Perkongsian – Pembubaran

SEBAB-SEBAB BERLAKUNYA PEMBUBARAN PERKONGSIAN

1. Kematian pekongsi

2. Ditukarkan kepada syarikat

3. Perintah mahkamah

4. Kekurangan pokongsi

5. Persetujuan sesama pekongsi

6. Tempoh perkongsian tamat

7. Tiada potensi untuk maju

8. Pekongsi tidak siuman

9. Tujuan penibuhan tercapai

TINDAKAN YANG PERLU DIAMBIL

1. Semua aset perkongsian dilupus iaitu dijual atau diambil alih oleh rakan kongsi (penjelasan amaun yg perlu dibayar kepadanya).

2. Semua liabiliti dijelaskan; liabiliti kepada pihak luar/pemiutang luar dijelaskan terlebih dahulu.

3. Bayar balik pinjaman pekongsi.

4. Menjelaskan hutang bagi baki Akaun Modal dan Akaun Semasa pekongsi.

5. Pemberhentian operasi atau urus niaga perniagaan. Nama perkongsian dibatalkan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia.

DUA KAEDAH YANG BIASA DIGUNAKAN

1. Aset perkongsian dijual dan liabiliti dijelaskan.

2. Aset dan liabiliti diambil alih oleh pekongsi.

AKAUN REALISASI

– Akaun sementara untuk menutup dan menyempurnakan urusan pembubaran apabila berlaku pembubaran sepenuhnya dalam sesuatu perkongsian.

– Dibuka untuk :-

1) merekod semua aset yang dijual atau diambil alih termasuk penerimaan tunai dari jualan asset, diskaun diterima dan pembayaran pembubaran (belanja realisasi).

2) menghitung sama ada pembubaran mendapat keuntungan atau kerugian.

3) membahagikan keuntungan atau kerugian antara pekongsi mengikut nisbah pembahagian untung rugi yang telah ditetapkan.

– Selepas catatan jurnal disediakan ia akan diposkan ke Akaun Realisasi dan akaun-akaun lain yang terlibat.

– Akaun Realisasi akan diimbangkan untuk menentukan untung atau rugi realisasi yg akan dibahagikan antara pekongsi mengikut nisbah untung atau rugi yg telah dipersetujui.

– Baki akhir Akaun Semasa perlu dipindahkan ke Akaun Modal Pekongsi dan menutup akaun Bank untuk membayar balik balik baki modal pekongsi.

Kurangan dalam Akaun Modal Pekongsi

Ø Dalam Akaun Modal; untung realisasi (kt) manakala rugi realisasi (dt)

Ø Kurangan disebabkan oleh;
rugi realisasi yg besar.
nilai aset yg diambil alih terlalu tinggi.
baki kredit Akaun Semasa sedikit atau debit Akaun Semasa yg besar.
jumlah ambilan yg banyak.
sumbangan modal yg rendah.

Ø Pekongsi yg mengalami kurangan dalam Akaun Modal perlu membayar balik kurangan tersebut kepada perkongsian.

Ø Jika pekongsi tersebut tidak mampu membayar kurang modal itu, beliau tidak patut mengambil alih aset lama. Kekurangan modal beliau perlu ditanggung oleh pekongsi-pekongsi lain mengikut nisbah modal tetap.

KUIZ : Perkongsian (Pembubaran)

Congratulations - you have completed KUIZ : Perkongsian (Pembubaran).

You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%.

Your performance has been rated as %%RATING%%


Your answers are highlighted below.
Question 1
Bagaimanakah cara penentuan rugi atas realisasi?
A
Akaun Bank berbaki kredit
B
Akaun Modal pekongsi berbaki debit
C
Aset perkongsian kurang daripada liabiliti perkongsian
D
Jumlah debit melebihi jumlah kredit di Akaun Realisasi
Question 2
Apakah tujuan Akaun Realisasi disediakan dalam perniagaan perkongsian ?
A
Menentukan sama ada keuntungan atau kerugian atas pembubaran
B
Menentukan sama ada keuntungan atau kerugian ke atas pekongsi semasa pembubaran
C
Membolehkan semua belanja dan hasil perniagaan perkongsian dikira semasa pembubaran
D
Membolehkan semua aset dan liabiliti perniagaan perkongsian dinilai semula semasa pembubaran
Question 3
Tindakan yang perlu dilakukan apabila sesebuah perniagaan perkongsian dibubarkan ialah

I menjelaskan semua liabiliti

II membayar balik modal rakan kongsi

III merekodkan kutipan daripada penghutang

IV membahagikan aset-aset sesama rakan kongsi

A
I, II dan III
B
I, II dan IV
C
I, III dan IV
D
II, III dan IV
Question 4
Jumlah aset Perkongsian Al-Amin ialah RM54 000 dan jumlah liabilitinya ialah RM5 800.

Dalam proses realisasi, sebahagian aset dijual bernilai RM46 000 dan seorang pekongsi En Amin telah mengambilalih aset yang bernilai RM5 000. Belanja realisasi ialah RM350.

Hitungkan rugi realisasi.
A
RM3 000
B
RM3 350
C
RM8 000
D
RM8 350
Question 5
Urus niaga manakah direkodkan dalam Akaun Realisasi ?
A
Memberi diskaun kepada penghutang
B
Menjelaskan belanja pembubaran
C
Membayar faedah atas pinjaman
D
Pembayaran kepada pemiutang
Question 6
Jumlah aset Perniagaan Perkongsian Zamrud ialah RM42 000 dan jumlah pemiutang ialah RM6 800. Dalam proses realisasi, semua aset direaliskan sebanyak RM34 000 dan pemiutang dijelaskan sebanyak RM6 000. Belanja realisasi ialah RM700.

Hitungkan rugi realisasi.
A
RM8 700
B
RM7 900
C
RM2 700
D
RM1 900
Question 7
Apakah sebab-sebab berlakunya pembubaran perkongsian?

I Pekongsi tidak mengambil bahagian aktif dalam urusan perniagaan

II Perkongsian ditukarkan kepada syarikat

III Salah seorang pekongsi tidak siuman

IV Pekongsi menghilangkan diri.
A
I dan II
B
I dan IV
C
II dan III
D
III dan IV
Question 8
Danial dan Aiman ingin membubarkan perniagaan perkongsian mereka. Semasa pembubaran, pekongsi Danial setuju untuk mengambil alih kenderaan perniagaan berkos RM37 500 dengan harga RM30 500.

Apakah catatan yang akan direkod dalam Akaun Realisasi?
A
Akaun Realisasi .............Kt: Kenderaan RM37 500
B
Akaun Realisasi .............Kt: Kenderaan RM30 500
C
Akaun Realisasi ............Kt: Modal Danial RM37 500
D
Akaun Realisasi ............Kt: Modal Danial RM30 500
Question 9
Wanda dan Wati adalah pekongsi dalam sebuah perkongsian. Mereka bersetuju untuk membubarkan perkongsian pada 31 Julai 2011.

Baki-baki berikut diperoleh daripada buku perkongsian:

Stok RM4 050

Bank RM4 500

Penghutang RM8 100

Pemiutang RM8 550

Maklumat tambahan:

i. Stok dijual dengan harga RM3 000

ii. Kutipan daripada penghutang sebanyak RM6 500

iii. Belanja Realisasi ialah RM330

Kira jumlah untung atau rugi realisasi yang boleh dibahagi kepada pekongsi.
A
Untung realisasi RM2 980
B
Rugi realisasi RM2 980
C
Rugi realisasi RM1 520
D
Untung realisasi RM1 520
Question 10
Urus niaga manakah direkodkan dalam Akaun Realisasi ?
A
Memberi diskaun kepada penghutang
B
Menjelaskan belanja pembubaran
C
Membayar faedah atas pinjaman
D
Pembayaran kepada pemiutang
Question 11
Antara berikut akaun manakah yang akan dipindahkan ke Akaun Realisasi semasa berlaku pembubaran?
A
Akaun Stok
B
Akaun Bank
C
Akaun Modal
D
Akaun Pinjaman
Question 12
Petikan Akaun Realisasi berikut diperoleh semasa pembubaran Perkongsian Laila dan Laili.

Akaun Realisasi

.........Jan 31 Modal Laila RM7500

Kenyataan yang betul untuk menerangkan catatan di atas ialah
A
Laila menjual perabot peribadinya
B
Laila mengambil alih perabot perniagaan
C
Laila mengambil perabot untuk kegunaan sendiri
D
Laila membawa masuk perabot peribadinya ke dalam perniagaan
Question 13
Catatan di Jurnal Am sebuah perkongsian yang telah dibubarkan adalah seperti berikut.

JURNAL AM

Dt: Modal pekongsi RM10 000

Kt: Realisasi RM10 000

Pernyataan yang manakah menerangkan catatan tersebut?
A
Memindahkan baki ke akaun pekongsi
B
Membayar balik modal pekongsi
C
Aset diambil alih oleh pekongsi
D
Pekongsi menjelaskan liabiliti
Question 14
Akaun ini disediakan untuk menentukan untung atau rugi atas pembubaran perkongsian.

Apakah akaun tersebut ?
A
Akaun Semasa
B
Akaun Realisasi
C
Akaun Modal Pekongsi
D
Akaun Pengasingan Untung Rugi
Question 15
Antara akaun-akaun berikut, manakah yang terlibat untuk merekod pembubaran perkongsian?

I Akaun Bank

II Akaun Realisasi

III Akaun Modal Pekongsi

IV Akaun Pengasingan Untung Rugi
A
I, II dan III
B
I, II dan IV
C
I, III dan IV
D
II, III dan IV
Question 16
Maklumat berikut berkaitan dengan Perkongsian Kaseh.

Abdullah dan Jannah berkongsi dalam Perkongsian Kaseh dengan membahagi untung rugi mengikut nisbah 3:2. Mereka bersetuju untuk membubarkan perkongsian ini.

Apakah yang berlaku kepada pekongsi Jannah sekiranya baki akaun modalnya gagal menampung kerugian realisasi?
A
Kurangan itu diagihkan kepada pekongsi lain
B
Kurangan diagihkan sama rata antara pekongsi
C
Kurangan itu dibayar balik oleh pekongsi tersebut
D
Kurangan itu ditampung oleh penjualan aset perniagaan
Question 17
Antara berikut, yang manakah menyebabkan pembubaran perkongsian?

I   Seorang daripada rakan kongsi diisytiharkan muflis

II Seorang daripada rakan kongsi telah meninggal dunia

III Mahkamah memerintahkan supaya perkongsian tersebut dibubarkan

IV Seorang daripada rakan kongsi mendapat kerugian daripada perkongsian tersebut

[SPM 2004]

A
I, II dan III
B
I, II dan IV
C
I, III dan IV
D
II, III dan IV
Question 18
Apakah butiran yang direkodkan di sebelah debit dalam akaun semasa pekongsi?<p></P>

[SPM 2006]

A
Gaji pekongsi
B
Kongsi Untung
C
Faedah Atas Modal
D
Faedah Atas Ambilan
Question 19
Antara berikut, yang manakah terdapat dalam Kunci Kira-kira suatu perkongsian?

I   Aset Semasa

II Liabiliti Bukan Semasa

III Untung Bersih ahli kongsi;

IV Akaun Semasa ahli kongsi

[SPM 2004]

A
I, II dan III
B
I, II dan IV
C
I, III dan IV
D
II, III dan IV
Question 20
Jumlah aset sebuah perkongsian ialah RM38 000 dan jumlah liabilitinya ialah RM4 200. Dalam proses realisasi, semua aset direalis sebanyak RM32 000. Belanja realisasi berjumlah RM500.   Hitungkan rugi realisasi.

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 363 - Soalan 27 SPM 2005 ]

A
RM5 500
B
RM6 500
C
RM10 200
D
RM10 700
Question 21
Apakah yang menyebabkan berlaku kurangan dalam akaun modal pekongsi?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 370 - Soalan 29 SPM 2006 ]

A
Sumbangan modal pekongsi yang tinggi
B
Pekongsi membuat ambilan yang sedikit
C
Nilai aset yang diambil alih terlalu rendah
D
Pekongsi terpaksa menanggung rugi realisasi
Question 22
Pilih susunan yang betul tentang perekodan pembubaran perkongsian.   I   Membayar belanja realisasi   II Menutup dan mengimbang Akaun Realisasi   III Menutup dan memindahkan semua aset. (kecuali bank) ke Akaun Realisasi   IV Merekod penerimaan daripada jualan aset dan bayaran daripada penghutang   

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 361, 362 - Soalan 27 SPM 2007 ]

A
I, II, III, IV
B
II, III, IV, I
C
III, IV, I, II
D
IV, I, II, III
Question 23
Maklumat berikut diperoleh daripada Perkongsian Aziz dan Azizah. Modal Aziz pada 1 Januari 2007 ialah RM14 000. Pada 1 Julai 2007, Aziz membawa masuk modal tambahan sebanyak RM3 000. Faedah atas modal adalah 4% setahun. Tahun kewangan berakhir pada 31 Disember setiap tahun. Berapakah faedah atas modal Aziz?

[SPM2008]

A
RM120
B
RM560
C
RM620
D
RM680
Question 24
Butiran manakah yang direkod di bahagian kredit Akaun Semasa pekongsi?

[SPM 2009]

A
Faedah atas pinjaman
B
Faedah atas ambilan
C
Kongsi rugi
D
Ambilan
Question 25
Butiran manakah yang didebitkan ke Akaun Pengasingan Untung Rugi?

[SPM 2009]

A
Faedah atas modal, gaji pekongsi dan ambilan
B
Faedah atas modal, gaji pekongsi dan bonus pekongsi
C
Faedah atas pinjaman, gaji pekongsi dan untung bersih
D
Faedah atas pinjaman, faedah atas ambilan dan bonus pekongsi
Question 26
Apakah butiran yang terdapat dalam ekuiti pemilik perkongsian?

[SPM 2010]

A
Ambilan
B
Untung bersih
C
Akaun semasa
D
Faedah atas modal
Question 27
Butiran manakah yang terdapat dalam akaun semasa pekongsi?

I    Modal

II  Gaji pekerja

III Faedah atas modal

IV Faedah atas ambilan

[SPM 2010]

A
I dan II
B
I dan IV
C
II dan III
D
III dan IV
Question 28
Encik Rahim mengambil alih kenderaan bernilai RM16 000 apabila perkongsiannya dibubarkan. Tentukan catatan di Jurnal Am yang betul bagi merekod pengambilalihan tersebut.

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 363 - Soalan 28 SPM 2005 ]

A
pur007
B
pur008
C
pur009
D
pur010
Question 29
Petikan Akaun Realisasi berikut diperoleh semasa pembubaran Perkongsian Nora dan Suri. pur014   Apakah yang dimaksudkan dengan catatan pada 31 Januari?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 362, 363, 367 - Soalan 27 SPM 2008]

A
Baki pemiutang yang belum dijelaskan semasa pembubaran
B
Menerima diskaun daripada pemiutang kerana menjelaskan hutang semasa pembubaran
C
Jumlah bayaran kepada pemiutang semasa pembubaran selepas menolak diskaun tunai
D
Jumlah bayaran yang dibuat kepada pemiutang semasa pembubaran sebelum menolak diskaun diterima
Question 30
Akaun manakah yang tidak akan dipindahkan ke Akaun Realisasi?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 362 - Soalan 25 SPM 2010]

A
Akaun Stok
B
Akaun Bank
C
Akaun Perabot
D
Akaun Penghutang
Question 31
Akaun Realisasi berikut diperoleh daripada buku sebuah perniagaan. pur016   Urus niaga manakah yang merujuk kepada catatan tersebut?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 363 - Soalan 26 SPM 2011]

A
Pembayaran kepada pemiutang
B
Perolehan daripada penjualan perabot
C
Penerimaan diskaun kerana menjelaskan hutang
D
Pembayaran belanja realisasi
Question 32
Maklumat berikut diperoleh daripada buku sebuah perkongsian. pur017 Dalam proses pembubaran, semua aset dijual sebanyak RM42 000. Belanja realisasi RM850 manakala liabiliti dijelaskan sepenuhnya. Berapakah rugi realisasi?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 363 - Soalan 27 SPM 2011]

A
RM2 150
B
RM3 850
C
RM4 550
D
RM5 400
Question 33

Apakah kesan terhadap perniagaan jika salah seorang rakan kongsi meninggal dunia?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 338 - Soalan 24 SPM 2013]

A
Perlu dibubarkan
B
Boleh diambil alih oleh waris si mati
C
Boleh diteruskan oleh rakan kongsi yang sedia ada
D
Perlu menukar milikan perniagaan kepada milikan tunggal
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 33 questions to complete.
List
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
313233End
Return

 • #1 written by Firdaus
  about 6 years ago

  Cg, macam mana nak catat jika rakan kongsi ambil alih pemiutang.

