82. Wan,

  Cuba perhatikan maklumat tambahan tersebut, sama ada faedah atas modal dikenakan 10% atas baki MODAL AWAL atau tidak. Jika atas modal awal, maka modal tambahan tidak termasuk dalam pengiraan faedah atas modal.

  Lamka,
  Ketiga2 pelarasan tersebut melibatkan pertambahan BELANJA dan kesannya kepada Untung Bersih ialah TOLAK:

  UB belum terselaras 28898
  (-) sewa terakru 380
  (-) Hutang lapuk 440
  (-) PHR (5% x 7200) = 360
  Untung Bersih Terselaras = ?

 83. salam.
  boleh cikgu terangkan sikit pasal temph matang pinjaman rakan kongsi

  cth. soalan dari anchor web site cikgu..
  Perkongsian Cekap Mesra. Tempoh perakaunan berakhir 30 jun 2009
  pinjaman dr rohaida rm 9000(tempoh matang 31 dis 2009)
  kenapa jawapan rm720 diletak dalam akaun untung rugi.sedangkan ia tidak cukup setahun..
  BOLEH CIKGU TERANGKAN ? Terima kasih…

 84. Salam

  Pada pandangan saya, “Tempoh matang 31 Disember 2009” membawa maksud tempoh bayaran balik pinjaman tersebut kepada pekongsi Rohaida ialah pada 31 Disember 2009. Bukannya bermaksud faedah akan dibayar pada masa tersebut. Faedah atas pinjaman akan dibayar pada setiap tahun dengan kadar 8% setahun.

  Memandangkan soalan tersebut tidak menyatakan bila tarikh pinjaman dibuat, maka kita boleh andaikan ianya genap setahun atau pinjaman dibuat beberapa tahun yang lepas. Begitu juga dengan kes Kenderaan (kos) RM60,000, jika tidak dinyatakan bila ianya dibeli, maka andaian kita genap setahun untuk pengiraan susut nilai.

  Maka Faedah atas pinjaman = 8% X 9000 = RM720 dicatatkan sebagai belanja dalam Akaun Untung Rugi, di mana baki faedah yang masih terakru (720-480) = RM240 akan dikreditkan dalam Ak Semasa Rohaida.

 85. Cg sy msih blur lg. Knape mrsti tolak???
  Sy ad bce ttg pnerangn ni kt post2 di ats tp sy msih xphm.
  Bgaimana pula klo diber hasil????

  Satu lg, klo cth PHR die dh bg 460 mcm mane plak tu???

  Tq cg

 86. Salam cg, die hnye tulis 10% setahun.
  Setahun tu utk modal awal je ke?

 87. Lamka,
  Konsepnya mudah saja,
  HASIL – menambahkan Untung Bersih
  BELANJA – mengurangkan Untung Bersih.

  Oleh kerana semua pelarasan tersebut melibatkan pertambahan dalam BELANJA, maka pelarasannya TOLAK daripada Untung Bersih.

  Sekiranya terdapat baki awal PHR 460, maka berlaku PENGURANGAN PHR (460-360) 100, di mana ianya dikelaskan sebagai HASIL, maka kesan kepada UB hendaklah di TAMBAH.

  Wan,
  Kalau macam tu, anggaplah faedah 10% atas modal awal sahaja kerana cukup setahun.

 88. terima ksh cg atas penerangan tadi..semoga tuhan jua mmblas jasa ckgu..

 89. nurul afizan ismail

  salam
  cikgu . . .
  agak3 sTpM nt soalan ape yg kluar yee??

 90. Maaf, Cg tidak mengajar perakaunan STPM. Cadangan Cg, gunakan masa yang seadanya ini untuk cuba mengusai sebanyak mungkin topik2 yang dipelajari sebagai persediaan menghadapi peperiksaan STPM nanti. Semoga berjaya.

 91. salam cg,

  nak tanye. soalan anchor 09 n 10 tu:
  no.6

  dlm maklumat tambahn no
  (V) PHR hendaklah diselaraskn kpd 2% ats penghutang.

  adakh penghutang perlu tolak hutang lapuk
  dlm maklumat tambahan no.1 tu????

  apekah maksud perkara ini sudah direkod?
  maknenye sudah di tolak? tq.

 92. Penghutang RM12500 adalah jumlah yang telahpun ditolak hutang lapuk RM450 (maklumat 1) kerana ada dinyatakan ianya TELAH direkodkan.

 93. salam,

  maklumat bg:
  (1) gaji tahunan amin 7200

  dlm mklumat tmbhan tkde bg tahu ape dh ttg gaji tahunan. cm mane ni??

  sy ade bce post cg kt atas, tp masih kurang phm lg.
  tq cg

 94. lamka,

  Dalam Ak Pengasingan UR,
  Debit – Gaji Amin ….. 7200 (iaitu gaji setahun)

  Manakala dalam Ak Semasa Amin nanti,
  Kredit – Gaji …. JUMLAH BELUM BAYAR

  Kes 1 :
  Sekiranya ada dalam Imbangan Duga – Gaji Amin, katakan RM5200, ini bermaksud
  GAJI BELUM BAYAR =7200-5200=2000

  Maka Ak Semasa Amin,
  Kredit – Gaji …. RM2000 (JUMLAH BELUM BAYAR)

  Kes 2 :
  Sekiranya dalam Imbangan Duga – TIADA dinyatakan Gaji Amin, ini bermaksud
  GAJI BELUM BAYAR =7200

  Maka Ak Semasa Amin,
  Kredit – Gaji …. RM7200 (JUMLAH BELUM BAYAR)

 95. Jd dlm ak sms ctat 7200 mknenye
  ak.APUR pun mestilah same ya????

  Baiklah, terima kasih byk2 cg 🙂

 96. Salam,
  cikgu,
  bgaimana format utk membuat penyata pelarasan untung bersih?

 97. Tiada format khusus, cuma setiap pelarasan yang diberikan perlu dikenalpasti item2 HASIL dan BELANJA yang akan memberikan kesan terhadap UNTUNG BERSIH. Secara kasarnya,

  Penyata Pelarasan Untung Bersih
  UNTUNG BERSIH (sebelum pelarasan)
  (+) Item2 pelarasan menambahkan untung, spt:
  – Hasil terkurang nilai
  – Belanja terlebih nilai

  (-) Item2 pelrasaan mengurangkan untung, spt :
  – Hasil terlebih nilai
  – Belanja terkurang nilai

  UNTUNG BERSIH (terselaras)

 98. apa khabar,cikgu.
  adakah gaji bagi setiap ahli lembaga pengarah dianggap sebagai pembahagian untung?

 99. Baik, gaji tidak dianggap pembahagian untung. Pembahagian untung ialah LEBIHAN UNTUNG setelah dibayar faedah atas modal, gaji/elaun/bonus rakan kongsi dan penerimaan daripada faedah atas ambilan, maka wang lebihan tersebut dibahagikan mengikut perjanjian kongsi untung rugi yang telah dipersetujui.

  # Lembaga pengarah tidak semestinya rakan kongsi, gaji mereka boleh dikelaskan belanja perniagaan dalam penyata pendapatan. Hanya gaji rakan kongsi sahaja yang perlu dimasukkan dalam Penyata Pengasingan Untung Rugi.

 100. Cikgu,
  Jika pinjaman dibuat oleh pekongsi sendiri,kat mana nak letakkan di kunci kira-kira?
  di bahagian liabiliti semasa atau bukan semasa?

 101. Pinjaman rakan kongsi dikelaskan sebagai LIABILITI SEMASA.

 102. Cikgu,
  Bolehkah soalan minta sediakan akaun pengasingan untung rugi tetapi fatin sediakan penyata pengasingan untung rugi? terima kasih

 103. Fatin,
  BOLEH, sekarang ini bentuk Penyata adalah digalakkan.

 104. salam cikgu sya x faham ni ..
  SPM 2008 Pnyata Pendapatan Perkongsian
  Kertas 2 soalan 3
  saya ringkaskan

  Faedah Atas Ambilan 12% setahun
  Faedah atas modal 6% setahun
  Gaji Zureda RM9000 setahun

  Ambilan bagi tahun berakhir 30 Jun 2008:
  Zureda 1 Julai 2007 10000
  1 Januari 2008 5000 15000
  Kelly 1 Januari 2008 4000
  79140

  patutnya faedah atas ambilan zureda RM1800 dan kelly RM480 tapi kenapa saya check jawapan kt buka latihan kertas soalan peperiksaan tahun2 lepas 2005 – 2009 SPM Prinsip Perakaunan dia tulis faedah atas ambilan zureda rm1500 dan kelly rm240?
  saya berharap sngt cikgu dapt tolong saya … terima kasih ..

 105. 15000 tu jumlah 10000 + 5000 = 15000
  79140 tu jumlah belah debit

 106. Fuad,

  Sekiranya diberikan tarikh, maka kena ambil kira GENAP SETAHUN atau tidak, ini kerana kadar faedah 12% UNTUK SETAHUN jika hanya 6 bulan, maka kena DARAB 6/12.

  Faedah atas ambilan:
  ZUREDA [(12% x 10,000) + (12% x 5000 x 6/12)] = RM1500
  KELLY [12% x 4000 X 6/12 ] = RM240

 107. terima kasih bnyk2 cikgu ..

 108. cikgu kenapa yg 10,000 tak darab ngan 6/12?

 109. Fuad,

  1 Julai 2007 – 30 Jun 2008 = GENAP SETAHUN, maka faedahnya 12%

 110. oooo .. ok2 .. thanks cikgu

 111. Salam cg…
  Klo soalan mntak sediakan ak. Semasa stiap pkongsi,
  Kalau sy buat format bruangan boleh???

 112. Lamka,
  BOLEH, sangat digalakkan.

 113. salam cg
  cmne nk kre faedh ats ambln…cth aishah 2000 aichin 3000
  m.tambh:
  faedh ats ambln 10% sthn..
  n nk kre nisbh klo utg rgi dbhgi sma rata

 114. Mia,
  Faedah atas ambilan = 10% X AMBILAN (genap setahun) masing2.
  Sekiranya diberikan TARIKH ambilan dibuat, dan tidak genap setahun, maka kena ambil kira berapa bulan tempoh ambilan telah dibuat, jika baru 6 BULAN, maka Faedah atas ambilan = 10% X 6/12 X AMBILAN.

  Kalau kongsi untung / rugi SAMA RATA, maksudnya 1/2 setiap orang (jika 2 rakan kongsi), 1/3 setiap orang (jika 3 rakan kongsi)

 115. salam cikgu , merujuk pada soalan perkongsian perak 2010 , pinjaman matang pada 31 disember 2010 bernilai rm8000 , kenapa ia diletakkan di liabiliti semasa ? bukankah pinjaman adalah liabiliti bukan semasa ? sy keliru lah .

 116. Sky123,

  Pinjaman tersebut pada asalnya dikelaskan sebagai Liabiliti Bukan Semasa kerana jangka masanya melebihi 1 tahun. Oleh kerana tempoh matangnya pada 31 Disember 2010 manakala tempoh perakaunan berakhir pada 31 Mac 2009. Iaitu hanya (April – Dis) tinggal 9 bulan sahaja, maka dalam KKK pada 31 Mac 2009 PINJAMAN tersebut bukan lagi sebagai Liabiliti Bukan Semasa sebaliknya perlu dikelaskan sebagai LIABILITI SEMASA sahaja.

 117. cg soalan johor 2010 pula , pinjaman pekongsi 1 januari letak kat liabiliti bukan semasa ? kenapa yaa ?

 118. Sky123,

  Pada saya Pinjaman dari rakan kongsi dikelaskan sebagai Liabiliti Semasa sahaja.

 119. Hi cikgu, ada soalan yang saya nak tanya tentang Akaun Insurans yang akan dibuka bersamaan dengan untung rugi dan kadar bayaran.

  31 Dis 2008
  Buku tunai ( bank ) – kredit
  Insurans – 3600
  Kadar Bayaran – 520

  Insurans tahunan yang dibayar akan berakhir pada 31 mac 2009
  kadar bayaran bulan dis bernilai Rm 100 belum dibayar

  Sediakan akaun insurans,kadar bayaran dan untung rugi..
  Kenapa dalam akaun insurans, baki h/b adalah kredit iaitu 900..
  Bukankah terdahulu belanja di debit??

 120. Insurans terdahulu = 3/12 X 3600 = 900
  Belanja terdahulu = Aset Semasa : berbaki DEBIT, baki di sini merujuk kepada BAKI B/B (bawah jumlah), maka BAKI H/B mestilah disebelah KREDIT (atas jumlah).

 121. soalan no.2 gerak gempur negeri perak 2010 adalah soalan bab perkongsian (boleh didapati di laman web JPN Perak.)… dalam soalan no. 2a saya agak keliru dengan kehendak soalan.. soalan ini mengkehendaki calon menyediakan penyata menyelaraskan untung bersih bagi tahun berakhir 30 september 2010…. tetapi dalam bab perkongsian tidak ada nota ataupun format untuk selesaikan soalan tersebut…. boleh tak cikgu bantu saya untuk dapatkan format bagi menyelesaikan soalan tersebut……

 122. Soalan tersebut memerlukan pelarasan terhadap Untung Bersih yang diberikan. Dengan mengambilkira maklumat tambahan pelajar kena kenalpasti KESAN maklumat tersebut ka atas UNTUNG BERSIH. Sekiranya menambahkan HASIL, maka kesannya UB perlu TAMBAH, jika menambah BELANJA, maka UB perlu ditolak. Sekiranya mengurangkan HASIL, maka kesannya UB perlu TOLAK dan jika mengurangkan BELANJA, maka kesanya UB perlu TAMBAH. Maka secara ringkasnya bolehlah dirumuskan seperti berikut :

  UB (sebelum pelarasan)
  Tambah:
  – Urus niaga yang menambahkan Hasil
  – Urus niaga yang mengurangkan Belanja
  Tolak :
  – Urus niaga yang mengurangkan Hasil
  – Urus niaga yang menambahkan Belanja
  = UNTUNG BERSIH (terselaras)

 123. saya tak berapa faham maksud cikgu.. bolehkah cikgu terangkan lagi sekali dengan lebih detil??
  terima kasih ya cikgu .

 124. Ok, cuba Darren ceritakan apa yang anda faham dan bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian Cg dapat kesan apa masalah anda dan perbetulkan jika ada apa2 yang tidak betul/tepat.

 125. Cikgu,

  Saya merujuk kepada jawapn cikgu di atas (post 118).
  Pinjaman daripada pekongsi dicatat di bahagian liabiliti semasa atau laibiliti bukan semasa?
  Kalau soalan nyatakan yg pinjaman drpd pekongsi akan matang pada tempoh lebih 12 bulan – masih dikategorikan sebagai liabiliti semasa?

 126. Pada pandangan Cg,
  Pinjaman daripada pekongsi tidak seperti pinjaman daripada bank yang ada tempoh matangnya (ada perjanjiannya). Manakala bagi pinjaman daripada pekongsi, walau dikatakan pinjaman tersebut untuk tempoh 2 tahun, tetapi rakan kongsi masih boleh membuat tuntutan bayaran balik terhadap pinjaman tersebut pada bila2 masa. Itulah sebabnya ianya dikelaskan sebagai Liabiliti Semasa sahaja.

  Kes ini sama dengan SIMPANAN TETAP, walaupun tempoh matangnya 2/3 tahun ianya masih dikelaskan sebagai ASET SEMASA kerana cirinya yang boleh dikeluarkan pada bila2 masa.

  Walau bagaimanapun ada yang menentukan Pinjaman pekongsi berdasarkan jumlah pinjaman tersebut, sekiranya nilainya BESAR, maka dikelaskan sebagai Libiliti Bukan Semasa dengan andaian akan dijelaskan dalam tempoh yang melebihi 1 tahun. Sekiranya nilainya KECIL, maka dikelaskan sebagai Liabiliti Semasa sahaja.

 127. salam cg.
  nak tanye,

  baki pada 31 mac:
  lekapan & lengkapan-34000
  peruntukan SN lekapan & lengkapan- 6600

  maklumat tambahan:
  1)sebahagian drpd lekapan & lengkapan berkos 12000
  dibeli pada 31 mac 2010 & yg lain tlh dibeli pada 1 april 2009.

  2)lekapan & lengkapan di susut nilaikan pada kadar 30% setahun mengikut baki berkurangan berdasar bulan penggunaan.

  mcm mane nk selesaikan ni????

 128. salam cg,

  maklumat berikut merujuk kpd pniagaan Ratu Ayu.
  * memulakan pniagaan kosmetik pd 1 Februari 2010
  * tempoh perakaunan pniagaannya ialah setengah tahun.

  antara berikut, yg manakah tempoh perakaunan Perniagaan Ratu Ayu?

  A. 1 Feb 2010 hingga 1 Jul 2010
  B. 1 Feb 2010 hingga 1 Ogos 2010
  C. 1 Feb 2010 hingga 31 Jul 2010
  D. 1 Feb 2010 hingga 31 Ogos 2010

  soalan sy,
  bagaimanakah hendak mengira tempoh berkenaan??

 129. Tempoh perakaunannya ialah 6 BULAN, maka kira 6 bulan bermula 1 Feb …..+ 6 Bulan …= ?

 130. hingga 1 Jul atau hingga 31 Jul ?? knp? sy x berape pndai dlm mngira tempoh perakaunan ….

 131. Jika 1 Jul, maksudnya tidak termasuk BULAN JULAI … baru 5 bulan.
  Maka, 1 feb – 31 Jul … baru termasuk Bulan Julai … cukup 6 BULAN.

 132. oh, begitu….tq cg

 133. Cg,
  faedah atas pinjaman pekongsi terakru simpan di liabiliti sms atau akaun semasa?sebab ada jawapan yg menunjukkan kedua-dua jawapan tersebut..

 134. Faedah atas pinjaman pekongsi terakru perlu dikreditkan ke AKAUN SEMASA PEKONGSI tersebut.

 135. cg , saya masih tak faham tentang pinjaman . dalam soalan perak 2010, pinjaman dikelaskan sebagai liabiliti semasa kerana pinjaman kurang drpd setahun kan ? tetapi tempoh perakaunan nya bermula pada 1 april 09 hingga 31 mac 2010 , pinjaman pula sampai 31 dis 10 , bukan kah ia pinjaman liabiliti bukan semasa kerana pinjamannya 1 tahun 9 bulan ?

 136. manakala bagi pinjaman dari luar , iaitu bukan dari pekongsi ia dikelaskan sebagai liabiliti bukan semasa lahh ya ?

 137. Pada tempoh perakaunan semasa (1/4/2009 – 31/3/2010) ianya masih dikelaskan sebagai Liabiliti Bukan Semasa kerana lebih dari 1 tahun. TETAPI KKK disediakan pada 31/3/2010, pada masa itu Pinjaman tersebut (matang pada 31/12/2010) hanya tinggal 9 bulan, maka ianya dikelaskan sebagai LIABILITI SEMASA pada tarikh 31/3/2010.

  Pinjaman dari pihak luar seperti bank dikelaskan sebagai LBS sekiranya tempoh matangnya melebihi 1 tahun.

 138. cikgu Narzuki,sy nak tanya bagaimana nak kira pembahagian untung/rugi nisbah modal seperti :

  AINA 20000
  AMIR 20000
  Ani 10000

 139. Nisbah modal – Aina : Amir : Ani = 20000:20000:10000= 2:2:1

 140. selamat sejahtera cikgu,nk mintak tolong cikgu selesai kan masalah ni……

  tempoh perakaunan ( 1 jun 06-31 mei 07)
  di imbangan duga ada:MODAL 1 JUN 06
  KARAN:RM20000
  DI maklumat tambahan:(I)karan telah menambahkan modalnya kepada RM30000 pd 1 JANUARI 07,dgn memasukkan tunai RM8000 kedalam bank dan memindahkan bakinya drpd akaun semasanya….
  (II)kiran tlh mengeluarkan brg berkos RM 500 tetapi perkara ini blm direkod .

  CIKGU TOLONG TUNJUKKAN CARA SELESAI BOLEH???

 141. Modal Karan = 20,000 + 10,000 = 30,000

  Faedah atas modal := a + b
  20,000 x kadar% = a
  10,000 x kadar% x 5/12 = b

  Ambilan Karan = ….. + 500

 142. apa yg perlu catat dalam akaun modal ,akaun pengasingan dan akaun semasa?

 143. Semuanya perlu dicatatkan seperti biasa.
  Ak Modal – Kredit : baki b/b 20000, Tunai 8000, Bank 2000
  Ak Pengasingan UR – Faedah atas modal
  Ak Semasa – Ambilan, Faedah atas ambilan, Faedah atas modal dll…

 144. ok ,,tq cikgu….

 145. salam cg. sy nak tnye kenape soalan trial tgganu,
  pinjaman pekongsi masuk LBS? mcm mane nk beza masuk
  LBS ke LS?

  kemudian, ape maksud PINJAMAN PEKONGSI MATANG…..
  adakah kalau ade perkataan MATANG bermaksud kene
  kira dulu sama ade pinjaman pekongsi masuk LS atau LBS??
  harap cg dpt membantu…

 146. Salam,
  Merujuk kepada soalan percubaan Terengganu, Pinjaman pekongsi dikelaskan sebagai Liabiliti Bukan Semasa adalah berdasarkan nota dalam Buku Teks yang menyatakan bahawa “Pinjaman yang dikelaskan sebagai Liabiliti Semasa adalah pinjaman yang perlu dijelaskan dalam masa setahun dan biasanya adalah bernilai kecil.”

  Bagi PINJAMAN yang dinyatakan TEMPOH MATANGNYA, kita kena kenal pasti Pada Tarikh KKK disediakan adakah :
  1. Tempoh Matangnya LEBIH 1 TAHUN, maka dikelaskan sebagai Liabiliti Bukan Semasa.
  2. Tempoh Matangnya KURANG 1 TAHUN, maka dikelaskan sebagai Liabiliti Semasa.