 • #2 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Firdaus,

  Dalam kes pemiutang di ambil alih oleh rakan kongsi, ada 2 keadaan :

  1. ambil alih pada nilai penuh pemiutang.

  Contohnya,
  Dalam KKK: Pemiutang = RM3,200
  Maklumat tambahan : Pekongsi A bersetuju untuk mengambil alih pemiutang dengan nilai penuh.

  Catatannya,

  Akaun Modal A
  Kredit : Pemiutang RM3,200

  2. ambil alih pada nilai kurang daripada jumlah pemiutang sebenar ( diskaun ).

  Contohnya,
  Dalam KKK: Pemiutang = RM3,200
  Maklumat tambahan : Pekongsi A bersetuju untuk mengambil alih pemiutang dengan nilai RM3,000.

  Catatannya,

  Akaun Modal A
  Kredit : Pemiutang RM3,000

  Akaun Realisasi
  Kredit : Pemiutang RM200

  Ok, itu saja, kaedahnya hampir sama dengan bayaran kepada pemiutang dengan cek. Cuma perbezaanya AKAUN BANK digunakan. Jika diambil alih oleh pekongsi, maka AKAUN MODAL PEKONGSI yang terlibat.

 • #3 written by Gha
  about 6 years ago

  askum..sifu mcmne nk wat jurnal am dlm pmbubaran prkgsian?

 • #4 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Gha,

  Untuk soalan format SPM, kebiasaannya dikehendaki menyediakan Akaun Realisasi, Akaun Modal setiap pekongsi dan Akaun Bank, Jurnal Am tidak diperlukan.

  Walaubagaimanapun jika ingin mengetahuinya, Gha perlu mengetahui apakah langkah2 semasa proses pembubaran berlaku. Setiap langkah2 tersebut boleh disediakan Jurnal am. Cg rasa untuk mendapatkan keterangan yang lebih detail bersama-sama contohnya sekali, sila rujuk buku teks.

  Sebagai persediaan menjawab soalan SPM, Cg nasihatkan Gha berlatih menjawab soalan tersebut TANPA menyediakan Jurnal Am terlebih dahulu kerana ianya mengambil masa. Gha boleh terus kepada penyediaan Akaun Realisasi, Akaun Modal dan Akaun Bank. Dalam exam MASA sangat penting, jadi kita kena gunakan TEKNIK menjawab yang betul supaya masa 2 ½ jam yang diperuntukan dapat digunakan sebaik mungkin.

 • #5 written by Gha
  about 6 years ago

  Oh..time ksih ckgu

 • #6 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  TAHUKAH ANDA ?

  Sekiranya salah seorang pekongsi mempunyai baki debit dan tidak mampu menjelaskan hutangnya semasa pembubaran perkongsian, hurangnya akan ditanggung oleh pekongsi lain mengikut nisbah modal tetap masing-masing. Peraturan ini dikenal sebagai Peraturan Garner lawan Murray.

 • #7 written by Ed Kimari
  about 6 years ago

  Cikgu,
  Kebanyakan soalan pembubaran perkongsian yang saya lihat di KKK, Akaun Pekongsi adalah Akaun Modal-Modal pekongsi. Sekiranya terdapat Akaun Semasa Pekongsi di KKK, bagaimana hendak menyelesaikannya?

  Pada pandangan saya, sekiranya Akaun Semasa Pekongsi berbaki kt, pindahkan baki tersebut ke akaun modal pekongsi itu dengan:

  Dt Akaun Semasa Pekongsi
  Kt Akaun Modal Pekongsi

  dan jika Akaun Semasa Pekongsi berbaki dt, (bermakna pekongsi tersebut adalah penghutang atau berhutang terhadap perniagaan perkongsian itu)

  Dt Akaun Modal Pekongsi
  Kt Akaun Semasa Pekongsi

  Adakah betul pendangan saya itu.
  Apa komen Cikgu

 • #8 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Ed Kimari,

  Bagus, nampaknya anda telah menguasainya dengan baik. Dan butir yang digunakan dalam Ak. Modal nanti ialah Ak. Semasa Pekongsi tersebut. Tahniah!

 • #9 written by Ed Kimari
  about 6 years ago

  Cikgu,
  Langkah pertama merekodkan urusniaga pembubaran perkongsian dalam perakaunan ialah memindahkan ke semua Aset kecuali Bank atau Tunai ke Akaun Realisasi.

  Seandainya soalan didalam KKK ada menyatakan item Pendapatan Terakru dan Belanja Terdahulu yang dikategorikan bi bawah Aset Semasa, adakah perlu juga dipindahkan ke Akaun Realisasi?

  Setahu saya, item Liabiliti tidak di pindahkan ke Akaun Realisasi. Item2 liabiliti seperti pemiutang di tutup akaunnya dengan pembayaran melalui Bank atau Tunai dan hanya jika mendapat diskaun diterima shj dipindahkan ke akaun Realisasi. Adakah ianya juga diaplikasikan untuk item Pendapatan Terdahulu dan Belanja Terakru (dikategorikan dibawah Liabiliti Semasa?

 • #10 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Ed Kimari,

  Untuk jawab soalan ini, Cg syorkan Ed buka ketiga2 akaun yang terlibat serentak. Kemudian,

  1. pindahkan maklumat dalam KKK:
  – semua ASET (AS dan ABS, kecuali BANK) …. ke Ak Realisasi
  – Bank……………………………….. ke Ak Bank
  – Modal & Ak Semasa ………….. ke Ak Modal

  2. Baca maklumat tambahan :
  – jika jual / pungut hutang ….. Kt Realisasi Dt Bank
  – jika ambil alih …………………. Kt Realisasi Dt Modal Pekongsi
  – jika bayar LIABILITI ………… Kt Bank Dt: Liabiliti berkenaan.
  – jika belanja realisasi ………. Kt Bank Dt Ak Realisasi

  3. Tutup Ak Realisasi
  – hitung rugi / untung realisasi ….. Dt/Kt Realisasi dan Modal Pekongsi

  4. Tutup Ak Modal
  – hitung angka imbangan …….. Dt/Kt Ak Modal dan Bank

  5. Tutup Ak Bank
  – tiada sebarang baki.

  Perhatian !!!:
  Jika bayar kepada pemiutang 900 dan dapat diskaun 100, maka cara catatnya:
  Kt : Ak Ralisasi … butirnya PEMIUTANG (jangan guna DISKAUN)
  kT: Ak Bank …….. butirnya PEMIUTANG

  Itu saja langkah2nya.

 • #11 written by Ed Kimari
  about 6 years ago

  Terima Kasih atas penjelasan Cikgu.

  Langkah2 pembubaran tersebut telah saya fahami.
  Masalahnya cikgu, seandainya soalan didalam KKK dibahagian Aset Semasa ada menyatakan item2 Pendapatan Terakru dan Belanja Terdahulu, perlukah ianya dipindahkan juga ke Akaun Realisasi? dan akan adakah maklumat tambahan mengenai Pendapatan Terakru dan Belanja Terdahulu tersebut?

  Bagaimana pula jika soalan didalam KKK dibahagian Liabiliti Semasa ada menyatakan item2 Pendapatan Terdahulu dan Belanja Terakru, bagaimana pula cara untuk menyelesaikannya. Adakah hanya perlu:
  Kt Bank
  Dt Pendapatan Terdahulu
  Dt Belanja Teraku
  untuk menutup akaun atau membayar tanggungan perkongsian? adakah ini caranya cikgu?

  dan yang terakhir, bagaimana caranya untuk merekod maklumat tambahan “pada tarikh pembubaran, didapati bil kadar bayaran masih belum dijelaskan dan perkara ini tidak direkodkan dalam mana2 buku?

  Pertolongan Cg amat saya hargai.

 • #12 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Ed Kimari,

  SEMUA ASET (AS dan ABS kecuali BANK) …. Masuk Ak Realisasi
  Maka, Pendapatan terakru dan Belanja Terdahulu (AS)…. ….. masuk Ak Realisasi

  Maklumat tambahan tidak semestinya ada :
  Jika ADA – maksudnya ada penerimaan…. Kt Realisasi dan Dt Bank
  Jika TIADA – tidak perla catat di mana2 : maksudnya tiada penerimaan, ianya akan terkumpul dalam Rugi Realisasi nanti.

  LIABILITI (LS dan LBS) …. mesti dijelaskan, maka catatan nya :

  Kt BANK
  Dt akaun liabilliti tersebut ( x perlu ditujukkan)

  Kadar bayaran terakru … LS, maka MESTI dijelaskan terlebih dahulu., maka catatannya :
  Kt BANK

  Dt Kadar bayaran terakru … (x perlu tunjukkan, jika TELAH ADA dalam KKK asal). ATAU

  Dt Ak Realisasi ……………… (jika kadar bayaran terakru BELUM ada dalam KKK asal – caranya SAMA seperti BELANJA REALISASI).

 • #13 written by Ed Kimari
  about 6 years ago

  Terima kasih Cikgu di atas penjelasan tersebut
  Sekarang barulah saya memahaminya dengan lebih jelas lagi :)

 • #14 written by shafiq
  about 6 years ago

  cikgu, saya keliru tntg ketrangan dlm ak realisasi yang cg jelaskan di atas. mengapa diskaun diterima tidak boleh ditulis dlm ak realisasi tetapi kena tulis pemiutang. bukankah dis diterima itu pendapatan? setahu saya ak realisasi diwujudkan untuk melihat sama ada ada untung atau rugi dari pembubaran prkongsian. disbbkan itu diskaun diterima dianggap pendapatan, dan perlu direkodkan. hanya diskaun diberi tidak direkodkan sbb kita beri penghutang diskaun (belanja). hrp mendapat penjelasan cg. tq

 • #15 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Shafiq,

  Sebelum proses pembubaran, semua akaun hasil dan belanja ditutup dapatkan Untung/Rugi Bersih, kemudian sediakan Ak Pengasingan Untung Rugi untuk agihkan untung/rugi kepada setiap rakan kongsi melalui akaun Semasa masing-masing. Jadi yang tinggal sekarang ialah akaun2 ASET, LIABILITI dan EKUITI (modal dan ak. Semasa pekongsi).

  Ak. REALISASI merupakan akaun sementara yang diwujudkan bagi proses pembubaran bagi menghitung Untung/Rugi daripada pembubaran tersebut dan akan diagihkan/dikongsikan bersama rakan kongsi. Oleh itu semua akaun aset2 juga akan ditutup dan dipindahkan ke Ak Realisasi (kecuali Bank). Semua HASIL atau BELANJA yang terlibat semasa proses tersebut juga akan dimasukkan dalam Ak Realisasi (Debit : Belanja dan Kredit : Hasil).

  Baki Bank – dipindahkan ke Ak Bank.
  Baki Modal – dipindahkan ke Ak Modal.
  LIABILITI (seperti Pemiutang, Pinjaman atau Gaji Terakru) masih lagi wujud, dan SEMUA liabilti MESTI dijelaskan sepenuhnya. Tetapi dalam soalan tidak diminta buka akaun2 tersebut.

  Dalam kes Pemiutang dan Diskaun yang diterima ini, katakan baki
  Pemiutang = RM2200, dan diskaun diterima RM200. Maka jumlah yang perlu dibayar ialah RM2000.

  Catatan yang sepatutnya :

  …………………Ak. Pemiutang
  …………………………… Kt: Baki 2200
  Bank ……..2000
  Realisasi… 200

  ………………………Ak Bank
  ………………………… Kt: Pemiutang 2000

  …………………….Ak. Realisasi
  ………………………… Kt: Pemiutang 200 (diskaun)

  Kita perlu menggunakan butir ”Pemiutang” kerana catatan bergunya ialah Ak. Pemiutang dan Ak Diskaun diterima sudah tidak wujud lagi semasa proses pembubaran. Jika kita menggunakan butir ”Diskaun” ini bermaksud :

  …………………Ak. Pemiutang (berbaki 200)
  …………………………… Kt: Baki 2200
  Bank ……..2000

  ………………………Ak Bank
  ………………………… Kt: Pemiutang 2000

  …………………….Ak. Realisasi
  ………………………… Kt: DISKAUN 200

  …………………Ak. DISKAUN (tidak wujud)
  Realisasi ……..200

  Semoga perbandingan tersebut dapat menjawab persoalan shafiq.

 • #16 written by Hani
  about 6 years ago

  assalamualaikum cikgu..
  selamat hari raya..
  apa khabar?
  cikgu..
  saya mempunyai masalah untuk memahami cara2 pembubaran perkongsian..
  boleh cikgu terangkan caranya?
  serta minta cikgu berikan format penuh nya sekali..

 • #17 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Hani, Selamat Hari Raya dan Khabar baik.

  Sila ikuti perbincangan Cg di atas. Cg telah terangkan cara-caranya dan untuk menambahkan lagi kefahaman Hani boleh muat turun Modul Tingkatan 5 Cg Sila dibahagian :

  B-Muat Turun Bahan
  Cg Sila – Modul Ting 5 … Sila rujuk m/s 10 – 13.

 • #18 written by fared
  about 6 years ago

  cg,
  boleh cg tunjukkan jurnal am untuk pembubaran ini.
  mungkin dengan panduan jurnal am saya akan mudah untuk mmbuka akaun2 seperti akaun realisasi,bank dan lain2 lagi.

 • #19 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Fared,

  Untuk soalan ini tidak perlukan jurnal am, kalau Fared sangat memerlukannya boleh rujuk dalam buku teks.

  Akaun Realisasi merupakan akaun sementara yang mengambungkan DT: ASET, BELANJA dan KT: HASIL.
  Sekiranya aset dijual / ambilalih — KREDIT (aset berkurang)
  – jika jual ———- Dt: BANK
  – jika ambilalih —- Dt: AK MODAL PEKONGSI
  Belanja realisasi — Debit (Belanja)

  Ok, semoga berjaya untuk esok.

 • #20 written by leong
  about 6 years ago

  cikgu,

  saya ada masalah tentang tarikh pembubaran,
  iaitu soalan telah menunjukan tarikh dalam kunci kira-kira(30 Jun 2006),tetapi soalannya tidak memberikan tarikh pembubaran(biasanya soalan yang saya buat telah memberikan tarikh pembubatan)..

  oleh itu..betulkah saya tulis tarikh JUN.30 dalam ak.realisasi dan akaun-akaun yang berkenaan?

  cikgu sekolah saya memberitahu tarikh dalam pembubaran sebenarnya tidak begitu penting, betulkah katanya?

 • #21 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Leong,

  Sebelum proses pembubaran dilakukan, semua akaun akan ditutup dan sediakan KKK. Jadi tarikh pada KKK tersebut boleh digunakan sebagai tarikh pembubaran.

  Bagi tujuan rekod perakaunan tarikh adalah sangat penting. Tetapi apa yang dimaksudkan oleh cikgu anda adalah untuk tujuan menjawab soalan peperiksaan tarikh boleh diabaikan (sama ada tulis / tidak tulis tarikh) kerana ianya tidak akan menjejaskan pemberian markah anda.

 • #22 written by leong
  about 5 years ago

  ok…terima kasih cikgu…

 • #23 written by AkiFayS
  about 5 years ago

  salam..cikgu…dalam menjawab soalan pembubaran…bagi saya…saya lebih senang menjawab dengan menggunakan tanda kurungan “( )”…contoh nya…

  Kunci kira-kira:
  diskaun pemiutang RM 450

  Akaun Realisasi:
  >>>>pemiutang (diskaun) RM 450

  Adakah ini akan menjejaskan markah saya??

 • #24 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  AkiFayS,

  Tanda “( )” bermaksud nota atau catatan sahaja, jadi ianya diabaikan semasa pemberian markah. Markah akan diberikan berdasarkan PEMIUTANG RM450. Dengan kata lain, ianya tidak akan menjejaskan markah anda.

 • #25 written by syahirah
  about 5 years ago

  A’kum.

  utk menjawab bahagian kekurangan modal, bagaimana utk kita menutup akaun modal pekongsi dan akaun bank sekiranya pemodal muflis/bankrap?

  terima kasih.

 • #26 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Syahirah,

  Perkara ini boleh dirujuk Peraturan Garner lawan Murray, di mana seorang pekongsi diistiharkan muflis dan tidak mampu membayar kurangan modal, maka 2 rakan kongsi yang lain akan membantu menampung kekurangan modal tersebut mengikut nisbah modal akhir pekongsi.

 • #27 written by syahirah
  about 5 years ago

  terima kasih, lepas tu butiran di akaun pemodal adalah nama pekongsi?

 • #28 written by syed
  about 5 years ago

  blh tlg terangkan ttg akaun realisasi

 • #29 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Syahirah,

  Ya, butirnya adalah nama pekongsi, ikut sistem catatan bergu.

  Syed,

  Sila rujuk post Cg diATAS.

 • #30 written by rawda_92
  about 5 years ago

  camane nk pandai akaun ye??
  sye ni susah nk tangkap la kalaw ckgu sye mangajar..

 • #31 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Rawda,

  Ilmu perakaunan merupakan ilmu melibatkan kemahiran, ianya tidak akan betul2 faham hanya dengan mendengar apa yang cikgu ajar. Tetapi buat apa yang cikgu suruh, tanya jika ada masalah dan perbanyakkan latihan.

  Contohnya, anda mahu menjadi ahli sukan yang berjaya, adakah hanya dengar apa yang jurulatih cakap saja anda akan faham dan berjaya, tanpa anda mengikuti sesi latihan yang diadakan secara bersungguh2. Serta mendapat bimbingan secara berterusan semasa sesi latihan.

  Begitulah juga kesnya dalam belajar prinsip perakaunan, dengar apa yang cikgu cakap, buat latihan yang diberikan, bertanya jika ada masalah dan perbanyakan latihan. Serta jadikan cikgu anda sebagai tempat merujuk dan dapatkan bimbingan beliau secara berterusan.

 • #32 written by Karen
  about 5 years ago

  terima kasih

 • #33 written by syahirah
  about 5 years ago

  terima kasih

 • #34 written by Victorian91
  about 5 years ago

  Hi, cikgu..

  Saya ingin mengucapkan terima kasih kerana membantu saya menghadapi peperiksaan SPM 2008 prinsip perakaunan tahun lepas..
  Walaupun bukannya banyak.. namun saya menghargai sumbangan cikgu..

  Saya mendapat A1 dalam prinsip perakaunan..
  Dan 11A1’s dalam SPM 2008

  :)

 • #35 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Victorian91,

  TAHNIAH di atas pencapaian cemerlang anda. Semoga akan terus mencipta kecemerlangan di masa akan datang.

 • #36 written by zamir..
  about 5 years ago

  …cikgu…klu…kt soalan tuh …ada diambil alih…kan
  ..
  kta kna boh kt sebelah…kt akaun realisasi..
  …kna tulis..modal nama pekongsi

  …selepas itu….
  klu kt akaun bank…plak…
  modal….tuh nk kena tulis kt mna plak..
  debit ka kredit….???kebingungan??
  ..satu lg…bg soalan..neyh…klau x tulis tarikh x pa ka???

 • #37 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Zamir,

  1. Jika ambil alih aset : Dt-Modal Pekongsi dan Kt-Ak Realisasi, ianya tidak melibatkan Ak Bank.

  2. Jika jual aset : Dt-Bank dan Kt-Ak Realisasi, tidak melibatkan Modal Pekongsi.

  Kebiasaanya soalan akan menyatakan tarikh proses pembubaran dilakukan, maka adalah lebih baik ditulis tarikh tersebut, supaya catatan akaun menjadi lebih lengkap dan sempurna.

 • #38 written by zeewoon
  about 5 years ago

  Kenderaan=38000
  Lengkapan=8560
  Bank=1890 kredit
  Stok=11250
  Penghutang=3950
  Pemiutang=2870
  Modal:
  Pauzi=20000
  Halim=20000
  Nor=5000
  Pinjaman12000

  (iii) Baki penghutang dapat dikutip kecuali RM395 dihapuskan sebagai hutang lapuk
  (iv) Pemiutang bersetuju menerima RM2 296 sebagai penjelasan penuh
  (vii) Rakan kongsi yang mengalami kurangan modal perlu membawa masuk tunai tambahan

  cg nak tolong sikit..
  bagaimanakah hendak kira kerana tidak faham soalan…

 • #39 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Zeewoon,

  Langkah2 untuk merekodkan pembubaran perkongsian telah Cg nyatakan di ATAS (Klik), sila ikut satu per satu langkah2 tersebut.

 • #40 written by Previn
  about 5 years ago

  Cikgu, saya baru selesai menduduki pp percubaan saya di S’ban…Cikgu Akaun saya telah menberi saya kosong utk sln pembubaran walaupun segala catatan saya betul.walau bagaimanapun, tarikh saya salah mengikut guru akaun saya.
  Perniagaan dibubarkan pada 30 Aprl..dan saya tulis 1 Mei..Apabila saya semak skema permakahan Pahang tahun 2008, demikianlah jawapannya..Perniagaan dibubarkan pada 31 ogos dan tarikh yang ditulis ialah 1 september… Yang mana satu betul cikgu dan patutukah saya dapt kosong utk sln itu?
  Terima kasih cikgu.

 • #41 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Previn,

  Tidak sepatutnya mendapat kosong, dalam soalan ini biasanya tarikh diabaikan, penekanan diberikan kepada catatan pembubaran tersebut. Sekiranya tiada tarikh ditulis, ianya juga akan diperiksa dan diberikan markah asalkan catatannya betul.

 • #42 written by gayathri
  about 5 years ago

  Cikgu Narzuki,
  Adakah topik lembaran kerja dan buku tunai runcit masih penting dalam peperiksaan SPM?

  terima kasih

 • #43 written by Previn
  about 5 years ago

  terima kasih Cikgu.. malangnya cikgu saya tidak mahu menerimanya dan menyebabkan saya dapat B dalam kertas akaun saya…
  Terima kasih cikgu

 • #44 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Tidak mengapa, itu kerana cikgu anda mahu membentuk anda menjadi seorang akauntan yang cekap dan berjaya.

  Pada realitinya Tarikh, Butir dan Amaun adalah sangat penting dalam semua catatan rekod perakaunan. Cuma pada peringkat SPM sahaja diberikan sedikit kelonggaran kepada pelajar dengan mengabaikan tarikh tersebut. Asalkan pelajar memahami akan prinsip2 asas dalam merekodkan pembubaran sesebuah firma perkongsian. Itulah sebabnya subjek ini dipanggil “Prinsip Perakaunan”.

 • #45 written by Previn
  about 5 years ago

  terima kasih banyak banyak cikgu….Perlulah lebih cermat lain kali lah..Terima kasih cikgu,

 • #46 written by mp
  about 5 years ago

  cikgu,
  Dalam trial SMS Machang, soalan realisasi,
  mengapa faedah atas overdraf terakru direkod di bahagian debit akaun realisasi. Bukankah ia liabiliti dan hanya direkod di dalam akaun bank?
  Jika ada tunai diberi dalam soalan, perlukah kita merekodnya dalam akaun realisasi seperti aset-aset lain, atau kontrakan sahaja ke akaun bank?
  terima kasih

 • #47 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Mp,

  AKAUN REALISASI adalah akaun sementara untuk menutup dan menyempurnakan urusan pembubaran apabila berlaku pembubaran sepenuhnya dalam sesuatu perkongsian.

  Segala urus niaga yang terlibat semasa proses pembubaran tersebut akan direkodkan dalam samada BELANJA atau HASIL akan direkodkan dalam Ak Realisasi, contohnya Belanja Realisasi dan juga diskaun diterima daripada pemiutang.

  Maklumat tambahan :
  (iv) Pihak bank telah memaklumkan bahawa faedah atas overdraf terakru berjumlah RM220 dan belum direkodkan dalam akaun bank perkongsian.

  Perkara ini BELUM direkod dalam mana2 buka lagi, maka semasa proses pembubaran sejumlah wang terpaksa dikeluarkan untuk menjelaskan belanja Faedah atas overdraf tersebut. Maka catatannya ialah :
  Dt: Realisasi RM220
  Kt: Bank RM220
  Kes ini sebenarnya sama dengan Belanja Realisasi yang baru wujud dan dibuat pembayarannya semasa proses pembubaran sedang berlaku.

  Bagi masalah TUNAI, adalah lebih baik dikontrakan ke BANK bagi memudahkan urusan pembayaran balik modal kepada setiap pekongsi. Begitu juga dalam kes Akaun Semasa Pekongsi, ianya perlu ditutup dan dipindahkan ke Ak Modal Pekongsi bagi memudahkan pengiraan jumlah modal yang perlu dibayar balik kepada setiap pekongsi.

 • #48 written by Miss Sha
  about 5 years ago

  cikgu…leh tak ckgu terangkan psl perakaunan pkongsian iaitu ‘akaun penilaian semula’ , akaun realisasi, dan juga peraturan Garner vs Murray…cmne yer?sy xbap tau psl ni..sy mohon sgt spaya cikgu dpt terangkn pada sy..tlg yer ckgu

 • #49 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Miss Sha,

  Ini sudah diluar skop SPM, tapi Cg akan cuba jawab setakat yang termampu.

  RASIONAL PENILIAN SEMULA ASET (Bab Perkongsian)
  1- Aset perniagaan dinilai semula bagi menentukan nilai sebenar sebelum kemasukan pekongsi baru.
  2- Ia ditentukan daripada nilai semasa aset di tolak dengan liabiliti.
  3- Nilai ini akan diguna oleh pekongsi lama untuk menentukan berapa harga atau nilai yang perlu dibayar oleh pekongsi baru.
  4- Ini dapat mengelak pekongsi baru mendapat faedah dari kenaikan nilai aset perniagaan tanpa membayar premium tambahan. Sebaliknya, jika nilai semasa aset perniagaan jatuh sebelum kemasukan pekongsi baru dan penilaian semula tidak dilakukan, maka pekongsi baru akan menanggung kerugian tersebut.

  AKAUN PENILAIAN SEMULA ASET
  – Satu akaun sementara iaitu akaun penilaian semula aset dibuka apabila penilaian semula aset dilakukan. Tujuannya ialah merekod segala peningkatan dan penurunan nilai aset dan lain-lain pelarasan spt. catatan tidak lengkap, belanja penilaian semula serta segala belanja atau hasil yang tertinggal untuk dicatatkan dalam akaun untung rugi.

  AKAUN REALISASI
  – Akaun sementara untuk menutup dan menyempurnakan urusan pembubaran apabila berlaku pembubaran sepenuhnya dalam sesuatu perkongsian.
  – Dibuka untuk :-
  1. merekod semua aset yang dijual atau diambil alih termasuk penerimaan tunai dari jualan asset, diskaun diterima dan pembayaran pembubaran (belanja realisasi).
  2. menghitung sama ada pembubaran mendapat keuntungan atau kerugian.
  3. membahagikan keuntungan atau kerugian antara pekongsi mengikut nisbah pembahagian untung rugi yang telah ditetapkan.

  PERATURAN GARNER LAWAN MURRAY
  – Bagaimanakah kita akan menyelesaikan masalah pekongsi yang mempunyai baki debit akaun modal (kekurangan modal) dan pekongsi tersebut tidak mampu menyediakan tunai yang mencukupi bagi menampung kekurangan akaun modalnya. Dan, seterusnya pekongsi tersebut diisytiharkan muflis? Penyelesaiannya ialah pekongsi-pekongsi lain akan membantu menampung kekurangan tersebut, tetapi bagaimanakah kaedah pengagihan defisit akaun modal tersebut?

  – Bagi menyelesaikan masalah ini, rujukan kepada kes perundangan yang terkenal iaitu Garner lawan Murray (1904) perlu dibuat. Keputusan yang dibuat oleh hakim yang mengadili kes ini bertentangan dengan prinsip umum yang diterima pakai iaitu pengagihan menurut kadar pengagihan untung rugi yang dipersetujui. Di dalam kes ini diputuskan bahawa baki defisit modal pekongsi yang tidak mampu membayar tunai (muflis) bagi menampung defisit tersebut haruslah di bahagikan di kalangan pekongsi lain mengikut nisbah modal terakhir pekongsi, iaitu baki yang ditunjukkan di dalam akaun modal dari penyata kewangan terkini.

  – Dua syarat utama bagi menggunakan peraturan Garner lawan Murray ialah:
  1. Baki modal pekongsi mestilah debit (defisit),
  2. Pekongsi itu tidak mampu menyediakan tunai bagi menampung kekurangan modal tersebut (muflis).

 • #50 written by Miss Sha
  about 5 years ago

  thanks ye ckgu..sdikit sbnyk notes cikgu membntu sy…

 • #51 written by TEH
  about 5 years ago

  salam cg,
  sy menemui 1 soalan yg kata perniagaan bubar pd 30 April 2008.. tapi tarikh maklumat tambahan ialah bulan mei.. Jadi masa sy catat di ak realisasi, adakah sy perlu catat mengikut tarikh bulan Mei?

 • #52 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Teh,

  Tarikh yang digunakan untuk rekod dalam akaun ialah tarikh urus niaga itu berlaku. Mungkin dalam soalan itu bermaksud pada 30 April semua rakan kongsi telah bersetuju untuk membubarkan perniagaan mereka. seterusnya proses pembubaran seperti jual aset, ambil alih aset mula dilakukan dalam bulam Mei.

  Jika begitulah keadaanya, maka tarikh bulan Mei lebih mengambarkan tarikh sebenarnya urusan pembubaran itu berlaku.

 • #53 written by TEH
  about 5 years ago

  cg,
  sekiranya tarikh maklumat tambahan cuma hingga 5 Mei. Jadi masa sy tulis rugi realisasi di ak realisasi ialah 5 mei atau 31 mei?

 • #54 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Oleh itu tarikh yang paling tepat ialah tarikh semua proses pembubaran telah selesai. Jika pada 5 Mei semuanya telah selesai, maka tersebut merupakan tarikh sebenar perniagaan tersebut berakhir (bubar), tidak perlu tunggu pada 31 Mei.

  Teh, bagi soalan ini sebenarnya tarikh diabaikan (tidak ambil kira), ini bermaksud jika anda tidak menulis tarikh2 tersebut, jawapan anda juga akan diberikan markah (asalkan butir dan jumlahnya betul). Oleh itu, Cg menasihatkan agar jangan buang masa memikirkan pasal tarikh2 tersebut, sebaliknya tumpukan kepada langkah2 penyediaan dan catatan dalam Ak Realisasi, Ak Modal dan Ak Bank.

 • #55 written by TEH
  about 5 years ago

  terima kasih atas penjelasan cg.

 • #56 written by syahirah
  about 5 years ago

  salam cikgu narzuki. saya nak tanya adakah kertas jawapan akaun yg ditulis menggunakan pensel akan ditanda oleh pemeriksa? saya risau sebab saya tulis guna pensel. saya tak tahu yg kita tak boleh guna pensel. saya berharap sangat pemeriksa akan terima jawapan saya :(

 • #57 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Pada pandangan Cg, jawapan anda akan diterima dan diperiksa asalkan ianya jelas dan dapat dibaca.

 • #58 written by syahirah
  about 5 years ago

  Alhamdulillah. lega saya. kalau tidak, saya rasa nak menangis. hehe. terima kasih cikgu.

 • #59 written by aisyah
  about 5 years ago

  salam cg, macam mana nak rekodkan dlm pembubaran apabila:
  penghutang…………….8100
  hutang sebanyak 180 x dpt dikutip balik.Penghutang lain menjelaskan hutangnya dan diberi diskaun 60

 • #60 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  PENGHUTANG – kita hanya catatkan jumlah yang BERJAYA DIKUTIP sahaja untuk dimasukkan ke dalam BANK.