 147. cg….
  cmne nk cri konsi utg berdsrkn modal tetap

 148. Katakan :
  Modal A = 30,000
  Modal B = 20,000

  maka, Nisbah Kongsi Untung = 30,000 : 20,000 = 3 : 2

 149. salam cikgu . merujuk soalan MRSM , kan aset semasa kena ada stok akhir , jika dia takda bagi nilai stok akhir tu , tak payah cari ker ?

 150. Soalan no 2, oleh kerana tiada stok akhir yang diberikan dalam soalan, maka dalam KKK juga tiada stok akhir.

 151. cg cmne nk kra.
  sewa 1700
  m.tamb:
  sewa sbyk 200 adlh sewa pendahuluan

 152. Sewa (1700 – 200) = 1500 …. dalam Penyata Pendapatan
  Sewa terdahulu 200 … dalam KKK.

 153. cikgu cmne nk wat pengasingan untung rugi kalo x bg untung bersih?

 154. Kalau tidak diberikan UNTUNG BERSIH, maka kena lakukan sesuatu dengan maklumat yang diberikan.
  1. Jika diberikan ID – ada jualan, belian, stok awal, stok akhir, hasil2, belanja2… maka kena sediakan Penyata Pendapatan terlebih dahulu untuk dapatkan Untung Bersih.
  2. Jika telah diberikan UNTUNG KASAR, maka kena + HASIL dan – BELANJA untuk dapatkan UNTUNG BERSIH.

 155. salam cikgu..
  sy agak keliru dgn tjuk pkongsian nie..
  mcm mana nk buat penyata menyelaraskan untung bersih??
  boleh cikgu tlg jelaskan serta format ye skali..

 156. soalan yg sy tnye td 2 berdasarkan soalan gerak gempur ngeri perak..blh tlong cikgu jelaskan ttng soalan no 2…

 157. Penyediaan Penyata penyelarasan Untung Bersih.
  Dengan mengambilkira maklumat tambahan pelajar kena kenalpasti KESAN maklumat tersebut ka atas UNTUNG BERSIH. Sekiranya menambahkan HASIL, maka kesannya UB perlu TAMBAH, jika menambah BELANJA, maka UB perlu ditolak. Sekiranya mengurangkan HASIL, maka kesannya UB perlu TOLAK dan jika mengurangkan BELANJA, maka kesanya UB perlu TAMBAH. Maka secara ringkasnya bolehlah dirumuskan seperti berikut :

  UB (sebelum pelarasan)
  Tambah:
  – Urus niaga yang menambahkan Hasil
  – Urus niaga yang mengurangkan Belanja
  Tolak :
  – Urus niaga yang mengurangkan Hasil
  – Urus niaga yang menambahkan Belanja
  = UNTUNG BERSIH (terselaras)

 158. conthnya yg mngurangkan blnja sperti blnja susut nilai,faedah ats pinjama,peruntukan htg rgu????

 159. Susutnilai, faedah atas pinjaman belum bayar, pertambahan peruntukan hutang ragu ….. pelarasan2 tersebut akan menambahkan BELANJA. Kesannya akan mengurangkan UNTUNG BERSIH, maka kena TOLAK.

 160. chgku kanpa dlm trail p.cubaan spm 2010 putrajaya paper 2 akaun semasa beruangan gaji tak masuk

 161. Gaji Madi RM7000 yang belum dibayar (15000-8000) ada dimasukkan dalam Ak Semasa Madi.

 162. cikgu, dlm trial spm2010 cawangan perlis, soalan no2, peruntukan hutang ragu bagaimana nak pelarasan ??? blhkah cikgu tlg?

 163. Terlebih dahulu perbetulkan PENGHUTANG 9500 dan TUNAI 1420.

  Maklumat tambahan
  (i) Pulangan Masuk 430 + 150 dan PENGHUTANG (9500 – 150) = 9350
  (vi) PHR = 4% x 9350 = 374 ….. dlm KKK dan Pertambahan PHR 374 … dlm PP (Belanja)

 164. As salam , dalam soalan anchor cikgu tuh , soalan no 4 , pinjaman rohaida dikelaskan sebagai liabiliti semasa kerana tarikh matangnya berakhir 3i dis ya ? sya tak faham la maksud tarikh matang tu.

 165. Tempoh perakaunan berakhir 30 Jun 2009
  Pinjaman Matang 31 Disember 2009 ….. tinggal 6 bulan (30 Jun – 31 Dis)

  KKK pada 30 Jun 2009 menunjukkan kedudukan kewangan perniagaan pada tarikh tersebut. Di mana Pinjaman tersebut hanya tinggal 6 bulan sahaja, maka ianya perlulah dikelaskan sebagai LIABILITI SEMASA.

 166. terima ksh cikgu ^^

 167. As salam..
  cg..
  sy lmah dlm topik prkongsian…
  like pmbubrn pkongsian,,,,
  akaun realisasi…??
  bley x cikgu bgthu cra tok pmudhknnye,??

 168. Cara mudah ialah FAHAM konsep PEMBUBARAN itu sendiri, proses2 pembubaran, ambil alih aset, jualan aset, pengiraan kongsi rugi/untung realisasi. Serta AKAUN2 yang terlibat.

 169. As salam..cikgu ada kemusykilan…kedudukan pinjaman daripada pekongsi dalam KKK di liabiliti semasa or liabiliti bukan semasa.

 170. Sila rujuk komen Cg DIATAS (klik) berhubung perkara tersebut.

 171. salam . merujuk pada soalan anchor cikgu , no 4. modal tambahan yg di bawa masuk oleh ruhaida perlu kira faedah nya ker ? bukan kah modal tambahan tak perlu faedah ?

 172. Apabila disebut FAEDAH ATAS MODAL.. maka SEMUA MODAL yang dilaburkan akan diberikan faedah, cuma kena ambilkira sudah berapa lama modal tersebut dilaburkan.

 173. salam mengikut post cikgu pada #67 , faedah atas modal tidak dikenakan pada modal tambahan ?

 174. Jawapan Cg dalam post #67 adalah merujuk kepada satu soalan di mana ada DINYATAKAN bahawa Faedah Atas Modal dikenakan atas MODAL AWAL, maka merujuk kepada soalan tersebut… Modal tambahan yang baru dibawa masuk tidak akan diberikan faedah.

  Manakala soalan anchor item no.4 TIDAK DINYATAKAN syarat tersebut, maka semua modal termasuk modal tambahan akan diberikan faedah.

 175. salam cikgu . soalan perkongsian trial negeri kedah . pengiraan untuk faedah pinjaman tak perlu ker untuk darabkan dgn 6per12 kerana dia menutup akaun pada 30 jun 2010 ?

 176. Merujuk kepada soalan tersebut:

  Pinjaman daripada Samuel (matang pada 31 Disember 2010) …. RM10,000
  Faedah atas pinjaman = 8% setahun

  Tempoh perakaunan : 1 Julai 2009 – 30 Jun 2010
  Oleh kerana dalam tempoh tersebut Pinjaman cukup setahun, maka :
  Faedah atas pinjaman = 8% X 10,000 = RM800.

  TEMPOH MATANG pada 31/12/2010 bermaksud Pinjaman tersebut akan dibayar sepenuhnya pada tarikh tersebut.
  Dalam KKK pada 30 Jun 2010, Pinjaman tersebut hanya tinggal 6 bulan (30/06 – 31/12) ….. maka ianya perlulah dikelaskan sebagai LIABILITI SEMASA.

 177. cikgu~jika soalan tak cakap nak tunjuk modal kerja~bolehkah kita buat bentuk Penyata?

 178. cikgu,
  Dalam soalan perkongsian, Tajuk penyata pendapatan dan pangasingan untung rugi bagi tahun berakhir… diganti dengan hanya penyata pendapatan bagi tahun berakhir…
  terima kasih

 179. salam ckg..
  dlam pkongsian apa beza gaji d dlm mklumat tmbhan n butir2…. ?
  CONTOH:
  gaji laila 2000

  mklmat tmbhan:
  gaji laila 1500

  BLh CKG TRANGKAN?
  sya keliru untk msokkn ke dlm Pnyata pkongsian n akaun pkongsi

 180. cikgu nak tanya dalam penyata pengasingan pekongsi
  dibahagian kongsi untung,
  contnhnya
  kongsi untung;
  aidil 3300
  fitri 2200
  ——-
  ——-
  cikgu perlukah kita kena isi jumlah tersebut diruang itu.
  cikgu tolong rujuk jawapan negeri terengganu soalan nombor 2.
  harap cikgu dapat membantu saya.
  terima kasih.

 181. salam cikgu . kenapa soalan ngeri 9 untung bersih dia tak tolak dgn faedah atas pinjaman ?

 182. Faedah atas Pinjaman dianggap sebagai perbelanjaan perniagaan dan dimasukkan dalam Penyata Pendapatan sebagai Belanja, maka ianya tidak perlu dimasukkan dalam Ak Pengasingan Untung Rugi. Tetapi Faedah pinjaman pekongsi yang BELUM BAYAR (Terakru) perlu dimasukkan dalam AKAUN SEMASA Pekongsi tersebut.

 183. slm,cg..
  kalau pinjmn bank kena masukkan kat mane?
  kalau pinjaman pekongsi pulak msk kat mane??

 184. Pinjaman bank dikelaskan sebagai Liabiliti Bukan Semasa, kecuali dinyatakan tempoh matangnya < 1 tahun, maka dikelaskan sebagai Liabiliti Semasa. Menurut buku teks, Pinjaman pekongsi dikelaskan sebagai Liabiliti Bukan Semasa jika amaunnya secara relatif besar, sebaliknya jika kecil dikelaskan sebagai Liabiliti Semasa.

 185. faedah atas pinjaman perlu ditolak sebagai belanja br dapat untung bersih . soalan n9 tuh tak perlu tolak ke ? means untung bersih tuh diselaraskan ?

 186. Dalam soalan tersebut tidak perlu dilakukan pelarasan terhadap Untung Bersih, kecuali dinyatakan bahawa faedah tersebut belum lagi diambilkira (biasanya dalam maklumat tambahan). Ini bermaksud Untung Bersih 9500 yang diperelohi itu TELAH pun mengambil kira faedah atas pinjaman semasa penyediaan Penyata Pendapatan sebelumnya.

 187. Cikgu,
  Dalam soalan perkongsian, bolehkah Tajuk penyata pendapatan dan pengasingan untung rugi bagi tahun berakhir….? diganti dengan tajuk hanya penyata pendapatan bagi tahun berakhir…….terima kasih

 188. Pada pandangan Cg, adalah lebih baik gunakan “Penyata Pendapatan dan Pengasingan Untung Rugi bagi tahun berakhir…” sebagaimana kehendak soalan. Kerana ianya lebih mengambarkan keadaan sebenar penyata tersebut.

 189. CIKGU TOLONG TERANGKAN TENTANG PINJAMAN DARI PEKONGSI DAN JUGA TENTANG BAB 2 TINGKATAN 5.

 190. cikgu nak tanya dalam penyata pengasingan pekongsi
  dibahagian kongsi untung,
  contnhnya
  kongsi untung
  aidil 3300
  fitri 2200
  ——
  ——
  cikgu perlukah kita kena isi jumlah tersebut diruang itu.
  cikgu tolong rujuk jawapan negeri terengganu soalan nombor 2.
  harap cikgu dapat membantu saya.
  terima kasih.

 191. Ada 2 pendekatan yang boleh digunakan:
  1. seperti skema jawapan tersebut, iaitu lebihan Untung Bersih – Kongsi Untung = 0
  2. Jumlahkan dahulu lebihan Untung Bersih, kemudian tunjukkan Kongsi Untung dan jumlah yang dikongsikan itu SAMA dengan jumlah lebihan untung. Seperti berikut:

  …………………………………———–
  …………………………………….5500
  …………………………………======
  Kongsi Untung :
  Aidil …………………………….3300
  Fitri ……………………………..2200
  ………………………………….———-
  ………………………………….5500
  ………………………………….=====

 192. CIKGU TOLONG TERANGKAN TENTANG BAB 2 TINGKATAN 5

 193. Maaf, tak terdaya Cg nak terangkan 1 bab begitu, adalah lebih baik baca saja daripada buku rujukan. Mana2 yang tak faham baru tanya Cg.

 194. cikgu soalan gerak gempur negeri perak soalan 2: kenapan insurans terdahulu ditambahkan sedangkan kadarbayarn terakru ditolak

 195. Kalai, cuba fahami nota berikut :

  Penyediaan Penyata penyelarasan Untung Bersih.
  Dengan mengambilkira maklumat tambahan pelajar kena kenalpasti KESAN maklumat tersebut ka atas UNTUNG BERSIH. Sekiranya menambahkan HASIL, maka kesannya UB perlu TAMBAH, jika menambah BELANJA, maka UB perlu ditolak. Sekiranya mengurangkan HASIL, maka kesannya UB perlu TOLAK dan jika mengurangkan BELANJA, maka kesanya UB perlu TAMBAH. Maka secara ringkasnya bolehlah dirumuskan seperti berikut :

  UB (sebelum pelarasan)
  Tambah:
  – Urus niaga/pelarasan yang menambahkan Hasil
  – Urus niaga/pelarasan yang mengurangkan Belanja
  Tolak :
  – Urus niaga/pelarasan yang mengurangkan Hasil
  – Urus niaga/pelarasan yang menambahkan Belanja
  = UNTUNG BERSIH (terselaras)

  Merujuk soalan tersebut:
  1. Insurans Terdahulu – pelarasannya TOLAK pada INSURANS, iaitu PENGURANGAN belanja, maka kesan kepada UB BERTAMBAH.
  2. Kadar bayaran Terakru – pelarasannya TAMBAH pada Kadar bayaran, iaitu PERTAMBAHAN belanja, kesannya pada UB BERKURANG.

 196. slm,cg..
  faedah atas pinjaman bank ,belanjakan??
  kalu s0klan bg d0h untung bersih, ken0 tolak k0 faedah atas pinjaman bank???
  tQ.

 197. Mentalistz,
  Sekiranya faedah atas pinjaman tersebut diberi bersama-sama Untung Bersih dalam ID, maka maksudnya faedah tersebut telahpun diambilkira. Tetapi jika faedah tersebut dinyatakan dalam maklumat tambahan dan perkara tersebut belum diambilkira maka UB yang diberi perlu diselaraskan terlebih dahulu.

 198. ckgu cm mner nk cri untung kasar dlm penyata untung rugi dan pengasingan ye ckgu?..sy confius..

 199. Boleh bagi soalan trial mana yang dimaksudkan, supaya mudah Cg menjelaskan dengan tepat.

 200. slm cg,
  kalau cth soalan mcm ni :
  amer telah membuat pendahuluan sbyk rm25000 pd awl thn

  apa yg d maksud kan dgn ‘mbuat pendahuluan’..adakah modal.

 201. Nurul,
  Cg kena lihat soalan yang lengkap baru dapat gambaran yang lebih jelas. Kemungkinan ianya bermaksud Amer mendahulukan wangnya sebagai MODAL permulaan.

 202. Salam,cikgu moadal pusingan diklasifikasikan sebagai apa?

 203. Salam,
  Pada pandangan Cg, MODAL PUSINGAN bukannya sejenis AKAUN sebagaimana Akaun Modal. Ianya hanyalah kata nama seperti MODAL KERJA, di mana tidak boleh diklasifikasikan mengikut mana2 akaun, kerana Modal Kerja = Aset Semasa – Liabiliti Semasa. Contoh lain: JUALAN BERSIH bukannya suatu Akaun, sebaliknya hasil Jualan – Pulangan Jualan – Diskaun diberi (format yang baru diperkenalkan dalam SPM).

 204. Cg Narzuki,
  Saya ada masalah untuk mengira pembahagian untung antara pekongsi. Contoh soalan seperti berikut :
  Jumlah modal yang disumbangkan oleh Fahmi ialah RM10,000 dan Fauzi RM15,000. Untung dan rugi dipersetujui dibahagi mengikut peratusan sumbangan modal.
  Untung bersih operasi perniagaan ialah RM50,000 (faedah atas modal, faedah atas ambilan dan gaji pekongsi belum diambilkira).

  Soalan saya :
  i) Adakah untung bersih perlu ditolak dengan faedah atas modal, faedah atas ambilan dan gaji pekongsi terlebih dahulu sebelum mengagihkan untuk kepada pekongsi mengikut nisbah yang ditetapkan?
  ii) Bagaimana untuk mengira untung yang diperolehi oleh pekongsi2 tersebut?

  Harap Cg Narzuki dapat membantu. Terima kasih.

 205. Tan,
  Konsepnya. sebelum Untung Bersih diagihkan kepada setiap pekongsi, kita kena + faedah atas ambilan – faedah atas modal – gaji pekongsi, baki Untung Bersih yang tinggal baru boleh diagihkan kepada setiap pekongsi mengikut PERATUSAN SUMBANGAN MODAL iaitu :
  Fahmi = 10000/25000 X 100% = 40%
  Fauzi = 15000/2500 X 100% = 60%

 206. Terima kasih Cg Narzuki kerana membantu… saya ingin bertanya mengenai Nota Belum Bayar. Jika pekongsi memulakan perniagaan dengan modal seperti Bank, Mesin dan Nota Belum Bayar.. soalan saya :
  i) Bagaimanakah cara merekod Nota Belum Bayar tersebut.. ii) Adakah Nota Belum Bayar itu dianggap sebagai modal? Bukankah ia liabiliti?

  Terima kasih Cg Narzuki.

 207. Tan,
  Catatannya permulaannya:
  Dt: Bank
  Dt: Mesin
  Kt: Nota Belum Bayar …………. rekodkan sebagai Liabiliti
  Kt: Modal …………………………. sumbangan daripada pemilik/pekongsi

 208. Cikgu,

  Untuk Nota Belum Bayar, catatan bergunya Dt Akaun Semasa Pekongsi?
  Jika diberi item Elaun Jualan adakah ia dianggap sebagai hasil atau belanja? Perlukah ia ditolak atau dicampur dengan jumlah Jualan dalam Akaun Perdagangan atau dimasukkan dalam Akaun Untung Rugi?

 209. Tan,
  Kenapa dideditkan ke Ak Semasa Pekongsi ? … Nota Belum Bayar adalah urus niaga antara Perniagaan dengan pihak lain, bukannya melibatkan urus niaga antara pekongsi, maka pada pandangan saya Ak Semasa Pekongsi tidak terlibat.

  Pada pandangan saya, Elaun Jualan konsepnya sama dengan Pulanjan Jualan iaitu mengurangkan Jualan, maka dimasukkan dalam Ak Perdagangan.

 210. Sebab sebelum ini saya tidak begitu faham mengenai Nota Belum Bayar. Sekarang baru saya mendapat gambarannya.

  Cikgu telah banyak membantu. Terima kasih.

 211. cg…cmne nk cari gji prkongsian dbayar..sedangkn soaln ialah mahukn gaji perkongsian dibayar tahunan…harap cikgu paham n boleh bantu kami…

 212. Farah,
  Dalam soalan biasanya diberikan :
  1. Gaji pekongsi untuk SETAHUN seperti dalam perjanjian …. kena catat dalam Ak Pengasinagn Untung Rugi.
  2. Gaji pekongsi yang TELAH DIBAYAR … samada dinyatakan dalam maklumat tambahan atau dalam IMBANGAN DUGA yang diberikan.

  Maka, GAJI SETAHUN – GAJI TELAH BAYAR = GAJI BELUM BAYAR. Dan GAJI BELUM BAYAR tersebut perlu dibayar kepada pekongsi dengan DIKREDITKAN ke dalam Ak Semasa Pekongsi tersebut.

 213. salam…sekiranya kongsi rugi yg kita perolehi (bentuk penyata) adakah perlu kurungkan nilai…cnth (3000)

 214. Pada pandangan saya, perkataan “Kongsi Rugi” tersebut sudah jelas maksudnya. Maka, tiada tanda “( )” tidak menjadi masalah.

 215. Cg,
  adakah stok alat tulis belum habis digunakan dikategorikan sebagai hasil dan ditolak dari untung bersih?mengapa?

 216. STOK ALAT TULIS dikelaskan sebagai ASET SEMASA. Manakala Alat tulis yang HABIS digunakan dikelaskan sebagai BELANJA bukannya hasil.

 217. tetapi soalan yang diberi ialah stok alat tulis BELUM HABIS DIGUNAKAN, soalan minta buat pelarasan tersebut..tq Cg….

 218. Pada pandangan saya, pelajar kena buat pelarasan untuk mendapatkan belanja Alat Tulis, di mana telah diberikan Stok awal alat tulis, Belian alat tulis dan stok akhir (belum habis digunakan). Maka :

  Belanja Alat Tulis = Stok awal + Belian – Stok akhir

 219. Slmt Petang cikgu,
  nak tanya, jika soalannya, dalam maklumat tambahan : Ambilan oleh Siva berjumlah RM1,800 dibuat pada tarikh 31 dis 2009 manakala RM 2,300 pada 1 Julai 2010

  Sediakan penyata pengasingan u/r bg tahun berakhir 30jun 2010.

  Adakah ambilan pada 1 Julai 2010 Diambil kira..??
  Ada kawan yg berdebat dan cakap ya, tapi saya tak setuju kerana pernah belajar entah di bab mana tingkatan 4..
  boleh cikgu tolong jelaskan?
  Terima kasih banyak2!

 220. Sekiranya tempoh kewangan berakhir 30 JUN 2010, maka Ambilan pada 1 JULAI 2010 sudah dikira diluar tempoh perakaunan tersebut dan tidak perlu diambilkira.

  Pada pandangan Cg, ada sedikit RALAT pada soalan tersebut di mana tarikh 1 JULAI 2010 perlu ditukarkan kepada 1 JULAI 2009.

 221. Baki baki berikut diperoleh daripada rekod perakaunan mereka pada 20Jun2010:

  Ambilan Siva – Dt 4100..

  Adakah itu akan memberi kesan kepada jawapan kepada Ambilan yang tidak akan diambil kira dalam penyata pengasingan?

 222. Cikgu untuk maklumat cikgu, soalan itu adalah daripada koleksi trial 2010 Cg Narzuki ,
  Soalan 2..

 223. Ak Ambilan akan memberikan kesan ke atas AKAUN SEMASA nanti. Manakala FAEDAH ATAS AMBILAN akan memberikan kesan keatas Ak Pengasingan Untung Rugi.