  Iaitu : 8100 – 180 – 60 = 7,860
  Maka, Dt Bank 7860 dan Kt Realisasi 7860

 • #61 written by Mcrish
  about 5 years ago

  Hi Cikgu,
  Sejak saya melawat dan mendapatkan info dari webpage cg,banyak yang dapat saya manfaatkan.Terima kasih banyak.
  Ada soalan yang memerlukan bantuan dari cg iatu
  1. Jika soalan yang melibatkan soalan pengkongsian dimana modal aset bawa masuk berbentuk Nota belum bayar.Adakah ini dikira di akaun modal,faedah atas modal dan lain?
  2.Modal tunai dan modal berbentuk aset perlu di campur bagi mengira faedah atas modal?
  3.bagaimana jika modal salah seorang pekongsi debit dan yang lain kredit,adakah kedudukan akaun modal berubah?

  Terima kasih sekali lagi.

 • #62 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Modal adalah apa-apa saja milik pemilik/rakan kongsi yang dibawa masuk kedalam perniagaan, samada wang tunai, aset dan sebagainya, maka itu dikira MODAL. Katakan rakan kongsi menyumbangkan wang tunai 20,000 dan kenderaan 50,000 kedalam perniagaan bagi memulakan perniagaan, maka jumlah MODAL yang disumbangkan oleh beliau adalah 70,000 bukanya hanya 20000. Dan ianya diambilkira dalam pengiraan Faedah atas modal mengikut syarat perjanjian yang telah dipersetujui.

  Dalam kes PEMBUBARAN, mana-mana akaun modal pekongsi yang berbaki DEBIT / mengalami kurangan modal dikehendaki mengimbangkannya dengan tambahan tunai ke bank perniagaan. Kes ini boleh terjadi sekiranya nilai aset yang diambil alih oleh pekongsi tersebut melebih jumlah modal yang disumbangkan dalam perniagaan.

  Selain kes pembubaran perkara tersebut tidak mungkin berlaku. Jika ianya berlaku juga, maka ianya akan menjadi sebab untuk perkongsian itu dibubarkan.

 • #63 written by zu
  about 5 years ago

  nak tanya sikit cikgu, dalam merekod belanja realisasi, apakah catatan yang sesuai? ada bagtau saya tulis kos realisasi di sebelah dt akaun realisasi….ada bagitau saya tulis bank di dt akaun realisasi..mohon pandangan

 • #64 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Terdapat 2 kaedah yang boleh digunakan iaitu :

  1. Kaedah Langsung.
  Ak Realisasi : Dt BANK
  Ak Bank : Kt REALISASI

  2. Kaedah Tak Langsung.
  Ak Realisasi : Dt Belanja/Kos Realisasi/Pembubaran
  Ak Bank : Kt Belanja/Kos Realisasi/Pembubaran

  Kedua2 kaedah tersebut boleh digunakan, tetapi jangan dicampur-adukkan.

 • #65 written by Tesmalian
  about 5 years ago

  Cg klo lejar, kne seimbangkan ke??? Klo x seimbang markah terjejas x????

 • #66 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Sebaik-baik jawapan ialah imbang dan tutup setiap akaun. Setengah2 keadaan akan menjejaskan markah jika tidak imbang dan tutup dengan lengkap.

 • #67 written by zarina
  about 5 years ago

  salam,cg..
  1) kenapa pemuitang berkait dengan diskaun diterima???
  Bila masa kita guna perkataan diskaun diterima? dan bila masa kita guna pemiutang ??

  2) macam kita nak dapat rugi realisasi dan untung realisasi ??
  Adakah melalui buka jurnal ???

  tima kasih cikgu

 • #68 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Salam,

  Katakan Baki Pemiutang RM3200.
  Bayar RM3000 dan terima diskaun RM200.

  Maka,
  Ak Bank – Kt Pemiutang 3000
  Ak Realisasi – Kt Pemiutang (dis) 200

  Ini kerana mengikuti sistem catatan bergu.. dengan Ak Pemiutang (tetapi biasanya tidak disediakan). Di mana,

  Ak Pemiutang
  ………………………. Baki b/b 3200
  Bank……… 3000
  Realisasi ……200
  ………………3200……………..3200

  Cadangan saya kedua-duanya kita gunakan PEMIUTANG, dalam Ak Realisasi pemiutang sudah mengambarkan Diskaun diterima. Ini kerana dalam proses PEMBUBARAN hanya Ak Realisasi, Ak Modal, Ak Bank dan Akaun2 LIABILITI saja yang masih wujud. Semua akaun2 lain telah ditutup, oleh sebab itu semua urus niaga yg melibatkan ASET, BELANJA dan HASIL akan menggunakan AK REALISASI.

  Daripada Ak Realisasi, kita dapat tentukan UNTUNG / RUGI REALISASI. Caranya sama seperti mencari UNTUNG / RUGI BERSIH dalam Akaun Untung Rugi. Cuma AMAUN tersebut perlu diagihkan kepada setiap rakan kongsi mengikut nisbah kongsi untung yang dipersetujui dalam perjanjian.

 • #69 written by zarina
  about 5 years ago

  salam..
  cgu dlm buku teks dia tunjuk setiap langkah untuk pembubaran perkongsian. Tapi ikut soalan dia hanya nak 3 akaun biasanya..Iaitu akaun realisasi, akaun modal pekongsi dan akaun bank.

  tapi cikgu saya galakkan pelajar ikut step langkah pembubaran,supaya nampak betul tak?

  saya ada soalan boleh tak cikgu tunjuk jalan jawapan mengikut langkah 2 dalam buku, sy tak nampak lah kalu ikut 3 akaun tu terus.

  conth soalan:
  Lina dan eliza ialah pekongsi dalam satu perkongsian yang membahagikan untung @ rugi mengikut nisbah modal tetap. Linda ingin berpindah dan memulakan perniagaan di tempat lain Pada 1 ogos 20×0, mereka bersetuju membubarkan perkongsian. kedudukan kewangan perniagaan pada tarikh itu ditunjukkan OLeh KKK

  kunci kira-kira

  Aset ………………………………..Liabiliti
  Kenderaan 25000…………………akaun modal:
  Lengkapan 5600…………………….linda 18000
  stok……….3800…………………….eliza 12000
  penghutang 6,600……………….akaun semasa
  bank……….3100…………………….linda 620
  ………………………………………..eliza 470
  ………………………………………pemuitang 13010

  mklumat tmbahn;
  a)linda ambil alih kenderaan 23000
  b)sejumlah 6000 berjaya dikutip dgn penghutang dan bakinya dihapus sebagai htg lapuk.
  c) cek bernilai 9200 diterima sebagai hasil dari jumlah aset alin
  d)pemiutang telah dibayar setelah ditolak diskaun sebagai rm1010
  e) perbeanjaan realisasi berjumlah RM90
  f)semua penerimaaan dibankan dan pembayaran dibuat dengan cek.

  A) sediakan akaun realisasi
  B) Akaun modal pekongsi
  C) Akaun bank

  boleh cikgu tunjuk jalan langkah dalam buku teks Langkah 1 – 8??

 • #70 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Maaf, Cg mengajar tidak ikut satu persatu langkah2 dalam buku teks.

  Apa yang Cg ajarkan :
  1. Pelajar faham apakah maksud, konsep pembubaran dan akaun2 yang terlibat.
  2. Apakah perkara2 / urus niaga2 yang berlaku semasa proses pembubaran.
  3. Bagi setiap perkara tersebut apakah catatan yang perlu dibuat.
  4. Kirakan Untung / Rugi Realisasi atas proses pembubaran tersebut. Serta jumlah baki modal yang perlu dipulangkan kepada setiap rakan kongsi ataupun jumlah yang perlu dibawa masuk oleh rakan kongsi ke dalam perkongsian.

  Manakala teknik menjawab soalan tersebut pula :
  1. Buka ketiga2 akaun yang terlibat (Ak Realisasi, AK Modal dan Ak Bank).
  2. Pindahkan semua baki2 yang ada KKK ke dalam ketiga2 akaun tersebut kecuali LIABILITI.
  3. Buat catatan bergu bagi setiap maklumat tambahan satu per satu.
  4. Tutup Ak Realisasi – dapatkan Untung / Rugi Realisasi. ~ Pindahkan ke Ak Modal.
  5. Tutup Ak Modal ~ Pindahkan baki2 ke Ak Bank.
  6. Tutup Ak Bank. ~ Tiada Baki @ Seimbang.

 • #71 written by Wan
  about 5 years ago

  Salam, cg, knape doskaun diberi x dctat dlm Ak realisasi tp diskaun diterima dcatat plak???

  Pastu, klo soaln mcm ni,
  Penghutang- 12000
  Hutang sbyk 120 x dpt dikutip blk. P’hutang lain mnjelaskn
  HUTANGNYA dgn diberi diskaun RM50…

  “hutangnya” tu siapa? Pnghutang ke?
  N cm ne nk selesaikn yg ni???

 • #72 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Merujuk kepada soalan tersebut :

  Penghutang yang berjaya dikutip = 12000 – 120 -50 =11830
  Oleh itu catatan dalam AK Realisasi sebanyak 11830 sudahpun mengambilkira Diskaun diberi dan juga Hutang lapuk, maka tidak perlu dicatat lagi.

  ………………….Ak Realisasi
  Penghutang….12000 Bank (penghutang)…11830

  Manakala Diskaun diterima daripada PEMIUTANG, merupakan HASIL kepada perkongsian dan ianya BELUM DIAMBIL KIRA, maka perlulah dimasukkan dalam Ak Realisasi.

  PENGHUTANG disitu merujuk kepada beberapa orang penghutang…. ada yang dihapuskan sebagai Hutang lapuk, ada yang diberikan diskaun

 • #73 written by ???
  about 5 years ago

  Salam, cg xpe tak klo tjuk name akaun kt atas skali tu,
  Cntoh nye— Akaun realisasi kite tulis sbg realisasi sje??

  Cg sy kate xpe. Ap pndpt cg??? Adkh ia jejaskn markah???

 • #74 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Bentuk “T” sudahpun mengambarkan AKAUN, maka kalau tidak tulis”Akaun” tidak menjadi masalah.

 • #75 written by wan
  about 5 years ago

  cg yg soalan sy tnye kt atas tu,
  kenape diskaun diberi-50 kene tolak juge???
  bg nk dpt kn penghutang bersihkah?

  lepastu, kan cg kate kt ats ni tk tulis “akaun” pun xpe kn…
  jd klo cth nye: Akaun Semasa Lina

  kalo saya tulis: Semasa Lina shj boleh??

 • #76 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Bagi PENGHUTANG, kita kena dapatkan berapakah jumlah yang berjaya DIKUTIP daripada PENGHUTANG, dan jumlah tersebut akan diBANKkan…. Oleh tiu Diskaun diberi, Hutang lapuk haruslah diTOLAK daripada Baki Penghutang sebenar, bagi mengetahui berapa jumlah penghutang yang berjaya dikutip.

  Merujuk kepada soalan yang ditanya diatas, Sebaik2nya ditulis dengan lengkap AKAUN REALISASI, cuma dari segi pemberian markah, jika ditulis “Realisasi” sahaja ianya diterima dan tidak akan menjejaskan markah.

  Bagi Akaun Semasa, hendaklah ditulis AKAUN SEMASA kerana ianya adalah satu nama khas, dan “Semasa” sahaja tidak boleh berdiri sendiri, tidak sebagaimana Ak Modal dan Ak Realisasi.

 • #77 written by mar81
  about 5 years ago

  salam.
  Merujuk pd soalan SPM 2010, soalan pembubaran kalau tak silap soalan 3.
  maklumat tambahan kata: ming bertanggungjawab menjelaskan semua pemiutang pada nilai buku. jadi apa catatanya? Adakah Dt. pemiutang kt. modal ming @ Dt. modal ming kt. realisasi?
  Kedua: baki akaun semasa dipindahkan ke akaun modal…
  jadi betul ke kalau saya pindahkan baki akaun semasa di imbang duga tersebut (kt) ke akaun modal di sebelah kt juga?
  kalau boleh cg bagitahu skit jawapannya. untuk perbandingan dgn jawapan saya.
  perlukan kepastian.

 • #78 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Maaf, pembetulan … Soalan SPM 2009 bukannya SPM 2010.

  Cadangan jawapan :

  1. Dt: Pemiutang dan Kt: Modal Ming … tidak melibatkan Ak Relisasi.

  2. Kedua2 Ak Semasa berbaki KREDIT, maka pindahkan ke Ak Modal di sebelah KREDIT juga. Proses pemidahannya Dt: Ak Semasa Kt: Ak Modal.

 • #79 written by mar81
  about 5 years ago

  ooop maaf tersilap taip. betul tu spm 2009.
  kenapa kita kt: modal ming? bukan ke apb ming menjelaskan hutang pemiutang modal ming akan berkurang? jika kita kt: modal ming seperti mana cikgu bagitahu bukan kah modal ming jadi bertambah.
  kalau saya silap tolong betul kan cg.Mohon tunjuk ajar. Tq

 • #80 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Jika Ming mengambil alih ASET – Modal Ming akan BERKURANG, seolah-oleh Ming bayar untuk mendapatkan aset tersebut, maka dicatat sebelah DEBIT dalam Ak Modal Ming.

  Jika Ming ambil alih LIABILITI – Ming akan menangung beban hutang tersebut, maka perniagaan seolah-olah kena bayar kepada Ming terlebih dahulu, dan Ming akan menjelaskannya kepada pemiutang. Oleh itu Ak Modal Ming BERTAMBAH, maka ianya perlu dicatat disebelah KREDIT.

 • #81 written by mar81
  about 5 years ago

  oooo begitu. terima kasih. boleh la saya perbetulkan dgn ank2 murid saya….tq

 • #82 written by Fatin
  about 4 years ago

  Cikgu narzuki,
  merujuk kepada soalan tahun lepas 2009…dalam akaun realisasi bolehkah saya tulis belanja realisasi untuk ganti nama kos perundangan.
  terima kasih

 • #83 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Pada pandangan Cg, sebaik2nya kos perundangan sepertimana dalam soalan, walau bagaimanapun penggunaan “belanja realisasi” juga diterima. Ini kerana kos perundangan juga merupakan salah satu daripada belanja realisasi. Tetapi penggunaannya hendaklah KONSISTEN dalam kedua-dua akaun realisasi dan akaun bank.

 • #84 written by Fatin
  about 4 years ago

  terima kasih

 • #85 written by Mcrish
  about 4 years ago

  Asslmmualaikum Cg Nar,

  dimana boleh saya dapatkan format lengkap/sample utk ak.realisasi ,ak modal pekongsi & ak bank.

  thanks a lot Cg…

 • #86 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Salam, sila muat turun Modul Tingkatan 5 – Cg Sila.

 • #87 written by sheila
  about 4 years ago

  salam…cikgu narzuki..
  saya nak minta pendapat bagaimana nak buat set induksi yang menarik bagi topik pembubaran perkongsian.terima kasih..cikgu

 • #88 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Salam,
  Set induksi tidak perlu terlalu sukar, asalkan dapat menarik tumpuan dan mencetus minda pelajar terhadap topik yang hendak disampaikan.

  Satu cara yang saya gunakan ialah dengan hanya menayangkan (LCD) sekeping gambar sebuah bangunan perniagaan. Kemudian saya kemukakan beberapa soalan :
  1. Gambar apa ?
  2. Apa jenis perniagaan ?
  3. Apakah aset2, liabiliti dan ekuiti bagi perniagaan tersebut ?
  4. Sekiranya rakan kongsi meningggal, apa akan terjadi pada perniagaan tersebut ? …… sebab2 bubar.
  5. Jika ingin dibubarkan apa akan berlaku kepada aset2, liabiliti dan ekuiti perniagaan ? ….langkah2 pembubaran.

  Kemudian baru masuk kepada isi kandungan.

  Itu salah satu cara mudah yang boleh digunakan, walau bagaimanapun terdapat berbagai2 cara lain, bergantung kepada kreativiti guru.

 • #89 written by mattpert
  about 4 years ago

  cikgu ensem laaaa……

 • #90 written by Lanka
  about 4 years ago

  Cg, nk tnye soaln ni. Spm 2009.

  Pemiutang- 13 296

  Soalan: ming b’tanggungjawab m’jelaskan semua pemiutang
  Pd nilai buku.

  Ape mksud nye ??? Nk jwb mcm mane??? Tq..

 • #91 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Itu bermaksud Ming mengambil alih liabiliti tersebut, maka
  catat dalam Ak Modal Ming sebelah KREDIT Pemiutang 13296.

 • #92 written by Lanka
  about 4 years ago

  Oh sori. Sy xprasan soalsn ni sudah ditnye di ats.
  Cg klo kos perundangan/ blanja realisasi sy tulis bank
  Shj bleh????

  Satu lg, mcm mne nk knal pasti soaln ni bkaitan
  Ngn ak.realisasi or ak. Modal sperti soaln di atas yg sy tnye sblum ni….tq

 • #93 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Dalam merekod perkara tersebut ada 2 kaedah yang boleh digunakan, iaitu kaedah langsung dan kaedah tidak langsung. Penggunaannya hendaklah secara konsisten, jangan campur aduk antara kedua2 kaedah tersebut.

  Kaedah 1 : Kaedah langsung
  Ak Realisasi Dt: BANK
  Ak Bank Kt: REALISASI

  Kaedah 2 : Kaedah tidak langsung
  Ak Realisasi Dt: BELANJA REALISASI
  Ak Bank Kt: BELANJA REALISASI

  Sekiranya item yang terlibat terdapat dalam Ak Realisasi, maka Ak realisasi akan terlibat.
  Dan sekiranyanya melibatkan RAKAN KONGSI, maka AK MODAL akan terlibat.
  Manakala, jika melibatkan pembayaran, maka Ak BANK akan terlibat.

 • #94 written by john
  about 4 years ago

  maklumat tambahan cakap aset-asat dijual dengan tunai dan semua penerimaan mesti dibabkkan. oleh itu saya tidak bagaimana buka. ajar saya boleh?

 • #95 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Semua aset2 telahpun dipindahkan ke Ak Realisasi, iaitu disebelah Debit. Maka, apabila aset2 tersebut dijual catatannya ialah :

  Ak Realisasi – catat sebelah KREDIT, butirnya BANK
  Ak Bank – catat sebelah DEBIT, buitrnya REALISASI.

 • #96 written by john
  about 4 years ago

  maklumat tambahan cakap aset-asat dijual secara tunai
  kedua ialah semau penerimaan dan pembayaran mesti dibankkan.
  oleh itu saya bagaimana buka.

 • #97 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  John @ Gan Wei Lin,
  Maksudnya tak payah buka Akuan TUNAI kerana wang yang diterima terus dimasukkan ke dalam bank dan semua pembayaran menggunakan CEK, maka akaun yang terlibatnya hanyalah AKAUN BANK.

 • #98 written by annum
  about 4 years ago

  cmNe???

 • #99 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Maksudnya bagi merekodkan Pembubaran tersebut hanya melibatkan akaun berikut sahaja:
  1. Akaun Realisasi
  2. Akaun Modal setiap pekongsi
  3. Akaun Bank.

 • #100 written by lamka
  about 4 years ago

  salam,

  kalo Ali ambil alih pemiutang (nilai penuh)

  nk catat mcm mane kt ak.Modal Ali??

 • #101 written by lamka
  about 4 years ago

  salam cg,

  berdasarkan pos cg kt ats:

  Bagi masalah TUNAI, adalah lebih baik dikontrakan ke BANK bagi memudahkan urusan pembayaran balik modal kepada setiap pekongsi. Begitu juga dalam kes Akaun Semasa Pekongsi, ianya perlu ditutup dan dipindahkan ke Ak Modal Pekongsi bagi memudahkan pengiraan jumlah modal yang perlu dibayar balik kepada setiap pekongsi.

  sy x phm?? bkn tunai x yah rekod ke?? kenape perlu kontra kn??????

 • #102 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Kredit Ak Modal Ali dan butirnya PEMIUTANG. Bagi masalah TUNAI sekiranya tunai tersebut tidak digunakan untuk apa2 bayaran, maka adalah lebih baik disatukan dalam Ak BANK, bagi memudahkan pengiraan jumlah wang yang ada sekarang dan urusan pengagihan/ bayaran balik modal masing2.

 • #103 written by deezan
  about 4 years ago

  sifu,amcam nak wat akaun pengasingan untung rugi

 • #104 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago
 • #105 written by dol
  about 4 years ago

  Salam
  Saya sedang mencari jawapan dalam perniagaan perkongsian.

  1. saya telah memulakan perniagaan ayam berkongsi dengan 4 orang. Modal saye 2,500, org ke-2 1000, org ke-3 1500, orang ke-4 1000.
  2. saya dan org ke-2 menjalankan perniagaan ini. lagi 2org kongsi tidur.
  3. setelah 2 bulan berniaga, org ke-4 telah sabotaj perniagaan ini dengan mengunci rumah tempat letak freezer yang mengandungi 20 ekor ayam bernilai rm500 sehingga ayam menjadi busuk. ini di sebabkan 2 bulan kami berniaga sempat rolling, semua tidak dapt balik modal dan saye dan orang ke-2 tiada gaji.
  4.Setelah beberapa hari orng ke-4 dan ke-3 mahukan modalnye balik seperti mane yang diaorang letak.
  5. saye nak tanye sifu macamane solution pembahagian dan cara mengagihkan semula duit-duit ahli perkongsian apabila semua barang2 dijual.

  plz email me..
  sangat2 nak tahu kerana bile perniagaan ini dah x jln, org ke-4 dan ke 3 ini, hendakkan modal diaorang jugak jika tidak dapat nak bergaduh.

 • #106 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Salam,
  Beberapa maklumat yang Cg perlukan bagi membantu menyelesaikan masalah tersebut, Nanti Cg hubungi melalui email.

  Secara amnya, penyediaan akaun yang lengkap dapat membantu rakan kongsi yang lain memahami tentang kedudukan kewangan, apa yang perlu dilakukan terhadap aset2 yang ada, bagaimana nak agihkan untung / rugi daripada pembubaran tersebut serta berapakan modal yang perlu dibayar balik kepada setiap rakan kongsi. Semoga masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

 • #107 written by Razana
  about 4 years ago

  Salam cikgu,
  saya nk bertanya mengena tajuk pembubaran. Untuk membubarkan perkongsian, kita mestilah terlebih dahulu menutup semua aset, ttp yg menjadi kemusykilan di sini, ianya ditutup pada nilai kos atau pada nilai buku? Harap cikgu dapat bagi jawapannya..tq..

 • #108 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Salam, aset bukan semasa sebenarnya ditutup mengikut nilai buku. Cuma cara merekodnya bergantung kepada cara kaedah merekodkan susut nilai yang digunakan.

 • #109 written by muzni feshal
  about 4 years ago

  cikgu,

  saya adalah pelajar yang lemah…dan berasa sangat susah nak jawab soalan pembubaran ni…

  Adakah soalan ini akan naik lagi dalam spm tahun ini?

 • #110 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Maaf, Cg tak tahu naik ke tak. Pada kebiasaanya topik perkongsian akan ditanya dalam SPM, sama ada Pengasingan Untung Rugi ataupun Pembubaran. Cuba kuasai kedua2 topik tersebut, InsyaAllah dapat jawab 1 soalan.

 • #111 written by zuha
  about 4 years ago

  salam

  cikgu, boleh tak cikgu tunjukkan kesan dalam kunci kira2 apabila pekongsi diambil alih oleh ahli kongsi lain (jika boleh,nak tengok kesan sebelum dan selepas)

  terima kasih

 • #112 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Pada pandangan Cg, dalam kes PEMBUBARAN perkongsian, kita tidak boleh buat perbandingan KKK sebelum dan selepas. Kerana SELEPAS dibubarkan maka semua akaun2 telah ditutup dan tidak wujud lagi KKK. Kalau nak tengok kesan ambil alih, kita kena tengok pada Akaun Modal Pekongsi.

 • #113 written by GAN
  about 4 years ago

  diskaun kepada penghutang hendak masuk di mana?

 • #114 written by yusuf
  about 4 years ago

  cikgu tolong bagi tahu tips nak tahu mahir dlm akaun perkongsian

 • #115 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  FAHAM konsepnya dan INGAT format2 yang terlibat.

 • #116 written by linda
  about 4 years ago

  terima kasih cg atas penjelasan no #10.. sebyk sbyk mmg amat mmbantu :)

 • #117 written by linda
  about 4 years ago

  cg :)
  maklumat tambahan:-
  i) satu liabiliti iaitu kadar bayaran terakru bernilai rm 620 telah dijumpai dan telah dibayar
  jawapan saya:-
  – tidak dicatat dalam mana2 lajur -> dt/ dt dalam akaun realisasi, sebab setahu saya akaun realisasi ni hanya mencatatkan jumlah ABS SHJ..
  SKEMA PEMARKAHAN:
  – kadar bayaran (dt) dalam akaun realisasi..
  mcm mna ni cg?

 • #118 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Perkara tersebut baru dijumpai dan telah dibuat pembayaran semasa proses pembubaran, maka ianya perlu direkodkan. Caranya hampir sama dengan merekod BELANJA REALISASI, iaitu Dt Ak Realisasi dan Kt Ak Bank.

  Ak Realisasi merupakan akaun sementara, ianya bukan saja untuk merekodkan ABS tetapi HASIL dan BELANJA juga menggunakan Ak Realisasi contohnya Belanja Realisasi (Belanja-Dt), Diskaun diterima (Hasil-Kt).

 • #119 written by balkis
  about 4 years ago

  Salam cikgu
  Saya nak tanya apa beza modal pusingan,modal perkongsian dan modal berbayar.adakah semuanya termasuk dalam katogeri liabiliti

 • #120 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Balkis,
  Modal dan Liabiliti adalah 2 perkara yang berbeza, MODAL adalah merujuk kepada EKUITI PEMILIK bukanya LIABILITI.

 • #121 written by balkis
  about 4 years ago

  Maaf,tersilap taip.saya tahu modal adalah ekuiti.saya cuma nak tahu beza modal pusingan,modal perkongsian dan modal berbayar

 • #122 written by Nor
  about 4 years ago

  cg… nak tanya kalau perniagaan perkongsian (berdua) akan di bubar @ di ambil alih.. mcm pengiraan nya. kalau salah seorang hendak membeli syer rakan kongsi 1 lg…

 • #123 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Nor,

  TINDAKAN YANG PERLU DIAMBIL
  1. Semua aset perkongsian dilupus iaitu dijual atau diambil alih oleh rakan kongsi (penjelasan amaun yg perlu dibayar kepadanya).
  2. Semua liabiliti dijelaskan; liabiliti kepada pihak luar/pemiutang luar dijelaskan terlebih dahulu.
  3. Bayar balik pinjaman pekongsi jika ada.
  4. Menjelaskan hutang bagi baki Akaun Modal dan Akaun Semasa pekongsi.
  5. Pemberhentian operasi atau urus niaga perniagaan. Nama perkongsian dibatalkan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia.

  DUA KAEDAH YANG BIASA DIGUNAKAN
  1. Aset perkongsian dijual dan liabiliti dijelaskan.
  2. Aset dan liabiliti diambil alih oleh pekongsi.

  Bila perniagaan sudah BUBAR, maka tidak timbul masalah “beli syer” rakan kongsi. Jika rakan kongsi ingin meneruskan perniagaan, maka beliau terpaksa mendaftar perniagaan yang baru samada jenis perniagaan milikan tunggal ataupun perkongsian (kena cari rakan kongsi baru).

 • #124 written by rozita
  about 4 years ago

  saya nk contoh2 kes pembubaran yang terdapat dalam malaysia

 • #125 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Rozita,
  Maaf, diluar pengetahuan Cg.

 • #126 written by rozita
  about 4 years ago

  ok,,,thanx

 • #127 written by rozita
  about 4 years ago

  cg kalau kite nk cari maklumat untuk kes2 tersebut boleh dpat kat mne ye?

 • #128 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Cuba cari di laman2 peguam, undang2, mahkamah atau seumpamanya, kot2 ada…. cuba di GOOGLE.

 • #129 written by anita
  about 4 years ago

  askum cg ….
  [spm,perkongsian]. butir2 yg d ambil pd 31 dis 20×1,untung brsih 47100. tp pd maklumat tmbahan dberi(lagi) untung bersih bgi thun brakhir 31 dis 20×1 46400 blm mgira kdar byaran trtinggal &komisen dtrima terakru. mcm mn cara untk mnghitung untung bersih sbenar?? thanks

 • #130 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Waalaikumussalam, sedikit nota sebagai panduan. Cuba fahami nota dibawah dan jawab soalan tersebut.

  Penyediaan Penyata penyelarasan Untung Bersih.
  Dengan mengambilkira maklumat tambahan pelajar kena kenalpasti KESAN maklumat tersebut ka atas UNTUNG BERSIH. Sekiranya menambahkan HASIL, maka kesannya UB perlu TAMBAH, jika menambah BELANJA, maka UB perlu ditolak. Sekiranya mengurangkan HASIL, maka kesannya UB perlu TOLAK dan jika mengurangkan BELANJA, maka kesanya UB perlu TAMBAH. Maka secara ringkasnya bolehlah dirumuskan seperti berikut :

  UB (sebelum pelarasan)
  Tambah:
  – Urus niaga/pelarasan yang menambahkan Hasil
  – Urus niaga/pelarasan yang mengurangkan Belanja
  Tolak :
  – Urus niaga/pelarasan yang mengurangkan Hasil
  – Urus niaga/pelarasan yang menambahkan Belanja
  = UNTUNG BERSIH (terselaras)

 • #131 written by Sophie
  about 4 years ago

  cg ni mcm mana nak buat?

  dalam kunci kira-kira
  Alatan 9420
  Stok 1800
  ______________________________________
  BUTIR PEMBUBARAN:

  aset-aset tersebut direalis pada nilai-nilai yang berikut
  Alatan 7800
  Stok 1500

  and lagi satu, ape maksud direalis pada nilai-nilai berikut?

 • #132 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Catat sebelah debit dalam Ak Realisasi : Alatan 9420, Stok 1800.
  DIREALIS maksudnya dijual dengan harga tersebut, maka catat sebelah Kredit Ak Realisasi : Bank 7800, Bank 1500.

 • #133 written by saye
  about 4 years ago

  nk tnye konsep peraturan garner lwn murray nk wak guane..blh cg.bg conth jawapan bg masalah tersebut

 • #134 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  [LUAR SUKATAN SPM]

  Konsepnya mudah sahaja, perkongsian ada 3 rakan kongsi dan 1 rakan kongsi diistiharkan muflis sedangkan beliau sepatutnya membawa masuk wang (kena bayar – Ak Modal beliau berbaki DEBIT) kepada perkongsian semasa pembubaran tersebut. Oleh kerana beliau tidak mampu bayar, maka 2 rakan kongsi terpaksa tanggung jumlah BAKI WANG tersebut mengikut NISBAH MODAL masing2.

 • #135 written by ms wong
  about 4 years ago

  CG, dlm ak realisasi, semasa aset direalisasikan cth stok, kita dt ak bank, kt ak realisasi, dlm butir ak realisasi, kita harus tulis BANK (stok) atau hanya BANK shj?
  dlm merekod belanja realisasi, kita harus dt ak realisasi dan kt bank. maka, dlm ak bank butir harus tulis BELANJA REALISASI atau REALISASI ?…manakala, dlm ak realisasi pula, kita patut tulis bank atau belanja realisasi sbg butir dlm bahagian butir?….sila beri tunjuk ajar kerana teks book yg terbaru memang mengelirukan, ………

 • #136 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Dalam ( ) hanyalah NOTA semata2, tulis / tidak tulis tidak menjadi masalah.

  Cara menulis BUTIR bagi Belanja Realisasi ada 2 cara :
  1. Guna butir “BELANJA REALISASI” dalam kedua2 Ak Ralisasi dan Ak Bank.
  2. Ikut sistem catatan bergu, dalam Ak Realisasi – butirnya BANK dan dalam Ak Bank – butirnya REALISASI.
  # Tetapi jangan dicampur adukkan antara keduanya.