 224. ohhh rupa rupanya begitu!
  Terima kasih cikgu kerana telah memahamkan saya.

 225. salam..cikgu’bolehkan saya tekankan penyata pendapatan dan kunci kira-kira dalam bentuk penyata sahaja kepada pelajar@ perlu tekankan bentuk T juga kepada pelajar?saya takut pelajar keliru dan ingat format.satu 1’bolehkan akaun pengasingan untung rugi juga boleh berbuat demikian?
  2.. bagi akaun semasa pula’wajarkah pelajar menguasai kedua-dua bentuk iaitu bentuk beruangan @ berasingan?terima kasih…

 226. Pada pandangan saya, penekanan boleh diberikan kepada format PENYATA bagi menjawab soalan tetapi pendedahan terhadap format “T” perlu juga dilakukan. Begitu juga dengan Akaun Semasa, penggunaan format berlajur adalah lebih cepat dan menjimatkan masa bagi menjawab soalan. Walau bagaimanapun Ak Semasa secara berasingan juga perlu didedahkan kepada pelajar.

 227. salam…bagi merekodkan ekuiti pemilik’kaedah mana yang perlu tekankan?

 228. Salam, Kedua2 kaedah tersebut perlu didedahkan dan pelajar dapat menyatakan perbezaan antara kedua2nya. Walau bagaimanapun penekanan bagi topik ini kepada penggunaan Kaedah Modal Tetap di mana Akaun Modal dan Akaun Semasa bagi setiap pekongsi disediakan.

 229. nak minta tunjuk ajar drpd CG,% faedah atas pinjaman pekongsi diberi dlm maklumat tambahan, apakah ctt bergu diberikan? dan saya amat keliru bagaimankah kita mengetahui f.a.pinjaman telah dibayar atau belum?.dan jikalau soalan tersebut memberi utg bersih shj, faedah atas pinjamn boleh ditolak dlm utg bersih sebelum menyediakan pengasingan utg rugi atau hanya dicatat dlm ak sms pekongsi (kt)?……terima kasih atas tunjuk ajar CG

 230. Ms Wong,

  Catatan bergu bagi Faedah atas pinjaman pekongsi berdasarkan :
  1. Telah dibayar kepada pekongsi, maka Dt: Faedah atas pinjaman Kt: Bank / Tunai
  2. Belum dibayar kepada pekongsi (terakru), maka akan dikreditkan ke Ak Semasa, iaitu Dt: Faedah atas pinjaman Kt: Ak Semasa Pekongsi.

  Pada kebiasaannya, maklumat tentang pembayaran faedah atas pinjaman dapat dikenalpasti melalui :
  1. Terdapat butir “Faedah atas pinjaman” dalam senarai baki2 akaun dalam Imbangan Duga yang diberikan dalam soalan.
  2. Terdapat Maklumat Tambahan yang menyatakan faedah tersebut telah dibayar, dibayar sebahagian atau belum bayar dan akan dikreditkan ke Ak Semasa nanti.
  # Ianya hampir menyamai kes Gaji Pekongsi.

  Sekiranya telah diberikan Faedah atas pinjaman dan juga Untung bersih dalam satu senarai, itu bermaksud UB yang diperolehi telahpun mengambilkira faedah tersebut. Kecualilah dinyatakan dalam maklumat tambahan bahawa faedah tersebut masih belum diambilkira, maka perlulah diselarakan kepada nilai UB tersebut sebelum penyediaan Penyata Pengasingan UR.

 231. katakanlah, imbangan duga telah diberi faedah atas pinjamn RM100, pinjaman 8% RM5000, dan utg bersih RM4300 .
  dlm maklumat tambahan pula, terdapat faedah atas pinjamna adalah terakru sebanyak RM300, maka, kita patut selaras utg bersih dgn tolak RM4300-RM300= utg bersih tersalaras RM4000 dan diguna dlm pengiraan PUR?. manakala , dlm ak sms pekongsi pula kt RM300?….adakah cacatan ini yg dimaksudkan?

 232. Pada pandangan saya, itulah maksudnya. Cuma soalan tersebut masih boleh dipertikaikan kerana tidak dinyatakan dengan JELAS sama ada faedah pinjaman terakru tersebut TELAH diambilkira atau BELUM diambilkira lagi. Sekiranya belum, maka Untung Bersih perlu diselaraskan terlebih dahulu, jika sudah, maka tidak perlu diselaraskan lagi.

 233. salam
  soalan 1;
  perniagaan mirna dan prem
  pinjaman-mirna 12000

  faedah ats pnjaman dikenakn ke ats prem atau mirna?

  soalan 2;
  perniagaan razak dan julia
  pinjaman drpd razak 10000(kt)

  faedh ats pinjaman di kenakan ke ats siapa?

  soaln 3;
  perniagaan ah boon dan kamala

  modal ahboon-36000
  kamala-24000

  *ahboon bw msuk perabot 2000
  kamala bawa masuk tunai 8000

  adakah nilai tersebut perlu ditambah dalam modal semasa pengiraan? mengapa?

 234. Intansuhana,

  Pinjaman rakan kongsi – maksudnya perkongsian yang pinjam daripada rakan kongsi, maka perkongsian kena bayar faedah kepada rakan kongsi tersebut.

  1. Perkongsian kena bayar faedah atas pinjaman kepada Mirna.
  2. Perkongsian kena bayar faedah atas pinjaman kepada Razak.
  3. Ya, nilai tersebut akan menambahkan jumlah modal masing2. – apabila BAWA MASUK aset pemilik/rakan kongsi kedalam perniagaan, maka itu dikira sebagai MODAL TAMBAHAN.

 235. Cikgu,
  Jika soalan diminta sediakan penyata pengasingan untung rugi tetapi saya sediakan akaun pengasingan untung rugi, adakah markah akan dipotong?

 236. Fatimah,
  Pada pandangan saya, apa-apa soalan sekarang ini digalakkan sedia dalam bentuk penyata, walau bagaimanapun tiada sebarang penolakan markah jika disediakan dalam bentuk “T”.

 237. salam..ckgu nak tnya,mcmna law dapat soalan mcm nie…utg bersih dia nk ambil yang mana eh??

  butir-butir yang diambil 31 disember 20×1

  debit KRedit
  untung bersih 47100

  pastu dekat maklumat tambahan plak

  i) untung bersih bagi tahun berakhir 31 disember 20×1 yang berjumlah RM 446400 belum mengambil kira perkara-perkara berikut:
  kadar bayaran tertinggal catat RM 600
  komisen diterima terakru RM 900

  persoalannya….
  mana 1 nak ambil untung bersih utk penyata pengasingan.??

 238. maaf tersilap..
  malumat tamabahn tuh jumlahnya RM 46400 🙂

 239. Zue,
  Pada pandangan Cg, ada yang tidak kena dengan soalan tersebut kerana ada 2 nilai UNTUNG BERSIH. Untuk soalan yang sedemikian, UNTUNG BERSIH yang diberi perlu diselaraskan terlebih dahulu dengan – kadar bayaran 600 + komisen diterima 900….. seterusnya UB terselaras tersebut perlu dimasukkan dalam Penyata Pengasingan UR.

 240. Owhhhh………..
  terima kasih ckgu..

 241. cikgu:)….
  mohon bertanya lagi…
  jahil lagi tntg ilmu ini..hu3…
  law kita nk uwat penyata pendapatan perkongsian..pastu dekat imbangan duga dya bagi gaji pekerja ngn pengurus,gaji mana yang kena letak yer dekat bahagian belanja?

 242. Zue,
  Kedua2 gaji pekerja dan pengurus tersebut dikelaskan sebagai BELANJA kepada perniagaan dalam Penyata Pendapatan… hanya GAJI PEKONGSI sahaja yang dimasukkan dalam Pengasingan Untung Rugi.

 243. bagaimana pulak sekiranya gaji pengurus itu merupakan pekongsi?adakah perlu diletakkan dlm belanja?
  lagi 1 ckgu,sekiranya kita wat kunci kira2 perlu ka diletakkan gaji terakru bagi pekongsi dibahagian liabiliti semasa?konpius..

 244. Zue,

  Pada pancangan Cg, jika JELAS menunjukkan gaji pengurus tersebut merujuk kepada GAJI PEKONGSI, maka perlu dimasukkan ke Ak Pengasingan Untung Rugi…. bukan sebagai BELANJA dalam Penyata Pendapatan. Manakala GAJI TERAKRU PEKONGSI akan diKREDITkan ke Ak Semasa Pekongsi… bukannya sebagai liabiliti semasa dalam KKK.

 245. cikgu,lg satu sye msh x fhm cara-cara nak buat akaun semasa…
  blh x cikgu trgkan mcm mne nk buat????
  saya perlukan pertolongan cg..
  atau blh x cikgu bg cntoh kat sye melalui e-mail saya???
  hazimahariffin@yahoo.com

 246. Untuk faham cara2 menyediakannya, …. tidak boleh melalui pembacaan nota semata2, kena rujuk contoh, buat latihan dan dapatkan TUNJUKAJAR secara langsung daripada guru anda…… baru anda akan betul2 FAHAM dan MENGUASAI kemahiran tersebut. Di ruangan ini hanya sesuai bertanya perkara2 kecil yang masih keliru. Sila baca juga komen2 yang telah dikemukakan sebelum ini.

 247. cikgu,kalo dimaklumat tambahan dia bgtaw mcm nie?

  encik raju mengambil stok bernilai rm600untuk kegunaan keluarga.perkara ini belum dicatat dlm mana2 buku..

  mcm mana penyelesaiannya?

  1)kunci kira-kira
  2)akaun semasa?
  3)perlu ditolak dengan belian ka?

 248. Zue,

  Pada pandangan Cg,
  Stok disitu merujuk kepada barang niaga, maka TOLAK di BELIAN.
  AMBILAN RAJU akan bertambah, ….. kira faedah atas ambilan (jika ada dalam perjanjian)m seterusnya AMBILAN dan FAEDAH ATAS AMBILAN dimasukkan dalam AK SEMASA RAJU.

 249. Cikgu,
  Pinjaman daripada pekongsi biasanya soalan akan nyatakan tarikh matang iaitu jangka pendek atau panjang. Jangka pendek masuk dalam liabiliti semasa manakala jangka panjang masuk dalam liabiliti bukan semasa. Bagaimana pula jika soalan tidak nyatakan tarikh matang, adakah pinjaman itu masuk dalam liabiliti semasa atau bukan semasa? Banyak buku rujukan termasuk buku teks masuk dalam jangka panjang kalau soalan tidak nyatakan tarikh matang? Apa pandangan cikgu?

 250. cikgu,kalo faedah atas pinjaman pulak macam mana??

  1)pinjaman daripada pekongsi dibayar 8% setahun…

  lepas tu dlm imbangan duga plak ada pinjaman 10000…

  faedah atas pinjaman tu perlu ka diletak dlm penyata pendapatan sebagai belanja dan diletak dalam akaun semasa pekongsi?

 251. cikgu mcm mna nk rekodkan gaji dlm a/k pgasingan cth:
  gaji:
  osaki 5200
  rani 2000

  1]gaji osaki ialah rm 6000 stahun

 252. Pit,

  Dalam Ak Pengasingan UR, GAJI direkod dengan nilai yang sepatutnya diterima untuk setahun sepertimana ditetapkan dalam perjanjian. Nilai gaji yang ditunjukkan dalam ID merupakan jumlah gaji pekongsi yang telah dibayar, maka GAJI YANG BELUM dibayar perlu DIKREDITKAN dalam Ak SEMASA PEKONGSI.

 253. bagaimana nak buat akaun modal beruanagan..beri contoh..

 254. Adlina,

  Formatnya seperti AKAUN SEMASA beruangan.

 255. cikgu xde ke contoh jawapan yg de penyata pndapatan dan akaun pengasingan di gabung kan??

 256. Irfan,

  Contoh Jawapan bagi topik tersebut boleh dirujuk dalam Skema Jawapan Koleksi Trial 2010, 2011. Secara ringkasnya :

  Penyata Pendapatan Perkongsian
  Jualan bersih
  (-) Kos Jualan
  = Untung kasar
  (+) Hasil
  (-) Belanja
  = Untung bersih …… kemudian sambung dengan Pengasingan Untung Rugi
  (+) Faedah atas ambilan
  (-) Faedah atas modal
  (-) Gaji pekongsi
  = Jumlah …… jumlah lebihan UB yang perlu diagihkan/dikongsikan
  Kongsi Untung / Kongsi Rugi
  Pekongsi A
  Pekongsi B
  = Jumlah ….. sama dengan Jumlah diatas.

 257. cikgu, saya ingin bertanya tentang soalan trial 2011 – SBP

  soalan 2.
  Gaji Perkongsi Ammar – RM 6000 setahun
  Dalam Imbangan Duga Gaji Pekerja RM 7500

  Dalam maklumat tambahan (vi) menyatakan “Gaji Perkerja termasuk gaji Ammar sebanyak RM 5000”

  adakah ini bermaksud Gaji pekerja dan gaji perkongsi masing-masing telah dibayar RM 5000??

 258. ???

  Ini menunjukkan :
  Gaji pekerja (7500 – 5000) = RM 2500
  Gaji Ammar yang telah dibayar RM5000 …. baki RM1000 masih belum dibayar… maka perlu dikreditkan ke Ak Semasa Ammar.

 259. cikgu, kalau soalan mcm ni :

  a) sediakan penyata kewangan bagi tahun berakhir 30 jun 2007
  b) sediakan penyata pengasingan untung rugi bagi tahun berakhir 30 jun 2007

  mcm mne nak tulis tajuk?

 260. Dila,

  Tajuknya boleh ditulis seperti berikut :
  a) Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 30 Jun 2007
  b) Penyata Pengasingan Untung Rugi bagi tahun berakhir 30 Jun 2007

 261. cikgu, penyata pendaptan pgasingan untung rugi ni kan tiade kos jualn dan pulangan belian, so mcm ne nk wt? sya buat percubaan spm SBP 2011. adew format atau skema untuk jawapan soalan ini x?

 262. saya cuba rujuk buku teks, tetapi dlm buku teks format nyer mmpunyai kos jualan dan pulangan jualn untuk ditolak seprti stok awal, belian, untuk soalan ni tiada, so how to do this?

 263. Khai,

  Memang betul tiada akaun2 seperti Jualan, Pulangan jualan, Belian seperti format Penyata Pendapatan biasa…. tetapi telah diberikan UNTUNG KASAR, Maka apa yang perlu dibuat ialah Penyata Pendapatan tersebut terus bermula dengan UNTUNG KASAR, seperti berikut:

  Penyata Pendapatan
  UNTUNG KASAR
  (+) Hasil
  (-) Belanja
  UNTUNG BERSIH
  Faedah atas ambilan
  (-) Faedah atas modal
  …. dan seterusnya.

  # Koleksis Trial yang Cg sediakan ….. lengkap dengan Kertas 1, Kertas 2 dan Skema

 264. Selamat Sejahtera Cikgu.
  Boleh cikgu tolong semak Jawapan SBP trial 2011
  Soalan 2..
  Saya tidak tahu mengapa gaji Ammar adalah sebanyak Rm6000.
  Agaknya ada kesilapan?
  Terima kasih!

 265. Dan Pertambahan PHR, kenapa ia berada di bawah Untung kasar, bukankah sepatutnya berada di bawah belanja, kerana pertambahan PHR..

 266. Darren Lee,

  Jawapannya sudah betul.
  Gaji Ammar dalam Pengasingan Untung Rugi ialah RM6000… ikut syarat perjanjian.
  Gaji tersebut telah dibayar RM5000, maka baki RM1000 akan dikreditkan ke Ak Semasa Ammar.

 267. Cikgu,
  Jika soalan tidak dinyatakan tempoh matang, ramai pendapat pinjaman pekongsi dimasukkan dalam liabiliti semasa tetapi buku teks baru masuk dalam liabiliti bukan semasa..dalam peperiksaan SPM nanti, nak masuk dalam LS atau LBS?
  terima kasih

 268. Fatimah,

  Pada pandangan saya, PINJAMAN PEKONGSI adalah lebih sesuai dikelaskan sebagai Liabiliti Semasa sahaja, ini kerana sifat dan ciri-ciri pinjaman itu sendiri yang tidak terikat secara kontrak. Cadangan saya, bagi kes tersebut, kita kelaskan sebagai LS sahaja. Sesuatu yang tidak menyalahi konsep, prinsip dan ada amalan perakaunan,…… tidak akan dianggap salah.

 269. terima kasih

 270. Selamat sejahtera cikgu, jika susut nilai terkumpul di Kunci kira-kira melebihi kos aset bukan semasa tersebut, adakah kita masih perlu tolakkannya ?

  Contoh (Percubaan MRSM 2011 soalan 2)
  Lengkapan – RM1800
  Susut nilai terkumpul – (RM1620 + RM360) iaitu RM1980

  Terima kasih

 271. Tan,

  SNT lebih besar daripada Nilai Kos… adalah TIDAK MUNGKIN berlaku.
  SNT Lengkapan = 360 + 180 = RM540.

  Sila semak pengiraan SN anda.

 272. haha maafkan saya cikgu ~
  Silap dapat amaun.
  Terima kasih cikgu.

 273. Salam cikgu..i berasa penat pasal pinjaman&pinjaman pekongsi….kalau pinjaman i kelaskan dalam Liabiliti Bukan Semasa , pinjaman pekongsi i kelaskan dalam Liabiliti Semasa ,betulkan cara saya kelaskan? adakah jawapan yang tepat bagi pinjaman &pinjaman pekongsi ?
  terinakasih cikgu.

 274. Buffett,

  Pada pandangan saya,
  Pada asasnya telah BETUL jawapan tersebut, cuma jika dinyatakan TEMPOH MATANG bagi pinjaman tersebut, maka kita kena ambil kira tempoh tersebut bagi menentukan LS atau LBS.

 275. cikgu ,kalau soalan tak nyata apa-apa pun ..contoh :soalan wilayah persekutuan 2011..mengapa ia kelas sebagai LS tapi soalan negeri lain kelaskan ia sebagai LBS ? special?

 276. Buffett,

  Skema tersebut disediakan berdasarkan kepada kefahaman ahli panel masing2… itu sebab ada perbezaan.

 277. jika soalan hendak menyediakan sehingga 30 Jun 2011
  maka butir soalan
  PINJAMAN (matang 31 Disember 2011)
  inikan kelaskan sebagai LBS ?

 278. Buffett,

  Pada tarikh 30 Jun 2011… hingga 31 Disember 2011.. tempohnya hanya tinggal 6 BULAN, maka pada 30 Jun 2011 Pinjaman tersebut perlu dikelaskan sebagai Liabiliti Semasa dalam KKK.

 279. saya nak tanya tentang pinjaman pekongsi. adakah pinjaman ini direkod di KKK dibawah Liabiliti Semasa atau LBS kerana dalam buku teks dikategorikan sebagai LS tetapi soalan trial 2011 pinjaman pekongsi ini dimasukkan sebagai LBS..yang mana satu betul. harap dapat membantu

 280. Shiela,

  Pada pandangan saya, PINJAMAN PEKONGSI asasnya dikelaskan sebagai LIABILITI SEMASA sahaja, kecuali dinyatakan dengan jelas TEMPOH MATANG melebih 1 tahun, baru boleh dikelaskan sebagai Liabiliti Bukan Semasa.

 281. Assalamualaikum, mohon penjelasan, adakah kita perlu ikut format jualan – pul jualan – diskaun diberi ? Atau ikut cara biasa, diskaun diberi diklasifikasi sebagai belanja kendalian ? TK

 282. Noor, walaikumussalam.

  Pada pandangan saya, kita ikut format yang didedahkan dalam Buku Teks, kerana ianya berkaitan dengan topik Akaun Kontra yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Baru. Lagipun DISKAUN DIBERI tidak memenuhi definisi BELANJA iaitu “kos barangan atau perkhidmatan yang digunakan dalam proses memperolehi hasil sama ada yang dibayar atau yang akan dibayar“.

  Ianya lebih kepada PENGURANGAN HASIL yang sepatutnya diperolehi daripada JUALAN…. itu sebabnya dikelaskan sebagai AKAUN KONTRA kepada JUALAN…. Diskaun diberi juga tidak melibatkan sebarang PEMBAYARAN untuk dikelaskan sebagai BELANJA…. Itulah rasionalnya Buku Teks mengemukakan format tersebut.

 283. terima kasih atas penjelasan cikgu.

 284. sifu saya ada soalan, gaji pekongsi adalah rm3500 dan pada pertengahan tahun beliau dibayar sebanyak rm2000.
  jawapan yang diberi adalah ak.pengasingan dt3500 dan akaun semasa kt2000…

  kenapa kita perlu tolak saya kurang faham

 285. Gayatiri,

  Dalam Ak Pengasingan / Penyata Pengasingan …. kita rekodkan GAJI SETAHUN (sepatutnya dibayar), iaitu RM3500.

  Manakala dalam Ak SEMASA PEKONGSI…. kita rekodkan BAKI GAJI yang masih BELUM BAYAR iaitu (3500 – 2000) = RM1500

 286. nak tanya ttg FAEDAH ATAS PINJAMAN
  mengikut akta, faedah atas pinjaman caj 8%,

  tapi klu dalam soalan, tidak dinyatakan langsung ttg faedah pinjaman dicaj atas pinjaman(pekongsi yg memberi pinjaman), masih perlu beri pekongsi itu faedah atas pinjaman 8%?
  yg lazimnya saya buat, cuma diberi penyataan dicaj ttp tidak diberi peratus baru saya guna 8%
  jadi macam mana klu x kata apa2 langsung?

 287. Sc,

  YA jika tiada dinyatakan dalam ikatan perjanjian, maka Akta Perkongsian 1961 akan terpakai iaiatu FAEDAH ATAS PINJAMAN (pekongsi) ditetapkan 8% setahun. Jika ada dalam perjanjian, maka mesti ikut persetujuan dalam perjanjian tersebut.