 • #137 written by ms wong
  about 3 years ago

  setahu saya, cara 1 ialah cara baru yg dipapar dlm buku teks 2011, ttp cara ke2 ialah cara yg lama ttp dikenal pasti betul dlm skema jwp, betulkah CG?

 • #138 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Kedua-dua cara tersebut telah ditunjukkan dalam Buku Teks.
  Cara 1 – Kaedah Tidak Langsung (ms 369)
  Cara 2 – Kaedah Langsung (ms 365)

  Maka kedua2 cara tersebut boleh diterima dalam skema jawapan.

 • #139 written by clm
  about 3 years ago

  cikgu,sy nak tanya soalan.kalau penghutang hanya membayar RM6400 dan baki dihapuskan sebagai hutang lapuk.macam mana buat soalan ini?

 • #140 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Clm,
  Bagi item PENGUTANG, kita hanya rekodkan jumlah yang berjaya dikutip sahaja dan dimasukkan dalam BANK. Iaitu: Dt: Bank RM6400 dan Kt: Realisasi RM6400

 • #141 written by cikguzai
  about 3 years ago

  salam..
  cikgu..
  kalau pekongsi bertanggungjawab membayar semua pemiutang pada nilai buku’mksudnya sama gak dengan konsep aset diambil alih ke?cuma beza dt dan kt kan?

 • #142 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Cikgu Zai,
  Ya, konsepnya sama ambil alih aset, bezanya pekongsi ambil alih Liabiliti.
  Ambil alih aset : Dt Modal Pekongsi Kt: Realisasi
  Ambil alih pemiutang : Dt: Pemiutang (tak tunjuk) Kt: Modal Pekongsi. … tidak melibatkan AK Realisasi.

 • #143 written by cikguzai
  about 3 years ago

  salam…
  tapi apa yang saya rujuk pada skema jawapan’Dt pemiutang dan kt reealisasi.. kemudian Dt Realisasi dan Kt Modal Pekongsi.
  confius dengan perkara ini…

 • #144 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Cikgu Zai,
  Ada 2 kaedah.. iaitu kaedah langsung dan kaedah tidak langsung… kesannya tetap sama.

 • #145 written by kangta
  about 3 years ago

  Salam Cikgu Zai,
  Dulu masa saya belajar (thn 1998) yang dimasukkan ke akaun realisasi bahagian kt hanya butiran diskaun diterima jika pemiutang memberi diskaun kerana menjelaskan hutang sepenuhnya.

  Tapi masa blaja kat U , pensyarah saya tu pun ikut macam apa yang Cikgu Zai nyatakan bermaksud butiran diskaun diterima tu tak dinyatakan dalam ak realisasi.

  Tapi pada pandangan saya lah, ikut seperti apa yang cikgu narzuki komen diatas.

  Apa apa pun kita tunggu komen Cikgu Narzuki lah :)

 • #146 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Kangta,

  Kes Cikgu Zai diatas berkaitan dengan AMBIL ALIH LIABILITI oleh PEKONGSI, bukannya pasal Diskaun DIterima.

  Berhubung Diskaun Diterima, butir dalam Ak Realisasi adalah PEMIUTANG bukannya Diskaun DIterima. Ini kerana catatan bergunya adalah seperti berikut :

  Dt: Pemiutang 1200
  Kt: Bank 1000
  Kt: Realisasi 200 (Diskaun diterima)

  Maka BUTIR dalam AK Bank dan Ak Realisasi ialah pasangan bergunya iaitu PEMIUTANG.

 • #147 written by fatimah
  about 3 years ago

  Cikgu,
  Berhubung dengan perkara diatas, bolehkah diskaun diterima ditulis dalam akaun realisasi iaitu menggunakan kaedah tidak langsung seperti berikut,
  Dt: Pemiutang 1200
  kt: Bank 1000
  kt:Diskaun diterima 200
  kemudian
  Dt Diskaun diterima
  Kt Realisasi
  Maka BUTIR dalam akaun realisasi ialah diskaun diterima.

 • #148 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Fatimah,
  Pada pandangan Cg,
  Semasa proses pembubaran, semua akaun2 aset yang ada telah DITUTUP dan dipindahkan ke Ak Realisasi dan segala urus niaga berkaitan dengan HASIL dan BELANJA (ataupun selain dariapda Modal, Bank dan liabiliti) hanya menggunakan Ak Realisasi, dalam kes pembubaran tidak wujud lagi kaedah tidak langsung. Di mana catatan bergunya ialah :

  Dt: Pemiutang—–1200
  Kt: Bank——————–1000
  Kt: Realisasi —————-200

 • #149 written by fatimah
  about 3 years ago

  Cikgu,
  Dalam buku teks muka surat 369, Kaedah tidak langsung di mana akaun realisasi butir tulis diskaun diterima adakah dibenarkan dalam peperiksaan SPM?

 • #150 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Fatimah,

  Terima kasih saya ucapakan kerana menyedarkan saya ada pertambahan dalam Buku Teks baru berhubung perkara tersebut.

  Berdasarkan tahun2 sebelum ini, penggunaan butir “Diskaun diterima” tidak diterima. Memandangkan perkara tersebut telah dikemukakan dalam Buku Teks baru, maka pada pandangan saya jawapan tersebut akan diterima.

 • #151 written by fatimah
  about 3 years ago

  cikgu,
  sama-sama cikgu. Cikgu, jika dalam menjawap satu soalan pembubaran bolehkah kita catat belanja realisasi dengan kaedah tidak langsung manakala diskaun pemiutang dengan kaedah langsung. Maksudnya guna 2 kaedah yang berlainan bagi 2 butir yg berlainan tetapi kaedah yg sama untuk catat butir yg sama, contoh belanja realisasi, akaun realisasi debit tulis belanja realisasi dan akaun bank kredit tulis belanja realisasi(iaitu kaedah tidak langsung) manakala diskaun pemiutang tulis pemiutang di sebelah kredit akaun realisasi (kaedah langsung).

 • #152 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Fatimah,

  Pada pandangan saya,
  Berdasarkan tahun2 lepas, perkara tersebut diterima, kerana kaedah yang digunakan adalah untuk item yang berlainan.

  Apa yang tidak boleh ialah kaedah yang bercampur aduk bagi item yang sama. Contohnya dalam Ak Realisasi – Belanja realisasi tetapi dalam Ak Bank – Realisasi …. di mana 2 kaedah yang berlainan digunakan bagi item yang sama.

 • #153 written by fatimah
  about 3 years ago

  Cikgu,
  Soalan pembubaran spm 2009. Aset diambil oleh Ming Lekapan 4000, Kenderaan 7000, Stok 14750 dan Penghutang 29250. Dalam akaun realisasi kredit perlukah ditunjukkan Modal Ming secara berasingan 4 kali atau pun hanya perlu ditulis satu kali sahaja iaitu modal Ming 55000….begitu juga katakan Lekapan di jual dengan harga 3000 dan Stok dijual dengan harga 10000 secara berasingan, dalam akaun realisasi kredit bolehkah tulis bank jumlah RM13000 atau bank RM3000 dan RM10000 secara berasingan?
  terima kasih

 • #154 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Fatimah,

  Pada pandangan Cg,
  -Jika semua ambil alih tersebut dinyatakan dalam maklumat yang sama, katakan maklumat (i), maka ianya boleh dijumlahkan sahaja dengan sekali catat Kt: Realisasi Dt: Modal Ming

  -Jika diberikan dalam maklumat tambahan yang berbeza, contohnya (i) dan (ii), maka adalah lebih baik diasingkan mengikut maklumat tambahan tersebut.

 • #155 written by fatimah
  about 3 years ago

  Cikgu,
  Dalam catatan jurnal untuk merekod pembubaran ,buku teks ms364. dalam catatan jurnal am, contohnya menutup akaun dan pindah ke akaun realisasi. Debit Akaun Realisasi dan kredit Akaun Peabot dan Akaun stok, perkataan Akaun adakah wajib tulis dalam jurnal am? Bolehkah kita hanya tulis Debit Realisasi dan kredit perabot dan stok di dalam jurnal am tanpa tulis nama perkataan akaun. Dalam Jurnal am tersebut setiap jurnal ditulis perkataan Akaun. Adakah perkataaan akaun itu wajib di tulis dalam jurnal am sebab banyak buku rujukan yang tulis perkataan akaun?

 • #156 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Fatimah,
  Pada pandangan Cg, perkataan AKAUN bukannya suatu yang wajib ditulis. Jika tidak ditulispun kita telah faham ianya adalah merujuk kepada akaun dalam Lejar. KECUALI AKAUN SEMASA.

 • #157 written by fatimah
  about 3 years ago

  Cikgu,
  Jika dalam satu soalan pembubaran,sediakan (a) Jurnal am merekod pembubaran (b) Sediakan akaun realisasi, akaun modal dan akaun bank dalam merekodkan pembubaran. Bolehkan jurnal am kita catat gunakan kaedah langsung tetapi (b) lejar kita rekod guna kaedah tidak langsung.
  terima kasih

 • #158 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Fatimah,
  Apa2 perekodan dalam LEJAR adalah merujuk kepada SUMBERNYA, iaitu catatan dalam BCP. …. ianya adalah satu KITARAN yang saling berkaitan / bersambung.

 • #159 written by fatimah
  about 3 years ago

  Cikgu,
  Dalam mencatatkan Jurnal am rugi realisasi RM2000 bagi perkongsian Ali dan Ahmad mengikut kongsi rugi sama rata, Betulkah catatan mengikut kaedah tidak langsung seperti berikut Debit Akaun rugi Realisasi RM 2000 dan Kredit Akaun realisasi RM2000. Kemudian Debit Modal Ali RM1000, Debit Modal Ahamd RM1000 dan Kredit Akaun Rugi Realisasi RM2000.

 • #160 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Ya, saya setuju dengan catatan tersebut.

 • #161 written by fatimah
  about 3 years ago

  Cikgu,
  Dalam soalan pembubaran, jika dalam kunci kira-kira diberikan baki tunai dan baki bank. Perlukah baki tunai di pindah ke bank terlebih dahulu sebelum pembubaran?
  terima kasih

 • #162 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Fatimah,

  Pada pandangan Saya,
  Jika tiada sebarang maklumat lain berkaitan dengan TUNAI tersebut, maka pindahkan baki Ak Tunai tersebut ke Ak Bank.

 • #163 written by fatimah
  about 3 years ago

  terima kasih

 • #164 written by syura
  about 3 years ago

  Salam, cikgu… boleh bagi penerangan tentang kes david v murray (1930) dan french vs strying (1857)

 • #165 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Syura,

  Maaf diluar pengetahuan Cg, walau bagaimanapun Cg sediakan Nota2 berikut sebagai rujukan
  1. Unit 4 : Undang-undang Perkongsian
  2. Unit 5 : Undang-undang Perkongsian
  3. Akta Perkongsian 1961

 • #166 written by Ara
  about 3 years ago

  slm. cikgu… sy still xfaham la dgn ak.realisasi..
  satu lagy, cmne nk buat akaun kwln pemiutang n bank?

 • #167 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Ara,

  Cuba bawa soalan Perkongsian Pembubaran berjumpa guru anda dan minta beliau tunjukkan LANGKAH demi LANGKAH bagi menjawab soalan tersebut. Ingat dan fahami setiap langkah2 tersebut, dan cuba jawab soalan yang lain. … begitu juga dengan topik2 yang lain. Cara tersebut paling CEPAT dan MUDAH untuk memahami sesuatu topik.

 • #168 written by Robby Lim
  about 3 years ago

  Cgu

  apa maksud ni>>…pekongsi membawa tunai untuk menampung kurangan dlam akaun modal…??

 • #169 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Robby Lim,

  Maksudnya ada pekongsi jumlah DEBIT lebih besar daripada KREDIT (merujuk Ak Modal) di mana modalnya sedikit tetapi jumlah ambil alih, atau kerugian yang ditanggung melebih jumlah modal tersebut, maka terpaksalah beliau tampung dengan membayar kepada syarikat… iaitu: Dt: BANK Kt: Ak Modal Pekongsi.

 • #170 written by Joan
  about 3 years ago

  Cikgu, jika belanja realisasi ditanggung oleh pemodal? Macam mana buat?

 • #171 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Joan,

  Jika perniagaan bayar ———- Dt: REALISASI Kt: BANK
  Jika pekongsi ambil alih ——- Dt: REALISASI Kt: MODAL PEKONGSI

 • #172 written by smspp
  about 3 years ago

  cikgu, sy nak tnya . jika belanja realisasi dan pemiutang diambil alih oleh salah seorang pekongsi , akaun apa perlu didebitkan dan akaun apa perlu dikreditkan ?

 • #173 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Smspp,

  1. Belanja realisasi – diambil alih :
  Dt: Realisasi.. Kt: Modal Pekongsi

  2. Pemiutang – diambilalih
  Kt: Modal pekongsi……………………… Dt: Pemiutang (tak perlu buka)

 • #174 written by Darren
  about 3 years ago

  Selamat Sejahtera Cikgu,
  Saya ingin tanya soalan berdasarkan terengganu 2011.. soalan 4..
  viii) mana-mana akaun modal pekongsi yang mengalami kekurangan modal hendaklah diselesaikan dengan membawa masuk tunai ke bank..

  terdapat butir Tunai dalam KKK..
  Haruskah saya masukkan tunai ke dalam bank?

  Jika saya masukkan, Akaun Bank tak imbang…
  dt 187420
  kt 21280
  Amaun debit adalah sangat tinggi dan berbeza..
  Nilai rugi realisasi telah menyebabkan ini.
  Boleh cikgu tolong dalam soalan ini?
  Terima kasih!!

 • #175 written by Darren
  about 3 years ago

  Minta maaf cikgu, rugi realisasi saya adalah 8580 ; Sarah
  Aida 4290 ; Arina 8590..
  Harap cikgu boleh tolong :)

 • #176 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Darren,

  vii) jika ada akaun modal pekongsi yang lebih besar sebelah DEBIT berbanding KREDIT, itu menunjukan pekongsi tersebut kekurang modal, maka beliau akan memasukkan wang peribadi ke dalam bank, di mana catatannya: Dt: BANK dan Kt: MODAL.

  Baki Ak TUNAI ditutup dan dipindahkan wang tunai ke BANK, untuk dikumpulkan dan diagihkan kepada pekongsi nanti. Kesialapn tersebut mungkin disebabkan perkara lain, ataupun ada catatan bergu yang dilakukan silap.

  Cg cadangkan semak saja dengan skema yang disediakan, kesan dimana silapnya… jika masih tidak faham baru kemukakan persoalannya.

 • #177 written by Darren
  about 3 years ago

  Ok Terima kasih cikgu. Boleh saya tahu di mana saya boleh dapatkan skema?
  Saya sudah cuba cari tapi kertas terengganu 2011 skema masih belum ada..

 • #178 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Darren,

  Koleksi Trial Prinsip Perakaunan SPM 2011 yang disediakan adalah set soalan lengkap…. kertas 1, kertas 2 dan skema.

 • #179 written by Darren
  about 3 years ago

  Okey, tapi tulis di situ mesti menjadi member dulu..baru boleh downlod.. apakah cara untuk menjadi member??

 • #180 written by Robby Lim
  about 3 years ago

  Cikgu

  Belanja realisasi telah ditanggung oleh pekongsi AIDA sebanyak RM 500…soalan saya akaun mana debit atau kredit??

  TQ

 • #181 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Robby Lim,

  Dt: REALISASI dan Kt: MODAL AIDA

 • #182 written by Robby Lim
  about 3 years ago

  Cgu

  Maaf…boleh tolong saya sekali lg……mcam mana nak buat dgan baki tunai di akaun realisasi??? adakah tunai perlu dimasukkan ke akaun bank??? boleh beri pendapat??

 • #183 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Robby Lim,

  Baki TUNAI kita masukkan ke AK BANK, sama juga dengan baki AKAUN SEMASA kita masukkan dalam AK MODAL.

 • #184 written by vicky
  about 3 years ago

  macam mana baki tunai masuk ke ak bank??

 • #185 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Vicky,

  Cuba fahami PROSES PEMBUBARAN itu sendiri.. baru memudahkan kita untuk merekodnya.
  Di mana langkah pertama – Semua akaun aset ditutup dan dipindahkan ke Akaun Realisasi, manakala Akaun Tunai ditutup dan pindahkan ke Ak Bank, .. Ak Semasa pekongsi ditutup dan dipindahkan ke Ak Modal Pekongsi.