 288. Assalamualaikum cg narzuki. Soalan subjektif bab perkongsian, no.4 (ii).

  Apakah maksud baki modal sewaktu tahun kewangan?
  Kenapa modal tambahan tidak dikira sekali, sedangkan ia berlaku semasa tahun kewangan 20X0 juga.

 289. Cg Amani, waalaikumussalam.

  Pada pandangan saya,“Baki modal sewaktu tahun kewangan” adalah merujuk kepada BAKI AWAL Ak Modal setiap Pekongsi iaitu RM36,000 dan RM24,000.

  Syarat2 tersebut telah DIPERSETUJUI oleh semua rakan kongsi .. sepertimana yang termaktub dalam IKATAN PERJANJIAN PERKONGSIAN… Maka kita tidak boleh ambilkira MODAL TAMBAHAN tahun semasa tersebut.

 290. Salam Cikgu,

  Nak tanya mengenai soalan no 4 dalam buku teks ms 381.

  Azmah memasukkan wang tunai RM4000 pada 1 April dan Khoo RM16 000 pada 1 Julai.
  Soalannya.
  (i) Ni dikira bawa masuk modal tambahan ke atau bukan… sebab jumlah modal telah bertambah (ikut jawapan dalam buku RM40 000)
  (ii) Ikut jawapan bagi baki akaun semasa,…jumlah tunai yang dibawa masuk ni tak ada sebarang bayaran faedah untuknya dalam akaun semasa….. ia bukan modal tambahan ke ?
  Tolong cikgu terangkan… keliru sikit ni
  Terima kasih cikgu

 291. Muni,

  i) bawa masuk RM4000 merupakan modal tambahan…. Ak Modal akan bertambah menjadi RM40000.

  ii) Sila rujuk Ikatan Perjanjian “(ii) Faedah 8% setahun atas BAKI MODAL sewaktu tahun kewangan” ….. ini bermaksud faedah dikira HANYA atas BAKI AWAL sahaja, iaitu atas RM36000.

 292. Cikgu,

  tapikan bukanke baki modal sewaktu TAHUN KEWANGAN tu ialah 36000 + 4000 ..ikut faham saya sebab 4000 tu ditambah dalam TAHUN KEWANGAN……. ataupun ayat tu mungkin ada cara lain nak menulisnya supaya lebih jelas dan tidak mengelirukan… ataupun memang itulah ayat yang sesuai/betul. Jadinya nanti kalau ada soalan macam ni dalam SPM, begitulah yang patut dijawab…..

 293. Muni,

  Pada pandangan saya, sepatutnya dinyatakan sebagai “Faedah 8% setahun atas MODAL AWAL“… baru lebih jelas.

  Dan sekiranya soalan hanya menyatakan “Faedah 8% setahun atas MODAL” ….. maka barulah kita kira faedah untuk kedua2 modal awal dan modal tambahan…. (8% x 36000) + (8% x 4000 x 9/12)

 294. cikgu…
  pinjaman pekongsi ni kira LBS ke LS… cth dlm buku tex .. LBS… cth dlm CG Sila LS…. patutnye apa yee….supaya x keliru spm nt.

  Dlm PP Perkgsian… Diskaun diterima & tu kira sbg hasil ke… bkn di tolak dr belian …. dlm bk CG Sila tu… kira sbg hasil…. dlm bk tex… tolak belian…. yg betulnya camna…..

 295. Ijam,

  Pada pandangan saya,
  Pinjaman Pekongsi jika tidak dinyatakan dengan jelas TEMPOH MATANG, maka ianya UMUM dan boleh dikelaskan sebagai LS ataupun LBS. Cuma pada asasnya ianya dikelaskan sebagai LS kerana pada kebiasaannya pinjaman tersebut untuk jangka pendek dan tidak tertakluk dengan perjanjian.. bila2 masa pekongsi boleh minta bayaran balik.

  Berhubung dengan DISKAUN, kedua-dua kaedah tersebut boleh digunakan, tiada yang salah dari segi amalan rekod perakaunan. Oleh kerana buku teks telah mendedahkan penggunaan kaedah DISKAUN sebagai AKAUN KONTRA, maka cadangan saya kita ikut kaedah dalam buku teks.

 296. Salam sejahtera,

  Dalam buku teks, nak rekod pembubaran ni diberikan 2 kaedah (a) Kaedh langsung (b) Kaedah Tidak Langsung.
  Kaedah mana yang digalakan untuk jawab peperiksaan.

  Kalau kaedah langsung tu… tunjukkan semua akaun2 ke… dan tidak langsung tu cuma A Realisasi, Modal & Bank je ke.. betul ke pendapat saya ni

 297. Muni,

  Pada pandangan saya,
  dalam menjawab soalan… pelajar dikehendaki menyediakan Ak Realisasi, Ak Modal dan Ak Bank .. sahaja. Cuma perbezaan dalam penggunaan KAEDAH LANGSUNG atau TIDAK LANGSUNG dapat dilihat dari segi pengunaan BUTIRAN… dan kedua2 kaedah tersebut boleh digunakan asalkan penggunaannya KONSISTEN.

  Contohnya : BELANJA REALISASI

  1. Kaedah Langsung:
  Ak Realasisi : Dt: “BANK” …… Ak Bank : Kt “REALISASI

  2. Kaedah Tidak Langsung:
  Ak Realasisi : Dt: “BELANJA REALISASI” …… Ak Bank : Kt “BELANJA REALISASI

 298. Maknanya beza penggunaan istilah jelah…. tapi tak boleh campur adukan butiran kaedh langsung & tak langsung tu… camtu yee cikgu…

 299. Muni,

  Ya… contoh campur aduk …. dalam kes Belanja Realisasi;
  Ak Realasisi : Dt: “BANK” …… Ak Bank : Kt “BELANJA REALISASI”

 300. Cikgu nak tanya sikit..diberi belanja terakru 1250 dan belanja dahulu 120…kemudian diberi susut nilai jumlahnya 4900 dan peruntukan hutang ragu (180)-hasil….kemudian untung bersih diberi sebanyak 47350…bagaimana hendak membuat pelarasan utk untuk untung bersih…(soalan perkongsian)

  TERIMA KASIH..:)

 301. Sasi.
  1. Kita kenalpasti akaun HASIL / BELANJA yang terlibat dengan pelarasan tersebut… sama ada ianya BERTAMBAH / BERKURANG.
  2. Lihat KESAN terhadap UNTUNG BERSIH….
  Jika Hasil + / Belanja – maka UB +
  Jika Hasil – / Belanja + maka UB –

  Contoh : belanja terakru 1250
  Akaun BELANJA akan BERTAMBAH 1250… maka kesannya UB akan BERKURANG 1250

 302. Cikgu,
  Nak tanya mengenai faedah atas pinjaman ni.
  1. Faedah atas pinjaman telah dibayar penuh
  2. Faedah atas pinjaman sebahagiannya terakru/belum dibayar

  Dalam kes diatas… dalam akaun semasa pekongsi, faedah atas pinjaman yang mana yang perlu di masukkan.

 303. Faedah atas pinjaman terakru ni dikira sebagai Liabiliti ke?? tidak direkod dalam Kunci kira-kira??

 304. Muni,

  Faedah atas pinjaman ….. catat dalam Penyata Pendapatan…. sebagai belanja.
  Dalam AKAUN SEMASA …. hanya catat FAEDAH ATAS PINJAMAN TERAKRU sahaja ….. secara asasnya dikelaskan sebagai LIABILITI…… tetapi liabiliti terhadap PEKONGSI, maka ianya dicatatkan dalam Akaun Semasa Pekongsi tersebut… sebagaimana Gaji pekongsi terakru, Faedah atas Modal, Kongsi Untung …. semuanya adalah TERAKRU.. masih belum dibayar. dan TIDAK perlu lagi dicatatkan dalam KKK sebagaimana Liabiliti terhadap PIHAK LUAR.

 305. Cikgu, semasa pembubaran perkongsian, jika seorang pekongsi akan mengambil alih baki pemiutang, bagaimana ia direkodkan ?

  Baki pemiutang perlu dipindah ke A/k Realisasi tak?

  terima kasih

 306. Chee,

  Ada 2 kaedah dalam merekodkan pemiutang, iaitu kaedah langsung dan kaedah tidak langsung….. samaada dijelaskan dengan cek atupun diambil alih oleh pekongsi – kedua2 kaedah boleh digunakan.

  Kaedah 1 : pindahkan pemiutang ke Ak Realisasi.
  Maka catatannya…. Dt Ak Realisasi , Kt Modal Pekongsi

  Kaedah 2 : pemiutang tidak dipindahkan ke Ak Realisasi (maksudnya belum ditutup lagi, tapi kita tidak tunjukkan akaun tersebut).
  Catatannya… Kt Modal Pekongsi…………. Dt Pemiutang (tidak ditunjukkan)

 307. Cikgu,
  merujuk kepada #308 ,Mengikut kaedah 1, catatan pertama apabila kita pindah baki pemiutang ke A/k Realisasi :

  Dt. A/k Pemiutang
  Kt. A/k Realisasi

  Kemudian ,apabila diambil alih oleh pekongsi
  Dt.A/k Realisasi
  Kt. A/k Modal Pekongsi

 308. Chee,

  Ya. Saya setuju dengan catatan tersebut


 309. Cg Narzuki:

  Muni,
  Faedah atas pinjaman ….. catat dalam Penyata Pendapatan…. sebagai belanja.
  Dalam AKAUN SEMASA …. hanya catat FAEDAH ATAS PINJAMAN TERAKRU sahaja ….. secara asasnya dikelaskan sebagai LIABILITI…… tetapi liabiliti terhadap PEKONGSI, maka ianya dicatatkan dalam Akaun Semasa Pekongsi tersebut… sebagaimana Gaji pekongsi terakru, Faedah atas Modal, Kongsi Untung …. semuanya adalah TERAKRU.. masih belum dibayar. dan TIDAK perlu lagi dicatatkan dalam KKK sebagaimana Liabiliti terhadap PIHAK LUAR.

  Cikgu… maknanya faedah atas pinjaman, faedah atas modal dan gaji terakru yang dah direkodkan kedalam akaun semasa pekongsi tidak perlu di rekodkan dalam kunci kira-kira sebagai belanja terakru ya cikgu……

 310. Muni,

  YA, ianya telah direkodkan dalam AKAUN SEMASA, dan baki Ak Semasa tersebut…akhirnya akan direkodkan dalam KKK juga.

 311. Terima kasih cikgu…
  Kenkadang terkeliru dengan belanja dan hasil terakru milikan tungal yang dicatat dalam K3 , ingatkan perkongsian pun samalah juga….. sekarang dah jelaslah…

 312. Cikgu,

  Kalaulah akaun semasa pekongsi di imbangan duga pada 31 Disember 2012, tidak ditulis tarikh seperti :

  Akaun semasa:
  Param
  Qaresh

  Perlukah saya membuat akaun semasa bagi pekongsi-pekongsi tersebut? Ataupun salin sahaja amaun tersebut ke dalam KKK?

  Saya difahamkan apabila situasinya begini :

  Akaun semasa (1 Jan 2013) :
  Param
  Qaresh

  Saya memang perlu membuat akaun semasa pekongsi untuk mendapatkan baki h/b tetapi jikalau tiada tulis sebarang tarikh. Bagaimana?

  Soalan in ada kena mengena dengan soalan percubaan SPM 2013 SBP nombor 2.

  Terima kasih, cikgu

 313. Mel,

  Item Ak Semasa dalam ID merupakan BAKI AWAL….. sama ada dinyatakan tarikh atau tidak. Apabila disediakan Penyata Pengasingan Untung Rugi, maka sudah semestinya akan melibatkan Ak Semasa Pekongsi….. seterusnya BAKI AKHIR dipindahkan ke KKK.

 314. Terima kasih Cikgu 🙂

 315. Cgu, kallau ade kongsi rugi, dia masuk bahagian debit ke kredit. (Akaun pengasingan untung rugi)

 316. Aizajasmine,

  KONGSI UNTUNG –> DEBIT
  KONGSI RUGI —-> KREDIT

 317. cikgu cana nak dapat baki b/h dalam akaun semasa

 318. salam cg,

  bagaimanakah catatan untuk gaji pekongsi terdahulu dalam Akaun Semasa (adakah mungkin situasi gaji terdahulu dalam soalan) ?

 319. Suorahimi,

  Jika GAJI TERAKRU.. maka catat di sebelah KREDIT Ak Semasa Pekongsi..
  Jika GAJI TERDAHULU… maka catat di sebelah DEBIT Ak Semasa Pekongsi

 320. Assalamualaikum.
  Boleh tak cikgu bagi penjelasan untuk soalan spm 2012,kertas 2 ,soalan nombor 5.
  Kenapa selepas pelarasan untung bersih perlu tambah insurans terdahulu dan tolak gaji terakru,faedah atas overdraf terakru,peruntukan hutang ragu dan faedah atas pinjaman?
  Terima kasih

 321. Imani, waalaikumussalam.

  Perkara2 tersebut adalah item pelarasan, bagi topik ini sebelum kita sediakan Penyata Pengasingan UR, UB yang diberikan dalam soalan perlu diselaraskan terlebih dahulu. oleh itu kita perlu lihat kesan keatas HASIL dan BELANJA bagi menentukan KESAN ke atas UB.

  1. Insurans terdahulu ….. akaun insurans (BELANJA) akan BERKURANG, maka kesan UB mesti BERTAMBAH.
  2. Gaji terakru…… akaun gaji (BELANJA) akan BERTAMBAH, maka kesan UB akan BERKURANG….. seterusnya dengan item2 yang lain.

  Kesimpulannya:
  Jika Ak HASIL + …….. UB +
  Jika Ak HASIL – …….. UB –
  Jika Ak BELANJA + …… UB –
  Jika Ak BELANJA – …… UB +

 322. Terima kasih,sekarang sy dah faham.

 323. Salam cikgu,
  macam mana nak kira premium muhibah ?

 324. Fn,

  Maaf, saya tidak arif sangat dengan sukatan STPM. Walau bgaimanapun, ini jawapan daripada Ms Wong berhubung perkara tersebut,

  Premium muhibah merupakan pembayaran muhibah secara tunai drpd pekong si kpd pekongsi lama, maka, dt tunai kt pekongsi lama, mengikut nisbah pekongsi lama.

 325. cikgu kalau soalan suruh buat penyata pendapatan perkongsian, tapi faedah atas modal, faedah atas pinjaman semua tiada nak buat mcm mana? Kiranya smpai untng bersih?

 326. Najwa,

  Penyata Pendapatan Perkongsian… maksudnya sampai KONGSI UNTUNG.

 327. Macam mana cara mengira akaun semasa dalam soalan spm 2013, soalan 2.
  Cikgu ada cadangan jawapan kertas 2 spm 2013?

 328. Salam,

  Cg cadangkan buka sahaja AKAUN SEMASA seperti biasa sebagai JALAN KERJA… untuk mendapatkan BAKI AKHIR setiap pekongsi.

 329. Cikgu, kalau salah seorang pekongsi telah memberi pinjaman kepada perkongsian tersebut,.

  Faedah ke atas pinjaman itu dikira sebagai Belanja Perkongsian ( yang akan ditolak daripada untung kasar) atau dikira dalam Pengasingan Pekongsi ( Akaun Semasa Pekongsi)
  TQ

 330. Cikgu,
  Faedah pinjaman terakru :

  Dt. Belanja (Untung Rugi)
  Kt A/k Semasa

  Kalau sudah dibayar:
  Dt. Belanja (Untung rugi)
  Kt. Bank/ Tunai

 331. Chee,

  Ya, saya setuju dengan jawapan tersebut.

 332. Cikgu,

  Apakah implikasi kepada sebuah perkongsian jika terdapat kemasukan rakan kongsi baru?

  -adakah perkongsian lama harus dibubarkan?
  -adakah Ikatan Perjanjian Perkongsian baru diadakan?

 333. Chee,

  Pada pandangan saya, dengan kemasukan ahli baru perkongsian lama TIDAK PERLU dibubarkan dan sebaik-baiknya satu Ikatan Perjanjian Perkongsian baru diadakan. Pada asasnya segala perubahan / ketetapan sesuatu perkara adalah dengan PERSETUJUAN semua rakan kongsi.

  Sedikit maklumat tentang PENDAFTARAN PERNIAGAAN MILIK PERKONGSIAN (KLIK)

 334. cikgu macam mana nak selesaikan soalan nie ya ??

  Untung bersih (sebelum pelarasan)=RM 42 800
  Penghutang=RM 1200
  Peruntukan Hutang Ragu=RM 420
  Pinjaman daripada pekongsi=RM 10 000

  Maklumat tambahan:
  (i) Insurans terdahulu RM 1 800 dan gaji terakru sebanyak RM 2 500
  (ii) Faedah overdraf terakru RM 590
  (iii) Peruntukan hutang ragu diselaraskan 5% daripada penghutang.
  (iv) Faedah pinjaman daripada pekongsi yang perlu dibayar sebanyak RM 800
  Soalannye minta hitung untung bersih selepas mengambil kira pelarasan.

 335. Nur Fatiha,

  Sila rujuk nota ringkas berkaitan perkara tersebut DIATAS (klik)

 336. Cg. Boleh ckgu terangkan ape maksud faedah pinjaman terakru.? Lepas tu nak masukkan bhgian mane? Dlm soalan dia tlis, 7% pinjaman dri affin bank (30,000). Sy perlu buat mcm mane untuk pastikan yg faedah pnjaman ni belanja ke liabiliti? Satu lg. Care pengiraan ade tak? Dan lpas kira nak masukkan dlm debit or credit?

 337. Syafiqah,

  Pinjaman bank merupakan Liabiliti Bukan Semasa, FAEDAH PINJAMAN merupakan BELANJA manakala Faedah pinjaman TERAKRU merupakan LIABILITI SEMASA.

  Faedah pinjaman = 7% × RM30000 = RM2100 (jumlah yang sepatutnya dibayar)
  Terlebih dahulu cuba kenalpasti berapa yang telah dibayar (rujuk ID, jika ada) bagi menentukan wujud tak faedah pinjaman terakru dan berapa nilainya…. sekiranya tiada dalam ID, maksudnya SEMUA faedah pinjaman tersebut BELUM BAYAR (iaitu TERAKRU), Maka :
  Dt faedah pinjaman 2100 dan Kt faedah pinjaman terakru 2100

 338. mcm mana nak kira kongsi untung?..untung n rugi dibahagi ikot nisbah modal? saya kurang faham..tq cikgu

 339. mcm mana cara jln kerjanya cikgu?

 340. Sal,

  Kaedah kira kongsi untung / rugi…. kena rujuk soalan terlebih dahulu, sama ada ikut nisbah yang diberi (contohnya 2:1), sama rata atau ikut nisbah modal.

  Contoh nisbah modal ….. katakan Modal A 30000 dan Modal B 20000
  Maka nisbahnya ialah 30000 : 20000 atau dipermudahkan sebagai 3:2
  Seterusnya KONGSI UNTUNG : A (3/5 X …….) B (2/5 X …… )

 341. Cg, macam mana nk selaraskan untung bersih?

  Penghutang – RM 12 500
  PHR – RM 420
  Pinhaman Habib – RM 10 000
  untung bersih sebelum pelarasan – RM 42840

  Di mklumat tmbahan :
  Pelarasan yg perlu diambil kira
  i) Insurans terdahulu RM 1800 dan gaji terakru sebanyak
  RM 2500
  ii) Faedah overdraf terakru RM 590
  iii) PHR diselaraskan kpd 5% drpd penghutang
  iv) Faedah atas pinjaman drpd pekongsi yg prlu dibayar
  RM 800
  * boleh cg tlong saya slesaikn masalah ni, saya x tau cara nk buat sbb cg sye x de ajar…

  THANKS CIKGU !

 342. Waddah,

  Sila rujuk komen2 Cg DIATAS (klik)
  Kemudian kemukakan cadangan jawapan anda, baru Cg semak BETUL / TIDAK jawapan tersebut.

 343. Salam cg, gaji pekerja perlu dijumlahkan ke utk nk letak dkt belanja pnyata pndptn? Cth syrikat blabla ada 4 org pekerja dan seorang dibayar rm500 per month. Rm500x4 ?

 344. Sufia,

  Ya.. jumlah belanja Gaji untuk bulan tersebut yang perlu dilaporkan dalam Penyata Pendapatan

 345. Cg,
  Untung bersih sebelum selaras biasanya telah ambil kira Faedah pinjaman pekongsi atau pun belum? jika mengikut kitaran perakaunan, semasa sediakan penyata pendapatan, kita telah ambil kira faedah pinjaman pekongsi dalam ikatan perjanjian untuk dapat untung bersih tetapi untuk soalan mencari untung bersih selepas selaras, kenapa pula kena tolak faedah pinjaman pekongsi sekali lagi.? minta komen cg.

 346. Koosengkian,

  Faedah Pinjaman pekongsi dilayan seperti pinjaman pihak luar, ianya dikelaskan sebagai BELANJA biasa dalam Penyata Pendapatan…. dan Penyata Pengasingan UR TIDAK terlibat dengan Faedah pinjaman pekongsi.

  Oleh kerana Faedah Pinajaman pekongsi adalah BELANJA, maka untuk mendapatkan UB yang terselaras… bila soalan menyatakan Faedah pinjaman BELUM diambilkira, maka nilai UB tersebut perlu diambilkira dengan TOLAK nilai Faedah pinjaman tersebut.

 347. Cg,
  tetapi jika soalan sedemikian:
  Ikatan perjanjian : Faedah pinjaman 10%
  Imbangan duga: pinjaman 10000
  Faedah pinjaman 500
  untung bersih sebelum selaras RM20000
  Maklumat tambahan:
  Untung bersih belum ambil kira gaji terakru 1000

  berapakah untung bersih selaras?

 348. Koosengkian,

  Faedah pinjaman = 10% x 10000 = RM1000……….. TERAKRU (1000-500) RM500, maka belanja faedah pinjaman perlu diselaraskan +RM500 …. apa KESAN keatas UB jika BELANJA BERTAMBAH ??? …… sudah tentu UB kena TOLAK
  Begitu juga dengan GAJI TERAKRU…… GAJI perlu TAMBAH RM1000.. maka kesan kepada UB perlu TOLAK.

  Maka, UB = 20,000 – 500 – 1000

 349. Cg. .Sye nk tye.
  Klau soalan nk pnyatapelarasan UB,sllunye ade kunci kira-kira skli ke? Sbb dlm bku ltihan sy,bg soaln plrsan UB hnye nak pnyta plrsan UB,prsingn untug rgi & ak.semasa.sye takut soaln nk KKK skli.

 350. Syue,

  Bergantung kepada soalan dan peruntukan markah… soalan boleh dikeluarkan supaya sediakan KKK ataupun tanpa KKK.

 351. salam,
  cikgu sya nak tanya pndapat/tips mcm mna nak bg student cpt hafal format? pljar sya slalu x igt format dan formula. bg la byk mana pun latihan ttap byk masalah. mcm mn nak bg dorg minat dgn akaun?

 352. Saida,

  Pada pandangan saya, bergantung kepada 2 faktor :
  1. KESUNGGUHAN/ MINAT pelajar untuk menghafal format tersebut – jika pelajar sendiri TIADA USAHA untuk hafal, maka apa2 tindakan yang guru ambil tidak akan berjaya.
  2. TUNJUK AJAR GURU – guru tidak boleh melepaskan kepada pelajar 100% untuk menghafal format2 tersebut. Kreativiti guru diperlukan dalam memberi tunjuk ajar dengan cara yang mudah difahami oleh pelajar. Contohnya Penyata Pendapatan: terangkan/tunjukkan kerangka utama format tersebut : JB – KJ = UK + H – B = UB, kemudian detailankan item2 JB dan KJ, serta penggunaan setiap lajur (bila perlu digunakan lajur 1, 2, 3).

  Pelajar akan BERMINAT subjek kita, jika mereka MEMAHAMI apa yang kita ajar serta mampu membuat LATIHAN yang diberikan. Latihan yang banyak kadang2 membunuh minat pelajar, jika mereka tidak menguasai topik tersebut. Apa yang penting ialah, pelajar memahami setiap latihan yamg mereka buat satu persatu… galakkan mereka BERTANYA jika ada sebarang masalah. Manakala soalan latihan yang diberikan mestilah mengikut ARAS MUDAH – ARAS TINGGI.. bagi meningkatkan keyakinan dan penguasaan pelajar.

 353. Soalan:
  UB perkongsian hendaklah diselaraskan dengan perkara2 berikut:
  ~ Susut nilai kenderaan 10% atas kos
  ~ Peruntukan hutang ragu diwujudkan pada kadar 5% atas penghutang

  UB – RM64 500
  Kenderaan – RM85 000
  Penghutang – RM10 200

  Jawapan saya:
  UB terselaras
  = RM64 500 – (RM8 500 + RM510)
  = RM55 490

  Cikgu, adakah betul pengiraan UB terselaras saya? Terima kasih.

 354. Vun,

  Dalam ID ada tak item PHR ?
  Jika ada, maka Nilai pertambahan / pengurangan PHR yang perlu diselaraskan dengan UB tersebut.
  Jika tiada, maka pengiraan tersebut sudah betul.

  # Kalau boleh nyatakan soalan daripada mana, supaya Cg dapat rujuk set soalan penuh.

 355. Cikgu, ambilan dibuat pada tarikh tertentu spt 30 Sep. 2012 dan tahun perakaunan berakhir pada 31 Dis. 2012. Adakah kita menulis ambilan dlm ak. semasa pada 30 Sep. atau 31 Dis. ?

 356. Vun,

  Semua urus niaga direkodkan pada tarikh ianya berlaku..

 357. Merujuk soalan no. 2 Program Peningkatan Akademik SPM 2013 (Kedah) – Modul A, kenapa tdk perlu membuat faedah atas pinjaman terakru dlm KKK bagi pinjaman Khalid? Adakah maklumat tambahan (iii) itu hanya sbg “pengganggu” dlm soalan?

  Terima kasih, cikgu.

 358. Vun,

  Faedah pinjaman terakru tersebut telah dikreditkan/dipindahkan ke Ak Semasa Khalid…. maka tidak wujud lagi Ak Faedah Pinjaman Terakru.

 359. Cikgu, bagaimana nak tentukan nisbah pembahagian untung rugi pekongsi sekiranya mengikut nisbah modal?

  Modal Reza – RM45 000
  Modal Rima – RM15 000

  Terima kasih.

 360. Vun,

  45,000 : 15,000
  = 45:15
  = 3:1

 361. sewa diterima ialah RM7500. sewa diterima RM500 digunakan untuk membayar yuran tuisyen anak pemilik. Perkara ini belum direkod.
  INI MAKLUMAT TAMBAHAN DALAM SOALAN PENYATA PENDAPATAN. DALAM JAWAPAN SOALAN INI , SEWA DITERIMA + 500 . KENAPA NAK + 500 DALAM SEWA DITERIMA KERANA DIA MEMBAYARKAN.. ???

 362. Thines,

  Sewa diterima RM7500 …. telahpun diterima dan direkodkan.
  Manakala sewa yang baru diterima RM500 (BELUM direkodkan lagi dalam Ak sewa diterima).. telah diambil oleh pemilik untuk kegunaan sendiri.
  Maka Sewa diterima 7500 + 500…(untuk mendapat jumlah sewa yang telah diterima) dan Ambilan + 500.

 363. Terima kasih cikgu. Saya nak belajar Akaun penghutang Dan pemei… oleh ITU bab mana Dan muka Surat DLM teks book

 364. Thines,

  Rujuk topik Akaun Kawalan …… m/s 165 buku teks.

 365. Cg. Sy nak tnya soalan dlm penyata pendapatan. Bagaimana sy harus tolak belanja sekiranya untung kasar sy nilainya lebih kecil. Cth, untung kasar : 5850 manakala, belanja:7500. Bagaimana cara utk menyelesaikan soalan begini?

 366. Anchel,

  UK 5850
  (-) Belanja 7500
  Rugi bersih (1650)

 367. Simpanan tetap kat mana?

 368. Ainmakhtar,

  Simpanan Tetap dikelaskan sebagai Aset Semasa, kecuali dinyatakan tempoh matangnya lebih 1 tahun.

 369. cikgu untuk menyiap soalan penyata pendapatan & KKK , berapa masa nak ambil?

 370. Thines,

  Lebih kurang 37.5 minit.

 371. cikgu, jika pekongsi dibayar bonus dengan cek: ak pengasingan perlu direkodkan manakala ak semasa tidak perlu direkodkan. diminta cikgu beri jawapan bagi SPM 2001 jawpan kongsi untung dan ak semasa.

 372. Kalai,

  Ya, betul…. hanya catat Bonus dalam AK Pengasingan UR.
  Cadangan jawapan :
  (a) Kongsi Utg: Nisa RM1270, Tajul RM1270;
  (b) Akaun Semasa: Nisa RM9120 Kt, Tajul RM3050 Dt;
  Akaun Modal : Nisa RM21600, Tajul RM40000]

 373. assalamualaikum cikgu saya nak tanya yang dalam buku teks prinsip akaun 382 boleh cikgu terangkan x ? tq

 374. Meor, waalaikumussalam.

  Maaf, sekarang saya tiada buku teks… sila kemukakan apa permasalahannya ?

 375. Cikgu , Boleh terangkan persamaan & perbezaan dari segi pengrekodkan faedah atas pinjaman yang diperoleh dari perkongsian dengan pinjaman dari pihak luar seperti bank & institusi kewangan ?

 376. XY,

  Kedua2 faedah atas pinjaman tersebut direkodkan sebagai belanja dalam Penyata Pendapatan.

  Perbezaannya jika melibatkan faedah terakru… jika pinjaman bank.. faedah terakru dikelaskan sebagai Liabiliti Semasa dalam KKK, manakala faedah terakru drpd pekongsi.. akan dijelaskan melalui Ak Semasa Pekongsi (dikreditkan).

 377. Cikgu mcm mna nak dpatkan Kongsi untung ambil DRI untung bersih ke

 378. Fakhurul,

  Sediakan Penyata Pengasingan Untung Rugi, bermula dengan Untung Bersih + Faedah atas Ambilan – (Faedah atas modal + Elaun/Gaji/Bonus)… kemudian baru tentukan KONGSI UNTUNG / KONGSI RUGI.

 379. Cikgu, soalan latihan saya ada menyatakan baki awal akaun semasa tetapi baki tersebut tidak dinyatakan debit atau kredit. Macam mana nak kenalpasti baki tersebut disebelah debit atau kredit?

 380. Nur,

  Jika tidak dinyatakan, maka kita ikut ciri2 asasnya… Aset, Belanja – berbaki Debit, manakala Liabiliti, Ekuiti, Hasil berbaki Kredit.
  Di mana Ak Semasa dikelaskan sebagai Ekuiti.

 381. Maaf cikgu saya kurang jelas.
  Contoh soalan: Akaun semasa Sam – rm1760 dan akaun semasa Dave- rm1500
  Kemudian, soalan minta sediakan akaun semasa. Kebiasaan, soalan ada nyatakan baki b/b dt dan kt akaun semasa. Tetapi soalan ini tidak nyatakan. Jadi, sy keliru samada sam dan dave bebaku dt atwu kt.

 382. Nur,

  Ak Semasa …. berbaki KREDIT, kerana ianya Ekuiti Pemilik.
  Sama juga, BANK jika tidak dinyatakan berbaki kredit, maksudnya ianya seperti biasa sebagai Aset berbaki Debit, kecuali dinayatan berbaki kredit, baru dikelaskan sebagai Liabiliti (iaitu Overdraf bank)

 383. cikgu
  sekiranya soalan minta buat bentuk penyata pengasingan untungrugi..tetapi saya jawapab dalam bentuk akaun pengasingan untung rugi…kena potong markah ke?
  jika akaun semasa..minta dlm bentuk beruangan…saya jawab bentuk berasingan..pemarkahan macam mana?
  juga..PP & K3…jika soalan nak bentuk penyata..jawab bentuk T..mcm mana kesan pemarkahan?

 384. boleh cikgu kongsi..petua nak mudah ingat format penyata pengasingan untung rugi dan akaun semasa ni?

 385. Hakimi,

  Bentuk atau format yang berlainan TIADA PEMOTONGAN MARKAH, cuma mungkin akan hilang beberapa markah, contohnya dalam KKK, biasanya ada markah untuk Subtotal Aset Semasa, Liabiliti Semasa dan Modal Kerja… sekiranya disediakan dalam bentuk “T”, maka mungkin pelajar akan hilang markah disitu.

  Manakala Ak Semasa bentuk beruangan, lebih menjimatkan masa terutamanya semasa exam berbanding penyediaan Akaun Semasa secara berasingan.

  Format Penyata PUR
  UB
  FAA …….. Hasil kepada perniagaan
  (-) FAM … Belanja kepada perniagaan
  (-) G/E/B
  Kongsi Untung

 386. Jazzakallah sifu narzuki

 387. Cikgu ,
  Dalam soalan ak penamat perkongsian, jika Bahagian maklumat tambahan menyatakan ambilan barang pekongsi, apakah catatan jurnal am ?

  Adakah maklumat ini mempengaruhi Nilai untung bersih yg diberi Dalam soalan ?

 388. Catatan Jurnal :
  1. Semasa ambilan dibuat
  Dt Ambilan pekongsi A
  Kt Belian …. ambil barang niaga

  2. Semasa penyediaan akaun penamat (pindahlan akaun ambilan ke Ak Semasa Pekongsi)
  Dt Akaun Semasa Pekongsi A
  Kt Ambilan Pekongsi A

  Sekiranya ambilan barang niaga tersebut BELUM diambilkira, maka pelarasan terhadap nilai Untung Bersih perli dilakukan.
  Dimana nilai BELIAN berkurang, maka kesan kepada UB bertambah.

 389. Terima kasih, cikgu.

 390. Cikgu, kalau kongsi untung ada nilai sen betul ke?

 391. Nur,

  Ada kemungkinan juga dapat nilai sen.

 392. assalamualaikum cikgu..

  saya tanya soalan mengenai ini :-
  -dalam imbangan duga : modal kang= Rm20 000
  modal yen= Rm10 000
  -maklumat tambahan:
  a) faedah atas modal 10% setahun dikenakan atas modal awal tahun kewangan sahaja.
  b) Kang memasukkan lengkapan RM4000 ke dalam bank pada 10 Januari 2014 dan Yen memasukkan kenderaan RM7000 ke dalam bank pada 1 April 2014.

  jadi nak kira modal untuk faedah atas modal di penyata pendapatan dan akaun modal di akaun semasa macam mana cikgu? saya keliru.

 393. Nur, waalaikumussalam.

  Dalam Pengasingan Untung Rugi dan Ak Semasa :
  Faedah atas modal Kang = 10% × RM20,000 = RM2,000
  Faedah atas modal Yen = 10% × RM10,000 = RM1,000

  Dalam Ak Modal(kredit) :
  Kang baki bb 20,000 + bank 4000 = RM24,000
  Yen baki bb 10,000 + kenderaan 7000 = RM17,000

 394. Salam Cikgu,
  1. Dalam soalan jumlah untung bersih tidak diberi, maklumat tidak lengkap untuk membuat penyata pendapatan & untung rugi. Bagaimana utk mengira untung bersih utk sediakan Pengasingan untung rugi?

  2. Dalam maklumat, gaji pekongsi RM10,000 dan di dlm maklumat tambahan gaji ialah RM6,000 setahun.
  Soalan :
  Jumlah gaji mana yg harus dimasukkan kedlm Akaun Pengasingan untung rugi dan akaun semasa?

 395. Mazidah,

  1. Jika UB tidak diberikan… maksudnya kita perlu cari nilai UB terlebih dahulu. Caranya bergantung maklumat yang diberikan dalam soalan :
  # Jika diberi maklumat lengkap.. kita perlu sediakan Penyata Pendapatan bermuka Jualan… hingga.. UB.
  # Jika tidak lengkap.. kita mulakan dengan Untung Kasar + hasil – belanja = UB.

  2. Gaji penuh seperti ditetapkan dalam Perjanjian… catat dalam Pengasingan Untung Rugi.. manakala Gaji Terakru / Gaji Terdahulu sahaja yang perlu dicatat dalam Ak Semasa Pekongsi.

 396. Terima kasih Cg Narzuki.

  1.Maklumat tidak lengkap, Penyata Pendapatan tidak boled disediakan. Untung kasar pun tidak diberi. Bagaimana ya? Boleh jadi silap soalan? Sebab dalam maklumat yg diberi, ada item Untung Bersih tapi amaountnya blank.

  Gaji terdahulu didebitkan di dalam akaun semasa?

 397. Mazidah,

  Cuba emailkan soalan tersebut kepada saya.
  Ya Gaji terdahulu sebelah Debit dalam Ak Semasa.

 398. Cg Narzuki
  Ada kesilapan dalam pencetakakan soalan tersebut.

  Telah diperbetulkan dan dapat menyelesaikan soalan tersebut.

  Boleh saya dapatkan emeil Cg Narzuki?

 399. Mazidah,

  Email saya narzuki@gmail.com

 400. Hello cikgu nama saya Yamnisha dari SMK PUTERI seremban. Cikgu saya ada soalan berkaitan untung bersih …cikgu bagaimana nak kira menghitung untung bersih terselaras?

 401. Yamnisha,

  Sekiranya telah diberi UB.. serta beberapa maklumat tambahan yang berkaitan dengan Hasil dan Belanja.
  Maka pelarasan terhadap UB perlu dilakukan.. dimana kita kena kenal pasti apakah KESAN ke atas Ak Hasil dan Ak Belanja yang terlibat daripada pelarasan tersebut.

  Ok, saya bagi formulanya:
  Jika Hasil BERTAMBAH, maka UB perlu TAMBAH.
  Jika Hasil BERKURANG, maka UB perlu TOLAK.
  Jika Belanja BERTAMBAH, maka UB perlu TOLAK
  Jika Belanja BERKURANG, maka UB perlu TAMBAH

 402. cg saya nak tanya. kalau soalan suruh sediakan penyata pendapatan dan pengasingan untung rugi kan, kalau tiada stok awal. adakah kita kena cari stok awal atau mmg tiada?

 403. Sarah,

  Jika tidah diberi STOK AWAL, maksudnya tiadalah nilai Stok Awal.. situasi ini terjadi apabila perniagaan BARU MEMULAKAN perniagaan, maka memang tiada Stok Awal.

 404. Cikgu , bagaimana pula dengan simpanan yang ada tarikh matang ?

 405. Farah,

  Simpanan tetap jika dinyatakan tempoh matang.. maka kita akan merujuk kepada tempoh matang tersebut dalam menentukan ianya dikelaskan sebagai AS atau ABS.

 406. Assalamualaikum cikgu. Macam mana nak buat pengiraan sekiranya soalan minta untung atau rugi dibahagikan mengikut nisbah modal. Contoh…
  Modal pada 1 Januari 2001
  Johan 30 000
  Shila 20 000
  Ain 10 000
  Saya selalu mengalami masalah sekiranya soalan yang macam ni… Mohon penerangan cikgu. Terima kasih cikgu.

 407. Naza, waalaikumussalam.

  Nisbahnya = 30000 : 20000 : 10000 = 3 : 2 : 1

 408. cikgu macam mana menghitung untung bersih terlasas ?ada format tak?

 409. Irene Chong,

  Format biasa sahaja.
  UB (sebelum pelarasan)
  (+) item pelarasan
  (-) item pelarasan
  UB (terselaras)

 410. cikgu macam mana tahu yang mana tambah yang mana tolak?

 411. Ireme Chong,

  Kita rujuk kepada kesan ke atas hasil dan belanja bagi menentukan ianya perlu di TAMBAH atau di TOLAH daripada UB.

  Contoh, Kadar bayaran terakru …. maka KADAR BAYARAN perlu TAMBAH…. bila BELANJA BERTAMBAH, maka kesan keatas UB mesti BERKURANG… maka kita TOLAK.

 412. cikgu akaun penyata pendapatan bagi …?termasuk pengasingan untung rugi ? cth pinjaman daripada Badrul mahu masuk dalam belanja tak?

 413. Irene,

  Pinjaman ialah liabiliti… dlm KKK
  Faedah atas pinjaman… belanja dalam PP.
  Faedah pinjaman terakru … Ak Semasa

 414. Cg. Dlm mklmt tmbhn penyata pndptn dn untung rugi 2014, ada urus niaga yg blm direkod iaitu beli kenderaan baharu pd 1 sept 2014 pd hrga kos 30 000. Then, pd 31 dis 2014, lupus sebuah kenderaan yg dibeli pd 1 jan 2012 pd harga kos 25 000(untung pelupusan 5000).ap ys hrs sy lkkn..

 415. Syaa,

  Cg kena lihat soalan keseluruhan… untuk kenalpasti maklumat yang diberi serta apa yang perlu dicari… mungkin ianya berkaitan dengan susut nilai.

 416. Soalan ini adalah soalan trial mrsm 2015 no.2

 417. Syaa K,

  Ada 2 perkara yang perlu diselaraskan :
  1. Susut nilai Kenderaan 66000 dan 30000 (1 sept)
  SN= (10% x 66000)+(10% x 30000 x 4/12) = 7600
  SNT= 15000 + 7600

  2. Pelupusan Kenderaan 25,000, di mana SNTnya 10% x 25000 x 3 tahun = 7500
  Untung pelupusan 5000 –> HASIL
  Kenderaan (66000+30000-25000)
  SNT (15000+7600-7500)

 418. Cikgu kalau dlm ID ada gaji pkerja – 84624 . Lps tu dlm mklumat tmbhn dia kta gaji pkongsi telah dbyar dlm thn smasa dan tlh didebit dlm akaun gaji .jdi gaji pkrja dlm id tu trmsuk dngn gaji pekongsi ke tdk ? Dlm blnja di pp keno tolak dlu dngn gji pekongsi atau ambil angka di id terus

 419. Syafiqah,

  Maksudnya, Gaji pekerja RM84624 (termasuk gaji pekongsi RMxxx)
  Maka, Gaji pekerja (84624 – xxx)

 420. soalan spm 2013 : ambilan brg niaga oleh pekongsi
  belum direkodkan. maka kita perlu rekodkan dalam ambilan pekongsi sahaja bagaimana dgn belian ?
  kita hanya rekod ambilan dgn belian jika dinyatakan belum direkodkan dalam mana-mana buu? betul ke?
  berapakah utg bersih perniagaan tersebut ?

 421. Kalai,

  Pelarasan seperti biasa, Ambilan + dan Belian –
  Untung Bersih = RM32 490

 422. ada format cara nak bahagikan untung rugi mengikut baki modaln awal?

 423. Katakan
  Modal A 60,000
  Modal B 30,000
  Maka nisbah modal = 60,000 : 30,000 = 2 : 1

  Agihan kongsi untung/rugi :
  A (2/3 x ……)
  B (1/3 x ……)

 424. assalam cikgu, saya nak tanya. Macam mana nak cari kongsi untung dalam akaun pengasingan untung rugi kalau nisbah tidak diberi. T, kasih.

 425. Fadzilah,

  Jika tiada sebarang ketetapan nisbah kongsi untung rugi dalam Ikatan Perjanjian Perkongsian…. maka kita perlu ikut Akta Perkongsian 1961.. iaitu untung rugi mesti diagih SAMA RATA.

 426. assalam…cikgu klu day bg ambilan Fatini 1970 Dan ambilan Nazmi 3850 ..tpi dy x bg faedah ats ambln Nk buat mcm mna tu?

 427. Nk ltk ambilan kt pp or kk?

 428. Qaisya,

  Buat seperti biasa.. cuma Faedah atas ambilan TIADA dalam Ak Pengasingan UR… dan tiada dalam Ak Semasa… tetapi AMBILAN tetap masuk dalam Ak Semasa.

 429. stu lg..dy bg KT imbngn duga gaji RM 10100..KT mklumt tmbhn gaji terakru 1000..n fatini menerima gaji setahun RM 2500..kna bkk ke AK gaji fatini kt pp(belanja)@ mcm MNA?…gaji KT ID xd ada kaitn ke dgn gaji Fatini?