 • #186 written by vicky
  about 3 years ago

  oo… thank you…
  i know already

 • #187 written by Edvin
  about 3 years ago

  cikgu, sekiranya soalan tidak meminta untuk membuka akaun semasa, dan hanya diminta untuk membuka akaun modal, Rugi/untung realisasi, gaji, kongsi untung/rugi, & etc perlu direkodkan dalam akaun modal?

 • #188 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Edvin,

  Soalan biasanya HANYA dikehendaki menyediakan :
  i) Akaun Realisasi
  ii) Akaun Modal Pekongsi
  iii) Akaun Bank

  Baki2 Akaun Semasa perlu ditutup / pindahkan ke AKAUN MODAL.

 • #189 written by Edvin
  about 3 years ago

  cikgu, jika pemiutang diambil alih maka
  dt Ak Pemiutang
  kt Modal

  tetapi jawapan dlm buku koleksi soalan menyatakan dt Ak realisasi kt modal…

 • #190 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Edvin,

  Jika PEMIUTANG yang diambil alih oleh pekongsi, maka catatannya ialah:
  Debit: Ak Pemiutang
  Kredit : Modal Pekongsi.

 • #191 written by farid
  about 3 years ago

  cikgu, jika dalam kunci kira-kira ada akaun semasa pekongsi, bagaimana nak catat dalam akaun realisasi?…terima kasih cikgu

 • #192 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Farid,

  Baki2 AKAUN SEMASA perlu dipindahkan ke AKAUN MODAL setiap pekongsi.

 • #193 written by farid
  about 3 years ago

  jadi tak payah masukkan akaun semasa pekongsi dalam akaun realisasi??

 • #194 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Farid,

  Ya, daripada KKK hanya akaun2 ASET sahaja dipindahkan ke AKAUN REALISASI (kecuali Bank & Tunai .. masukkan dalam AKAUN BANK)

 • #195 written by farid
  about 3 years ago

  baki akaun semasa dimasukkan bahagian debit atau kredit dalam akaun modal pekongsi???

 • #196 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Farid,

  Bergantung kepada BAKI AKAUN SEMASA tersebut, jika berbaki KREDIT, maka masukkan sebelah KREDIT dalam AKAUN MODAL (Butirannya “Akaun Semasa”) dan sebaliknya.

 • #197 written by sheila
  about 2 years ago

  cikgu betul atau tidak catatan bagi kadar bayaran terakru tertinggal rekod dapat dikesan dan dibayar sepenuhnya.
  dt akaun realisasi
  kt akaun bank

  harap dapat membantu…

 • #198 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Sheila,

  YA… betul.

 • #199 written by sheila
  about 2 years ago

  TQ SIFU..

 • #200 written by nizam2108
  about 2 years ago

  Cikgu,
  jika soalan pembubaran melibatkan (a) jurnal am dan (b) lejar..adakah lebih baik kita guna kaedah langsung untuk merekod sebab boleh jimat 3 atau 4 jurnal am? contoh belanja realisasi hanya dt realisasi dan kt bank berbanding kaedah tak langsung melibatkan akaun realisasi..

 • #201 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Nizam,

  Pada pandangan saya, dari segi rekod perakaunan …… kedua2 kaedah boleh digunakan. Cuma untuk didedahkan kepada pelajar, adalah lebih baik kita gunakan cara yang lebih mudah dan tidak mengelirukan pelajar.

 • #202 written by nizam2108
  about 2 years ago

  cikgu,
  pandangan cikgu kaedah langsung atau tidak langsung yang mana lebih mudah difahami?

 • #203 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Nizam,

  Kaedah langsung lebih mudah …. untuk tunjukkan kepada pelajar catatan dalam lejar dan juga jurnal am.

 • #204 written by fatimah
  about 2 years ago

  Cikgu,
  Dalam bab pembubaran, langkah pertama pindah semua aset ke akaun realisasi, bolehkah liabiliti juga dipindah ke akaun realisasi? contoh debit pemiutang kredit Realisasi kemudian debit realisasi kredit bank, atau pun hanya guna kaedah langsung sahaja iaitu debit pemiutang dan kredit bank andaikan tiada diskaun diterima dan kaedah yang pindah ke akaun realisasi itu tak dibenarkan?

 • #205 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Cg Fatimah,

  Pada pandangan saya,
  Dalam perakaunan terdapat banyak kaedah bagi merekodkan sesuatu perkara, semuanya BETUL. Namun begitu adalah tidak sesuai didedahkan semuanya kepada pelajar diperingkat SPM sehingga boleh menyebabkan KEKELIRUAN untuk mereka memahaminya. Oleh itu Sukatan Pelajaran dan Buku Teks memilih kaedah2 tertentu sahaja untuk didedahkan kepada pelajar bagi memahami prinsip2 ASAS dalam sistem rekod perakaunan… itu sebab ianya dinamakan sebagai PRINSIP PERAKAUNAN, manakala peringkat STPM ianya lebih detail dan dinamakan PERAKAUNAN.

  Maka cadangan saya, bagi peringkat SPM kita ikut saja Sukatan Pelajaran SPM dan apa yang didedahkan dalam Buku Teks sahaja.

 • #206 written by SHEILA
  about 2 years ago

  salam cikgu ada persoalan
  dalam akaun realisasi butiran bagi untung / rugi realisasi betul tak kalau pelajar saya tulis modal A, modal B dan pelajar saya tidak tulis untung / rugi realisasi pada akaun relisasi?

 • #207 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Cg Sheila.
  Ada 2 kaedah yg boleh digunakan. Sila pastikan jika dalam Ak Realisasi guna butir MODAL PEKONGSI. Maka dalam Ak Modal guna butir REALISASI

 • #208 written by Nurill
  about 1 year ago

  cikgu
  jika dalam KKK ade pelaburan (rm 41250) ,pastu di maklumat tmbahan mnyatakan : pelaburan telah dijual harga rm40000 ..macam mana nak catat kan ??

 • #209 written by Cg Narzuki
  about 1 year ago

  Nurill,

  Kita “layan” item tersebut seperti ASET lain yang dijual.
  (1), masukkan dalam Ak Realisasi sebelah debit RM41250.
  (2) bila ianya dijual, maka Kt Ak Realisasi RM40000…. butirnya BANK…. dan Dt Ak Bank … butirnya Realisasi RM40000.

 • #210 written by muni
  about 1 year ago

  Salam cikgu,

  Seorang pekongsi telah bertanggungjawab menjelaskan semua baki pemiutang. pada nilai buku (cthnya RM13 296). Mengapa catatan dalam akaun modal pekongsi tu sebelah kredit ( Kt RM13 296 ) sepatutnya kalau pekongsi tu menjelaskan baki pemiutang tu… kita debit (Dt RM13 296).
  (Soalan SPM 2009 no 3)
  Tolong jelaskan cikgu…
  Terima kasih didahulukan…

 • #211 written by Cg Narzuki
  about 1 year ago

  Muni,

  Bila Pekongsi menjelaskan baki pemiutang (ambil alih)…. maksudnya beliau akan menggunakan WANG PERIBADI untuk menjelaskannya nanti… seolah2 bawa MASUK WANG (atau modal tambahan)….. itu sebanya Ak Modal DIKREDITKAN…. dimana pada akhirnya perniagaan perlulah membayar balik wang modal yang asal dan bayaran beliau kepada pemiutang.

 • #212 written by cg amani
  about 1 year ago

  Assalamualaikum cg narzuki

  Dalam Kunci Kira-kira, jika aset bukan semasa ditolak dengan susut nilai terkumpul, adakah kita kena rekod nilai buku aset itu semasa pindah ke akaun realisasi (dt)?

 • #213 written by Cg Narzuki
  about 1 year ago

  Cg Amani, waalaikumussalam.

  Saya cadangkan kita ikut sistem catatan bergu…. bagi penutupan akaun2 tersebut.
  Dt Realiaasi… Kt Aset dan
  Dt. SNT… Kt Realisasi

 • #214 written by fatimah
  about 1 year ago

  Cikgu,
  Merujuk kepada soalan spm 2009 pembubaran, Dalam buku jawapan soalan tahun lepas, Ming mengambil lekapan,kendaraan, stok dan penghutang diasingkan mengikut butir yang berlainan, Bolehkah dijumlahkan jadi satu butir sahaja, iaitu debit bank dan kt realisasi RM55000. Manakala ming mengambil alih pemiutang telah di dt pemiutang dan kt realisasi kemudian dt realisasi dan kt modal ming. Bolehkah kita hanya dt pemiutang dan kt modal ming sahaja. terima kasih.

 • #215 written by Cg Narzuki
  about 1 year ago

  Fatimah,

  Pada pandangan saya,
  Kedua2 perkara tersebut BOLEH digunakan… perbezaan catatan tersebut wujud disebabkan KAEDAH LANGSUNG dan KAEDAH TIDAK LANGSUNG yang digunakan.

 • #216 written by sheila
  about 1 year ago

  saya ada persoalan tentang catatan pekongsi ambil alih pemiutang..

  ikut komen cikgu kat atas catatan
  Dt- pemiutang
  kt-modal pekongsi
  adakah nanti untung / rugi realisasi akan sama jika kita rekod
  dt-pemiutang
  kt-realisasi
  dt-realisasi
  kt-modal pekongsi

 • #217 written by Cg Narzuki
  about 1 year ago

  Sheila.

  Ya.. jawapannya sama. Cuma kena hati2 jika melibatkan diskaun… dalam kes 1, kena masukkan item diskaun sebelah kredit Ak realisasi.

 • #218 written by sheila
  about 1 year ago

  kalau ad diakaun ttp rekod dalam realisasi wpun pemiutang diambil alih oleh pekongsi

 • #219 written by Cg Narzuki
  about 1 year ago

  Sheila,

  YA, diskaun tetap ada, jika nilai yang diambilalih TIDAK SAMA dengan nilai pemiutang sebenar.

 • #220 written by fatimah
  about 1 year ago

  Cikgu,
  Dalam soalan pembubaran, jika soalan memberi maklumat belanja pembubaran RM500 atau kos peundangan RM500, bolehkah dalam akaun bank kita tulis belanja realisasi?

 • #221 written by Cg Narzuki
  about 1 year ago

  Fatimah,

  Pada pandangan saya, oleh kerana soalan JELAS menyatakan BELANJA PEMBUBARAN, maka gunalah butiran tersebut.

 • #222 written by Zack Lee
  about 1 year ago

  Salam sejahtera cikgu,
  saya ingin tanya kalau sewa terakru dalam perkongsian nak letak di mana ye?
  Akaun realisasi kredit side ke?
  Terima Kasih.

 • #223 written by Cg Narzuki
  about 1 year ago

  Zack Lee,

  Ianya sama dengan Liabiliti yang lain seperti Pemiutang dan Pinjaman… ada 2 kaedah :
  1. Tutup akaun dan pindahkan ke Ak Realisasi disebelah Kredit…… kemudian jika ada pembayaran, maka Dt Realisasi dan Kt Bank.
  2. Tidak tutup akaun2 tersebut (tak pindahkan ke Ak Realisasi)….. jika ada pembayaran, maka terus catat Kt Bank…….. dan Dt pada akaun tersebut.

 • #224 written by Mel
  about 1 year ago

  Cikgu,

  Semasa pembubaran, satu liabiliti baru iaitu sewa terakru dikesan berjumlah RM750 dan dapat dibayar sepenuhnya.

  Adakah saya abaikan maklumat tambahan ini?
  Akaun bank saya terlebih RM750 di sebelah kredit. :()

 • #225 written by Cg Narzuki
  about 1 year ago

  Mel.

  JANGAN ABAIKAN..
  Catatannya ialah : Dt Realisasi 750 dan Kt: Bank 750 ………………. catatan seperti “Belanja realisasi”.. cuma butirnya “SEWA TERAKRU

 • #226 written by Mel
  about 1 year ago

  Terima kasih, cikgu :)

 • #227 written by norlidayusof
  about 1 year ago

  assalamualaikum wbt…saya ada soalan berkenaan tajuk realisasi.
  Sekiranya beanja pengiklanan terakru dan pemiutang diambil alih oelh pekongsi, apakah catatannya.

 • #228 written by Cg Narzuki
  about 1 year ago

  Norlidayusof, waalaikumussalam,

  Dt- Belanja pengiklanan terakru (tidak ditunjukkan) Kt-Modal pekongsi
  Dt-Pemiutang (tidak ditunjukkan) Kt-Modal Pekongsi

 • #229 written by daph
  about 1 year ago

  Cg,mcm mna nak buat rugi realisasi… Sya kurang mahir buat pembubaran… Bg sya pembubaran susah… Yg lain tu sya boleh fhm sikit…

 • #230 written by daph
  about 1 year ago

  Cg ada tajuk ramalan spm 2013 ke?

 • #231 written by Cg Narzuki
  about 1 year ago

  Zmid,
  BAKI H/B merupakan nilai imbangan / perbezaan antara jumlah sebelah Debit dan Kredit.

  Daph,
  Caranya sama seperti mencari nilai BAKI H/B, cuma nilai tersebut diagihkan kepada setiap rakan kongsi mengikut nisbah masing2.
  Katakan jumlah Debit 100,000….. Kredit 70,000
  Maka beza di sebelah Kredit = 30,000 ……. ianya dikenali sebagai RUGI REALISASI dan perlu diagihkan kepada setiap pekongsi… misalnya 2:1
  Pekongsi A (2/3 x 30,000) = 20,000
  Pekongsi B (1/3 x 30000) = 10,000

 • #232 written by Onem
  about 1 year ago

  Salam cg…. Boleh x cg bg contoh fomular mcm mna nk dapat kn peratus utk kira keuntungan rakan kongsi berniaga..
  Cth:
  Rakan A keluarkn modal rm110
  Rakan B keluarkn modal rm288

  Soalan berapa peratus rakan A dn B mdpt keuntungan ?

  Terima kasih cg sudi beri tunjuk ajar :)

 • #233 written by Cg Narzuki
  about 1 year ago

  Onem,

  Terdapat beberapa cara pengagihan untung / rugi antara rakan kongsi, antaranya:
  1. mengikut nisbah yang dipersetujui dalam Perjanjian (seperti 2:1)
  2. mengikut nisbah modal setiap pekongsi… (110:288)
  3. sama rata

  Asasnya, agihan keuntungan/kerugian mengikut apa yang dipersetujui dalam Perjanjian, tetapi jika tiada sebarang ketetapan dalam perjanjian, maka terpaksalah ikut Akta Perkongsian 1961.. iaitu agihan SAMA RATA.

 • #234 written by Hanifah
  about 1 year ago

  cikgu macam mana nak buat akaun realisasi?

 • #235 written by Cg Narzuki
  about 1 year ago

  Hanifah,

  Sila baca nota dan komen Cg no 10 ….. DIATAS

 • #236 written by nik
  about 11 months ago

  Salam cikgu…berkaitan dgn akaun realisasi jika aset dijual….premis 26500…alatan 2400…stok 8500…
  Dlm akaun realisasi kita akn rekod sebelah kredit
  Bank 37400 @ mesti rekod bank 26500…bank 2400…bank 8500..yg mana cara yg betul sebenarnya…

 • #237 written by Cg Narzuki
  about 11 months ago

  Nik,

  Pandangan saya,
  Jika soalan menyatakan penjualan aset2 tersebut dalam maklumat yang sama, maka kita boleh JUMLAHKAN saja ketiga2 aset tersebut, kerana urus niaga yang sama.

 • #238 written by nisya
  about 10 months ago

  assalamualaikum ckg saya masih yak faham apa yang guru saya mengajar tentang pembubaran..saya susah sgt nk faham bab ni..saya hanya faham sikit sikit saja..macam mana saya nak menyelesaikan masalah saya ni ye ckg ??

  harap ckg boleh beri sedikit pendapat

  terima kasih :)

 • #239 written by Cg Narzuki
  about 10 months ago

  Nisya, waalaikumussalam.

  Cara paling berkesan ialah berjumpa guru anda untuk bertanyakan mana2 yang tidak faham , selain daripada bertanyakan kawan atau rujuk buku.