 430. Qaisya,

  Gaji pekongsi hanya masuk dalam Ak Pengasingan UR dan Ak Semasa sahaja. Cuma nilainya mungkin tidak sama.
  Dalam Ak PUR.. masukan gaji penuh seperti dalam perjanjian… RM2500.
  Manakala dalam Ak Semasa hanta masukkan gaji fatini yang belum dibayar sahaja (2500 – gaji fatini yg telah dibayar dlm ID)…
  Jika tiada gaji fatini dalam ID.. maksudnya semua RM2500.. masuk Ak Semasa..

  Gaji sahaja… merujuk kepada gaji pekerja.

 431. adkh sama gaji RM 10100 di ID ..dgn Fatini menerima gaji 2500 sethun di mklumt tmbhn?..gaji Fatini kna msukkn jgk ke dlm PUR(blnja)?..gaji yg 10100 tu msukkn DLM PUR(blnja) kn?

 432. tunai di bank hasil ke?

 433. Qaisya,

  Gaji pekerja …. Penyata Pendapatan
  Gaji pekongsi … Penyata Pengasingan Untung Rugi

  TUNAI di BANK merujuk kepada Ak BANK… Aset Semasa

 434. Cikgu tumpang tnya cm ne nk buat pelarasan faedh overdraf trakru

 435. Aisyah,

  Dt Faedah overdraf ………….. BELANJA
  Kt Faedah overdraf terakru…….LIABILITI SEMASA

 436. hai..cikgu..nak tanya untuk mendapatkan kepastian. dalam id nilai perabot adalah rm 8000 (thn kwgn berakhir 30 sept 2011). dalam maklumat tambahan menyatakan sebuah perabot baru dibeli pada 1 april 2011 rm 1000 dgn cek. adakah nilai perabot dalam id rm 8000 termasuk perabot baru(rm 1000) yg dibeli pd 1 april ataupun belum? terima kasih

 437. Tan,

  Rm8000… adalah termasuk RM1000 tang dibeli pada 1 April.

 438. skema jwpn menambahkan Rm 1000 kepada nilai perabot (RM 8000) dalam id…jwpn kkk menunjukkan nilai perabot adlh rm 9000 manakala nilai bank ditolak Rm1000.jd keliru dibuatnya..minta bantuan cikgu

 439. Tan,

  Pada pandangan saya.. maklumat tersebut kesannya kepada pengiraan susut nilai.
  Oleh kerana tidak dinyatakan BELUM dicatat dalam mana-maba buku, maksudnya baki akhir RM8000 sudahpun mengambilkira semua urusniaga sebelumnya… itulah maksud BAKI AKHIR.

  Ianya berbeza dengan kes ini:
  Maklumat tambahan – Kadar bayaran terakru RM500 @ Hutang lapuk RM200.
  Walaupun tidak dinyatankan belum direkodkan dalam mana2 buku…. ianya mengambarkan item pelarasan yang perlu diselaraskan.

 440. salam ckgu..
  ckgu sy nak bertanya berkenaan penyediaan kunci kira-kira pekongsi…kebiasaan baki b/b akaun semasa pekongsi adalah di bahagian kredit dan di kelaskn sebagai ekuiti pemilik..andai kata baki b/b akaun semasa pekongsi berada di belah debit bagaimana utk rekodkn nye??

 441. Afiqah,

  Ada 2 cara yang boleh digunakan:
  1. Catat dalam Aset Semasa
  2. Catat dalam Ekuiti Pemilik… Ak Semasa tapi nilainya dalam “( )”.

 442. Kalau dapat rugi bersih di penyata pendapatan..dalam penyata pengasingan untung rugi nak tulis tak rugi bersih tersebut.??

 443. Danial,

  Untung atau rugi.. mesti diagihkan antara rakan kongsi.

  Rugi bersih (1000)
  + FAA …….. 200
  ……………(800)
  – FAM …….. 100
  ……………(900)
  Kongsi Rugi:
  A….
  B….

 444. Salam cikgu..saya nak tanya…jika soalan meminta pelajar menyediakan “Penyata Pendapatan dan Pengasingan Untung Rugi”…..dan pelajar menyediakan secara berasingan antara Penyata Pendapatan dan Penyata Pengasingan…..adakah butir2 dalam Penyata Pengasingan boleh diberi markah?

 445. Ana,

  Boleh.. sekarang kita nak uji kemahiran perakaunan pelajar.. bukan lagi format.

 446. Ok…terima kasih cikgu

 447. Assalam Cikgu, Minta tolong bagi jawapan untuk soalan ini boleh cikgu..

  Faedah atas ambilan yang dicatatkan dlm akaun pengasingan adalah :
  (a) Faedah yg perlu dibayar oleh pekongsi
  (b) Faedah yg akan diterima oleh pekongsi
  (c) Faedah yg perlu dibayar oleh perkongsian
  (d) Faedah yg akan diterima oleh perkongsian

  Terima kasih cikgu.. Ramai kawan2 duk tunggu jawapan soalan ni. Esok final exam akaun.. =)

 448. Emiharis, waalaikumussalam.

  Jawapannya ialah A

 449. Tapi Cikgu dlm nota cikgu kat atas :

  FAEDAH ATAS AMBILAN :

  I) Akaun Semasa (Dt) : tuntutan perkongsian terhadap pekongsi

  ii) Akaun Pengasingan Untung Rugi (Kt) : hasil kepada perkongsian

  Hasil kepada perkongsian kan tu Cikgu. Faedah juga adalah hasil. Jadi, bukan D ke Cikgu?

  Apa beza A dgn D cikgu?

  Terima kasih cikgu, mohon penjelasan… =)

 450. Emiharis,

  Sebenarnya kedua2 membawa maksud yang sama.. pekongsi kena bayar… perkongsian akan terima…
  Dalam soalan objektif akan ada jawapan “pengganggu“… kedua2 betul.. cuma mana yang lebih tepat.. ikut sudut yang dilihat.

  Kesimpulan :
  1. Faedah atas ambilan dalam PP Untung Rugi – dilihat dari sudut Perkongsian.. iaitu D.
  2. Faedah atas ambilan dalam Ak Semasa – dilihat dari sudut Pekongsi.. iaitu A.

  Maka jawapan A yang Cg berikan sebelum ini adalah tidak tepat ikut kehendak soalan.. Sepatutnya D.

  Semoga berjaya dalam exam.

 451. Terima kasih Ckgu.. Rasa mcm jawapan mmg sama.. 1 siapa pembayar, dan satu siapa penerima..

  Harap jgn la soalan pengganggu mcm ni keluar esok.. berderai ayaq mata… =(

  Apa pun, terima kasih Cikgu (y)

 452. Salam cikgu..saya nak tanya…
  Dalam soalan diberi imbangan duga pada 31 okt 2013…kemudian terdapat butir PINJAMAN PEKONGSI (matang pada 31 okt 2014)
  Persoalannya disini ialah, saya masih kurang faham dengan istilah matang tersebut..

 453. Ana,

  Matang maksudnya tarikh semua pinjaman tersebut dijelaskan sepenuhnya.
  Dimana pinjaman pekongsi akan tamat/habis dijelaskan sepenuhnya pada 31 Oktober 2014.

 454. Salam cg,
  Sy nk tnya klau nak buat penyata tp klau angkutan masuk ,insurans belian ,duti atas belian tidak dinyatakan tu mcm mna ? Sy confuse

 455. Ana,

  Jika tiada… maka tidak perlulah masukan item tersebut.

 456. Selamat sejahtera cikgu.

  Bagi Kaedah modal tetap,
  *Soalan ini mengatakan perkongsian ini baru ditubuhkan.
  Selepas mengira jumlah modal (dengan menggunakan aset dan liabiliti yang diberi) yang dibawa masuk semasa penubuhan di soalan (a), dan kemudian di soalan (b), soalan menyatakan pada tarikh yang sama, pekongsi mempunyai baki akaun semasa.

  Dengan ini, untuk mengira faedah atas modal pada akhir tahun, adakah perlu menggunakan modal yang selepas ditolak dengan baki akaun semasa, atau jumlah yang di akaun modal tidak perlu ditolak dengan baki awal akaun semasa?

 457. Jef,

  Terus darab dengan baki awal Ak Modal…. tidak perlu tolak Ak Semasa.

 458. Selamat Sejahtera cikgu,

  1) Bagi gaji pekongsi,
  jika soalan menyatakan tiga pekongsi
  a) A sbg pengurus besar
  b) B sebagai pengurus belian
  c) C hanya menyatakan dia menerima komisen jualan.
  ketiga-tiga rakan kongsi menerima gaji.
  Yang mana perlu masuk dalam perasingan untung rugi? ( adakan komisen jualan tidak perlu masuk dalam pengasingan untung rugi?)

  2)bagaimana cara nak bezakan yang mana gaji perlu masuk dalam pengasingan untung rugi dan yang mana tidak perlu?

  Terima kasih cikgu…

 459. Jef,

  1. Komisen tidak masuk Ak Pengasingan… sama konsep dengan faedah pinjaman dari pekongsi.. hanya masukkan sebagai belanja dalam PP.

  2. Gaji, Elaun dan Bonus kepada pekongsi dibayar daripada wang keuntungan perniagaan… maka masuk Ak Pengasingan UR.

 460. cikgu?jika membuat soalan perkongsian?faedah atas ambilan 5% tetapi ambilan seorang mempunyai dua tarikh 1 julai 2015 dengan harga RM 2400 dan 5julai 2015 dengan harga RM3000.macam mana gira faedah atas ambilan??

 461. Coco tan,

  Kira kedua2nya.. dengan ambilkira tempoh ambilan masing2… kemudian jumlahkan.

  #biasanya soalan bagi 2 bulan yang berbeza… dan kita kira berasaskan bulan.
  # jika satu bulan yang sama.. maka kita boleh jumlahkan kedua2.. kemudian kira faedah ambilan berdasarkan tempoh bulan ianya diambil.

 462. Maklumat berikut drpd perkongsian yg dimiliki oleh Ahmad dan Ah Seng,
  Utg bersih=Rm15800
  F.A.Modal=Rm1200
  F.A.Ambilan=Rm2300
  *untung dibahagisama rata
  Berapakah kongsi utg setiap pekongsi..
  Jawapan Rm8450

  Soalan saya cikgu..mcmana jalan kerja utk dapatkan ni?
  Maaf ganggu,tq membantu cikgu. Moga dipermudahkan urusan..

 463. Nurul,

  Ikut format Pengasingan Untung Rugi.
  UB
  + FAA
  – FAM
  Kongsi Untung ….16900
  Ahmad (1/2 × 16900) 8450
  AH seng (1/2×16900) 8450

 464. Thanks cikgu,sangat membantu 🙂
  Saya ada lagi soalan..kalau dia bagi dua tarikh utk ambilan kan..kita nak ambil mana satu?
  Contoh soalannya,
  1 january 20×6
  Rais-
  Nella 2000

  1 julai 20×6
  Rais 3000
  Nella 1000

  ***ambilan dikenakan faedah 8% setahun.
  Soalan saya ,bagaimana nak guna formula ambilan×kadar faedah×tempoh..cane nak kira tempoh tu?thennak ambil mana satu ambilan ni sebab ada dua tarikh? Maaf cg banyak bertanya ,saya spm tahun ni sbbtu kena struggle lebih. Tq atas jawapan. Doakan saya cikgu 🙂

 465. Nurul,

  Kedua-duanya perlu diambilkira faedah atas ambilan…. cuma pengiraannya berdasarkan TEMPOH masing2.
  Faedah atas ambilan:
  Rais (8%x2000 + 8%x3000x6/12) = ……
  Nella (8%x1000x6/12) = …….

 466. Cikgu, perlukah faedah atas pinjaman pekongsi terakru dimasukkan bawah liabiliti semasa dalam Kunci Kira-kira?

 467. Marisa,

  Tidak….Faedah pinjaman pekogsi terakru… kita masukkan dalam Ak Semasa Pekongsi berkenaan.

 468. CIKGU, PELAJAR SAYA MENGHADAPI MASALAH HAFAL FORMAT PENYATA PENDAPATAN , ADA APA-APA PETUA YANG BOLEH KONGSI UNTUK MEMBANTU ?

 469. Assalamualaikum cikgu kalau imbangan duga die 31 disember 2015 tapinpinjamn die matang 31 disember 2015 maksud nya die buat pinjaman 2015 cane nak buat ye

 470. Aisar, waalaikumussalam.

  Ada yang tidak kena dengan soalan tersebut…. mungkin tarikh matang tersilap.
  Jika matang 31 Disember 2015… maksudnya pinjaman telah habis dibayar pada tarikh tersebut.. sedangkan dalam ID masih ada bakinya.

  Tarikh matang digunakan untuk menentukan ianya dikelaskan sebagai LS atau LBS sahaja.

 471. cikgu saya agak susah nak ingat format.. cikgu ada tips tak? saya ada masa sebulan untuk study akaun.. sblom spm.

 472. Nuha,

  Tipsnya…. kita perlu FAHAM, baru mudah untuk kita hafal sesuatu format. Serta bergantung kepada sejauh mana KESUNGGUHAN kita untuk menghafalnya.

 473. Assalamualaikum cikgu
  Merujuk kpd soalan percubaan 2016 sbp no 2

  ID pada 31 Mei 2016

  Maklumat tambahan (petikan)

  iii) kenderaan disusutnilai pd kadar 10% setahun mengikut kaedah baki berkurangan

  Pengiraan saya
  SN kenderaan = 0.1 X (35000-5000) = 3000

  SNT kenderaan = 5000 + 3000 = 8000

  v) 1 Jan 2016, pekongsi Zaini membawa masuk kenderaan peribadi bernilai RM12000 dan belum direkodkan.

  Pengiraan saya
  Kenderaan : 35000 + 12000 = 47000
  Modal Zaini : 10000 + 12000 = 22000
  Faedah atas modal Zaini :
  (0.05 X 10000) + (0.05 X 12000 X 5/12)
  = 500 + 250 = 750

  SN kenderaan baru = 0.1 X 12000 X 5/12
  = 500

  SN semua kenderaan = 3000 + 500 = 3500
  SNT semua kenderaan = 8000 + 500 = 8500

  Adakah jalan pengiraan saya ini betul?

  Terima kasih

 474. Ema, waalaikumussalam.

  Ya.. betul.

 475. Assalamualaikum cikgu
  Merujuk kepada soalan 3 trial 2016 terengganu

  petikan soalan
  syarat perjanjian perkongsian
  v) bonus Daya RM6000 dikreditkan terus ke Akaun Semasa
  – tiada lagi keterangan tentang bonus Daya di dlm soalan tersebut

  Pemahaman saya :
  Bonus Daya telah dibayar sepenuhnya dan tidak perlu dimasukkan ke dalam akaun semasa Daya
  Amaun bonus Daya RM6000 hanya dimasukkan dalam Penyata Pengasingan Untung Rugi

  pelarasan
  i) gaji pekerja terakru 650
  ii) insurans terdahulu 1200
  iii) sewa diterima terakru 500
  iv) hutang lapuk dihapuskira 550
  v) mewujudkan PHR 250

  Pengiraan saya :
  Untung Bersih (terselaras)
  55000
  – 650
  + 1200
  + 500
  – 550
  – 250
  = 55250

  Betul ke pemahaman dan pengiraan saya?
  Terima kasih cikgu. Doakan kejayaan saya…

 476. Ema, waalaikumussalam.

  Dikreditkan terus ke Ak Semasa… maksudnya tidak dibayar tunai gaji tersebut… Gaji belum bayar… masuk Ak Semasa.

  Pelarasan UB… dah betul.

  Cg doakan semoga Ema berjaya dengan cemerlang dalam SPM nanti… terutamanya bagi subjek Prinsip Perakaunan.

 477. Sbp 2016 no 2
  Kongsi untung ada perpuluhan ?

 478. Bundarkan…

 479. Assalamualaikum cgu, merujuk soalan trial terengganu 2016 bg soalan perkongsian, knp faedah atas pinjaman tidak diambikira semasa mengira untung bersih pelarasan

 480. Fiza, waalaikumussalam.

  Dalam soalan jelas menyatakan item2 yang perlu diselaraskan.. tidak termasuk faedah pinjaman. Item yang perlu diselaraskan ialah item2 yang baru dikesan dan belum direkodkan lagi.
  Jadi dalam kes ini… mengambarkan faedah tersebut telahpun direkodkan… dan UB yang diberi telahpun termasuk faedah pinjaman tersebut.

 481. ok terima kasih atas respon

 482. cikgu,macam mana nak buat pelarasan untung bersih ?
  apa yang perlu ditambah dan apa yang perlu ditolak?
  saya dah baca apa yang cikgu reply dekat orang yang tanya soalan macam ni jugak,tapi saya masih tak faham.Harap cikgu boleh bagi teknik senang nak ingat dan faham.
  Terima kasih.

 483. Lisaan,

  Jika diberi Untung Bersih, kemudian ada maklumat tamnbahan berkaitan item2 pelarasan… maka kita perlu selaras nilai UB tersebut.
  Caranya kita lihat kesan pelarasan tersebut ke atas akaun Hasil dan Belanja.. sama ada bertambah atau berkurang.
  Hubungan Hasil dan Belanja dengan UB ialah:

  HASIL (+) –> UB (+)
  HASIL (-) –> UB (-)
  BELANJA (+) –> UB (-)
  BELANJA (-) –> UB (+)

  Contoh:
  1. Kadar bayaran terakru … maka Ak Kadar Bayaran (BELANJA) perlu (+)… dan kesan ke atas UB perlu (-)
  2. Insuran terdahulu …. maka Ak Insurans (BELANJA) perlu (-).. dan kesan ke atas UB perlu (+)
  3. Komisen di terima terakru… maka Ak Komisen diterima (HASIL) perlu (+).. dan UB perlu (+)
  4. Sewa diterima terdahulu … maka Ak Sewa diterima (HASIL) perlu (-).. dan UB perlu (-)

 484. Apakah maksud premium insurans?

 485. Contohnya.

  (Iv) premium insurans bagi tahun berakhir 31 dis 2015 ialah 1960.

  Dalam imbangan duga di atas soalan bgtau insurans adalah 2160 di sebelah dt

 486. Noraziela,

  Bahasa insurans…..iaitu bayaran yang perlu dibayar untuk membeli polisi insurans tersebut.
  Buat seperti biasa sahaja.

 487. aininsofiya1905

  soalan (pelarasan untung bersih)
  ….baki tahunan berakhir 31 dis 2015
  pinjaman Della RM 6000
  faedah atas pinjaman RM 600

  *maklumat tambahan
  perkongsian membuat pinj. drpd Della. faedah atas pinjaman sebanyak 8% setahun.

  saya tengok jawapan faedah atas pinjaman
  RM 6000- RM 600. kenapa kena tolak RM 600?
  harap cikgu bantu saya.

 488. Aininsofiya,

  Cuba bagitau soalan daripada mana… untuk Cg lihat soalan yang lengkap.

 489. soalan trial 2016 melaka

 490. Aininsofiya,

  Sila lihat jawapan elok2..
  Faedah pinjaman = 6000 × 8% = 480
  Tetapi telah bayar 600
  Maka Faedah pinjaman terdahulu (480 – 600) = 120

  Lihat pengiraannya (6000 x 8% – 600)..
  Bukannya (6000 – 600) seperti yang dinyatakan sebelum ini.

 491. cikgu apa maksud pinjaman matang ?

 492. Mas Aqiela,

  Pinjaman matang… maksudnya tempoh pinjaman tersebut dijelaskan sepenuhnya.

 493. Cikgu, pinjaman akn berada dibawah liabiliti bukan semasa dalam kunci kira kira Utk perkongsian tetapi kenapa kadang kadang ade dibawah liabiliti semasa?

 494. Panda,

  Kita rujuk tempoh matangnya… jika tinggal kurang daripada 1 tahun… maka dikelaskan sebagai Liabiliti Semasa.

 495. baki yg diperoleh pd 30 jun 2016
  lengkapan rm 32250
  snt lengkapan rm 12900

  maklumat tmbhn
  -semua lengkapan tlh dibeli pd 1 julai 2013 dan disusut nilai mengikut kaedah garis lurus

  macam mana nak kira susut nilainya cikgu?

 496. Aininsofiya,

  Oleh kerana kaedah garis lurus.. maka
  SN = SNT / bilangan tahun penggunaannya

 497. Cigu nak tanya…. penyediaan akaun pengasingan

  Di imbangan duga bahagian debit sewa Rm 6000
  Di maklumat tambahan ada
  Sewa setahun berjumlah RM 7200
  Jadi cigu kedua-dua nya d tmbah kah di penyata pendapatan bahagian belanja

 498. Jay,

  Sewa 7200–> Belanja
  Sewa dibayar terakru 1200 –> Liabiliti Semasa

 499. Cikgu,

  cuba tanya ada beberapa jenis rakan kongsi?

  terima kasih.

 500. Cikgu,

  Dalam Akta perkongsian 1961 menunjukkan pekongsi yang menguruskan perkongsian tidak berhak menerima sebarang gaji.

  Maksud ini adalah rakan kongsi tidak boleh menerima gaji kalau tiada perjanjian yang dibuat secara lisan atau bertulis antara pekongsi-pekongsi.

  betultak?

  Terima kasih.

 501. Tan Swee Kung,

  Ya betul.
  1. Ikut seperti dalam Ikatan Perjanjian…. jika tiada, baru ikut
  2. Akta Perjanjian 1961.

  Pekongsi Aktif & Pekongsi Pasif

 502. Salam cg, pada 30 april, baki aset perniagaan zaleha adalah sebanyak rm12450 liabiliti rm 7800 ambilan rm400 dan mengalami rugi bersih sebanyak rm 1500 .hitung baki modal pada tarikh ini
  Jawapan sya
  Rm12450-rm7800-rm400-rm1500=10150
  Betul/salah?kalau salah,saya harap cg tunjukkan silap saya.

 503. Alisa,

  Salah..
  Aset + Ambilan + Rugi – Liabiliti = Modal

 504. Jadi jawapan akhirnya rm6550.dan kenapa liabiliti kena tolak.tolong terangkan sikit

 505. Alisa,

  Asas persamaan perakaunam:
  Aset = Liabiliti + Ekuiti
  Aset – Liabiliti = Ekuiti .. (Modal – Rugi Bersih – Ambilan)

 506. Cikgu,

  Kenderaan -5000
  Peruntukan susutnilai kenderaan (pada1jan 20X6 -500

  Maklumat tambahan-
  Kenderaan yang dibeli pada 1jan 20X0 disusut nilai mengikut kaedah garis lurus

 507. Izzah.

  PSN 500… SN terkumpul untuk 6 tahun (20×0 – 20×5)
  Maka SN setahun = 500/6

 508. Semasa membuat penyata pelarasan untung bersih ,mengapakan belanja terdahulu perlu ditambah dengan untung bersih? Bukan tolak?

 509. Qing,

  Pelarasan terhadap Untung Bersih.. kita rujuk kepada kesan keatas item hasil dan belanja itu sendiri.

  Belanja terdahulu diselaraskan.. kesannya akaun Belanja akan DITOLAK.. maka kesan keatas UB pula.. bila BELANJA BERKURANG –> UB akan BERTAMBAH.

 510. Cikgu,

  cuba tanya, mengapakah Faedah atas pinjaman direkodkan dalam Akaun untung rugi, bukanlah Akaun Pengasingan Untung rugi?

  Terima kasih.

 511. Cikgu,

  cuba tanya kalau baki b/b Akaun Semasa pekongsi di sebelah debit, kita perlu letak Akaun Semasa di Ekuiti Pemilik atau Akaun Semasa untuk KKK?

  Terima kasih.

 512. Tan Swee Kung,

  Semua faedah atas pinjaman (bank @ rakan kongsi)… merupakan BELANJA PERNIAGAAN… maka direkodkan dalam Akaun Untung Rugi.. berbeza dengan faedah atas modal dan faedah atas ambilan.. iaitu urusan antara pemilik dan perniagaan … yang mana dikelaskan sebagai komponen Ekuiti Pemilik.

  Ak Semasa berbaki debit… kedua2 cara merekod boleh digunakan… tidak menjadi kesalahan dalam sistem rekod perakaunan.

 513. Salam cikgu,saya tk bbrapa phm ttg ini..

  Imbgn duga:
  Gaji 10000

  Ikatan perkongsian:
  Zaki dibayar gaji 1000 sebulan

  Ni soalan die..dia suh buat penyata pndptn, akaun semasa dan kkk..jadi, yg gaji zaki nk masuk kt mne..samada pp atau akaum semasa?..

 514. Timmy,

  Gaji penuh = 1000 x 12 = 12000 –> Ak Pengasingan UR
  Gaji yang belum bayar = 12000 – 10000 = 2000 –> Ak Semasa

 515. Ouhh..jadi dkat pp tk yah tulis lh ye..

 516. Timmy,

  Jawapan tersebut… sekiranya Gaji 10000 dalam ID merupakan gaji pekongsi Zaki. Jika 10000 adalah gaji pekerja, maka lain jawapannya… cuba semak soalan tersebut.

 517. Salam cikgu,
  Perniagaan perkongsian yg dimiliki oleh ahmad, fateh dn yasin

  Imbgn duga
  Gaji 45000

  Ikatan perkongsian
  Gaji tahunan yang akan diterima oleh fateh dan yasin ialah rm9600 dn rm8400

  Maklumat tmbhn
  Gaji yang dibayar adlh termasuk gaji pekongsi. Didapati gaji ahmad dn yasin masing2 masih tertunggak untuk 3 bulan dan 2 bulan.
  Kene buat penyata pndptn dn pengasingn utg rugi dn kkk
  Saya confius psl nie cikgu…boleh cgu trgkn

 518. Winnie,

  1. Kira gaji Fateh & Yasim yang tertunggak –> jumlah tersebut –> As Semasa nanti.

  2. Kira gaji Fatin & Yasim yang telah dibayar –> selaraskan nilai GAJI dlm ID = (45000 – gaji F&Y yang telah dibayar) –> Belanja dalam Penyata Pendapatan.

  3. Gaji Fateh 9600 & Yasim 8400 –> Penyata Pengasingan UR.

 519. Salam
  Mohon pencerahan cikgu untuk topik perkongsian. Jika soalan minta untuk sediakan a) akaun perdagangan dan akaun untung rugi, b) akaun pengasingan untuk rugi. Tapi saya buat untuk soalan a) penyata pendapatan dan b) penyata pengasingan untung rugi..adakah ia memberi kesan kepada markah atau tidak menjawab soalan..terima kasih

 520. Muhammad Zaid,

  Tiada memberi kesan kepada markah.. jika disediakan dalam bentuk penyata.
  Kemahiran perakaunan yang hendak diuji format pelaporan boleh dalam pelbagai bentuk.

 521. Salam
  Mcm mne nak selesaikan ini eh cikgu,

  Imbgn duga
  Gaji pekerja 84624

  Perjanjian perkongsian
  Gaji aysha 6000 setahun

  Maklumat tmbhn
  Gaji aysha tlah dibyr dlm tahun semasa dn tlah didebit dlm akaun gaji.

 522. * soalan suh buat pyata pndpntn, pynata pngasingan dn kkk

 523. Gaji pekerja (-)6000 –> Penyata Pendapatan.
  Gaji Aysha 6000 –> P/Pengasingan UR
  Dalam Ak Semasa –> tiada.. semua telah bayar.

 524. Salam cikgu,saya nak tanya macam mana kira faedah ambilan? soalan tu dia cakap ambilan Artif pada 1 Mei ialah RM300, pada 30 sept ialah RM400, manakala ambilan Artiqah pada 1 Mei ialah RM600. faedah ambilan dikenakan 10% setahun.

 525. Kelly,

  Faedah atas ambilan = 10% x ambilan x tempoh ambilan.

  Tempoh mesti rujuk tarikh penyata kewangan yang akan disediakan.

 526. okay?terima kasih cikgu.

 527. Cikgu,

  cuba tanya,

  kalau soalan bagi Gaji pekongsi ialah RM60000 setahun, dan RM40000 adalah bayar secara tunai.

  maka, RM60000 akan rekod selepas untung rugi dan yang belum bayar (RM20000) akan dikreditkan di Akaun Semasa Pekongsi, tetapi yang bayar secara tunai macam mana rekod?

  terima kasih.

 528. Tan Siew Kung,

  Yang bayar tunai… kita telahpun rekod dalam Ak Gaji Pekongsi.

  Catatan dalam lejar:
  ………….Ak Gaji Pekongsi
  Dt tunai 40000
  Dt ak semasa 20000 Kt Peng. UR 60000

 529. Cikgu,

  kalau bonus RM3000, dan separuh dibayar pada akhir tahun, maka RM1500 direkod di akaun semasa, betultak?

  terima kasih.

 530. Tan Siew Kung,

  Ya betul…Sama seperti kita rekod gaji.
  3000 –> Pengasingan UR
  1500 –> Ak Semasa Pekongsi

 531. Cikgu, saya nak tanya.

  Kalau ayat soalan :
  Bonus dibayar kepada Della dan linda masing2 berjumlah RM 1050.

  Adakah bonus tersebut perlu dikreditkan dalam akaun semasa? Bukankah kredit akaun semasa hanya merekodkan yang akru sahaja?

  Mohon penjelasan dan pencerahan. Terima kasih cikgu!

 532. Dan lagi satu soalan cikgu,
  Kalau ayat soalan:

  Faedah atas pinjaman pekongsi 6% setahun.

  Adakah faedah tersebut dianggap sudah dibayar atau akru? Terima kasih cikgu!

 533. Meen,

  Bonus.. Elaun.. Gaji –> caranya sama.
  Pengasingan UR –> jumlah penuh
  Ak Semasa –> yang belum bayar/terakru.

  Oleh kerana tidak dinyatakan telah bayar dan tiada dalam ID –> itu bermaksud terakru.

  Kira faedahnya… kemudian rujuk dalam ID (yang telah dibayar).
  Jika ada –> bezanya adalah terakru –> Ak Semasa.
  Jika tiada –> semunya terakru –> Ak Semasa.

 534. Maksudnya, bonus tersebut tak perlu dikreditkan dalam akaun semasa ye cikgu?
  Bonus tersebut hanya perlu dimasukkan dalam penyata pengasingan ur sahaja?

 535. Cikgu, jika faedah atas ambilan terdahulu, perlukah direkod dalam dt akaun semasa?

  Maaf banyak bertanya.
  Terima kasih cikgu!

 536. Meen,

  Jika Bonus tersebut BELUM DIBAYAR lagi… maka perlulah dikreditkan di Ak Semasa (sama seperti gaji).

  Faedah atas ambilan –> Debit Ak Semasa.
  Faedah ambilan terdahulu –> Kredit Ak Semasa.

 537. assalamualaikum cikgu,,pinjaman zaini (matang pada tahun 2020) apa maksudnya cikgu?
  dan kalau knderaan dibawa masuk pada 1 julai ,,adakah saya perlu kira susutnilainya?

 538. Alhnha, waalaikumussalam.

  Matang 2020 –> tempoh pinjaman tersebut akan hasil dijelaskan semua sekali.
  Jika > 1 tahun ==> Liabiliti Bukan Semasa.
  Jika < 1 tahun ==> Liabiliti Semasa

  Susutnilai ikut tempoh ianya diguna… jika baru 3 bulan, maka SN = % x Kos x 3/12

 539. jadi cikgu,adakah kenderaan peribadi yg dibawa masuk(tidak cukup bulan) perlu dikira faedah ats modal?
  terima kasih cikgu.

 540. Alhnha,

  Ya.. ambil kira bulan… KECUALI ada maklumat menyatakan faedah atas modal dikira atas baki awal modal.

 541. Cikgu,

  cuba tanya apa itu tajuk penyata pendapatan sebenar yang digunakan untuk perkongsian?

  Penyata pendapatan dan Pengasingan bagi tahun berakhir …?

  beultak>?

  terima kasih.

 542. Tan Swee Kung,

  1. Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir..
  2. Penyata Pendapatan dan Pengasingan Untung Rugi bagi tahun berakhir …

  Kedua2 boleh digunakan.

  Belanja realisasi… belanja2 yang dibayar semasa proses realisasi.

 543. Cg. Mcm mana nak buat kalau tarikh mula perkongsian 1 julai 2015 dan tahun berakhir 30 jun 2016. Tapi pekongsi pertama telah membuat ambilan pada 1 januari 2015 dan pekongsi kedua pada 1 april 2015. Macam mana nk kira tempoh dia?

 544. Ynn,

  Kira berapa bulan tempoh ambilan tersebut.
  Tarikh ambilan –> 30 Jun 2016.

  Faedah ambilan = % x ambilan x bulan/12

  # pada pandangan Cg ada kesilapan pada soalan tersebut…tarikh ambilan sepatutnya 2016.

 545. Cikgu,

  cuba tanya ya,

  apakah contoh untuk belanja realisasi?

  lawyer fees?

 546. Tan Swee Kung,

  Belanja realisasi .. adalah secara umum.. salah satunya.. bayaran guaman..

 547. mohon penjelasan cikgu utk soalan dibawah
  a)apakah fungsi @ tujuan kita menyediakan ak pengasingan u/rugi?

  b) mengapakah faedah atas modal dan gaji pkongsi tidak dicajkan ke atas untung perniagaan disebelah debit ak u/rugi sebaliknya direkodkan disebelah debit ak pengasingan u/rugi. bukankah ia merupakan belanja perniagaan seperti faedah atas pinjaman yg dibayar kpd pekongsi dimana wang perniagaan digunakan utk membayar kos-kos tersebut?

  terima kasih.

 548. Ricky,

  a) untuk tentukan pembahagian untung atau rugi antara rakan kongsi.

  b) faedah pinjaman –> belanja perniagaan.
  Faedah atas modal, gaji pekongsi –> tuntutan pekongsi terhadap perkongsian (bukan belanja perniagaan).

 549. cikgu,kalau soalan minta buat pelarasan pada untung bersih,,betul ke pemahaman saya ni?
  hasil akru->tambah angka ub
  hasil ddahulu->tolak angka ub
  belanja akru->tolak angka ub
  belanja dahulu->tambah angka ub
  terima kasih cikgu

 550. Aliahnuha,

  Ya operasinya betul. Untuk memahaminya kesan ke atas UB.. kita rujuk kepada kesan keatas HASIL dan BELANJA ..jangan hafal semata2.

  hasil akru-> hasil (+) -> ub (+)
  hasil dahulu-> hasil (-) -> ub (-)
  belanja akru-> belanja (+) -> ub (-)
  belanja dahulu-> belanja (-) ->ub (+)

 551. Cikgu,

  cuba tanya semasa pembubaran perkongsian, mengapakah baki tunai di tangan mesti sama dengan jumlah baki kredit Akaun Modal pekongsi>?

  terima kasih.

 552. Tan Swee Kung,

  Secara mudahnya, kita rujuk kepada persamaan perakaunan.
  Aset = Liabiliti + Ekuiti
  Aset semua dijual –> Tunai(+)
  Liabiliti semua dijelaskan –> Tunai(-)
  Maka baki Tunai (Aset) = Modal (Ekuiti)

 553. Salam cikgu.

  Saya ingin bertanya tentang peruntukan hutang ragu. Dalam ID, peruntukan hutang ragu di sebelah kredit. Setahu saya peruntukan hutang ragu adalah belanja dan diletakkan di sebelah debit. Jadi fahaman saya terhadap ini ialah hutang ragu telah dikurangkan. Minta tolong betulkan jika fahaman saya ini salah.

  Dalam ID,
  penghutang (RM 42800)
  peruntukan hutang ragu (dicatat di sebelah kredit)(RM 886)

  Maklumat Tambahan:
  Peruntukan hutang ragu diselaraskan 2% atas penghutang.

  Soalan saya, dalam KKK, penghutang perlu ditolak dengan peruntukan hutang ragu. Tetapi saya masih tidak faham jalan kira untuk mendapatkan jumlah PHR yang perlu ditolak drpd penghutang di KKK. Minta penjelasan untuk menyelesaikan masalah ini.

 554. Nurin,

  PHR –> BUKAN belanja….. ianya merupakan akaun kontra bagi penghutang dalam KKK…. dan mesti berbaki KREDIT.

  Hutang Ragu (pertambahan PHR)–> BELANJA
  Hutang Ragu (pengurangan PHR)–> HASIL

  KKK : AS
  Penghutang 42800
  (-) PHR (2%×42800) 856

  PP : HASIL
  Hutang Ragu (886-856) 30

 555. minta maaf cikgu, saya ada membaca ulasan cikgu diatas menyatakan bahawa faedah atas modal , gaji pekongsi adalah urusniaga antara pemilik dan perniagaan.oleh itu, ia direkodkan di a/k pengasingan u/rugi. tetapi yang membuatkan saya tidak faham ialah bukankah faedah atas pinjaman juga merupakan urusniaga antara pekongsi dgn perkongsian dimana pekongsi meminjamkan wang kepada perkongsian tetapi ia tidak dicajkan dalam ak pengasingan u/rugi…

  2) faedah atas ambilan dianggap sebagai hasil atau keuntungan kepada perniagaan tetapi kenapa ia tidak dicajkan ke dalam ak u/rugi sebaliknya dalam ak pengasingan u/rugi?

  minta penjelasan cikgu…pening…terima kasih

 556. Ricky,

  Tuntutan antara PEMILIK dan PERNIAGAAN adalah merujuk kepada item EKUITI PEMILIK, iaitu berkaitan Modal dan Ambilan…. maka semua urus niaga berkaitan tuntutan pekongsi dan perniagaan… akan melibatkan Pengasingan Untung Rugi dan Akaun Semasa.

  Manakala pinjaman pula bukan merupakan item Ekuiti Pemilih sebaliknya item LIABILITI.. walaupun pinjaman daripada pekongsi ianya perlu dilayan seperti urus niaga dengan pihak luar seperti bank, itu sebabnya faedah pinjaman perlu dilaporkan dalam Akaun Untung Rugi.

 557. Cg. Kalau tempoh perkongsian mula 1 julai 2015 dan berakhir pada 30 jun 2016 tapi pekongsi 1 membuat ambilan pada 1 januari 2015 sebanyak 4680 dan pekongsi 2 membuat ambilan pada 1 april 2015 sebanyak 2480. Faedah atas ambilan sebanyak 5% setahun. Macam mana nk kira tempoh dia?

 558. Ynn,

  Berdasarkan soalan tersebut kedua-dua cukup setahun.

  Kemungkinan ada kesilapan dalam soalan.. sepatutnya ambilan pada 1 Jan 2016 dan 1 April 2016.. baru boleh kira berapa bulan tempoh ambilan.

 559. Cikgu , sy nak tanya kalau akaun pengasingan untung rugi , tempoh perakaunan dia membuat ambilan bermula 1 jan 2015 dan berakhir 30 jun 2016 . Tempoh nak kira dia lebih setahun ke ni ?

 560. Nasharah,

  Kita kira setahun.. tahun semasa sahaja… (1 julai 2015 – 30 jun 2016)

  # mungkin ada kesilapan dalam soalan tersebut.

 561. Muhammad Zuhairi

  Assalamualaikum cikgu, saya nak tanya,bagaimana saya nak menghitung untung bersih selepas mengambil kira pelarasan? Soalan bagi untung bersih sebelum untung bersih.

 562. Muhammad Zuhairi, waalaikumussalam.

  Untung bersih
  (+) Hasil + (hasil terakru)
  (+) Belanja – (belanja terdahulu)
  (-) Hasil – (hasil terdahulu)
  (-) Belanja + (belanja terakru)

 563. Cikgu soalan akaun pengasingan utg rugi kan , dia beri maklumat tambahan (v¡)Pada akhir tahun perakaunan , setiap pekongsi memasukkan modal tambahan sebanyak RM5000 seorang . Sy tak faham bagaimana ya?

 564. Nsh,

  Ak Modal setiap pekongsi (+) 5000.
  Tetapi faedah atas modal tidak perlu ambil kira modal tambahan tersebut kerana baru bawa masuk.

 565. Assalamualaikum cikgu,

  1 jan 20X0 modal azmah : 36000 & modal khoo 24000

  i) azmah masukkan tunai rm4000 pada 1 april 20X0 dan khoo masukkan rm16000 pada 1 julai 20X0

  jwpn faedah atas modal yg saya dapat utk azmah ialah 3120 dan khoo pula 2560.. betul ke jawapan ini? saya keliru

 566. assalamualaikum cg, saya keliru

  i) faedah 8% setahun dibayar ats baki modal sewaktu tahun kewangan sahaja

  1 jan 20X3 :
  modal lili – 24000 & modal adam – 36000

  ii) lili memasukkan tunai sebanyak 16000 pada 1 Jul 20X3 manakala adam memasukkan 4000 pada 1 Apr 20X3.

  macam mana nak kira cikgu? apa maksud dibayar atas baki modal

 567. assalamualaikum cg, saya keliru

  i) faedah 8% setahun dibayar ats baki modal sewaktu tahun kewangan sahaja

  1 jan 20X3 :
  modal lili – 24000 & modal adam – 36000

  ii) lili memasukkan tunai sebanyak 16000 pada 1 Jul 20X3 manakala adam memasukkan 4000 pada 1 Apr 20X3.

  macam mana nak kira cikgu? apa maksud dibayar atas baki modal

 568. Maisarah & Nina waalaikumussalam.

  Kes 1: faedah atas modal awal + faedah atas modal tambahan (ambilkira bulan)

  Kes 2: faedah atas baki awal modal sahaja.

 569. Cikgu , winston dan suresh adalah pekongsi . Winston meminjamkan Rm15 000 kpd perkongsian mulai 1 oktober 2015 . Faedah ats pinjaman 8% stahun . Dekat Akaun semasa, faedah pinjaman tu letak pd winston dan suresh ke ? Kedua² pekongsi?

 570. Nsh,

  Faedah atas pinjaman hanya diberi kepada pekongsi yang memberikan pinjaman sahaja.

 571. Cg , maklumat ¡¡¡) latifah hendaklah dikreditkan dgn bonus sbyk RM2500 stahun . Dlm akaun pengasingan utg rugi masuk belah dt ke?

 572. Nnh,

  Ak Pengasingan UR –> Debit
  Ak Semasa –> Kredit

 573. salam sejahtera cikgu,nak tanya sekiranya dalam soalan tidak menyatakan kadar pembahagian untung rugi.jd adakah kita perlu merujuk kepada modal yang disumbangkan oleh setiap pekongsi dgn mencari nisbahnya atau merujuk kpd akta perkongsian 1961 yakni membahagi untung rugi sama rata? terima kasih

 574. Ricky,

  Jika tidak dinyatakan dalam perjanjian –> Akta Perkongsian 1961 terpakai … Kongsi Untung atau rugi SAMA RATA.

 575. Salam cikgu, kalau dia bagi baki Akaun semasa tapi dia tak bagitau sebelah debit atau kredit so nak letak baki b/b belah Mana?

 576. Nurul Izzati,

  Berbalik kepada asas akaun .. Ak Semasa –> Ekuiti Pemilik –> Kredit.
  Sama seperti Ak Modal –> Kredit

 577. cikgu, nak tanya apa itu pekongsi pasif?soalan nyatakan pembayaran setengah daripada gaji tahunan kepada Ain dan Diana masing-masing RM2500 dan RM3000 pada pertengahan tahun.Saemah adalah pekongsi pasif. Berapakah nilaj saya boleh tulis pada bahagian gaji pekongsi ketiga-tiga pekongsi di Penyata pengasingan untung rugi? terima kasih

 578. Starr,

  Pekongsi pasif… tidak terlibat dengan pengurusan perniagaan… hanya sumbang modal sahaja.. maka tiada gaji untuk beliau.

 579. cikgu klu soalan bagi ayat :
  — baki-baki ak.perkongsian mereka pd 1 jan 2014 adalah seperti berikut..
  –pd 31 jan 2014,akaun2 mereka adalah seperti berikut..

  Apakah perbezaan antara ayt ni? adakah sama ? sbb saya confius nak letak tarikh dalam acc.semasa

 580. tarikh juga memainkan peranan utk dpt markah kan cikgu?