 • #240 written by ana kausar
  about 10 months ago

  ckg, sya x fhm yg DT akaun realisasi n KT akaun modal pkongsi kt jurnal am. ktrangan dy : (keuntungan realisasi dipindahkan ke akaun modal).. apa mksud dy?

 • #241 written by ana kausar
  about 10 months ago

  stu lgi soalan..bleh x ckg tlg trngkn akaun realisasi tu mcm mna?sy msih kurang fhm..dlm akaun realisasi tu ada aset ke?

 • #242 written by Cg Narzuki
  about 10 months ago

  Ana kausar,

  Secara ringkasnya, AK REALISASI merupakan akaun SEMENTARA (semua akaun yang wujud akan ditutup dan dipindahkan kesini, sama ada aset, belanja, hasil dan boleh juga liabiliti) yang diwujudkan bagi menentukan berapakah UNTUNG / RUGI diperolehi daripada pembubaran perkongsian tersebut. Kemudian Untung/Rugi Realisaai tersebut akan diagihkan antara pekongsi mengikut syarat kongsi untung rugi yang ditetapkan dalam Ikatan Perjanjian Perkongsian. Dimana catatannya : jika untung, Dt Realisasi Kt Modal pekongsi… jika Rugi, Dt Modal pekongsi Kt Realisasi.

 • #243 written by alibaba
  about 7 months ago

  ckg, mengapa KADAR BAYARAN TERAKRU yang tiada dalam KKK perlu didebitkan dalam AK REALISASI?

 • #244 written by Cg Narzuki
  about 7 months ago

  Alibaba,

  Kesnya sama dengan BELANJA REALISASI yang sebelum ini tiada dalam mana2 akaun kerana baru wujud. DImana catatannya kita
  Dt Ak Realisasi dan Kt Ak Bank.

  AK REALISASI merupakan akaun SEMENTARA yang dibuka untuk menyelesaikan urusan pembubaran serta untuk menentukan UNTUNG / RUGI daripada proses pembubaran tersebut. Maka mana2 akaun yang BARU WUJUD (atau tiada sebelum ini)… akan menggunakan Ak Realisasi…
  dalam kes KADAR BAYARAN TERAKRU yang baru dikesan kemudian dibuat pembayaran.. maka kita Dt Ak Realisasi dan Kt Ak Bank. Untuk kes ini sebenarnya ada 2 kaedah merekod perkara tersebut… iaitu kaedah langsung dan kaedah tidak langsung.

 • #245 written by Balqis
  about 6 months ago

  Cikgu, mcm mana nk catat kalau dia tulis kos perundangan pembubaran?

 • #246 written by Cg Narzuki
  about 6 months ago

  Balqis,

  Cadangan Cg, tulis “Kos Perundangan”

 • #247 written by Khairina
  about 6 months ago

  Cikgu, bayaran buku cek adakah dikira sebagai bayaran perkhidmatan bank?

 • #248 written by Cg Narzuki
  about 6 months ago

  Khairina,

  Pada kebiasaan peniaga akan membuka AKAUN SEMASA bagi boleh menggunakan cek… BUKU CEK tersebut akan dikeluarkan oleh pihak bank, dan buku cek tersebut akan dikenakan bayaran melalui POTONGAN daripada akaun bank peniaga.

 • #249 written by ain
  about 6 months ago

  Apakah yang dimaksudkan dengan belanja belum bayar dijelaskan sepenuhnya?? Adakah perlu mengabaikan terus soalan ini?

 • #250 written by Cg Narzuki
  about 6 months ago

  Ain,

  Cuba tengok ada tak item “Belanja belum bayar” dalam KKK yang diberikan ??
  Belanja belum bayar .. merupakan liabiliti semasa, bila dikatakan DIJELASKAN sepenuhnya, maka catatan di Ak BANK sebelah kredit.

 • #251 written by Ms yap
  about 5 months ago

  Kalau penghutang ada peruntukan hutang ragu , kami harus menulis harga sebenar ataupun harga selepas peruntukan hutang ragu dalam akaun realisasi?

 • #252 written by Cg Narzuki
  about 5 months ago

  Ms Yap,

  Ikut konsep asas… tutup semua akaun aset… pindahkan ke Ak Realisasi
  Penghutang … 1 akaun
  PHR ………..1 akaun
  … nilai bagi (Penghutang – PHR) .. tidak mengambarkan apa2 akaun.

  Konsepnya sama dengan kes PELUPUSAN ASET BUKAN SEMASA
  Ak Kenderaan .. ditutup dan pindahkan ke Ak Pelupusan
  Ak SNT kenderaan .. ditutup dan dipindahkan ke Ak Pelupusan
  …. kenapa kita tidak ambil NILAI BUKU terus masukkan dalam Ak Pelupusan… ?

  Dari sudut MATEMATIK … jawapan / hasilnya tetap SAMA…. tetapi dari sudut PERAKAUNAN.. adakah mematuhi konsep catatan bergu.

 • #253 written by fatimah
  about 5 months ago

  Cikgu,
  Dalam soalan pembubaran soalan minta kita sediakan akaun realisasi dan akaun penghutang. Maklumat, Baki penghutang RM5000. setelah hutang lapuk RM400 dan diskaun diberi RM600, penghutang yang dapat dikutip ialah RM4000. Apabila kita sediakan akaun penghutang baki b/b ialah RM5000. selepas itu debit akaun bank RM4000 dan kredit akaun penghutang RM4000. Perbezaan RM1000 itu dipindah terus ke debit akaun realisasi. Ini bermakna semasa kita pindah aset ke debit akaun realisasi pada mulanya penghutang RM5000 tidak dipindah tetapi penghutang hanya pindah RM1000 selepas itu. Apa pendapat cikgu? terima kasih.

 • #254 written by Cg Narzuki
  about 5 months ago

  Fatimah,

  Ya saya setuju, terdapat 2 kaedah dalam penulisan butir:
  1. Kaedah langsung.
  Ak Realiaasi… Dt penghutang RM1000
  Ak Bank ……. Kt penghutang RM4000
  Ak Penghutang .. Kt Realisasi RM1000

  2. Kaedah tidak langsung
  Ak Realisasi ….. Dt hutang lapuk 400, Dt Diskaun diberi 600
  Ak Bank …….. Kt Penghutang 4000
  Ak Penghutang … Kt hutang lapuk 400, Kt Diskaun diberi 600

 • #255 written by Ms yap
  about 5 months ago

  Cikgu, maksudnya say a harus merekodkan harga asal dalam realisasi dt Dan peruntukan hutang ragu dalam realisasi kt?

 • #256 written by Cg Narzuki
  about 5 months ago

  Ms Yap,

  Ya, itulah cara mengikut sistem catatan bergu.

 • #257 written by fatimah
  about 5 months ago

  Cikgu,
  Dalam rekod penghutang di atas, adakah kaedah ketiga iaitu pindah semua akaun penghutang ke akaun realisasi iaitu debit realisasi RM5000 dan kredit penghutang RM5000. Kemudian bila penghutang bayar debit bank RM4000 dan kredit realisasi RM4000. Butir diskaun dan hutang lapuk tidak tunjuk dalam akaun penghutang sebab semua sudah pindah ke akaun realisasi.

 • #258 written by Cg Narzuki
  about 5 months ago

  Fatimah,

  Bila buka Ak Penghutang, maksudnya akaun tersebut tidak ditutup lagi… jadi semua urusniaga berkaitan mesti direkodkan dalam akaun tersebut.
  Jika Ak Penghutang dipindahkan ke Ak Realisasi… maksudnya akaun tersebut telahpun ditutup (tak wujud lagi), maka soalan tidak akan minta disediakan Ak Penghutang… jadilah seperti soalan yang biasa ditanya …. iaitu sediakan Ak Realisasi, Ak Modal dan Ak Bank.

 • #259 written by ding
  about 5 months ago

  salam…utk soalan ni:

  bil elektrik belum dijelaskan bernilai 300 telah dijumpai…

  dt akaun realisasi butiran bil elektrik 300
  kt akaun bank butiran bil elektrik 300

  betul x cgu?? :)

 • #260 written by Cg Narzuki
  about 5 months ago

  Ding,

  Butir “Bil Elektrik” adalah tidak tepat….. sepatutnya ELEKTRIK / KADAR BAYARAN
  Terdapat 2 kaedah.. iaitu kaedah langsung dan kaedah tidak langsung

  1. Dt Ak Realisasi – Butir : Elektrik/Kadar bayaran 300, Kt Ak Bank – Butir : Elektrik/Kadar bayaran 300
  2. Dt Ak Realisasi – Butir : Bank 300, Kt Ak Bank – Butir : Realisasi 300

 • #261 written by nur syahirah
  about 5 months ago

  Cikgu
  Sekiranya penghutang di KKK mempunyai PHR .. Jumlah yang sepatutnya ditulis di Dt akaun realisasi .. jumlah yg ditolak dgn PHR or yg tidak ditolak ..

 • #262 written by Cg Narzuki
  about 5 months ago

  Nur Syahirah,

  Kita tutup Ak Penghutang dan pindahkan ke Ak Realisasi (Dt), begitu juga Ak PHR, kita tutup dan pindahkan ke Ak Realisasi (kt)

 • #263 written by fatimah
  about 5 months ago

  Cikgu,
  Merujuk kepada soalan akaun realisasi sbp tahun 2012. Dalam kunci kira-kira diberi maklumat penghutang RM24000 tolak PHR RM2000 dan maklumat tambahan diskaun diberi RM1100 dan hutang lapuk RM1600. Dalam Skema sbp Mengapa penghutang yang dapat dikutip ialah RM22000 tolak diskaun diberi dan hutang lapuk tetapi bukannya RM24000 tolak diskaun diberi dan hutang lapuk? Mengapa banyak latihan yang saya jumpa adalah guna penghutang yang sudah ditolak PHR? Kaedah manakah yang patut diterangkan kepada pelajar? terima kasih.

 • #264 written by Cg Narzuki
  about 5 months ago

  Fatimah,

  Kaedah yang sepatutnya, kita tutup kedua2 akaun PENGHUTANG dan PHR, kemudian pindahkan ke Ak Realisasi. Adalah TIDAK TEPAT kita mengambil nilai RM22,000 sebagai BAKI PENGHUTANG.. dan nilai tersebut TIDAK merujuk kepada mana2 akaun.

  Dalam kes diatas BAKI PENGHUTANG ialah RM24,000, maka sebarang pelarasan atau pengurangan (HL dan diskaun) mestilah berdasarkan baki tersebut.
  PHR hanyalah satu ANGGARAN kemungkinan penghutang tidak akan menjelaskan hutangnya.

  Cuba rujuk kepada kes PELUPUSAN ASET….AK Kenderaan dan SNT Kenderaan .. kedua2nya ditutup dan dipindahkan ke Ak PELUPUSAN, dalam Ak Pelupusan baru ditentukan dapat untung / rugi daripada pelupusan…. konsepnya sama dengan REALISASI. Kita tidak ambil NILAI BUKU (Aset – SNT) untuk dipindahkan ke Ak Pelupusan.

 • #265 written by fatimah
  about 5 months ago

  Cikgu,
  Semasa proses pembubaran, bolehkah akaun PHR dipindah ke akaun penghutang dengan debit akaun PHR dan kredit akaun penghutang, maka baki akaun penghutang menjadi RM22000 dan baru ditolak dengan hutang lapuk dan diskaun diberi seperti skema soalan sbp dan pahang? Terima kasih atas pandangan cikgu.

 • #266 written by Cg Narzuki
  about 5 months ago

  Fatimah,

  Pernah tak jumpa dalam catatan bergu PULANGAN JUALAN ditutup dan dipindahkan ke Ak JUALAN …. SNT KENDERAAN ditutup dan dipindahkan ke Ak KENDERAAN… ?

  Dalam kes tersebut, BAKI PENGHUTANG tetap RM24,000, jika kita lapurkan sebagai RM22,000.. maka kemana perginya baki penghutang RM2,000 ? … PHR tidak bermaksud jumlah tersebut TIDAK DAPAT DIKUTIP, hanya anggaran kemungkinan tidak dapat dikutip sahaja.

  Sebagai perbandingan, cuba kita rujuk pelarasan Hutang Lapuk yang dibiasa kita lakukan, contohnya :
  Dalam ID : Penghutang RM10,000.. PHR RM1,000
  Maklumat tambahan : Hutang lapuk dihapuskira sebanyak RM200
  Bukankah Penghutang (10,000 – 200)… PHR tidak terlibat…. kenapa tidak Penghutang (10,000 – 1,000 – 200) ? …. kerana Ak PHR berdiri dengan sendirinya…
  sepertimana Ak Pulangan Jualan dan Diskaun diberi… kenapa kita tidak tutup dan pindahkan kedua2 akaun tersebut ke Ak Jualan… dan dalam Penyata Pendapatan kita terus nyatakan JUALAN BERSIH. ?

 • #267 written by chee
  about 4 months ago

  Cg,
  merujuk kepada soalan SBP 2014 Q.6 Pembubaran

  Bagaimana kita merekodkan “Sewa diterima Terakru” semasa pembubaran jika maklumat tambahan tidak menunjukan sebarang pernyataan.

  Sewa diterima terakru?

 • #268 written by Cg Narzuki
  about 4 months ago

  Chee,

  Rekodkan seperti ASET2 yang lain, tutup dan pindahkan ke sebelah Dt Ak Realisasi. Tiada sebarang maklumat, maksudnya ianya tidak berjaya dikutip… dan menjadi salah satu sebab kenapa perniagaan mengalami kerugian atas realisasi.

 • #269 written by chee
  about 4 months ago

  Cg,
  Jadi kita hanya dt A/k Realisasi dan kt. A/k Akaun sewa diterima terakru ,ya ?

 • #270 written by Cg Narzuki
  about 4 months ago

  Chee,

  Ya.

 • #271 written by Amzar
  about 4 months ago

  cikgu…nk tanya .. boleh ke pemiutang masuk ke akaun realisasi tanpa diskaun diterima ??

 • #272 written by Cg Narzuki
  about 4 months ago

  Amzar,

  Diskaun diterima perlu dimasukkan dalam Ak Realisasi sebelah Kredit (…. hasil).
  Cuma BUTIR yang boleh digunakan sama ada DISKAUN DITERIMA ataupun PEMIUTANG.

 • #273 written by MINI
  about 4 months ago

  Ckg. Pemiutang yg habis dbyr , x perlu mskkan ke dlm akaun realisasi ke??

 • #274 written by Cg Narzuki
  about 4 months ago

  Mini,

  Jika ada DISKAUN DITERIMA sahaja, baru masukkan dalam AK Relisasi.

 • #275 written by Jiahui
  about 1 month ago

  Cikgu,belanja realisasi macam mana Kira? Guna nombor?

 • #276 written by Cg Narzuki
  about 1 month ago

  jiahul,

  Belanja realisasi biasanya diberi dalam soalan.. tanpa perlu dikira.

 • #277 written by XY
  about 1 month ago

  Cikgu , Apakah tindakan yg perlu dilakukan sekirannya pekongsi mengalami kurangan modal ?

 • #278 written by Cg Narzuki
  about 1 month ago

  XY,

  Pekongsi tersebut perlu bayar kepada perkongsian…. Dt bank Kt Modal Pekongsi

 • #279 written by imani sofiya
  about 1 day ago

  Salam,cikgu,ini adalah sebahagian dari kedudukan kewangan perkongsian yg akan dibubarkan.
  Deposit Sewa diterima RM6000.

  Semasa proses pembubaran, dinyatakan sebahagian premis yang disewakan RM2000 masih belum diterima.

  Apakah catatan untuk perkara tersebut?

  Dt Bank RM2000
  Kt Realisasi RM2000

  Betul ke?

 • #280 written by Cg Narzuki
  about 1 day ago

  Imani Sofia,

  Cadangan saya,

  Dt Deposit sewa diterima 6000
  Kt Reaisasi 2000
  Kt Bank 4000

  Cara merekodnya sama dengan pemiutang dan terima diskaun.

 • #281 written by Imanie Sofiya
  about 1 day ago

  t kasih cikgu,nanti sy cuba dulu….

  kt bank bermaksud byrn balik deposit tu kan..

No trackbacks yet.