 581. Han,

  1hb –> Baki awal
  31hb –> Baki akhir

  Bergantung kepada soalan.

 582. Cikgu dlm soalan dia bagi elaun suresh 1200… Dalam maklumat tambahan,suresh telah mengeluarkan elaunnya dgn cek,maka dalam acc semasa elaun suresh tak perlu dicatatkan?

 583. Nur,

  Elaun.. gaji… bonus…. caranya sama sahaja.
  Jumlah penuh seperti perjanjian –> Ak Pengasingan UR.
  Jumlah belum bayar –> Ak Semasa Pekongsi.

  Oleh kerana telahpun dibayar.. maka tiada catatan di Ak Semasa.

 584. Salam cikgu,
  nak tanya jika Pinjaman di imbangan duga (1 Jan 2014) ialah 10000 dan maklumat tambahannya ialah Pinjaman dibayar habis pada 30 Jun 2014. Jadi jika nak kira Faedah atas Pinjaman adalah 10000*8%*6/12 atau 10000*8% ?

 585. Max,

  Kira ikut tempoh … x 6/12

 586. Terima kasih cikgu. 🙂

 587. Hazziq,
  Tidak perlu.. kerana baru bawa masuk.. tak cukup sebulan pun.

  Ains,
  Cuba rujuk topik Belanjawan tunai… kita hanya sediakan Belanjawan tunai sahaja… ianya hanyalah anggaran semata2 berdasarkan rekod perakaunan bulan April.

  Arissa,
  Jurnal Am pelarasan –> Lehar pelarasan –> ID Terselaras.

  Syyy,
  Bebas.. samapun boleh.. berlainanpun boleh.

  Qis,
  Ya.. betul.

  Mira,
  Caruman majikan + caruman pekerja

 588. Cikgu , selain daripada bentuk beruangan ada lagi bentuk yang lain?

 589. Chun Hao,

  Akaun satu2 bagi setiap pekongsi.

  Ak Semasa A
  Ak Semasa B

 590. Cikgu, boleh tunjukkan format untuk penyata pendapatan perkongsian?

 591. Izzati,

  Penyata Pendapatan dan Penyata Pengasingan Untung Rugi… sama ada nak gabung atau asingkan.
  Format boleh rujuk buku teks.

 592. oh.. kiranya sama je format dia

 593. Cikgu. Apa butir untuk dimasukkan di untung bersih terselaras. Bagaimana nak tahu ianya tambah atau tolak?

 594. Aiman,

  Untung Bersih = Hasil – Belanja
  Maka setiap pelarasan dalam soalan.. kita lihat kesan keatas HASIL dan BELANJA, baru kita boleh tentukan UB perlu ditambah @ ditolak.
  Sebelum itu cuba fahami hubungan antara UH, Hasil dan Belanja.. berikut:
  1. Hasil (+) –> UB (+)
  2. Hasil (-) –> UB (-)
  3. Belanja (+) –> UB (-)
  4. Belanja (-) –> UB (+)

  Contoh: Kadar bayaran terakru RM100.. pelarasannya Kadar bayaran (+) 100, Kadar bayaran terakru (+)100
  Maka, BELANJA (+) –> kesan keatas UB (-)100

  Manakala, untuk tujuan HAFALAN:
  Untung Bersih
  (+) Hasil terakru …. (Hasil + –> UB +)
  (+) Belanja terdahulu …(Belanja – –> UB +)
  (-) Hasil terdahulu ….(Hasil – –> UB -)
  (-) Belanja terakru …(Belanja + –> UB -)

 595. cikgu,pinjaman org(matang pada 31 okt 2014) tutup akaun pada 31 okt 2013 faedah atas pinjaman pekongsian 10%

 596. gaji org telah dibayar dlm tahun semasa dan telah didebit dalam akaun gaji

 597. Psin,

  Apa masalahnya ?

 598. Cikgu..jika gaji dibayar terdahulu..cnthnya gaji terlebih bayar rm2000…mcmne catatan di akaun semasa pekongsi?

 599. Gaji setahun pekongsi A rm 4000…tetapi dlm imbangan duga dtunjukkan gaji rm6000..ini mnnjukkan rm2000 adalah terdahulu..sy hnya jumpa gaji terkru shja dan dicatat d bahagian dt akaun semasa..pls cikgu jelaskan

 600. Iza,

  Ak Semasa –> sebelah DEBIT : Gaji 2000 (pekongsi kena bayar balik)

 601. Cikgu macam mana nak kira tempoh bagi kadar faedah atas pinjaman/modal/ambilan kalau x cukup setahun?
  Kalau maklumat diberi bg tahun berakhir 31 Mac 20X0
  Pinjaman (30 Sept 20X0). 5000

  Macam mana nak kira tempoh nya? Kira dari Mac atau April?
  Saya kira dari Mac sampai September -> 7 bulan
  Tapi dalam jawapan dkt buku rujukan 6 bulan
  Mana satu betul cikgu

 602. 2) cikgu kalau satu pekongsi akaun semasa berbaki debit dan satu pekongsi lagi akaun semasa berbaki kredit.. bila dimasukkan dalam akaun semasa beruangan macam mana nak dapatkan baki h/b? Kedua2 baki tetap di bahagian yang berlainan ke

 603. Sebab saya dapati ade sesetengah kes bila dh dimasukkan dalam akaun semasa beruangan…baki h/b masing2 tetap di bahagian berlainan (satu belah debit satu lagi belah kredit)

 604. Wan,

  1. Jika 31 Mac –> 30 September = 6 bulan.. kerana bulan MAC tidak cukup satu bulan…kira mulai 1 April –> 30 September.
  Jika 1 Mac –> 30 September = 7 bulan

  2. BAKI H/B –> bergantung kepada jumlah sebelah mana yang LEBIH BESAR… ianya TIDAK bergantung kepada BAKI AWAL.

 605. Cikgu ada tips tak untuk buat perkongsian ni sebab semasa pepriksaan pertengahan tahun baru baru ni saya tak sempat masa sebab perkongsian ambil masa yang lama untuk dikira.?

 606. Nor Syuhada,

  Masalah MASA .. sama sahaja untuk mana2 tajuk. Cara untuk mengatasinya adalah:
  1. Ingat FORMAT
  2. Ingat langkah2 penyelesaiannya.
  3. Latihan menjawab dalam masa yang ditetapkan.

 607. cg,jika jawapan akaun pengasingan untung rugi dapat jawapan negtif,maka ia untung rugi kan?

 608. jadi bahagian kongsi untung kena tukar jadi kongsi rugi ke? akaun semasa item kongsi untung tukar juga kan,tapi kongsi rugi tulis di bahagian debit kan?

 609. cg,jika soalan tanya:Pekongsi Kenny dibayar gaji RM2000 setahun.ID tk nyatakan gaji pekongsi. Apa yang saya hendak buat? untung bersih kena tolak dengan gaji Sewa RM2000 ke?Pekongsi lain tak perlu tolak kan?saya tak faham tentang gaji tu. Bolehkah cg tolongkan saya. Terima kasih.

 610. Andy,

  1. Kongsi Rugi.
  2. Ya..Kongsi Rugi –> Ak Semasa : Debit
  3. Ak PUR –> Gaji (setahun), Ak Semasa –> Kt: Gaji (Gaji yang belum bayar)

  # Jika tiada gaji pekongsi dalam ID –> maksudnya semuanya belum dibayar. APUR 2000… Ak Semasa 2000.

 611. terima kasih cikgu..

  cikgu?saya nak tanya lagi kenapa kunci kira2 selepas pengasingan untung rugi saya tak imbang? saya kena check yang mana? kkk tu saya selalu buat tak imbang.

 612. Andy,

  Kemungkinan ada kesilapan di APUR dan Ak Semasa…berhati2 dengan Gaji.. Faedah pinjaman dalam Ak Semasa.. pastikan ambil jumlah yang belum bayar sahaja

 613. cikgu kalau dapat untung rugi di APUR maka dalam akaun semasa nilai untung rugi mau tulis simbol negatif tak? thank you,cikgu.

 614. Cherls,

  Untung –> kt Ak Semasa
  Rugi –> Dt Ak Semasa

  # jangan guna simbol negatif.

 615. ok?thank you cikgu.

 616. cikgu, dalam APUR pun tak perlu guna simbol negatif ?

 617. Cherls,

  Tudak perlu sebab kita sudah nyatakan tajuknya “Kongsi Rugi”.

 618. Cg sy nak tunjuk akaun yg sy buat ni , sy nak minta cg tlg tgkkn kesilapannya . Tapi sy taktahu nk tunjuk mcm mana?

 619. Ct,

  Boleh minta cikgu sekolah semak… atau emailkan kepada cgu.

 620. Cg boleh ke baki akaun semasa yg dah dpt ada dua mksud di sebelah dt dan kt. ?

 621. Ct,

  Baki Ak Semasa boleh berbaki debit ataupun kredit.

 622. cg?jika soalan tanya gaji pekerja termasuk gaji Ali sebanyak RM4000,maka mau tolak atau tambah dengan apa? tq…

 623. Lily,

  Gaji pekerja (-)4000
  Gaji Ali 4000 –> telah bayar.
  Dalam Ak Semasa nanti –> ambil gaji Ali yang terakru/belum bayar

 624. salam sejahtera cikgu, mohon penjelasan ttg soalan berikut:
  untung/rugi pekongsi dibahagi mengikut nisbah modal..dan sekiranya salah seorang pekongsi membawa masuk modal tmbhn..jd adakah kita perlu mengambil kira modal tmbhn ini semasa menentukan nisbah baru apabila menghitung kongsi untung/rugi?

 625. Ricky,

  Bergantung kepada soalan.
  1. Jika nisbah atas MODAL AWAL –> tidak masuk modal tambahan.
  2. Jika nisbah atas MODAL –> termasuk modal tambahan.

 626. assalamualaikum cikgu, kalau gaji pekongsi terlebih bayar, amaun terdahulu tu nk dicatatkan dimana ye??

 627. Sufi, waalaikumussalam.

  Gaji pekongsi terakru –> Kredit Ak Semasa
  Gaji pekongsi terdahulu –> Debit Ak Semasa

 628. Cg , mcm mana nk buat penyata utg rugi kalo soalan da bg jumlah utg kasar?

 629. Ct,

  Terus sambung…. UK + Hasil – Belanja = UB –> Pengasingan Untung Rugi

 630. Cg , simpanan tetap berkadar faedah 6%setahun 50 000(dt) , faedah simpanan tetap 2250 (kt) nak masuk mana ye ?

 631. Ct,

  Simlsnan tetap –> Aset Semasa
  Faedah simpanan tetap –> Hasil

 632. Cg ,¡) simpanan tetap berkadar 6% setahun belah debit .
  ¡¡) faedah simpanan tetap belah kredit.
  ^ yg i) tu kira faedah 6%setahun dan masukkan ke dlm hasil (utg rugi) simpanan tetap yg diberi pula dimasukkan ke dlm aset semasa . Soalan sy ¡¡) faedah simpanan tetap ni nak diletakkan dimana ye cg ? Boleh.cg jelaskan?

 633. Ct,

  1. Simpanan tetap 50000 –> Aset Semasa
  2. Faedah simpanan tetap = 6%×50000= 3000 –> Hasil.
  3. Faedah simpanan terakru = 3000 – 2250 = 750 –> Aset Semasa

 634. Pelarasan ” baki penghutang rm800 dihapus kira ” . Cara nak masukkan jumlahnya bagaimana ye ? Jumlah Penghutang tolak dgn 800 , mcm tu ke cg? Sy kurang fhm .

 635. Ct,

  Itu pelarasan Hutang lapuk.
  1. Hutang lapuk +800
  2. Penghutang -800

 636. Assalam cikgu,
  boleh berikan format penyata pendapatan dan pengasingan untung rugi tak?

 637. Farah, waalaikumussalam.

  Boleh rujuk buku teks.

 638. cikgu , nak buat pp dan pengasingan u/rugi tu, lepas dah buat pelarasan susutnilai , nak masuk nilai susutnilai tu dekat mana ? kredit or debit? then snt ade usik ape ape tak dekat imbangan duga tu ?
  hm peruntukan hutang ragu sekali

 639. cikgu , lepastu dia cakap pemilik membawa kenderaan peribadi bernilai rm 12000 dalam perniagaan . perkara tu belum direkod mana mana buku . nak masuk nilai 12000 tu kat mana ? dan nak kene pastikan imbangan duga tu stay imbang sebelum kita bukak pp dan pengasingan u/rugi kan?

 640. Farah,

  SN –> Belanja (PP) –> Debit
  SNT kena + SN (Aset – SNT : KKK) –> Kredit

  Kenderaan +12000
  Modal + 12000

  Tidak perlu semak ID .. nanti banyak buang masa… –> terus sediakan PP & PUR –> Ak Semasa –> KKK.

 641. cikgu~ hitung untung bersih selepas mengambil kira pelarasan tu macam mane? saya tak faham ni…cg,yang ni nak buat pp ke apa?

 642. Kety,

  Untung bersih yang diberi.. perlu diselaraskan terlebih dahulu dengan item2 pelarasan yang diberi –> baru dapat Untung Bersih sebenar –> kemudian sediakan Pengasingan Untung Rugi.

 643. cikgu,kalau maklumat tambahan situ tanya: Faedah pinjaman dikira atas pinjaman pokok RM10000 berdasarkan Akta Perjanjian 1961 bagaimana untuk solve??? ada bbrp soalan lgi:
  -Insurans RM600 dibayar untuk suku tahun berakhir 28 Februari 2017.
  -Puan Murni menjelaskan hutang suaminya RM 500 yang telah dihapuskan dan wang yg diterima itu diderma ke Tabung Pembangunan Anak Yatim.
  -Sewa terakhir diterima pada 1 Oktober 2017 adalah untuk 4bulan yang akan datang.
  Dengan maklumatnya tarikh akhir perakaunan ialah 31 Dis 2016.
  How to solve?

 644. Rosie,

  Ikut Akta –> Faedah atas pinjaman pekongsi = 8% setahun.

  Insurans –> insurans terdahulu 2/3 × 600

  Hutang lapuk terpulih (+), Derma (+)

  Sewa diterima terdahulu –> 1 bulan.

 645. cikgu,angkutan masuk terakru nak masuk mana??

 646. Angkutan masuk terakru –> Liabiliti semasa

 647. cg,macam mana selaraskan? nak buat penyata pendapatan ke? pelarasan di maklumat tambahan dia ada nyatakan insurans terdahulu, tapi ni tak ada di ID macam mana saya nak buat ni??

 648. Kety,

  Jika pelarasan Insurans Terdahulu…. mesti ada item Insurans dalam ID yanh perlu diselaraskan.

 649. cg, tapi soalan yang saya dapat ni tak ada item insurans di ID,jadi, soalan ni ada kesilapan kan?

 650. cg, di ID ada untung bersih sebelum pelarasan.yang ni boleh tak cari untung bersih selepas ambil kira pelarasan?

 651. Kety,

  Bukan silap soalan .. yang saya bagitau tadi adalah untuk soalan bentuk umum..

  Soalan yang Kety sedang buat sekarang.. semua hasil dan belanja tidak diberikan dalam ID… kerana telah disediakan AUR.. dan hanya UB sahaja ditunjukkan dalam ID… maka semua pelarasan terhadap akaun Hasil dan Belanja –> perlu diselaraskan pada nilai UB tersebut.

  Konsepnya tetap sama,
  Insurans terdahulu –> kita perlu selaraskan ak Insurans (Belanja). Ak Insurans perlu diTOLAK…maka kesan ke atas UB perlu TAMBAH.
  Belanja berkadar songsang dengan UB.

 652. Salam cikgu sya pelajar ting 5 prinsip akaun sya nak tanya saya selalu keliru dengan item belanja atau hasil yg harus dicari sma ada terakru terdahulu lalu didarab dengan per 12 apa maksud harus didarab dengan per 12 mengikut tempoh perakaunan?

 653. Nor fazurah,

  1. Daripada penyataan dalam maklumat tambahan dan ID –> kita boleh tentukan kita Belum Bayar/Terima (Terakru) ataupun Terlebih Bayar/Terima (Terdahulu).
  2. Tempoh perakaunan = 1 tahun.. jika dinyatakan Tarikh –> kita semak adakah cukup 1 tahun … jika tidak –> kira berapa bulan.. maka kita hanya kira untuk bilangan bulan tersebut sahaja.

 654. Slamat pg Cg, soalan bg UB (30 jun)RM1150, dlm maklumat tmbahan: insurans berjumlah RM1200 adalah utk setahun bermula 1 jan 2017. Jd bleh terangkan pasal mklumat tmbahan ni and mcm mana nk buat penyata pelarasan UB berakhir 30 jun 2017?? Timo kasih

 655. Nik,

  Insurans terdahulu –> Insurans kita (-).

  Hasil – Belanja = Untung
  Hasil berkadar terus dengan Untung
  Belanja berkadar songsang dgn Untung

  Jika Insurans (Belanja) (-).. maka Untung (+).

 656. nak cari untung bersih selepas pelarasan macam mane ?

 657. Safinatun,

  UB sebelum pelarasan
  (+) Aset / Hasil
  (-) Liabiliti / Belanja
  UB selepas pelarasan

 658. Cg mcm mana nk buat ni ye kalau Gaji setahun Noor RM9000
  Mklumat tambhn :
  Noor telah dibayar gaji dlm tahun semasa dan telah didebitkn dlm Akaun gaji

 659. Ct,

  Dalam Pengasingan UR: Gaji Noor RM9000
  Dalam Ak Semasa : Tiada Gaji Noor – kerana semua telah dibayar

 660. cg,akaun realisasi punya item ABS nak tolak dengn susut nilai terkumpul jika ID ada susut nilai terkumpul barulah masuk ke akaun realisasi kan? cg, tunai kena masuk ke akaun realisasi tak?

 661. Kety,

  Saya cadangkan ABS –> Dt Ak Realisasi
  SNT –> Kt Ak Realisasi
  # konsep penutupan akaun dan pindahkan ke Ak Realisasi

  Tunai –> Ak Bank

 662. salam sejahtera cikgu, sekiranya dalam soalan menyatakan faedah atas modal dikira berdasarkan modal akhir maka kita akan mengambil baki modal pekongsi pada akhir tempoh perakaunan darab dgn kadar faedah tanpa mengambil kira tempoh pekongsi membawa masuk modal tmbhn dlm perakaunan semasa right???

  terima kasih cikgu

 663. Ricky,

  Ya.. betul.

 664. Cikgu, macam mana nak kira komisen diterima untuk setengah tahun

 665. Insyirah,

  Setengah tahun –> X 6/12

 666. Selamat pagi,

  Saya tengah buat satu latihan (menyediakan penyata untung/rugi & PKK) di mana terdapat satu item i.e.

  “Simpanan tetap berkadar faedah 5% setahun = RM50000”

  Soalan tidak menyatakan tempoh matang
  simpanan tetap tersebut dan jawapannya pula tidak disediakan.

  Dalam keadaan ini, adakah simpanan tetap Aset Semasa atau ABS?

  Thank you.

 667. Letchumanan,

  Pada asasnya ST –> AS kerana kita boleh keluarkan simpanan tersebut pada bila2 masa.

 668. Thank you

 669. Cikgu,saya nk tanye kalau disebut dalam maklumat tambahan :- stok rosak belum dicatat dalam buku dan dia sudh bg nilai stok akhir di maklumat tambahn juga .. maksudnya sy perlu tolak dr akaun yg mn shj cikgu ??

 670. Nuraisyah,

  Ada 2 kaedah… saya bagi kaedah 1..
  Terus tolak nilai Stok Akhir.

 671. Cg,
  Pinjaman bank=27000
  Faedah pinjaman=800
  Tempoh=1 April 2011-31 Mac 2012

  Maklumat tambahan yg diberi”pinjaman bank matang pada 31 Mei 2016 dan faedah dikenakan pada kadar faedah 4%setahun

  Saya tak faham maksudnya..boleh Cg terankan apa yg perlu saya buat?

 672. Aliesya,

  1. Tempoh matang –> hanya untuk menentukan Pinjaman –> LBS/LS
  2. Pengiraan faedah pinjaman seperti biasa kira untuk setahun (tempoh perakaunan).. kemudian tentukan berapa faedah pinjaman belum bayar.

 673. Salam cikgu. jika faedah atas pinjaman pekongsi tu xde tunggakan. dia nak rekod kt mana cg? hanya tunggakan je perlu letak kt akaun semasa kan?

 674. ok jap saya dh dpt jawapan…kne letak kt untung rugi biasa. tp kenapa bkn kt pengasingan mcm gaji n bonus pekongsi?

 675. Maimah,

  Faedah pinjaman pekongsi dikelaskan sebagai belanja operasi perniagaan.. sepertimana faedah pinjaman bank.. –> AUR.

 676. aslm , cikgu saya tak tahu perbezaan TERAKRU
  dan TERDAHULU .

 677. assalamualaikum cg
  saya nak tanya soalan B
  dia nak faedah atas ambilan kan
  so jumlah ambilan dia x bagi
  macam mana nak buat faedah atas ambilan dia…terima kasih 🙂 🙂

 678. Aiman, Waalaikumussalam.

  Dia tak minta… itu adalah syarat dalam perjanjian yang ditetapkan semasa penubuhan lagi…. jika ada ambilan.. maka akan dikenakan faedah atas ambilan.
  Manakala jika tiada ambilan… maka tiada faedah atas ambilan.

 679. So kalau x dk ambilan tapi dalam soalan dia minta faedah atas ambilan Tak perlu buat?

 680. Aiman..

  Tiada Ambilan –> Tiada Faedah atas Ambilan
  Cuba FAHAMI soalan…. soalan tidak mintapun kira faedah atas ambilan…

  Soalan hanya minta kira Kongsi Untung / Rugi dan sediakan Ak Pengasingan.

 681. Cikgu , kalau pekongsi mengambil ambilan pada 31 Mac 2019 , kita perlu kira faedah atas ambilan ? walaupun tempoh akhirnya pada 31 Mac 2019?

 682. Thivya,

  Tidak sampai 1 hari –> tiada faedah dikenakan.